Головна / Кафедри / Кафедра фінансів / Склад кафедри / Чеберяко Оксана Вікторівна

Чеберяко Оксана Вікторівна

 

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор історичних наук, кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Дата та місце народження: 09 листопада, м.Київ, Україна (УРСР)

email: cheberyako@ukr.net

 

 

Посилання на профілі:

Освіта:

 • 1999- Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет за спеціальністю «Фінанси і кредит»
 • 2004 – кандидат економічних наук (зі спеціальності 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит).
 • 2005 – Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, юридичний факультет за спеціальністю «Правознавство»
 • 2013 – доктор історичних наук (зі спеціальності 07.00.01– історія України)

Трудова діяльність:

 • З 1998-2001рр. – фінансовий менеджер СП «Нафта-Україна»
 • З 2001-2003рр. – фінансовий менеджер ТОВ «Нафта-Україна-Груп»
 • З 2001-2004рр. – викладач кафедри економіки підприємства Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім.Г.Сковороди
 • З 2004-2005рр. – асистент кафедри «фінансів, грошового обігу та кредиту» Київського Національного університету імені Тараса Шевченка
 • З 2005 – 2016рр. – доцент кафедри «фінансів, грошового обігу та кредиту» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • З 2009 р. дотепер – професор кафедри «фінансів» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кандидатська дисертація:

Міжбюджетні відносини в унітарній бюджетній системі України, 2004 р.

Докторська дисертація:

Бюджетна система в УСРР 1920-х рр.: організаційно-правові та соціально-економічні основи функціонування, 2013р.

Викладає курси:

«Фінанси», «Державні фінанси», «Бюджетний менеджмент», «Бюджетний процес і планування», «Актуальні проблеми теорії і практики фінансів», «Фінансовий ринок», «Методологія та організація економічних наукових досліджень».

Наукові інтереси:

 • Бюджетна система в УСРР за часів НЕПу
 • Бюджетні системи та міжбюджетні відносини, стратегії їх реформування
 • Фінансування оборони в умовах збройної агресії РФ (гібридної війни)
 • Особливості розвитку фінансового та страхового ринків в Україні
 • Діяльність фінансових посередників в умовах глобалізації.
 • Криптовалюта як фінансова іновація
 • Блокчейн технології у публічних фінансах

Основні публікації:

 1. Цінні папери (практикум): навч. посіб. за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2013. – 791с. + ком пакт-диск (у співавт.
 2. Фондовий ринок: підручник .- Кн. 1 за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2015. – 621с. (у співавт.)
 3. Фондовий ринок: підручник .- Кн. 2 за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2016. – 686с. (у співавт.)
 4. Чеберяко О.В. Фінансово-економічна грамотність: підручник : [у 2 частинах]. – Ч. 2: Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки / за ред. О.Б. Жихор. – К.,Вид. дім «Кондор», 2018. – 440 с. – 29,5 д.а. (Авт.мат. Тема 11. – С.342-366. – 2 д.а.)
 5. Фінанси: підручник / за ред. І.О.Лютого.- К.: Видавництво Ліра-К, 2017.-728 с. (Авт.мат. Розд.5,6,7,9. – 156 с – 10 д.а.)
 6. Фінанси. Практикум. Лютий І.О., Боринець С.Я, Варналій З.С., Чеберяко О.В. та ін.- К.: Видавництво Ліра-К, 2020. – 352с. (авт. внесок 67 стор.)
 7. Чеберяко О.В., Лозова Г.М. Корпоративна модель управління у забезпечення конкурентоспроможності підприємства // Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи / [Терещенко О.О., Бабяк Н.Д., Іващенко А.І. та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. О. Терещенка. – Київ : КНЕУ, 2017. – с. 426-438. Авт. мат. 7 с.
 8. Чеберяко О.В., Лозова Г.М. Моделі Пенсійного забезпечення та реформування системи пенсійного забезпечення в Україні // National economik development and modernization: expirience of Poland and prospects for Ukraine .- Vollume 1. – Collective monograph edited by A. Pavlik, K. Shaposhnykov. – Kielce, Poland, 2017.- с.253-272.
 9. Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч.посіб. / За загал. ред. Орлової Т.В.-Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.-723 с.
 10. Финансы: учебно-методический комплекс для студентов экономического факультета отрасли знаний 0305 «Экономика и предпринимательство», направления подготовки 6.030508 «Финансы и кредит» / составители Наконечна Ю.Л., Демиденко Л.М., Рак Р.В., Чеберяко О.В., Яфінович О.Б. .- К.: ЦП«Компринт», 2016. – 60 с.
 11. Чеберяко О.В., Рак Р.В., Івахненко І.С. Фінансовий ринок: навчально-методичний комплекс для студентів галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування Освітня програма: Фінанси і кредит та Військового інституту за напрямом підготовки: Фінанси і кредит.- К.: «ЦП «Компринт», 2017, 102 с.
 12. Мєдвєдкова Н.С., Чеберяко О.В., Демиденко Л.М., Наконечна Ю.Л. Навчально-методичний комплекс з дисципліни Казначейська система виконання бюджетів. – К.: «ЦБ «Компринт», 2019. – 54 с.
 13. Мєдвєдкова Н.С., Чеберяко О.В., Демиденко Л.М., Наконечна Ю.Л. Навчально-методичний комплекс з дисципліни Місцеві фінанси. – К.: «ЦБ «Компринт», 2019. – 57 с.
 14. Чеберяко О.В. Вплив державного кредитування на рівень боргової безпеки України// Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 2015.- № 2(167).- С. 29-36.
 15. Чеберяко О.В., Пасічна Н.М. Боргові парадокси та орієнтири державного кредитування // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Вип.24/1.-Переяслав-Хмельницький, 2015.-с.158-165.
 16. Чеберяко О. В. Вплив співпраці з МВФ на фінансову безпеку в Україні //Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія та практика реформування економічних систем», 2015.- С. 76-81.
 17. Чеберяко О. В. Бюджетна безпека держави: індикатори та загрози // Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів, 2015.- С. 226-227.
 18. Чеберяко О. В. Воєнна організація держави як основа національної безпеки // Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція, 2015.- С.282-284.
 19. Чеберяко О.В. Загрози та показники бюджетної безпеки України // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми і перспективи, Полтава, 2015.- С.155-158.
 20. Чеберяко О.В., Рябоконь О.О. Проблеми та перспективи фіскальної децентралізації в Україні // Розвиток нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19-20 лютого 2016 року) / ГО “Львівська економічна фундація”. – Львів: У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2016. – Ч.2. – С. 96-99.
 21. Чеберяко О.В., Рябоконь О.О. Вплив бюджетної децентралізації на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць України // Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально- економічної реальності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 25 березня 2016 / Національний університет ДПС України, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2016.– С.444-448.
 22. Чеберяко О.В., Рябоконь О.А. Оценка состояния децентрализации финансовой системы в Украине // Материалы Международной научно-практической конференции «От Балтики до Причерноморья: национальные модели экономических систем», 25 марта 2016 года в Латвии, г. Рига – С. 315-318.
 23. Чеберяко О.В. Фінансові аспекти транскордонного співробітництва “Україна-НАТО”//Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції .- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016.-С.85-87.
 24. Чеберяко О.В., Рябоконь О.О. Проблеми збалансування місцевих бюджетів в сучасних умовах // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція, 2016.
 25. Cheberyako O., Ryabokon O. Modernization of local budgets in terms of fiscal decentralization in Ukraine (Модернізація місцевих бюджетів в умовах фіскальної децентралізації в Україні) / O.Cheberyako, O.Ryabokon // Economic and law paradigm of modern society, 2016.-№1.- Р. 179-183. (Словаччина), м. Кошице, 20-23 березня.
 26. Чеберяко О.В, Рябоконь О.О.  Місцеві бюджети в умовах сучасної децентралізації: Україна і зарубіжний досвід // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, 2016.-№ 4(181).- С.24-29.
 27. Чеберяко О.В., Рябоконь О.О. Децентралізація податкових повноважень: досвід Німеччини та Україна // Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 21.Випуск 2. -2016.- С.190-194.
 28. Чеберяко О.В. Фінансове забезпечення оборони України як основа національної безпеки в умовах збройної агресії РФ // Scientific Letters of Academik Society of Michal Baludansky.-2017.-№5.-Part- P.49-58.
 29. Чеберяко О.В. Финансирование оборонных потребностей Украины в условиях роста внешней угрозы // Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева. Экономическая серия.-2017.-№1.-С.105-115.
 30. Чеберяко О.В., Рябоконь О.О. Вплив фінансової децентралізації на формування доходів місцевих бюджетів // Економічний вісник Університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Вип.341/1.-Переяслав-Хмельницький., 2017.- С.316-326.
 31. Чеберяко О.В. Страхування по-українські або особливості страхового ринку України // «Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 25 січня 2017 р.) – Київ: Видавничо поліграфічний центр НаУКМА. – 2017. – С.118-120.
 32. Чеберяко О.В. Псевдотериторіальні громади: прояв політичного і економічного сеператизму // Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення – Київ: ВПЦ «Київський Університет», 2017. – С.121-122. Режим доступу: http://science.univ.kiev.ua/sbu.pdf
 33. Чеберяко О.В. Євробонди України: інструмент залучення інвестицій чи метод відтермінування погашення боргу? // “Фінансово – кредитний механізм активізації інвестиційного процесу”. Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково – практичної конференції. – К.: КНЕУ, 2017.
 34. Чеберяко О.В. Видатки на національну оборону // Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті: зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ;редкол.: В. І. Кириленко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 186–188.
 35. Чеберяко О.В. Институциональные инвесторы как субъекты инфраструктуры инвестиционного рынка в Украине// Collecting of articles and theses of the communications presented within the International Scientific Conference dedicated to the 25th anniversary since the founding of AESM ROLE OF INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT OF DIGITAL ECONOMY IN THE CONTEXT OF FINANCIAL GLOBALIZATION, 22-23 decembrie 2016.- Editura ASEM, 2017. – р. 186-190.
 36. Лозова Г. М., Чеберяко О.В. Цифрові гроші: нові можливості, перспективи та ризики // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку [Електронний ресурс]: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 21 черв. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; оргком.: В. К. Хлівний (голова) [та ін.]. – Київ: КНЕУ, 2017. – С. 55–59. Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/21924/1/55-59.pdf
 37. Лозова Г. М., Чеберяко О.В. Регіональна політика у сфері створення “зелених кластерів”// Інтелектуальна економіка у сфері суспільних трансформацій: перспективи публічно-приватного партнерства: Матеріали ІІІ Міжнародного науково-практично форуму, 27 червня 2017 р. в 2ч.-Житомир: ЖНАЕУ, 2017.-Ч.1.-с. 128-137.
 38. Cheberyako O., Borysenko O. Russian-Ukrainian Hybrid War as a Modern Challenge to the National Security of Ukraine and the Latest Type of Global Confrontation // Development Economics and Innovation: Challenges, Solutions / Proсcedings of materials of 4th International Scientific and Practical Conference (29-30 September 2017). – Tbilisi, 2017.- с. 45-50.
 39. Чеберяко О.В. Фінансові передумови та особливості російсько-української гібридної війни // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. наук.-практ. конференції, 28-29 вересня 2017 р./ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. –С. 181-187.
 40. Чеберяко О.В., Куліш М.О. Необхідність та результативність проведення фінансової децентралізації // Світ фінансів, 2018. – Випуск 1(54). – С. 35– 45.
 41. Корнєєв В.В., Чеберяко О.В. Криптовалюта: ера і сфера фінансових інновацій // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 2018. –№ 1(196). – С. 40– 46.
 42. Лозова Г. М., Чеберяко О.В. Комерціалізація інтелектуальної власності в наукоємних організаціях // Теоретичні та прикладні питання економіки, 2017.- № 2(35). – С. 94-108.
 43. Чеберяко О.В. Міжбюджетні відносини в умовах реформування бюджетної системи України // Парадигмальні зрушення в економічній теорії XXI ст: Матеріали ІІІ Міжнародної науково – практичної конференції. – К., 2017. – С. 209 – 213.
 44. Чеберяко О.В., Варналій З.С. Фінансові передумови та оцінка фінансування оборони в умовах російсько-української гібридної війни // Науковий вісник Полісся. – Чернігів, 2017. – №4. – С. 143 – 149. Web of Science
 45. Чеберяко О.В., Лозова Г.М. Інституційне забезпечення бюджетного процесу в Україні //Модернізація публічних фінансів: стан та виклики сьогодення: збірник наукових матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції. Київ, 13 березня 2018 р. – К.: Аграр Медіа, 2018. – С. 106 – 109.
 46. Чеберяко О.В., Лозова Г.М. Оподаткування операцій з криптовалютами / Оподаткування та економічна безпека держави в епоху діджіталізації: збірник матеріалів науково-практичного круглого столу (23 лютого 2018р., Ірпінь).-Ірпінь: Університет ДФС України, 2018.-247 с.
 47. Колесник В.Ф., Чеберяко О.В. Становлення та функціонування бюджетної системи УСРР: за матеріалами журналів радянських фінансово-господарських органів влади 1920-х рр. // 2018. – Вип.131. – С. 43– 50.
 48. Чеберяко О.В., Колесник В.Ф. Онтологія гібридних війн в умовах глобалізації //International Security In The Frame of Modern Challenges:Collection of scientific works.–Mukolas Romeris University,Vilnius. ––P. 430-439. Литва
 49. Лозова Г. М., Чеберяко О.В. Застосування блокчейн-технологій у діяльності територіальних громад // Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: видавець О.Зень, 2018. – С. 228 – 234.
 50. Чеберяко О.В.,Вінттоняк Я.Д. Перспективи фінансування аграрного сектору економіки України за умови впровадження ринку прав на оренду землі сільськогосподарського призначення //Модернізація фінансово-кредитної системи України: виклики глобалізації:матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет – конференції (20 березня 2018 року). – Кривий Ріг: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2018. – С. 167-171.
 51. Чеберяко О.В., Мельник А.А. Індексні оцінки соціальної ефективності публічних фінансів // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. наук.-практ. конференції, 25-26 вересня 2018 р. / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І.О. Лютого; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2018. – С. 105-112.
 52. Колесник В.Ф., Чеберяко О.В. Бюджет і бюджетна система УСРР та СРСР у працях фінансистів та радянських вчених 1920-х рр. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич, 2019. – К., Вип. 141 (№ 2). – С. 69–75.
 53. Чеберяко О.В. Система забезпечення інформаційної безпеки як інструмент протидії гібридній війні // Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції з міжнародною участю, 20 грудня 2018р. – 20 січня 2019р. -Полтава: ПолНТУ, 2019.- С. 11-16.
 54. Чеберяко О.В., Нікитенко Д.В. Вплив інформаційних технологій на розвиток публічних фінансів та фінансового ринку // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали І Міжнародного економічного форуму / За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк: – К., 2019. – Вип. І. Частина ІІ. – С. 115-116.
 55. Чеберяко О.В., Лозова Г.М. Медична реформа в Україні як основа забезпечення добробуту суспільства // International security in the frame of modern challenges 2019: Collection of research paper.- Lithuania, Vilnius: MRU, 2019.- P. 211-216.
 56. Чеберяко О.В., Бикова В.О. Солідарна система пенсійного забезпечення в Україні : сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку // Модернізація державних фінансів України у контексті європейського вибору: монографія / за наук. ред. І. О. Лютого, В. Б. Тропіної. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – С. 271-288. (с. 312)
 57. Чеберяко О.В., Гнатюк О.Ю. Лізингові послуги у зарубіжних країнах: досвід для України // Світ фінансів, 2020. – №1(62). – C.118-127.
 58. Чеберяко О.. Бикова В. Моделі пенсійного забзпечення: зарубіжна та вітчизняна практика // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2020. № 5(212). С. 43– 51.  https://doi.org/10.17721/1728-2667.2020/212-5/6
 59. Чеберяко О, Гнатюк О. Перспективи розвитку гендерного бюджетування в Україні // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2020. № 6(213). С. 31– 41. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2020/213-6/4
 60. Stavytskyy, A., Kharlamova, G., Giedraitis, V., Cheberyako, O., & Nikytenko, D. (2020). Gender question: Econometric answer. Economics and Sociology, 13(4), 241- 255. doi:10.14254/2071-789X.2020/13-4/15
 61. Varnalii, O. Cheberyako, O. Bazhenova, D. Nikytenko, R. Bilyk (2020). STRATEGIC PRIORITIES OF BUDGET POLICY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC. Financial and credit activity: problems of theory and practice, [S.l.], v. 4, n. 35, p. 170-179, dec. 2020. http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.221964
 62. Чеберяко О. В., Бикова В. Моделі пенсійного забзпечення: зарубіжна та вітчизняна практика // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2020. № 5(212). С. 43– 51.
 63. Cheberyako O., Kolesnyk V., Gaiduchenko A. (2020). Defense Financing Features Within the Context of The New Challenges. Globalization and Business, 10, 163-169. https://doi.org/10.35945/gb.2020.10.020
 64. Cheberyako, O., Nikytenko, D., Varnalii, Z., Kolesnyk, V., Borysenko, O., (2021). Innovative Blockchain Technology as a Factor of Economic Development. Globalization and Business.2021. №11. Р.11-15. https://doi.org/10.35945/gb.2021.11.001