Герасименко Оксана Олександрівна

 

Дата народження: 04 січня 1966 р.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри управління персоналом

 

 

Навчання:

 • • 1983-1987– Київський інститут народного господарства імені Д.С. Коротченка, спеціальність – економіка праці, кваліфікація – економіст (диплом з відзнакою).
 • • 1990–1992 рр. – аспірантура з відривом від виробництва економічного факультету при кафедрі інноваційного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • •  1992–1994 рр. – аспірантура без відриву від виробництва економічного факультету при кафедрі інноваційного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • •  2008–2011 рр. – докторантура Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Наукова діяльність:

 • • З 2011 р. – член редакційної колегії збірника наукових праць «Соціально-трудові відносини: теорія та практика» (фахове видання України; індексується наукометричними базами Index Сореrnicus, Google Scholar).
 • • 2012-2013 рр. – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій».
 • • 2014-2016 рр. – член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та підсумкової науково-практичної конференції в рамках Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент».
 • • Під керівництвом О.О.Герасименко захищено 1 кандидатську дисертацію.
 • • Опонування восьми дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Відомості про підвищення кваліфікації:

 • • курси підвищення кваліфікації в центрі магістерської підготовки при Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана спільно з міжнародною бізнес-школою Борнмута Великобританії за україно-британською програмою «Майстер ділового адміністрування. Менеджмент персоналу»;
 • • курси підвищення кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації при Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за програмою «Сучасні ІКТ в навчальному процесі економічного університету (хмарні технології на прикладі Office 365, системи дистанційної освіти, прикладні програмні продукти для економічної сфери) (108 годин) (грудень 2015 р. – квітень 2016 р).;
 • • освітній онлайн-проект «Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання». Компанії UGEN, JTI. Обсяг – 14 акад. годин. 3-7 серпня 2020 р.

Трудова діяльність:

 • • 1987-1990 рр. – економіст відділу праці та заробітної плати конструкторського бюро «Радуга», м. Дубна Московської обл.
 • • 1992–2001 рр. – асистент кафедри інноваційного менеджменту та підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • • 2001-2004 рр. – асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • • 2004–2005 рр. – старший викладач кафедри управління персоналом Київського національного економічного університету.
 • • 2005–2008 рр. – заступник завідувача, доцент кафедри управління персоналом Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
 • • 2011–2019 рр. – доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
 • • з вересня 2019 р. дотепер – доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає дисципліни:
«Менеджмент персоналу», «Управління персоналом», «Кадровий менеджмент», «Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)».

Наукові інтереси:
Соціально-трудовий розвиток в координатах нової економіки; управління людськими ресурсами високотехнологічної та інноваційної діяльності; менеджмент персоналу в постіндустріальному суспільстві.

Нагороди та відзнаки:

 • • Грамоти Міністерства освіти і науки України (2008 р., 2009 р., 2010 р.).
 • • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006 р.).
 • • «Відмінник освіти України» (2017 р.).
 • • лауреат Премії НАН України імені М. В. Птухи (2017 р.) – за серію праць з проблем регулювання соціально-трудових відносин на засадах розвитку інституту гідної праці та соціальної відповідальності.

Автореферат дисертації:

«Економічний механізм стимулювання праці у сфері наукової і науково-технічної діяльності (на прикладі вищих навчальних закладів України)»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.02 – економіка та управління науково-технічним прогресом.

Дисертація:
«Економічний механізм стимулювання праці у сфері наукової і науково-технічної діяльності (на прикладі вищих навчальних закладів України)»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.02 – економіка та управління науково-технічним прогресом.

Основні публікації:
Загальна кількість друкованих праць – 160, зокрема, у базі Scopus – 2, у базі Index Copernicus – 17, загальний індекс цитування – 1289, h-індекс – 16 (за Google Scholar), h-index (Scopus) – 2.

Монографії:

 1. Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку : монографія /[А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. – К. : КНЕУ, 2010. – 348 с.
 2. Ресурси та моделі глобального економічного розвитку : монографія /[Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот, Я. М. Столярчук та ін.] ; за заг. ред. докторів екон. наук, професорів Д. Г. Лук’яненка та А. М. Поручника. – К. : КНЕУ, 2011. – 703 с.
 3. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія /[А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред.д-ра екон. наук, проф. А.М.Колота. – К. : КНЕУ, 2012. – 501 с.
 4. Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку /[А. М. Колот, І. Ф. Гнибіденко, О. О. Герасименко та ін.]; за наук. ред.А. М. Колота, І. Ф. Гнибіденка. – К. : КНЕУ, 2015. – 295 с.
 5. Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці [Електронний ресурс] : монографія / [А. М. Поручник, Я. М. Столярчук, А. М. Колот] ; за заг. ред. А. М. Поручника та Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – 332 с.
 6. Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізм забезпечення : монографія/ [А. М. Колот, В. М. Данюк, О. О. Герасименко та ін.]; за наук. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2017. — 500 с.
 7. Колот А. М., Герасименко О. О. Демографічні, технологічні та соціально-трудові імперативи економічного розвитку: нові можливості і виклики постіндустріальної доби / Розвиток соціально-трудових відносин: проблеми науки та практики : монографія / С. І. Бандур, Т. А. Костишина, О. О. Нестуля та ін.; за ред. Т.А. Костишиної. Полтава, 2020.  С. 7-41.
 8. КолотА. М., Герасименко О. О. «Праця 4.0» як інститут та платформа розвитку неоекономіки / Неоекономіка та імперативи розвитку підприємництва: монографія / І. М. Рєпіна, В. П. Кукоба та ін.]. Київ: КНЕУ, 2021. C. 146-180.
 9. Anatolii M. Kolot, Oksana O. Herasymenko. Institution of Trust in the System of Factors of the Nation’s Productive Ability Development / Edited by Anton S. Filipenko, Oleksandra M. Moskalenko, Yurii K. Zaitsev. Productivity of Contemporary Economies: Theory and Evidence. Cambridge Scholars Publisher, 2021. Pp. 36-67.

Статті у наукових фахових виданнях та виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних за 2016-2021 рр:

 1. А.Колот, О. Герасименко. Цінності трудового життя та гідна праця: філософія взаємодії і розвитку. Україна: аспекти праці. 2016. №1– С. 3–13. (фахове видання).
 2. А.Колот, О. Герасименко. Соціально-економічний вимір гідної праці в координатах нової економіки. Україна: аспекти праці. 2016. №3– С. 10–24. (фахове видання).
 3. ГерасименкоО. О., Герасименко Г. В. Гідна праця в умовах євроінтеграції України. Вісник Одеського національного університету. СерЕкономіка. 2016. Том 21. Випуск 2. С. 142–(фахове видання, Index Copernicus).
 4. Kolot, O. Herasymenko.  The deficit of decent work as a global problem of social and labor segment. International Economic Policy. 2016. № 2. С. 20–39. (фахове видання, Index Copernicus)
 5. Герасименко О.О. Cтратегічні імперативи гідної праці в контексті становлення інноваційної моделі економіки України. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. № 2 (12). C. 73–80. (фахове видання).
 6. Anatoliy Kolot, Oksana Herasymenko. Market, state and business in coordinates of the new economy. Problems and Perspectives in Management. 2017, Volume 15, Issue P. 76–97. (Scopus).
 7. Колот А. М., ГерасименкоО. О. Дефіцит гідної праці : причини виникнення, форми прояву, стратегічні вектори подолання. Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. 2017. Випуск 12. С. 151– (фахове видання).
 8. Герасименко О. О., Щетініна Л. В., Рудакова С. Г. Дистанційна зайнятість : сучасні тренди в організації та оплаті праці. Бізнес-Інформ. 2017. №11. С. 233– (фахове видання, IndexCopernicus).
 9. Колот А., ГерасименкоО. Соціальна нерівність доходів : глобальний вимір. Економічна теорія. 2017. № 4. С. 76–107. (фахове видання, Index Copernicus).
 10. Герасименко О.О. Конкурентоспроможність робочих місць як передумова гідної праці : реалії економіки України.Проблеми економіки. 2017. № 3. С. 33–39. (фахове видання, Index Copernicus).
 11. А. Колот, О. Герасименко, О. Поплавська. До формування нової моделі соціальної держави. Україна : аспекти праці. 2017. №1– С. 3–15. (фахове видання).
 12. Колот А.М., Герасименко О. О. Гідна праця: теоретико-прикладні засади, причини дефіциту та стратегічні вектори його подолання. Ринок праці та зайнятість населення. № 3 (52). С. 5–12; № 4 (53). С. 5–12. (продовження). (фахове видання).
 13. Колот А.М., Герасименко О.О. Соціальна держава : генезис і перспективи розвитку. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2017. № 1. С. 8– (фахове видання).
 14. Колот А. М., ГерасименкоО. О. Новітні глобальні тенденції у сфері зайнятості і доходів та їх вплив на соціальну нерівність Соціально-трудові відносини: теорія і практика. 2018. №1 (15). С. 6– (фахове видання, Index Copernicus).
 15. ЗатонацькаТ.Г., Герасименко О. О., Лаврентьєв М. М. Оплата праці в державних закладах вищої освіти : стан та виклики в контексті реформи мінімальної заробітної плати. Освітня аналітика України. 2018. № 3– С. 96–107. (фахове видання).
 16. Колот А. М., ГерасименкоО. О. Глобальні тенденції у сфері доходів економічно активного населення. Вісник Прикарпатського університету. СерЕкономіка. Вип. 13. С. 103–115.(фахове видання).
 17. ЗатонацькаТ. Г., Герасименко О. О., Лаврентьєв М. М. Інституціональний інструментарій формування видатків на загальну середню освіту в Україні Фінанси України. 2018. № 8. С. 91–105.(фахове видання, Index Copernicus).
 18. Колот А.М., ГерасименкоО.О. Довіра як інститут у дзеркалі нових можливостей, викликів та імперативів соціально-економічного розвитку. Соціально-трудові відносини: теорія і практика. 2018. № 8 (2). С. 8–26. (фахове видання, Index Copernicus).
 19. Колот А. М., ГерасименкоО. О. Інститути зайнятості і доходів в новій економіці : глобальні тренди. Проблеми економіки та політичної економії. 2018. № 1. С. 195– (фахове видання).
 20. Колот А. М., ГерасименкоО. О. Інноваційна праця та її інтелектуалізація як стратегічні вектори становлення нової економіки. Економіка і організація управління. 2018. №1 (29). С. 6– (фахове видання).
 21. ГерасименкоО.О., Герасименко Г. В. Грейдування як інноваційний підхід в оплаті праці: науково-прикладний сценарій для високотехнологічних підприємств. Проблеми економіки. 2019. № 3. С.91-99. (фахове видання, Index Copernicus).
 22. ГерасименкоО.О., Герасименко Г. В. Лідерські компетентності в системі чинників конкурентоспроможності персоналу високотехнологічної діяльності. Східна Європа : економіка, бізнес та управління. 2019. № 4 (21). С. 175– (фахове видання).
 23. ГерасименкоО. О. Компетентнісний підхід як концептуально-прикладна платформа розвитку персоналу : інституціональне середовище та практичний інструментарій. Інноваційна економіка. 2019. №3–4 (79). С. 45-51. (фахове видання, Index Copernicus).
 24. Колот А. М., ГерасименкоО. О. Соціально-трудовий розвиток в ХХІ столітті : до природи глобальних змін, нових можливостей, обмежень і викликів. Демографія та соціальна економіка. 2019. №1 (35). С. 97–126. (фахове видання, Index Copernicus).
 25. ЗатонацькаТ.Г., Герасименко О. О. Трансформація напрямів взаємодії держави та приватного сектору у сфері вищої освіти в Україні : сучасний стан і вектори розвитку. Фінанси України. 2019. №  С. 68–79. (фахове видання, Index Copernicus).
 26. ГерасименкоО.О., Бровченко В.Є. Інноваційні підходи в оцінюванні персоналу банківських установСхідна Європа: економіка, бізнес та управління. №2 (25). С. 180-187. (фахове видання)
 27. А. М. Колот, О. О. Герасименко. Покоління Z і соціально-трудова платформа «Праця 4.0» : імперативи взаємодії. Демографія та соціальна економіка. 2020. № 2 (40). С.103-138. (фахове видання, Index Copernicus).
 28. Колот А.М., ГерасименкоО.О. Детермінанти формування соціально-трудової платформи «Праця 4.0». Вісник Прикарпатського університету. Серія Економіка. Вип. 15. С. 125-132.(фахове видання)
 29. Колот А.М., Герасименко О.О. Концепт «Праця 4.0»: теоретико-прикладні засади формування та розвитку. Економіка та прогнозування. № 1. С. 7-31. (фахове видання, IndexCopernicus).
 30. Анатолій Колот, Оксана Герасименко. Цифрова трансформація та нові бізнес-моделі як детермінанти формування економіки нестандартної зайнятості. Соціально-трудові відносини: теорія і практика. 2020. №10 (1). С. 33-54. (фахове видання, Index Copernicus).
 31. Kolot A., Kozmenko S., HerasymenkoO., ŠtreimikienėD. Development of a Decent Work Institute as a Social Quality Imperative: Lessons for Ukraine. Economics and Sociology. Vol. 13. № 2. Р. 70-85. (Scopus).
 32. ГерасименкоО.О., МахаєваМ.А. Антикризовий мотиваційний менеджмент у контексті викликів пандемії COVID-19. Бізнес-навігатор. 2021. № 2 (63). С. 50-56.

Наукові публікації в інших виданнях:

 1. A.Kolot, O.Herasymenko.  A deficit of decent work as a current trend in the development of social and labor sphere in Ukraine. Knowledge and Performance Management. Vol.  2017. Р. 5–17.
 2. Анатолій Колот, Оксана Герасименко. Сфера праці в умовах глобальної соціоекономічної реальності 2020: виклики для України. Представництво Фонду ім.Фрідріха Еберта в Україні. 32 с.

Підручники, посібники

 1. Навчально- методичний комплекс з курсу „Управління персоналом” Навч. посіб. / Черваньов Д.М. , Герасименко О. О. – К., РВВІМФ, 2000. – 122 c.
 2. Бізнес-тренінги для економістів: навч. посіб. / Н.Ю. Бутенко, О. О. Герасименко, О. Ю. Гулевич та ін. – К.: КНЕУ, 2007. – 280 с.
 3. Петюх В.М., Базилюк Б. Г., Герасименко О. О. Управління персоналом: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К. : КНЕУ, 2007. – 320 с.
 4. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник [А.М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] –  К. : КНЕУ, 2009. – 711 с.
 5. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О. О. Герасименко. 2009. – 413 с.
 6. Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. / [Д.М. Черваньов, О. І .Жилінська, В. Г. Балан та ін.] ; за ред. Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської. – К. : Нічлава, 2011. – 624 с.
 7. Економіка праці та соціально-трудові відносини : практикум /О.О. Герасименко. –  К. : КНЕУ, 2013. – 381 с.
 8. Економіка праці та соціально-трудові відносини : дистанц. курс /О.О. Герасименко. –  К. : КНЕУ, 2013.
 9. Менеджмент персоналу : практикум /[В. М. Петюх, Б. Г. Базилюк, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Герасименко О. О. – К. : КНЕУ, 2014. – 380 с.
 10. Соціальна відповідальність : навч. посіб. /[А.М.Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота. – К. : КНЕУ, 2015. – 519 с.
 11. А.М.Колот, О. О. Герасименко, Г. В. Герасименко Економіка праці та соціально-трудовівідносини у схемах і таблицях : навч. посіб / [А. М. Колот, О. О. Герасименко, Г. В. Герасименко]. — К. : КНЕУ, — 378 с.