Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна

E-mail: laolikh@knu.ua
Дата народження: 11 листопада 1979 року
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Посада: доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Вчене звання: доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Навчання:
1997–2002 рр. – студентка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2002–2004 рр. – аспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2006 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Державне регулювання ринку науково-технічних послуг в Україні».

Трудова діяльність:
2004–2011 рр. – асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Липень 2011 р. і до тепер – доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає дисципліни: «Історія менеджменту», «Організація та управління нововведеннями», «Основи науково-технічної та інноваційної політики», «Тайм-менеджмент»
Автореферат дисертації: Шаповалова Л.А. Державне регулювання ринку науково-технічних послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук : спец. 08.02.02 “Економіка й управління науково-технічним прогресом”. К., 2006. 22 с.

Основні праці:
1. Методичні рекомендації щодо застосування положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: навчально-методична розробка / З. О. Луцишин, В. Ф. Кузнєцова, Л. А. Шаповалова. К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 2010. 40 с.
2. Міждисциплінарний словник з менеджменту / За ред. Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської. К. : Нічлава, 2011. 624 с.
3. Iryna Kornilova, Lesya Olikh. Formation of National Innovation System in the Context of Innovation Development of Ukraine Economy // Problems of Business and Education Development in West and East European Countries // Collection of Papers. Volume 2 : Ukrainian Participants. Budapest-Kyiv, 2011. Р. 86-89.
4. Оліх Л. А. Впровадження концепції «потрійної спіралі» в економіці України // Науковий вісник ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Серія «Економічні науки». 2011. № 6 (51). C. 36-40.
5. Оліх Л. А. Історія менеджменту: навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни. К. : Кафедра, 2012. 68 с.
6. Оліх Л. А. Роль науково-технічних послуг у формуванні національної інноваційної системи. Ефективна економіка. 2012. № 10 // www.economy.nayka.com.ua
7. L. Olikh, S. Firsova. Innovative Development of the Economy of Ukraine // Economics. 2013. Vol. 92 (3) Supplement B. P. 78-85.
8. L. Olikh. Technological Platform is the Modern Instrument of Innovation Activity Organization // Формування ринкової економіки в Україні. 2017. Вип. 37. Частина 2. С. 52-56.
9. Оліх Л. А., Корнілова І. М. Стан та перспективи інноваційного розвитку економіки України // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : «Економіка і менеджмент». 2017. № 27.
10. Жилінська О. І., Корнілова І. М., Кухта П. В., Оліх Л. А., Фірсова С. Г. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра з менеджменту для студентів денної форми навчання спеціальності 073 “Менеджмент” спеціалізації “Менеджмент інноваційної діяльності”. К., 2017. 48 с.