Колоша Василина Василівна

Посада:  доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дата народження: 13 січня 1988 року

Електронна адреса: fvasilina@knu.ua

Персональні сторінки у базах даних:
orcid.org/0000-0001-6270-8416
https://scholar.google.com.ua/citations?user=GuWuYdcAAAAJ&hl=en
https://www.researchgate.net/profile/Vasylyna_Kolosha
http://www.researcherid.com/rid/R-7146-2016

Навчання:
2004–2010 рр. – студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2008–2010 рр. – студентка Університету прикладних наук м. Шмалькальден (Німеччина)
2009–2010 рр. – студентка бізнес-школи ESERP(Барселона, Іспанія)
2010–2014 рр. – аспірантка кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Концентрація ринків та її регулювання в умовах глобалізації»

 

Трудова діяльність:
2012-2021 рр. – асистент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2022 р. – доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Викладає курси: 

«Економікс: макро- і мікроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка галузевих ринків», «Економічна політика та її інститути / Economic Policy and Its Institutions»

Наукові інтереси:

Концентрація ринків в умовах глобалізації. Антимонопольне регулювання концентрації ринків на національному та глобальному рівнях.

 

Наукові статті:

 1. Базилевич В.Д., Филюк В.В. Концентрація в банківському секторі України: сучасний стан та шляхи регулювання // Банківська справа – 2012. – №2. – с. 3-18.
 2. Филюк В.В. Теоретико-методологічні засади концентрації ринків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка – №123. – 2011. – с. 54-58.
 3. Филюк В.В. Глобалізація, конкуренція і економічна концентрація: діалектика взаємозв’язку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – №128. – 2011. – с. 45-49.
 4. Филюк В.В. Государственное регулирование рыночной концентрации и его влияние на инновационную деятельность предприятий / В.В. Филюк // Вестник Карагандинского экономического университета. Экономика. Философия. Педагогика. Юриспруденция. – 2012. – № 4(26).– С. 101–106.
 5. Филюк В.В. Мережеві структури як спосіб концентрації продавців на ринку / В.В. Филюк // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : науковий журнал. – 2012. – №7(178).– С. 331–336.
 6. Филюк В.В. Вплив процесів концентрації на конкурентоспроможність вітчизняної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2012. – Вип. 27. – Т.1. – С. 358-367.
 7. Филюк В.В. Концентрація на ринку телекомунікаційних послуг України: стан та проблеми регулювання / В.В. Филюк // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2013. – №1(41).– С. 50–57.
 8. Филюк В.В. Економіко-організаційне забезпечення контролю за концентрацією ринків в Україні / В.В. Филюк // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. – 2013. – Випуск 28, том 1. – С.278–285.
 9. Филюк В.В. Контроль за концентрацією ринків в Україні: проблеми та перспективи / В.В. Филюк // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – 2013. – №7-8(146-147).– С. 15–22.
 10. Филюк В.В. Концентрация рынков финансовых услуг Украины / В.В. Филюк // Экономика. Управление. Право. – 2013. – № 7(43).– С. 41–45.
 11. Филюк В.В. Суперечності інтересів учасників концентрації ринку та особливості їх прояву в Україні / В.В. Филюк // Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка. – 2013. – Випуск 1, том 18.– С. 216–225.
 12. Филюк В.В. Базові чинники концентрації ринків // Вісник Київського національного університету імені Та-раса Шевченка. Серія Економіка. – №10(151). – 2013. – с. 109-112.
 13. Колоша В.В. Домінування підприємства на ринку: економіко-правові підходи / Г.М. Филюк, В.В Колоша // Теоретичні та прикладні питання економіки. – Вип.33. – Т. 2.– 2016. – с. 166-170.
 14. Колоша В.В. Intellectual property rights and competition policy / В.В Колоша, О.А. Борисенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – №195. – 2017. – с. 6-10.
 15. Колоша В.В. Теоретико-методологічні засади дослідження мультиринкової конкуренції / В.В Колоша // Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка. – 2019. – Вип. 4(77), т. 24. – С. 13–19.
 16. Kolosha V. The Interrelation between Economic Growth and National Economic Competitiveness: The Case of Ukraine/ H. Fyliuk, I. Honchar, V. Kolosha // Journal of Competitiveness. – 2019. – Vol. 11(3), – Pp. 53–69 https://doi.org/10.7441/joc.2019.03.04 (Web of Science)
 17. Колоша В.В. Оцінка горизонтальних злиттів: міжнародний досвід та Україна / В.В Колоша // Причорноморські економічні студії. – 2019. – Вип. 38, ч. 1. – С. 5–10.
 18. Колоша В.В. Вплив діджиталізації на конкурентну політику: світовий досвід та Україна / В.В Колоша // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2019. – Вип. 39, т. 2. – С. 33-45.

 

Навчально-методичні праці:

 1. Економіка галузевих ринків: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «051 Економіки», освітніх програм «Економіка та економічна політика», «Економіка та право», «Економіка підприємства» / Упорядники А.І. Ігнатюк, В.В. Колоша, О.Я. Коваленко. Київ, 2018. 44 с.
 2. Мікроекономіка: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності “076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, освітніх програм “Екологічне підприємництво, торгівля та логістика”, “Підприємництво та біржова діяльність” / Упорядники Слухай С.В., Колоша В.В. – К., 2019. – 47 с.
 3. Глобалізація та економічна політика: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 051 – “Економіка”, освітньої програми “Економіка та економічна політика” / Упорядники Н.І. Гражевська, А.Д. Залєвська-Шишак, О.О. Демидюк, В.В. Колоша – К., 2020. – 52 с.
 4. Методичні рекомендації щодо проходження асистентської практики здобувачами освітнього ступеню «Магістр», спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Економіка та економічна політика» / Упорядники д.е.н., проф. Базилевич В.Д., д.е.н., проф. Гражевська Н.І., д.е.н., проф. Маслов А.О., д.е.н., проф. Осецький В.Л., к.е.н., доц. Томчук-Пономаренко Н.В., к.е.н., ас. Колоша В.В., к.е.н., ас. Мостепанюк А.В. Київ : ТОВ “ТРОПЕА”, 2021. 80 с.
 5. Методичні рекомендації щодо проходження науково-дослідної практики здобувачами ступеня вищої освіти «Магістр», спеціальності 051 «Економіка» освітньо-наукової програми «Економіка та право» (денна форма навчання), освітньо-професійної програми «Економіка та право» (заочна форма навчання) / Упорядники Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай, А.О. Ходжаян, А.Д. Залєвська-Шишак, Н.В. Томчук-Пономаренко, О.О. Демидюк, В.В. Колоша. К.: ТОВ “ТРОПЕА”, 2021. 76 с.
 6. Методичні рекомендації щодо проходження науково-дослідної практики здобувачами ступеня вищої освіти «Магістр», спеціальності 051 «Економіка» освітньо-наукової програми «Економіка та економічна політика» / Упорядники Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай, А.О. Ходжаян, А.Д. Залєвська-Шишак, Н.В. Томчук-Пономаренко, О.О. Демидюк, В.В. Колоша. К.: ТОВ “ТРОПЕА”, 2021. 80 с.

 

Інші публікації:

 1. Fyliuk V.V. Mergers and acquisitions as a way of market concentration / V.V. Fyliuk // Political-legal and social-economic problems of society : materials of international scientific conference (11-12 September 2013, Tbilisi). – Tbilisi: International publishing house «Progress», 2013. – pp. 132–141.
 2. Филюк В.В. Корпоративні мережі як об’єкт економіко-теоретичного аналізу // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – с. 391-394.
 3. Филюк В.В. Вплив економічної ідеології на формування антимонопольної політики у сфері ринкової концентрації // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 463 с.http://econom.univ.kiev.ua/paradigm_et/ conf_materials.pdf
 4. Колоша В.В. Конкуренція як основа розвитку економіки і суспільства // Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2016. – с. 166-170.
 5. Колоша В.В. Гармонізація конкурентної політики та захисту прав інтелектуальної власності в контексті підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки / В.В Колоша // Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали XVIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2017 р. – К., 2017. – с. 116-120.
 6. Колоша В.В. Мультиринкові контакти та їх вплив на ринкову конкуренцію / В.В Колоша // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – с. 758-761.
 7. Колоша В.В. Трансформація конкурентної політики України в умовах євроінтеграції / В.В Колоша // Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 25 травня 2018 року. – К.: «Прінт Сервіс», 2018. – с. 100-103.
 8. Колоша В.В. Конкуренція як спосіб підвищення конкурентоспроможності ринкових суб’єктів / В.В Колоша // Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2018 р. – К., 2018.  – с. 224-228.
 9. Колоша В.В. Застосування теорії ігор до аналізу процесів злиття та поглинання / В.В. Колоша // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали ІІ Міжнародного форуму / за заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк : Київ, 2021. Дослідницька секція «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.». С. 161-164.
 10. Колоша В.В. Проблеми оцінки рівня соціально-економічного добробуту / В.В. Колоша // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали ІІ Міжнародного форуму / за заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк : Київ, 2021. Міжн. наук.-практ. Конференція «Соціально-економічний добробут населення в умовах макроекономічної нестабільності» С. 140-143.