Софіщенко Ірина Ярославівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Контактна пошта: sophira@ukr.net

Навчання:

 • 1983-1988: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, економічний факультет
 • 1991-1993: Київський інститут народного господарства, аспірантура, захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток венчурного капіталу та його роль в активізації інноваційних процесів (на досвіді США)» за спеціальністю 08.00.01 – “Політична економія”

Пройдені курси:

 • 2018: Центр іноземних мов Київського національного університету імені Тараса Шевченка, англійська мова

Стажування:

 • 2006 -2008: учасник проекту London Metropolitan University «Спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації державних службовців України», м.Київ

Трудова діяльність:

 • З 2007; доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси:

Для ОП “Бакалавр” викладаться курси:
“Міжнародна економіка”, “Міжнародна економічна інтеграція”, “Вступ до університетських студій”

Для ОП “Магістр” викладаються курси:

“Міжнародна інвестиційна політика”, “Фінансування зовнішньоекономічної діяльності” (англ.)

Наукові інтереси:

міжнародна економічна інтеграція, міжнародні інвестиції та регулювання міжнародної інвестиційної діяльності, міжнародні фінанси

Основні публікації:

95 наукових та навчально-методичних

Статті у ВІТЧИЗНЯНИХ виданнях (за останні 5 років):

 1. Софіщенко І., Кириченко Є. Типологія організаційних форм міжнародної виробничої кооперації та обґрунтування підходів до її регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2018. – № 6 (201). – С. 26-45.
 2. Софіщенко І.Я. Диверсифікація механізмів фінансування експортного потенціалу аграрного сектора // Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал – Вип. 2-3 (122-123). – 2017. – С. 27-32.
 3. Софіщенко І.Я. Теоретичні та прикладні аспекти визначення міжнародної інвестиційної конкурентоспроможності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – Вип. 8 (173).– с.32-35.

Статті у МІЖНАРОДНИХ виданнях (за останні 5 років)

 1. Софіщенко І.Я. Ендогенні чинники диференціації експортної активності українських підприємств // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 31. – 2020. – С.111-119
 2. Софіщенко І.Я., Софіщенко В.К. Динамічне моделювання фінансових потоків економічного кластеру // Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung. Korneev V., Pasichnyk, Yu., Radchenko O., Khodzhaian A. undandere: Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. 714 p. – с. 300-311

Навчальні підручники, посібники:

 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів ОС Бакалавр спеціальності 051 Економіка /Упорядник І.Я. Софіщенко. – К.: ТОВ «СІК груп Україна», 2019. – 60 с.
 2. Financing enterprise external economic activity: course learning and teaching materials for master’s students area of study 05 «Social and Behavioral Sciences», specialization major 051 «Economics», curriculum «International Economics» / Упорядник І.Я. Софіщенко. – К.: ТОВ «СІК груп Україна», – 39 с.
 3. Актуальні проблеми економіки: навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей, ОС «Магістр» / Упорядники: проф В.Л.Осецький, доц. І.Я. Софіщенко. – К.:, 2018. – 62 с.
 4. Міжнародна економіка: термінологічний словник / Старостіна А.О., Каніщенко О.Л., Кузьома О.Ю. та ін. / За заг. ред. проф. Старостіної А.О. – К.: НВП «Інтерсервіс», 2017.- 416 с.
 5. Міжнародна економіка: Практикум. Навч. посібник / Старостіна А.О., Каніщенко О.Л., Софіщенко І.Я. та ін. / За заг. ред. проф. Старостіної А.О. – К.: НВП «Інтерсервіс», 2015.- 416 с.
 6. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: стан та перспективи. Навч. посіб. – К.: Міленіум, 2009. – 314 с. – 20,6 др. арк.(З грифом МОН України. Лист №1.4/18-Г-1914 від 17.07.2008 р.)
 7. Робочий зошит до модуля «Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС» // Бояр А.О., Сиротенко Н.Г. Софіщенко І.Я. – К.: Міленіум, 2009.
 8. Софіщенко І.Я. Фінансування зовнішньоторговельних операцій підприємства.– К.: ЦУЛ, 2006 – 138 с. (З грифом МОН України. Лист № 14/182 -753 від 6.04.2005 р.)
 9. Світовий ринок товарі в та послуг. І та ІІ ч. Підручник. /За заг. ред А.А. Мазаракі.– К.: КНТЕУ, 2006.
 10. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні / За ред. А.А. Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2003. – 272 с.

Монографії, монографічні статті:

 1. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя. Монографія. / За ред. членлл кор. НАН України, д.е.н., проф. В.Д.
 2. Базилевича, д.е.н., проф.Осецького В.Л.– К., 2018. – 536 с.
  Sustainable development (Poland, Lithuania, Ukraine). Monograph. Kyiv – Kaunas – Szczecin. – К.: LAT&K, 2013. – 534 с.
 3. США і світ ХХІ століття. Монографія. – К., Центр вільної преси, 2012. – 326 с.

Найвизначніші конференції, круглі столи, воркшопи:

 1. І Міжнародний економічний форум “Економіка. Фінанси. Бізнес.Управління”, м.Київ, 21-24 травня 2019 р.
 2. Всеукраїнська науково-практичної конференція “Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя”, м.Київ, 25 травня 2018 року
 3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.”, м.Київ, 2017.
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України», м. Київ, 28-29 вересня 2017 р.
 5. ІV Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні виклики розвитку світової економіки”, м. Київ, 2015.
 6. Міжнародна науково-практична конференція “Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України”, м. Київ, 30-31 жовтня 2014 р.