Наукова діяльність на економічному факультеті ведеться за напрямами трьох наукових шкіл: розвиток і трансформація економічних систем; теоретико-методологічні проблеми розвитку історії економічних учень, макро- та мікроекономіки в контексті новітніх парадигмальних зрушень; дослідження та формування інноваційно-інвестиційної політики та системи менеджменту її реалізації. Науково-дослідна робота проводиться за загальним напрямом: закономірності, протиріччя, ризики модернізації економіки України на засадах сталого соціально-економічного розвитку.

До визнаних результатів належить визначення: структурних, інноваційно-інвестиційних, інституційних, фінансових та зовнішньоекономічних чинників модернізації та розвитку економіки України; факторів забезпечення економічної безпеки, управління та моделювання ризиків в національній економіці; напрямів інституційного регулювання та комерціалізації інтелектуальної власності; чинників конкурентоспроможності національної економіки; принципів ефективної моделі управління екологічними процесами в умовах сталого розвитку економіки; інформаційного забезпечення статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів в Україні; нових методів макроекономічного прогнозування; методів оптимального проведення вибіркових соціально-економічних обстежень.

Факультет має потужний науковий потенціал. За останні 5 років науковцями факультету написано 106 монографій та більше 2000 наукових статей, опубліковано 87 підручників та 121 навчальний посібник. Близько 70% підручників та навчальних посібників рекомендовані і затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Факультет є ініціатором створення серії наукових монографій «Славетні постаті» та серії новітніх навчальних видань «Класичний університетський підручник».

На економічному факультеті діють дві спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій по 6 науковим спеціальностям у галузі економічних наук. За останні 5 років на факультеті захищено 131 дисертацію, що виконані в Університеті, з них 23 докторських і 108 кандидатських. Всі кафедри факультету здійснюють підготовку кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру. За останні п’ять років 44 співробітники факультету захистили кандидатські і 13 співробітників – докторські дисертації.

Вісім викладачів факультету є лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки. Засновані і видаються журнали «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка», «Теоретичні та прикладні питання економіки».

Функціонують Німецько-український центр економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва і культури та Центр економічних досліджень. Ведеться співпраця з більш ніж з 20 академічними, галузевими організаціями та бізнесовими структурами України, зокрема з ДУ «Інститут економіки та прогнозування», Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи, Асоціацією українських банків, Українським союзом промисловців і підприємців тощо, а також 22 іноземними партнерами факультету. Факультет є учасником програми Університетський Альянс SAP.

Економічний факультет був базовим в Україні по проведенню II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади по спеціальностям «Економічна теорія», «Фінанси», «Менеджмент організацій», а також ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук в галузі наук «Кількісні методи в економіці (статистика, економіко-математичне моделювання)», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит».

За останні 5 років більше 80 студентів факультету стали переможцями II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з різних спеціальностей, ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, а також представляли Україну на Міжнародному фіналі конкурсу Global Management Challenge, міжнародних змаганнях Global Investment Research Challenge, які щорічно проводяться міжнародною некомерційною організацією CFA Institute.