Білорус Тетяна Валеріївна

E-mail: bilorus@knu.ua
Дата народження: 02.12.1975
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Посада: доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Навчання:

 • 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Кадровий потенціал в системі стратегічного управління підприємством».
 • 1999-2004 рр. здобувач кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну.
 • 1999 році закінчила з відзнакою економічний факультет Київського національного університету технологій та дизайну.

Стажування:

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, червень 2021 р., документ – сертифікат, пройшла курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів «KNU TEACH WEEK» обсягом 1кредит ECTS (30 год.).
 • Балтійський наково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору, 20.07.20-07.08.20. документ сертифікат – С 20200705, науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» в обсязі 6 кредитів ECTS (180 год.).
 • Інститут післядипломної освіти при Київському національному університеті технологій та дизайну. Курс «Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів» 2010 р. та 2004 р.

Трудова діяльність:

 • з червня 2008 р. – доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2005-2008 рр. – асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 1999-2005 рр. – асистент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну.

Наукова діяльність:

 • Білорус Т.В. – член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» (м. Київ 2021 р.).
 • Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Менеджмент» (м. Київ, 2015–2017 рр.).
 • Член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (м. Київ 2013 р.).

Опонування семи дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Підготувала студентів-переможців:

 • Литвиненко Владислава Володимирівна – переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент персоналу» – диплом І ступеню;
 • Бурмістрова Олена Олегівна – переможець Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент організацій» у 2020-2021 н.р. – диплом ІІ ступеню;
 • Гонзель Анастасія Андріївна – переможець Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» у 2020-2021 н.р. – диплом ІІІ ступеню;
 • Войтович Анна Валеріївна – переможець на Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт у галузі науки «Менеджмент» (2016р.). – диплом ІІ ступеню

 Викладає курси: менеджмент, управління персоналом, кадровий менеджмент, операційний менеджмент, управління кадровим потенціалом підприємства, прийняття кадрових рішень.

Наукові інтереси: прийняття кадрових управлінських рішень з використанням математичних методів та моделей, організаційно-методичне забезпечення розробки кадрової стратегії, проблеми розвитку системи управління персоналом підприємства.

Основні наукові праці: Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, учасник міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, круглих столів та семінарів.

Монографії одноосібні:

 • Білорус Т.В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства: монографія. Ірпінь.: Національна академія ДПС України, 2007, 174 с.

Монографії колективні:

 • Білорус Т.В. Комплексне оцінювання системи управління персоналом компанії. Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2020. С. 72-77.
 • Firsova S., Bilorus T. The attribution model of the employer brand as a strategic factor of increasing competitiveness. VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019., p. 174-182

Навчально-методичні праці:

 • Білорус Т.В. Управління персоналом: 800+ запитань та відповідей. Навч. посіб. Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. 320 с. (18,6 д.а) (навчальний посібник)
 • Білорус Т.В. Менеджмент: практикум. навчальний посібник К. : Київський університет. 2020. 185 с. (9,2 д.ар) (навчальний посібник)
 • Фірсова С.Г., Ткаченко Н.В., Білорус Т.В. Степанова А.А Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту курсових робіт із спеціальності 073 Менеджмент для здобувачів вищої освіти Інституту післядипломної освіти Київ: Інститут післядипломної освіти Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 2020 р., 27 с.
 • Жилінська О.І., Петровський М.В., Білорус Т.В. Горбась І.М., Вікулова А.О Менеджмент: учебно-методическний комплекс для студентов экономических спеціальностей. Навчально-методичний комплекс К. : Київський університет. 2020. 95 с.
 • Жилінська О.І., Петровський М.В., Білорус Т.В. Горбась І.М., Вікулова А.О. Менеджмент: навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей. Навчально-методичний комплекс К. : Київський університет. 2020. 94 с.
 • Жилінська О.І., Петровський М.В., Білорус Т.В., Горбась І.М., Вікулова А.О. Management. Methodological and learning handbook for students of economic studies. Навчально-методичний комплекс К. : Ліра-К. 2019. 92 с.
 • Білорус Т.В. Управління персоналом: Робочий зошит для студентів економічних спеціальностей Навчально-методичний комплекс. К. : Київський університет. 2019. 32 с
 • Білорус Т.В. Управління персоналом: Робочий зошит для студентів економічних спеціальностей. Навчально-методичний комплекс Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”. 2018. 64 с.
 • Жилінська О.І., Білорус Т.В., Ковальська К.В., Приймак В.М. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Управління персоналом» для студентів галузь знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальність 073 “Менеджмент” освітня програма “Менеджмент організацій” К. : Київський університет. 2018. 30 с.
 • Жилінська О.І., Білорус Т.В., Горбась І.М., Вікулова А.О. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів галузь знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальність 073 “Менеджмент” освітня програма “Менеджмент організацій” К. : Київський університет. 30 с.
 • Білорус Т.В. Менеджер-ерудит. – Випуск 1.: Менеджмент. навчальний посібник К. : Київський університет. 2016. 50 с.
 • Білорус Т.В., Фірсова С.Г. Менеджер-ерудит. – Випуск 2.: Маркетинг. навчальний посібник К. : Київський університет. 2016. 50 с.
 • Білорус Т.В., Горбась І.М. Менеджмент: навч. посіб. Практикум. К.: 2014. – 471 с.
 • Білорус Т.В. Операційний менеджмент: навч. посіб. Практикум. К.: 2013. – 140 с.
 • Міждисциплінарний словник з менеджменту: навч. посіб. [Д. М. Черваньов, О. І. Жилінська, В.Г. Балан та ін.] ; за ред. Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської. – К. : Нічлава, 2011. 624 с. З грифом МОН України. Лист №1/11-5940 від 12.07.2011 р.
 • Білорус Т.В. Основи менеджменту: Навч. посіб. К.: Атіка, 2009. 160 с. З грифом МОН України. (лист 1.4/18 – Г– 1871 від 17.07.2008)

Статті у виданнях, віднесених до міжнародних наукометричних баз даних:

 • Zhylinska, S.Firsova, T. Bilorus, H. Aksom EMPLOYER BRAND MANAGEMENT: METHODOLOGICAL ASPECTS // Маркетинг і менеджмент інновацій. № 1. 2021. С. 158-169. (Web of Science) Режим доступу: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2021/1/158-169
 • Firsova, T. Bilorus, H. Aksom. Closed theories, falsificationism and non-cumulative progress // Problemos, 2020. – № 98 (2). С. 125-135. (Scopus, Web of Science) Режим доступу: https://www.journals.vu.lt/problemos/issue/view/1663
 • Білорус Т.В. Формування стратегії розвитку системи управління персоналом підприємства на основі портфельного аналізу. Маркетинг і менеджмент інновацій. – № 1. – 2018. – С. 184-195. (Web of Science) Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2018/1/184-195
 • Білорус Т.В., Корнілова І.М., Оліх Л.А., Фірсова С.Г. Methodological support for intellectual capital strategic management of the research organization. Problems and Perspectives in Management. –16. – 2018. –  P. 292-308. (Scopus)

Статті у наукових фахових виданнях України:

 • Білорус Т.В. Гонзель А. А. Обґрунтування вибору методів оцінювання персоналу організації сфери послуг: методичний підхід.Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8459 DOI:32702/2307-2105-2020.12.113
 • Білорус Т.В. Бурмістрова О.О. Ризики при прийнятті кадрових управлінських рішень: теоретико-методичний підхід Ефективна економіка. 2021. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8499 (дата звернення: 01.02.2021). DOI:32702/2307-2105-2021.1.74
 • Білорус Т.В., Фірсова С.Г. Методичний інструментарій оцінювання рівня розвитку бренду компанії роботодавця // Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 2019. – № 4(10), с. 30-39. Режим доступу: https://economics.opu.ua/410-2_print
 • Білорус Т.В., Фірсова С.Г. Методичний інструментарій оцінювання рівня задоволеності працівників внутрішнім HR-брендом компанії // Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці» –Вип.2(76). – – С.54-61.
 • Білорус Т.В., Фірсова С.Г. Методичний інструментарій оцінювання рівня розвитку бренду компанії роботодавця. // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. № 4 (10), 2019 с. 30-39
 • Білорус Т.В. Соковніна Ю.А. Обґрунтування вибору методів розвитку персоналу.Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6844
 • Bilorus T. Formationof HR (human resourсes) business strategy based on SPACE  Технологічний аудит та резерви виробництва. –  № 2/4(40). – 2018. – С. 4-11. Режим доступу: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/128644
 • Білорус Т.В., Філіна А.Р. Оптимізація програми розвитку персоналу підприємства. Вісник Одеського національного університету. Економіка. – № 1(66). том 23. – 2018. – С. 47-51
 • Білорус Т.В. Формування кадрового резерву підприємства на основі методу таксономії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. № 4(129). – С. 12-19.
 • Білорус Т.В., Фірсова С. Г. Організаційне забезпечення формування та розвитку бренду компанії роботодавця. БІЗНЕС ІНФОРМ: науковий журнал. – Вип.7. – 2018 – С. 314-326.
 • Білорус Т.В., Омельяненко А.І. Компетентнісний підхід до оцінювання успішності роботи керівника. Молодий вчений: науковий журнал. Вип. 2. 2016. С. 12-17.
 • Білорус Т.В. Методичне забезпечення вибору методів оцінювання персоналу підприємства. Формування ринкової економіки в Україні: Зб. наук. пр. Вип. 37, ч.1 2016. С. 43-49.
 • Bilorus T., Firsova S., Kornilova I. Projecting the system of intangible incentives using multicruteria analysis methods. Journal L´Association 1901 “SEPIKE”, Edition 15, 2016. Р. 54-62
 • Bilorus T., Firsova S., Kornilova I. Assessing employee’s professional activity using multi criteria methodology. Economics, management, law: socio-economic aspects of development: Collection of scientific articles. Vol 2. Edizioni Magi, Roma, Italy, 2016. P. 159-165.
 • Білорус Т.В. Методичний інструментарій організації пошуку і відбору персоналу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Економіка”. 2015. № 7(172). С. 20-29.
 • Білорус Т.В. Вибір цілей управління організаційною культурою підприємства на основі її оцінки.Молодий вчений. № 2 (17). 2015. Ч. ІI. С. 8-13.
 • Bilorus T., Kornilova I. Development and estimation of the labor activity motivation system amid crisis conditions. Journal L´Association 1901 “SEPIKE”, Ausgabe 7, 2014. Р. 59-63
 • Фірсова С.Г., Білорус Т.В. Ґенеза концепції бренду роботодавця на ринку праці України. Формування ринкової економіки в Україні: Збірник наукових праць Львівського національного університету іменні Івана Франка. Львів, 2014. Ч. 1. С. 54-64.
 • Білорус Т.В., Фірсова С.Г. Кадровий аудит: проблеми і перспективи використання. Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць. Вип. № 1. т. 2. Київ, 2014. С. 335-345.
 • Білорус Т.В. Емоційна компетентність як складова кадрового потенціалу організації: збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук. Проблеми інноваційного розвитку економіки України: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2014. Ч. 1. – С. 70-77.