Структура програми

 Освітня-професійна програма “Менеджмент організацій” 

 Опис освітньої програми  

Загальний обсяг кредитів ОП “Менеджмент організацій” складає 240, серед них 177 кредитів – обов’язкові освітні компоненти та 63 кредити – вибіркові освітні компоненти

Перший рік навчання
І семестр
Назва освітнього компонента Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Вступ до університетських студій Навчальна дисципліна спрямована на ознайомлення із  засадничими основами університетської освіти у контексті реалізації академічної свободи та  академічної доброчесності, головними законодавчими положеннями у сфері вищої освіти,  нормативними документами Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  охоплює формування базових навичок організування і планування навчальної роботи,  ознайомлення з базовим категоріальним апаратом управлінської науки та менеджменту як  професії та головними підходами щодо формування управлінського типу мислення,  опанування комунікаційних навичок навчального і ділового спілкування. Здобуті знання  застосовуються при вивченні освітніх компонент, виконанні творчих індивідуальних і  командних завдань, курсових і кваліфікаційної робіт. 3 Жилінська О.І. Завантажити
2 Українська та зарубіжна культура Навчальна дисципліна спрямована на формування систематичних загальних знань про українську культуру як частину європейської культури, включаючи основні історичні етапи, ключові події, особистості, наукові, мистецькі та освітні здобутки, розвиток вміння виявляти та спостерігати явища культури в синхронічному та діахронічному аспектах та на  вміння описувати й аналізувати явища культури за допомогою академічного письма. 3  Руденко С.В. Завантажити
3. Економічна теорія Навчальна дисципліна спрямована на здатність розв’язувати складні  спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються  комплексністю і невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у процесі  навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та  поведінкових наук. 5 Нестеренко О.П. Завантажити
4 Вища математика  для економістів Навчальна дисципліна спрямована на формування базових знань з основ застосування математичного апарату:  поняття аналітичної геометрії та алгебри, основна теорема алгебри, методи розв’язання систем лінійних рівнянь, функції, границі послідовностей та функцій, основні теореми диференціального числення, а також застосування похідної при дослідженні функцій та побудові їх графіків, а також методів дослідження функцій багатьох змінних, розв’язання задач на екстремум, метод множників Лагранжа, метод найменших квадратів, а також основні методи інтегрування функцій та застосування інтегралів в економіці. 6 Ляшенко О.І. Завантажити
5 Сучасні інформаційні технології в економіці Навчальна дисципліна спрямована надати студентам сучасні навички володіння інформаційними технологіями у відповідності до міжнародного бачення та національних стандартів, з точки зору найбільш використаних цифрових компетентностей для економічних завдань. Дисципліна складається з п’яти логічних модулів: Computer Essentials, Online Essentials, Word processing, Spreadsheets, Presentation. 4 Бронін С.В. Завантажити
6. Основи зеленої економіки Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів знань, навичок і світогляду, необхідних для прийняття рішень у їхній подальшій професійній діяльності згідно з принципами сталого розвитку та екологізації економіки. В межах дисципліни студенти вивчають сутність та методологічні засади становлення і розвитку «зеленої» економіки на споживчому рівні, на рівні бізнесу , на рівні галузей, міст та держави. 3 Гацька Л.П. Завантажити
7. Іноземна мова професійного спрямування Навчальна дисципліна направлена сформувати професійно спрямовану англомовну комунікативну  компетентність у студентів-майбутніх економістів. Окрім практичної, цей курс реалізує  професійну, навчальну, розвивальну і виховну цілі: сприяння набуттю знань про фонетичні  та лексико-граматичні особливості професійно спрямованої англійської мови, про  професійно-трудову сферу спілкування фахівців; навчання особливостей професійної  культури країни, мова якої вивчається; розширення кругозору, підвищення загальної культури і поглиблення гуманітарних знань; розвиток інформаційної культури,  когнітивних і дослідницьких навичок; виховання толерантності і поваги до духовних  цінностей інших країн і народів, що є основою соціокультурної компетентності і  готовності до взаємодії в умовах полікультурного професійного спілкування. 6 Полонська І.П. Завантажити
8. Основи трудового права Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів сукупності знань та навичок, необхідних для правильного застосування положень норм права, що регламентують порядок укладення, зміни за призначення трудового договору, основні положення щодо колективного договору, робочого часу, часу відпочинку, охорони праці, нормування та  оплати праці, дисципліну праці, відповідальність сторін трудового договору, нагляду та контролю за державним заеонодавством у сфері праці, захисті трудових прав. 2 Занфірова Т.А. Завантажити
ІІ семестр
Назва освітнього компонента Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1. Історія економіки та економічної думки Навчальна дисципліна спрямована на  дослідження складних і  динамічних процесів, що виникли і відбуваються в історії економіки, сучасній  економічній науці та господарській практиці, суперечностей та провідних  тенденцій розвитку економічної теорії, природи та механізмів реалізації  економічних ідей з урахуванням тенденцій трансформації національних  економічних систем та перспектив їх розвитку в глобальному господарському  просторі. В рамках дисципліни розкривається еволюція світової економічної  теорії в єдності домінуючих наукових парадигм та альтернативних їм вчень;  висвітлюється зміст основних теоретичних напрямів, течій та наукових шкіл  на основі розкриття особливостей їх методологічних принципів та  теоретичних основ; встановлюються їх взаємозалежності, спадкоємності та  розбіжності. 4 Ільїн В.В. Завантажити
2. Іноземна мова професійного спрямування Навчальна дисципліна направлена сформувати професійно спрямовану англомовну комунікативну  компетентність у студентів-майбутніх економістів. Окрім практичної, цей курс реалізує  професійну, навчальну, розвивальну і виховну цілі: сприяння набуттю знань про фонетичні  та лексико-граматичні особливості професійно спрямованої англійської мови, про  професійно-трудову сферу спілкування фахівців; навчання особливостей професійної  культури країни, мова якої вивчається; розширення кругозору, підвищення загальної  культури і поглиблення гуманітарних знань; розвиток інформаційної культури,  когнітивних і дослідницьких навичок; виховання толерантності і поваги до духовних  цінностей інших країн і народів, що є основою соціокультурної компетентності і  готовності до взаємодії в умовах полікультурного професійного спілкування. 6 Полонська І.П. Завантажити
3 Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів базових знань із основ застосування ймовірнісно-статистичного апарату для проведення майбутніх економіко- статистичних досліджень, а саме: розгляд основних понять теоріі ймовірностей, аксіоми теоріі ймовірностей, дискретні випадкові величини, попередні випадкові величини, граничні теореми теоріі ймовірностей та розгляд задач математичної статистики, стистичне оцінювання невідомих параметрів розподілів, перевірка статистичних гіпотез, метод найменших квадратів, лінійна регресія, елементи дисперсійного аналізу та анаоіз часових рядів. 5 Тадеєв Ю.П. Завантажити
4 Мікроекономіка Навчальна дисципліна направлена на формування системи фундаментальних знань стосовно побудови  мікроекономічних понять і категорій, моделей поведінки економічних суб’єктів, застосування  набутих теоретичних знань до аналізу реальних економічних процесів.Розкриваються концептуальні основи функціонування підприємства, ринкових відносин та  поведінки споживачів. Аналізується виробнича діяльність суб’єктів господарювання з урахуванням  попиту споживача, його доходів, уподобань, корисності, теорії виробництва та теорії споживчого  вибору. 5 Томчук-Пономаренко Н.В. Завантажити
5 Історія менеджменту Навчальна дисципліна дає можливість розуміти щодо розмежування етапів розвитку  менеджменту як практичної діяльності та як самостійної науки, а саме: дослідження  еволюції управління як практичної діяльності зі стародавніх часів до тепер;  вивчення умов виокремлення менеджменту як самостійного виду діяльності; аналіз  факторів, що зумовили становлення менеджменту як науки. 5 Оліх Л.А  . Завантажити
6. Науковий образ світу Навчальна дисципліна  спрямована на отримання знань в області історії розвитку науки, а також із основними поняттями, підходами, методами та проблемами сучасного природознавства. Курс забезпечує сприйняттю реалій складного світу та засвоєнню сучасних міждисцплінарних теорій, що узагальнюють методи наукових досліджень. 3 Максюта М.В. Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва освітнього компонента Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Іноземна мова професійного спрямування Навчальна дисципліна  спрямована забезпечити розуміння специфіки і формування
навичок ділового спілкування в типових ситуаціях усної і писемної мови, зумовлених особливостями професійної діяльності випускника економічного факультету, оволодіння студентами необхідним і достатнім рівнем компетенції для рішення комунікативних задач у сфері професійної діяльності, у спілкуванні із зарубіжними партнерами, для ведення ділового спілкування, проведення переговорів, презентацій, публічних виступів, засідань, ведення ділового листування, електронної комунікації.
2 Полонська І.П. Завантажити
2 Статистика для економістів Навчальна дисципліна  спрямована на формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо
кількісного оцінювання соціально-економічних явищ і процесів, аналізу закономірностей їхнього  формування і розвитку. Навчальна задача курсу полягає у вивченні основних методів і методик  збору, оброблення та аналізу статистичної інформації: розглядаються статистичні методи збору, реєстрації масових даних, їхньої  первинної обробки: систематизації і групування, узагальнення та порівняння за допомогою  середніх, абсолютних і відносних величин, а також методи оцінювання та аналізу варіації,  диференціації, концентрації та порівняння структур в часі і просторі.  Розкриваються методи перевірки статистичних гіпотез щодо характеристик  вибіркової сукупності та ви, відповідності емпіричного розподілу теоретичному, істотності  розбіжностей середніх і часток у порівняних сукупностях, а також дисперсій, випадковості  взаємозв’язку між ознаками; методи аналізу тенденції розвитку та сезонних коливань, індексного  аналізу.
5 Іваненко О.І. Завантажити
3 Менеджмент Навчальна дисципліна  спрямована на формування основ управлінського мислення та навичок до  самовизначення і самореалізації у професійній діяльності. Дисципліну сфокусовано на  систематизації уявлень про менеджмент як науку, практику і мистецтво управління в  організаціях різних видів економічної діяльності, а також прикладних аспектах застосування  сучасного професійного інструментарію менеджменту. 5 Білорус Т.В. Завантажити
4 Фінанси Навчальна дисципліна  спрямована на формування цілісної системи знань про сутність і форми прояву фінансів,  оптимізацію фінансових відносин у суспільстві, механізм функціонування і впливу фінансів, склад і  структуру фінансової системи, фінансові органи та інституції, засади формування та функціонування  окремих сфер та ланок фінансової системи; сформувати уміння і навички щодо об’єктивної оцінки  економічних процесів для вирішення актуальних питань теорії та практики фінансів. Дисципліна «Фінанси» розкриває необхідність і сутність фінансів, закономірності  функціонування фінансової системи в сучасних умовах; економічну сутність та необхідність  соціального страхування; функціонування міжнародних фінансів та принципи організації фінансів  господарських суб’єктів. Розглядається бюджетна система України, окрема увага приділяється  державному боргу та борговій політиці держави. Аналізується фінансова безпека країн в умовах  глобалізації. 5 Плєшакова Н.А. Завантажити
5. Макроекономіка Навчальна дисципліна  направлена сформувати у студента базові теоретичні знання та практичні
навички з питань механізму функціонування та розвитку національної економіки,  державної макроекономічної політики.Макроекономіка як наука дає можливість зрозуміти, яким чином національні економіки, взаємодіючи одна з одною та із світовою економічною системою як єдиним  цілим, формують господарську поведінку національних економічних суб’єктів, культуру економічного мислення, обумовлюють координацію правового поля країн світу.
5 Красота О.В. Завантажити
6. Філософія Навчальна дисципліна  направлена сприяти розумінню складних процесів у сфері духовно-теоретичної та практичної діяльності людства, а також формуванню системи базових знань і навичок філософського мислення для розв’язання комплексних спеціалізованих завдань та проблем в економічній галузі; сформувати системні уявлення щодо розвитку людських цивілізацій у контексті теоретико-ідейного та концептуального доробку філософської науки. 4 Сайтарли  І.А. Завантажити
Дисципліни варіативного вибору студента
7. Вища математика  для економістів ( поглиблений рівень) Навчальна дисципліна полягає у формуванні у студента комплексу базових математичних знань,
необхідних для проведення майбутніх економічних досліджень
3 Кравець Т.В. Завантажити
8. Історія демографіі Навчальна дисципліна  спрямована про набуття майбутніми фахівцями знань теорії та понятійно-категоріального апарату історичної демографії, практичних навичок виявлення основних трендів
та закономірностей демографічного розвитку у контексті світової історії. Навчальна задача курсу
полягає в оволодінні прийомами історико-демографічного аналізу та навичками застосування
методології дослідження демографічного процесу.
3 Трубнік Т.Є. Завантажити
9. Загальна соціологія Навчальна дисципліна  спрямована на вивчення стійких, впорядкованих соціальних звязків, обумовлених діяльністю різноманітних груп та спільнот, теоретичних підходів щодо їх пояснення та наслідків проявів різних типів  соцільних нерівностей. Дисципліна сформована  на ідеї про те, соціальні структури та соціальні відносини є вираженням соціальних нерівностей як обов’язкових рис будь-якого суспільства, а позиції індивідів, груп людей в системі ієрархії формують специфіку життєвих шансів, світобачення та поведінки. 3 Тащенко А.Ю. Завантажити
10. Соціальні нерівності і соціальний захист Навчальна дисципліна спрямована на вивчення контекстів та проявів  соціальної нерівності, її значення та ефектів для соціально-економічних процесів, взаємозв’язок  неекономічних соціальних ефектів та економічних процесів. Дисципліна сфокусована на технологічних аспектах управління нерівністю, ризиками пов’язаними з нею та розробок політик  добробуту та соціального захисту. 3 Шелухін В.А. Завантажити
11. Риторика Навчальна дисципліна  спрямована на  формування загальних компетенцій, необхідних для здійснення професійної діяльності за  спеціальністю 073 Менеджмент. Навчальна дисципліна знайомить студентів з предметом  риторики, модусами публічного виступу, історичними етапами розвитку риторики.  Розглядаються розділи риторики, в яких узагальнюються етапи підготовки до ораторської  промови. Визначаються стратегія оратора, види промов, типи підготовки до виступу,  топіка як сукупність загальних місць, структура ораторської промови, риторичні фігури і  тропи, способи запам’ятовування матеріалу промови, специфіка виголошення промови.  З’ясовуються логос промови через встановлення видів аргументації у формальному і  неформальному підходах, пафос і етос через специфіку відповідних аргументів та  прийоми переконання на рівні логосу, етосу і пафосу. 3 Щербина О.Ю. Завантажити
ІІ семестр
Назва освітнього компонента Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1   Менеджмент організацій Навчальна дисципліна полягає у розкритті сутності, змісту і значення менеджменту  організацій в діяльності сучасних підприємств; ознайомлення майбутніх фахівців з основами  управління організаціями та оволодіння студентами практичними навичками в сфері  управління організаціями. Опанування знань спрямоване на формування інтегральної,  загальних та фахових компетентностей за освітньо-професійною програмою «Менеджмент  організацій» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та  адміністрування». Набуті в процесі вивчення дисципліни знання, вміння та навички  закладають базис формування фахових компетентностей та застосовуються при вивченні  обов’язкових освітніх компонент ОПП «Менеджмент організацій», виконанні творчих  індивідуальних завдань та курсових робіт, написанні кваліфікаційної роботи бакалавра. 5 Жилінська О.І. Завантажити
2 Маркетинг Навчальна дисципліна полягає у формуванні у майбутніх менеджерів маркетингового мислення та  набуття професійних компетенцій й практичних навичок щодо прийняття управлінських рішень, спрямованих на вирішення проблем підприємства та адаптації його діяльності  завдяки маркетинговим інструментам до динамічних змін у зовнішньому середовищі;  здатності визначати довгострокову перспективу розвитку підприємства, розробляти  стратегічні рішення щодо присутності компанії на ринку та впливу на її життєздатність. 5 Фірсова С.Г. Завантажити
3 Страхування Навчальна дисципліна полягає у формуванні у студентів цілісного уявлення про  страхування як особливої форми реалізації економічних відносин і  самостійну ланку фінансово-кредитної системи сучасного суспільства;  засвоєння студентами основних понять і термінів страхування, знайомство  з формами і видами проведення страхування, оволодіння навичками аналізу страхового ринку. 5 Лобова О.М. Завантажити
4 Бухгалтерський облік Навчальна дисципліна полягає у формуванні системи знань щодо теоретико-методинних, нормативних та практичних особливостей організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності суб’єктами господарювання в Україні; формування практичних навичок щодо документального оформлення, оцінки та відображення в системі бухгалтерських рахунків фактів фінансово-господарської діяльності підприємства методом подвійного запису. 5 Мисака Г.В. Завантажити
5. Економіка підприємства Навчальна дисципліна полягає у надані майбутнім фахівцям ґрунтовних  знань і необхідних практичних навичок з основних розділів прикладної економіки, зокрема, з планування, організування, контролю та забезпечення ефективності господарської діяльності підприємства. 5 Мірошніченко О.Ю. Завантажити
6. Курсова робота”Менеджмент організацій” Метою виконання курсової роботи є систематизація, закріплення та  розширення теоретичних знань і формування низки загальних і фахових  компетентностей у межах опанування освітньо-професійної програми  «Менеджмент організацій» через вирішення конкретного практичного завдання  щодо розгортання управлінських явищ і процесів в організаціях, які функціонують у національній економіці. 1 Жилінська О.І. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
7. Організаційне проектування Навчальна дисципліна полягає у формуванні управлінського мислення і фахової  компетентності навичок організаційного проектування. Фокус дисципліни спрямовано на  створення у майбутніх фахівців комплексного бачення сучасних організацій як складних  динамічних систем, формування навичок організаційного дизайну і навичок організування  роботи підприємства та його функціональних сфер. 5 Горбась І.М. Завантажити
8. Самоменеджмент Навчальна дисципліна полягає у формуванні у майбутніх фахівців  навичок щодо особистісного розвитку та поведінкових навичок, необхідних сучасним  керівникам (менеджерам), а також розвиток умінь організовувати особисту діяльність і роботу підлеглих працівників. 5 Жилінська О.І. Завантажити
Третій рік навчання
І семестр
Назва освітнього компонента Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Управління персоналом Навчальна дисципліна полягає у систематизації уявлень про управління персоналом організації,  формування управлінського мислення та навичок необхідних для самовизначення і  самореалізації у діяльності, пов’язаній з формування, використанням та розвитком персоналу.полягають в наступному: практику і мистецтво роботи з персоналом;  розкриття сутності, змісту і значення управління персоналом в діяльності сучасних  організацій; оволодіння студентами практичними навичками в сфері управління персоналом;  формування управлінського мислення та навичок до самореалізації у професійній діяльності. 5 Білорус Т.В. Завантажити
2 Інвестування Навчальна дисципліна полягає в отриманні теоретичних знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційного комплексу, опануванні студентами сучасних науково-теоретичних і методичних основ організації та здійснення суб`єктами економіки інвестиційної діяльності , аналізу ефективності інвестиційних рішень з метою виявлення їх слабких і сильних сторін, що має використовуватися майбутніми фахівцями при розробці оптимальних рішень з приводу використання необхідного інструментарію для здійснення фінансових і реальних інвестицій, визначенні умов та організаційно-правових форм регулювання взаємодії суб`єктів інвестиційного процесу, способів і засобів залучення ресурсів для реалізації інвестиційних рішень. 5 Овчаренко Т.С. Завантажити
3 Міжнародна економіка Навчальна дисципліна концентрує увагу на економічних відносинах, що формуються між суб’єктами різних рівнів (підприємствами, державами, інтеграційними об’єднаннями, міжнародними організаціями) міжнародної економічної системи в процесі їхніх зовнішньоекономічних взаємозв’язків, та особливості впливу зовнішньоекономічних зв’язків на національні економіки. 5 Руденко Н.В. Завантажити
4. Інформаційні системи в менеджменті Навчальна дисципліна полягає у формуванні у майбутніх фахівців сучасного економічне мислення  та системи спеціальних знань у галузі управління процесами інформатизації на  підприємстві, засвоєння студентами основних теоретичних положень та вироблення  необхідних практичних навичок, що дозволяють ефективно керувати процесами  впровадження та використання інформаційних систем в менеджменті. Дисципліну  сфокусовано на формуванні у студентів здатності ідентифікувати та вирішувати  управлінські задачі в сфері управління проектами впровадження інформаційних систем  управління в організаціях різних типів, застосовуючи відповідні методи й інструменти на  різних етапів розробки та впровадження інформаційних систем; ознайомлення із сучасними напрямами розвитку інформаційних систем управління. 5 Тимченко І.П. Завантажити
5. Курсова робота”Управління персоналом” Метою виконання курсової роботи є систематизація, закріплення та  розширення теоретичних знань і формування низки загальних і фахових  компетентностей у межах опанування освітньо-професійної програми  «Менеджмент організацій» через вирішення конкретного  практичного завдання щодо розгортання управлінських явищ і процесів в  організаціях, які функціонують у національній економіці. Курсова робота має комплексний характер і пов’язана з використанням  набутих студентом знань, умінь та навичок зі спеціальних дисциплін. Курсова  робота є поглибленою розробкою частини теми випускної кваліфікаційної роботи студента-випускника. Нею передбачено систематизацію, закріплення, розширення  теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, практичних та інших завдань. 1 Білорус Т.В. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
5. Дослідження операцій в економіці(базовий рівень) Навчальна дисципліна дає можливість сформувати у студента систему базових знань і практичних навичок розробки оптимальних рішень для управління цілеспрямованими організаційно-економічними системами і процесами на основі економіко-математичних моделей та методів із застосуванням сучасних інформаційних технологій. 5 Федоренко І.К. Завантажити
6. Організація командної роботи Навчальна дисципліна розкриває сутність, зміст і значення практики управління командами у діяльності  сучасних підприємств; знайомить майбутніх фахівців з основами організування  командної роботи та управління командами та практичними навичками  в сфері управління командами. 5 Примак В.М. Завантажити
7 Маркетингові дослідження Навчальна дисципліна формує у майбутніх менеджерів управлінського типу  мислення через набуття фахових компетентностей щодо визначення цілей діяльності  підприємства, визначення маркетингових можливостей, реалізація яких підвищує  конкурентоспроможність підприємства, розв’язання проблем його функціонування і розвитку  у динамічному бізнес-середовищі. 5 Фірсова С.Г. Завантажити
8. Операційний менеджмент Навчальна дисципліна  полягає у систематизації уявлень та формування у студентів комплексу  професійних знань з теоретичних основ і сучасного досвіду побудови систем  управління, що забезпечують виконання певних дій і процедур для одержання  ринкового результату від функціонування операційної системи будь-якої організації, що  є особливо важливим при підготовці менеджерів. 5 Білорус Т.В. Завантажити
ІІ семестр
Назва освітнього компонента Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1. Інвестиційний менеджмент Начвальна дисципліна   полягає  в отриманні студентами системних уявлень про напрями опанування освітньо-професійної програми “Менеджмент організацій” щодо  формування знань і навичок із розроблення інвестиційної стратегії підприємства, аналізу інвестиційної привабливості проектів, методів оцінки їх ефективності, ризиків, ліквідності, формування інвестиційного фінансового портфелю та програм реальних інвестицій підприємства. 5 Овчаренко Т.С. Завантажити
2. Організація та управління нововведенями Навчальна дисципліна полягає в формуванні у студентів розуміння   змісту і закономірностей науково-технічного та інноваційного розвитку, підходів  світової економічної науки до визначення ролі держави у прискоренні такого  розвитку, практики формування і реалізації державної науково-технічної та  інноваційної політики в Україні й розвинених країнах. 5 Оліх Л.А. Завантажити
3. Прийняття управлінських рішень Навчальна дисципліна знайомить фахівців з науково-теоретичними засадами  прийняття об’єктивних рішень у процесі здійснення управління організацією та формування  практичних навичок виконання функціональних обов’язків менеджера в мінливих умовах  оточення, в діалектичному розвитку, в причинно-наслідкових зв’язках факторів та умов, які  впливають на кінцевий результат для забезпечення процедур прийняття управлінських рішень. 5 Балан В.Г. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
4. Основи науково-технічної та інноваційної політики Навчальна дисципліна полягає в формуванні у студентів розуміння  змісту і закономірностей науково-технічного та інноваційного розвитку, підходів  світової економічної науки до визначення ролі держави у прискоренні такого  розвитку, практики формування і реалізації державної науково-технічної та інноваційної політики в Україні й розвинених країнах. 4 Оліх Л.А. Завантажити
5. Економічний аналіз Навчальна дисципліна знайомить з теоретико-методичними, нормативними та практичними особливостями організації та проведення  економічного аналізу за Міжнародними стандартами фінансової звітності  (МСФЗ) на реальних, вітчизняних підприємствах, які максимально адаптовані  до міжнародних стандартів звітності; формування практичних навичок  застосування сучасних методів і процедур аналізу фінансово-господарської  діяльності відповідно до логіки діяльності підприємства в умовах ринкової  економіки. 4 Головко В.І  https://econom. Завантажити
6. Менеджмент 3ЕД Навчальна дисципліна формує у майбутніх менеджерів управлінського типу мислення через набуття фахових компетентностей щодо управління зовнішньоекономічною діяльністю організацій за умов глобалізації та євроінтеграції. 5 Корнілова І.М. Завантажити
7. Логістичний менеджмент Навчальна дисципліна полягає у формуванні управлінського мислення і фахової  компетентності навичок управління логістикою. Фокус дисципліни спрямовано на  формування у майбутніх фахівців системних знань у сфері логістичного менеджменту та  набуття ними практичних навичок управління усіма функціональними сферами логістики на  підприємствах різних типів. 5 Тимченко І.П. Завантажити
8. Організація управлінської праці Навчальна дисципліна формує у майбутніх менеджерів управлінського типу  мислення через набуття фахових компетентностей щодо планування та організування  особистої праці й праці підлеглих у сфері управління організаціями різних видів економічної діяльності. 5 Святненко В.Ю. Завантажити
9. Етика ділового спілкування Навчальна дисципліна формує принципи ділової бездоганності шляхом опанування  студентами основ етики ділового спілкування менеджера, зокрема етики професійної  поведінки в стандартних ділових ситуаціях, культури ділового спілкування менеджера, ділового спілкування в організаціях та міжкультурної ділової комунікації і поведінки. 5 Кальний С.В. Завантажити
Четвертий рік навчання
І семестр
Назва освітнього компонента Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1. Стратегічне управління Навчальна дисципліна дає можливість ознайомити студентів щодо сутності й особливостей стратегічного  управління на підприємстві; закладення основи знань теоретико-методологічних аспектів та  навичок практичного застосування прийомів і методів формулювання місії, стратегічних  цілей та стратегій підприємства, розробки стратегій, стратегічних планів, проектів і програм,  створення системи стратегічного управління та забезпечення її ефективного функціонування  у динамічному ринковому середовищі; ознайомлення з вітчизняним та зарубіжним досвідом  застосування стратегічного управління. 5 Балан В.Г. Завантажити
2. Економетрика Навчальна дисципліна дає можливість ознайомити студентів з методами досліджень, тобто методами перевірки, обґрунтування, оцінювання кількісних закономірностей та якісних тверджень (гіпотез) в мікро- та макроекономіці на основі аналізу статистичних даних. Знання, здобуті студентами під час вивчення економетрики, широко застосовуються в економіці та економічній політиці, менеджменті, маркетингу, фінансовій справі тощо. 4 Ставицький А.В. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
3. Тайм-менеджмент (Time-management) Навчальна дисципліна полягає в опануванні студентами сучасних  науково-методичних основ планування часу, підходів ефективного виконання  завдань, своєчасного досягнення цілей та отримання навичок їх практичного  застосування, що робить можливим контролювати процеси життєдіяльності. 5 Оліх Л.А. Завантажити
4. Реклама та рекламна діяльність Навчальна дисципліна полягає у навчанні та формуванні вмінь з питань сутності та  використання засобів, методів і способів створення та розповсюдження інформації у  певній сфері економіки та суспільної діяльності людей, щоб привернути увагу потенціальних споживачів до об’єкту рекламування 5 Святненко В.Ю. Завантажити
5. Антикризове управління Навчальна дисципліна дає млжливість сформувати у майбутніх фахівців систему спеціальних  знань у галузі антикризового управління діяльністю підприємств, засвоєння студентами  основних теоретичних положень та вироблення необхідних практичних навичок, що  дозволяють ефективно здійснювати управлінську діяльність на підприємстві в умовах  виникнення кризових явищ та ситуацій. Дисципліну сфокусовано на формуванні у  студентів здатності ідентифікувати та вирішувати управлінські задачі в організаціях різних типів, застосовуючи широке коло методів й інструментів. 5 Нетреба І.О. Завантажити
6 Управління якістю Навчальна дисципліна формує у майбутніх менеджерів сучасне економічне мислення та систему
спеціальних знань у галузі управління якістю підприємств, засвоєння студентами основних теоретичних положень стандартизації та сертифікації та вироблення необхідних практичних навичок,
що дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність на підприємстві
5 Анісімова Л.А. Завантажити
7. Управлінська культура Навчальна дисципліна полягає у формуванні управлінського мислення і фахової  компетентності навичок управління організаційною та особистою культурою. Фокус  дисципліни спрямовано на формування у майбутніх фахівців системних знань щодо впливу  етичних норм і культури на функціонування організації та поведінку її працівників, а також  набуття ними практичних навичок діагностики, оцінювання, проектування, підтримки й  удосконалення організаційної культури та особистої культури керівника. 5 Горбась І.М. Завантажити
8. Фінансовий менеджмент Навчальна дисципліна полягає у систематизації знань студентів та поглибленому вивченні основних фінансових теорій, опануванні прийомів і методів фінансового менеджменту спрямованих на прийняття найбільш ефективних управлінських рішень із фінансових питань. 5 Делас В.А. Завантажити
Дисципліни варіативного вибору студента
9. Дослідження операцій в економіці   (поглиблений рівень) Навчальна дисципліна   полягає у формуванні  поглиблених знань і практичних навичок розробки  оптимальних рішень для управління цілеспрямованими організаційно-економічними  системами і процесами на основі економіко-математичних моделей та методів із застосуванням сучасних інформаційних технологій. 3 Федоренко І.К. Завантажити
10. Тайм-менеджмент Навчальна дисципліна  розкриває теоретичні засади та практична реалізація тайм-менеджменту. Вивчаються сутність тайм-менеджменту та його становлення як  самостійного наукового напряму; методи тайм-менеджменту; пастки часу;  елементи системи тайм-менеджменту та управління ними; підходи до ефективного проведення нарад. Досліджуються напрями підвищення особистої ефективності, організації особистої роботи, принципи і засоби організації часу. Розглядаються шляхи оптимізації роботи з документами; методи самомотивації і саморозвантаження; ефективний інструментарій тайм-менеджменту. 3 Приймак В.М. Завантажити
11. Історія пропаганди Навчальна дисципліна  надає студенту базові знання з історії виникнення та еволюції системи пропаганди, її інституалізації в різних країнах світа та Україні зокрема.  Дисципліна спрямована на вивчення сучасного стану пропаганди в світі, використання її в інформаційних та гібридних війнах, фальсифікації історії.. 3 Пшеничний Т.Ю. Завантажити
12. Тренінг “Психологія конфлікту” Навчальна дисципліна спрямована на вивчення  основних психологічних підходів щодо природи, перебігу, потенціалу  конфлікту та можливостей управління конфліктами в організації, стилів та  тактики поведінки в конфліктній ситуації, алгоритмів діагностики конфліктів та  пошуку оптимальних шляхів урегулювання. Сприяє професійному розвитку  шляхом пізнання особистісних особливостей власної поведінки в конфліктних  ситуаціях та можливостей її корекції. 3 Мариніна В.М. Завантажити
13. Програмування Навчальна дисципліна полягає у набутті теоретичних та  практичних знань про програмування в середовищі Internet, ознайомлення з поширеними технологіями, особливості аналізу та візуалізації даних в Python. 3 Подскребко О.С. Завантажити
14. Тренінг “Економіка підприємства” Навчальна дисципліна надає майбутнім фвхівцям грунтовних знань і необхідних навичок для забезпечення ефективності у виробничому, логістичному,комерційному, фінансовому на кадровому напрямах господарської діяльності підприємства. 3 Микитюк О.П. Завантажити
15. Психодіагностика Навчальна дисципліна спрямована на вивчення психодіагностики для розв’язання широкого кола  професійних завдань. Вона посідає важливе місце в структурно-логічній схемі
програми підготовки фахівця у галузі менеджменту, оскільки формує основи  його фахового мислення в контексті розв’язання завдань відбору та розстановки  кадрів, формування робочих груп та організації сумісної діяльності персоналу.  Дисципліна спрямована на розвиток знань про природу індивідуально-психологічних відмінностей людини та можливості їх вимірювання за допомогою надійного та валідного психологічного інструментарію.
3 Дарвішов Н.Р. Завантажити
16. Економічна безпека підприємства Навчальна дисципліна  полягає в отриманні знань про використання теоретико-методичиих основ  оцінки та аналізу стану економічної безпеки підприємства для формування навичок розробки  практичних рекомендацій щодо зниження ризиків підприємства та розробки антикризових заходів. Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері управління організаціями різних видів  економічної діяльності навчальна дисципліна «Кібернетична безпека підприємства» є однією із  складових комплексної підготовки бакалаврів за освітньою програмою “Менеджмент організацій”. 3 Шестак Я.В. Завантажити
ІІ семестр
Назва освітнього компонента Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1. Соціально-політичні студії Навчальна дисципліна формує знання про особливості сучасного українського суспільства, політики і влади у порівняльному контексті, специфіку політологічного знання про проблеми і тенденції розвитку суспільства, політики і влади. 2 Перепелиця Н.О. Завантажити
2. Виробнича практика Метою  виробничої практики полягає в оволодінні студентами сучасними методами, навичками, вміннями та способами організації праці майбутньої професійної діяльності, формування у них на базі одержаних в Університеті знань професійних навичок та вмінь для прийняття самостійних рішень під час роботи в конкретних суспільно-економічних умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 9 Оліх Л.А. Завантажити
3. Кваліфікаційна робота бакалавра Метою виконання кваліфікаційної роботи бакалавра є вирішення управлінського завдання, що ґрунтується на комплексному опануванні матеріалу, послідовному викладанні, а також практичному застосуванні теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю організацій. 9 Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
4. Theory and practice of digitilized translation for economists and managers Навчальна дисципліна формує навчки використання інформаційних і комунікаційних  технологій для пошуку, оброблення та аналізу англійською і українською мовами інформації з  різних джерел для розв’язання завдань економічної діяльності менеджменту та адміністрування. 5 Петровський М.В. Завантажити
5. Креативні стратегії реклами Навчальна дисципліна полягає у формуванні майбутніх фахівців сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань і необхідних вмінь визначення ефективності  рекламної діяльності організацій, результативності рекламних текстів, застосування  креативних стратегій у розробці реклами та PR-кампаній. 5 Деркач О.Г. Завантажити
6. НR- менеджмент Навчальна дисципліна формує у студентів знанння щодо функцій управління людськими  ресурсами в різних типах організацій, а також формування у них навичок управління  людськими ресурсами, які їм будуть необхідні для ефективного функціонування в якості  керівників. 5 Сичова А.О. Завантажити
7. Планування ДІР Навчальна дисципліна ознайомить майбутніх фахівців з науково-теоретичними засадами  планування в інноваційній організації та формування практичних навичок розробки планів  проведення науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт для забезпечення  інноваційного розвитку підприємства шляхом створення й поширення нових технологій,  комплексних технологічних систем, нових методів управління й організації виробництва,  створення конкурентоздатної продукції чи послуг. 5 Балан В.Г. Завантажити
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університеті. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору