Приймак Василь Михайлович

Email: prima@knu.ua

Персональний сайтhttp://prima.com.ua

Дата народження: 03.11.1972

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Професійні та наукові інтереси: Knowledge Management, Project Management, Teambuilding, HRM, IT&S&.

 • Ініціатор та організатор проведення (з 2006 року) на економічному факультеті щорічного проекту «Project Management : Вища Ліга» та молодіжного професійно-орієнтованого клубу «Project Management Club».
 • Член редакційної колегії збірника наукових статей «Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука». Минск: ГИУСТ БГУ.

Навчання:

 • 1990–1995 рр. – Львівський державний університет ім. І. Франка, факультет прикладної математики (спеціальність «Прикладна математика»).
 • 1996–1998 рр. – Тернопільська академія народного господарства, економічний факультет (спеціальність «Фінанси і кредит»)
 • 1999–2002 рр. – Аспірантура Київського національного торговельно-економічного університету. У 2003 року захистив дисертацію на тему «Управління підприємством на засадах системного підходу» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Професійне зростання

 • 2018 р. – TB1000, TB1100, TB1200 – SAP Business One: Практика впровадження і використання, SAP
 • 2011 р. – Практика використання SAP ERP-систем в управлінні виробництвом, SAP University Alliances
 • 2011 р. – SAP Certified Application Associate – Human Capital Management with SAP ERP 6.0 EHP4
 • 2011 р. – THR10-THR12 – « SAP ERP Human Capital Management», SAP
 • 2007 р. – Участь у програмі «Час успішних проектів», проект «8 годин концентрованої практики у ВНЗ», Технології Управління “Спайдер Україна”, PMI
 • 2005 р. – 1812-C180_01-Управління проектами для керівників, Технології Управління “Спайдер Україна”, PMI
 • 2004 р. – Вища школа педагогічної майстерності, Київський національний торговельно-економічний університет
 • 2000 р. – навчання по програмі «Менеджмент проектів» (Centre Francais Des Affaires)

Трудова діяльність:

 • 1995–1996 рр. – Головний податковий інспектор І-го рангу
 • 1996–1999 рр. – ІТ-спеціаліст – БВУПЗГ «Прикарпаттрансгаз», НАК «Нафтогаз України»
 • 2000–2004 рр. – ІТ/PM-консультант, British Energy International
 • 2001–2003 рр. – ІТ-консультант, Київська обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта»
 • 2004– по даний час – доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2003– по даний час – консультант в сфері управління проектами, управління персоналом, управління знаннями, інформаційних систем і технологій

Науковий та навчально-методичний доробок

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 4 монографії, 1 підручник (одноосібний), 5 навчальних посібників (з них: 4 одноосібних, 2 з грифом МОН України).

Монографії, підручники та навчальні посібники:

 1. Приймак В. Управління проєктами. Збірник кейсів: Навчальний посібник. // [В. Приймак] навч. посібн. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2020. 268 с. ISBN 978-617-7051-02-1
 2. Pryimak V., Pavlenko N. Organizational learning in the project management system // [Monograph] The potential of modern science. Volume 2. / V. Pryimak, N. Pavlenko. London, UK. Sciemcee Publishing, 2019. С. 161–172. ISBN 978-199-9307-13-4
 3. Приймак В. Управління знаннями : підручник. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019. 240 с. ISBN 978-617-7051-01-4
 4. Приймак В. Управління знаннями. Навчально-методичний комплекс. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018. 82с.
 5. Приймак В., Романишин В. Системні диспропорції розвитку орієнтованої на знання корпоративної бізнес-свідомості. Монографія : Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи / [Терещенко О.О., Бабяк Н.Д., Іващенко А.І. та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. О. Терещенка. Київ : КНЕУ, 2017. 495 с. С. 299-313. ISBN 978–966–9261-95–3
 6. Pryimak V., Faichak I. Teambuilding: synergy of team work. Менеджмент XXI століття: глобалізаційні виклики: [монографія] / за ред. І. А. Маркіної. – Полтава: Видавництво «Сімок», 2017, – 728 с., С.629-638. ISBN 978-966-2989-65-6
 7. Приймак В. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. 464с. ISBN 978-617-7051-00-7
 8. Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Гриф МОН України. [авт. кол.: Черваньов Д. М., Приймак В.М. та ін.; за ред.: Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської]. К.: Нічлава, 2011. 623 с. ISBN 978-966-8163-19-7
 9. Приймак В. Управління проектами. Практикум : навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011.– 420с.
 10. Приймак В. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Гриф МОН України. К.: Атіка, 2008. 240с. ISBN 978-966-326-260-4
 11. Управління інноваціями в сучасній організації. Колективна монографія. //Під ред. Євтушевського В.А. К.: Нічлава, 2006. – 359с.
 12. Приймак В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій». К.: Нічлава, 2008
 13. Приймак В. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Управління проектами». для студентів спеціальностей 7.050201 «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр/спеціаліст» заочної форми навчання – К.: КНУ, 2010

Наукові статті (основні):

 1. Приймак В., Корж Б. Гнучкі моделі управління командною роботою інжинірингових проектів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 7(208)/2020. ВПЦ “Київський університет”. №7. 2020. C. 21-27. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/207-6/3
 2. Приймак В.М., Муравська В.О. Особливості створення та розвитку стартапів сфери послуг: догляд за дитиною [Електронний ресурс] / В. М. Приймак, В.О. Муравська // Східна Європа: економіка,бізнес та управління. №2 (25). 2020. C. 267-275. ISSN (Online): 2518-1971. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.25-39
 3. Приймак В., Романишин В. Інноваційна діяльність підприємств в умовах глобалізаційних трансформацій. ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету”. №3(125). 2019. C. 98-113.DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(125)
 4. Balan V., Pryimak V., Tymchenko I. Multi-criteria decision-making methods for information systems selection in enterprise.Формування ринкової економіки в Україні. Львівський національний університет ім. Івана Франка. №41. 2019. C.30-37. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2019.41.0.2821
 5. Приймак В. Мультимедійні КМ-орієнтовані підходи формування професійних компетентностей сучасного фахівця. / Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Матеріали І Міжнародного економічного форуму / За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк: К., 2019. Вип. І. Частина І. С.148.
 6. Приймак В.М., Андросенко Т.В. Інструментарій вибору оптимальної стратегії управління людськими ресурсами організації [Електронний ресурс] / В.М. Приймак, Т.В. Андросенко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. № 19(2019). C.190-197. ISSN(Online): 2518-1971
 7. Приймак В., Янчук В. Ефективне управління проектами / В. Приймак, В. Янчук // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м. Харків, 18-19 березня 2019 року. Харків: ФОП Панов А.М., 2019. C.86-88
 8. Приймак В., Павленко Н. Організаційне навчання в системі управління проектами [Електронний ресурс] / В. М. Приймак, Н. М. Павленко // Інфраструктура ринку. – 2018. – № 26. C. 214-221. ISSN(Online): 2519-2868
 9. Приймак В. Конкурентоспроможність підприємства в епоху економіки знань: технології оцінювання інтелектуального капіталу. Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2018 р. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018. 344 с.
 10. Pryimak VM, Chaikovsky IA et al. Cost-Effectiveness of Magnetocardiography in Diagnosis of Coronary Artery Disease in Patients with Chest Pain. Austin Cardiol. 2016; 1(1):1003.
 11. Приймак В. Передумови розвитку корпоративної бізнес-свідомості: інтелектуальний капітал. Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку. КНЕУ. 2016. С. 186-189
 12. Приймак В. Корпоративна модель компетенцій як джерело створення конкурентних переваг організації. Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. пр. – Київ: ТОВ „Кадри”, 2015. Вип. 29. Т.2. С. 54-65
 13. Приймак В., Анісімова Л. Технології управління знаннями при впровадженні систем менеджменту якості. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. №172. 2015. С.14-20.
 14. Приймак В., Балан В. Концептуальний базис комунікативного менеджменту. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. №161. 2014. С.39-44
 15. Приймак В., Чайковський І., Будник М., Бойцова В. Економічна ефективність технології діагностики ішемічної хвороби серця за допомогою магнітотокардіографії. Лікарська справа №12. (Scopus). 2014. С. 98-109.
 16. Приймак В. Модель професійних компетенцій сучасного менеджера. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. №136-137. 2012. С.49-52
 17. Приймак В. Лідерство в системі управління знаннями. Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. пр. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. Вип. 23. С. 88-95
 18. Приймак В. Стратегія КМ-орієнтованих організаційних змін. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. №121-122. 2011. С.67-72
 19. Приймак В. Модель професійних компетенцій сучасного менеджера. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. №136-137. 2012. С.49-52
 20. Приймак В. Концептуальні основи системної методології управління (теоретичний аспект) //Вісн. КНТЕУ. — 2001. — №3. — С.45–53.
 21. Приймак В. Інструментарій управління підприємством: модель грошових потоків. Вісн. КНТЕУ. – 2002. – №4.
 22. Pryimak V., Plisak T. Motivation and incentivisation of work in banking sector with regard to worldwide integration. Cracow University of Economics. Cracow. 2006 p. 287-295.
 23. Приймак В. Інвестиції в людський капітал як фактор організаційного розвитку. Наук. вісн. Волин. Держ. Ун-ту ім. Л.Українки. – 2006. -№8. Економічні науки. c.9-13.