Горбась Ірина Миколаївна

Email: gorbas@knu.ua

Дата народження: 25 жовтня 1980 року

Науковий ступінькандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Посада: доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Навчання.

 • – 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему: «Управління диверсифікованими підприємствами на ринку будівельної кераміки» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 • – 2004–2008 рр. аспірантура економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – 2002-2004 рр. магістратура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримано диплом магістра економічних наук за спеціальністю «Менеджмент організацій».
 • – 1998-2002 рр. бакалаврат Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримано диплом бакалавра за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Трудова діяльність:

 • – з 2018 р. – доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – 2006-2018 рр. – асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Громадська діяльність: 

 • – З 2020 р. відповідальна за міжнародну діяльність та комунікації кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності у соціальних мережах.
 • – 3 2020 р. тренер Національного центру розвитку креативного підприємництва (NCCE) Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – З 2017 р. член ЕК освітнього рівня «бакалавр» ОП «Менеджмент організацій».
 • – 2017-2019 рр. – відповідальний секретар відбіркової комісії економічного факультету освітнього рівня «магістр» за ОП«МОіА» (денна і заочна форма), ОП «МІД».
 • – 2015-2017 рр. член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Менеджмент».
 • – 2013-2014 рр. член мандатної комісії, спостерігач II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент».
 • – 2006-2020 рр. відповідальна за виховну роботу на кафедрі менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності.
 • – Куратор академічних груп.

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • – 2020 р. – міжнародне стажування, BOOT CAMP за програмою «Train the trainers” від «Creative Spark»: Higher EducationEnterprise Program Британської Ради.
 • – 2016 р. – Празький інститут підвищення кваліфікації, м. Прага, Чеська Республіка. Програма «Публікаційна і проектна діяльність в країнах ЄС»).
 • – 2016 р. – Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. Доброва НАН України.

Відзнаки:

 • – подяка Декана економічного факультету В.Д. Базилевича за сумлінну працю, високий професіоналізм з нагоди Дня факультету (2017 р).
 • – подяка Голови галузевої конкурсної комісії, декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондента НАН України, д.е.н., проф. В.Д. Базилевича за високий рівень наукової етики та професіоналізм у роботі галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» у 2016-2017 н.р.
 • – подяка Голови галузевої конкурсної комісії, декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондента НАН України, д.е.н., проф. В.Д. Базилевича за високий рівень наукової етики та професіоналізм у роботі галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» у 2015-2016 н.р.

Викладає дисципліни: Менеджмент, Стратегічне управління, Логістичний менеджмент, Організаційне проектування, Методи інноваційного менеджменту, Формування системи прикладних методів менеджменту, Управлінська культура, Management and marketing in medicine, Strategic Management.

Основні наукові й методичні праці:

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, учасниця понад 40 міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, круглих столів та семінарів.

Монографії, підручники та навчальні посібники:

 1. Derkach O., Horbas I., Metoshop O. Modern controlling: evaluation of efficiency and directions of improvement. Socio-economic and management concepts: collective monograph / Krupelnytska І., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 660 р. (p. 65-73). / http://dx.doi.org/10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.II
 2. Креативне мислення [Creative Thinking] : навч. посіб. / М. В. Ситницький, О. І. Жилінська, С. В. Руденко, І. М. Горбась, В. І. Вялкова ; за ред. М. В. Ситницького. Київ : Національний центр розвитку креативного підприємництва КНУ ім. Т. Шевченка, Видавництво Ліра-К, 2020. 100 с. / https://ncce.knu.ua/en/creative-thinking/
 3. Stepanova A., Horbas I., Derkach O. Evaluation of an enterprise competitiveness on the consulting services market. Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., 2019. 536 p. ( 381-394). ISBN 978-83-950153-7-3.
 4. Білорус Т.В. Менеджмент: практикум / Білорус Т.В., Горбась І.М. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. – 471 с.
 5. Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. / [за ред. Д. М. Черваньова, О.І. Жилінської]. – К. : Нічлава, 2011. – 624 с. (с. 22-66).

Наукові статті у міжнародних наукометричних базах SCOPUS & Web of Science:

 1. Stepanova, I. Horbas, O. Derkach, Ovcharenko. (2020) Endowment as a Fundraising Toolof the Research University.European Journal of Sustainable Development. № 9 (2), Р. 366-374 http://dx.doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p366 (SCOPUS, Web of Science)
 2. Stepanova, I. Horbas O. Davydova (2017). Practical aspects of strategic marketing management of agricultural enterprises (on the example of «MRIYA AGRO HOLDING» LLC.). Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. № 2 (23), С. 221-228 https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i23.95635 (Web of Science)
 3. Zhylinska, A. Stepanova, I. Horbas (2017). Effective synergic interaction of strategic business units of diversified company. Problems and Perspectives in Management, 15(4), Р.38-49. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.15(4).2017.04 (SCOPUS)

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Горбась І., Павлюк В. Управління арт-проектами у кіноіндустрії // Економіка та суспільство. 2021. №24. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-36
 2. Горбась І.М., Ліннік М.С. Автоматизація бізнес-процесів підприємства з використанням методики стохастичного моделювання та техніки WorkFlow – EPC // Бізнес Інформ. 2021. №2. С. 216-222. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-2-216-222
 3. ГорбасьІ.М., Федоренко М.А. Проектування контрейлерних перевезень в Україні // Ефективна економіка. №5.http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7933
 4. Жилінська О.І., Горбась І.М., Прилуцька Т.Ю. Жінки в управлінні: українські реалії та світовий досвід // Бізнес Інформ. № 8. С. 245–250. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-245-250
 5. Горбась І.М., Ліннік М.С. Стохастичне моделювання процесів організаційного проектування підприємства із застосуванням системи GERT // Ефективна економіка. 2019. №5. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7053
 6. Горбась І.М., Деркач О.Г., Степанова А.А. Практичні аспекти маркетингового забезпечення просування інноваційної продукції (на прикладі «Філіп Морріс Україна») // Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. пр. 2018. №2 (37). С. 79-90
 7. Horbas` I., Linnik М. Methods of improving the organizational structures of domestic enterprises // Ефективна економіка. 2017. №12. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5968
 8. Gorbas I. The multifaced roles of modern educator // Формування ринкової економіки в Україні. Зб. наук. пр. Львівський національний університет імені Івана Франка. 2017. №37 (1). С. 99-104
 9. ГорбасьІ. М. Методичне забезпечення оцінювання внутрішнього синергізму в діяльності підприємств / І.  М. Горбась // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2015. – Вип. 172. – С. 59-64
 10. ГорбасьІ. М. Диверсифікація діяльності підприємств на вітчизняному ринку керамічної плитки: організаційно-управлінські аспекти економіки / І. М. Горбась // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2014. – Вип. 161. – С. 63-65 http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/161-8/14
 11. Горбась І. Синергічні ефекти в діяльності диверсифікованих підприємств і об’єднань / І.М. Горбась // Формування ринкової економіки : [зб. наук. праць] / відповід. ред. М. І. Крупка. – Л. : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – №29. – С.92-96

Наукові статті у міжнародних виданнях інших держав:

 1. Горбась И.Н. Инновационные методики преподавания в современной образовательной парадигме / А.Степанова, И. Горбась, О. Давыдова // Journal L`Association 1901 “SEPIKE”. Vol. Vol. 15 – Poitiers, Osthofen, Los Angeles, 2016. – P. 138-142
 2. Горбась И.Н. Маркетинг услуг управленческого консультирования / И.Горбась //Journal L`Association 1901 “SEPIKE”. Vol. 11 – Poitiers, Osthofen, Los Angeles, 2015. – P. 157-161
 3. Gorbas I. Interaction management of strategic business units of diversified enterprises under synergy / V. Balan, I. Gorbas // Journal L`Association 1901 “SEPIKE”. Vol. 7 – Poitiers, Osthofen, Los Angeles, 2015. – P. 49-54
 4. Gorbas I.M. Diversified integrated structures: Ukrainian practice of operation / I.Gorbas// Economics and management: theory and practice: Collection of scientific articles. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. −P. 219-224
 5. Gorbas’ I. Integrated logistics as a modern concept of business management / I. Gorbas // Scientific Lettersof International Academic Society of Michal Baludansky. -Košice, 2012.- №1. – P. 55-57