Цибульник Марія Олексіївна

Дата народження: 23 березня 1993 р.

Посада: асистент кафедри обліку та аудиту

Навчання:

2009-2015 рр. – студентка кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Здобула  ступінь магістра за спеціальністю “Облік і аудит” та кваліфікацію магістра економіки за спеціальністю “Облік і аудит”, викладач вищого навчального закладу.

2015-2018 рр. – аспірантка кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема кандидатської дисертації: «Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю недержавних пенсійних фондів в Україні».

В червні 2017 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам» від 14 червня 2017 р. № 405-р  Цибульник М.О. було призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України на 2017/18 н.р.

Була переможцем конкурсу випускних кваліфікаційних робіт магістрів 2014/2015 н.р. економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Облік і аудит». Є дворазовим переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 та 2014/2015 н.р.: нагороджена Дипломами ІІ ступеня за конкурсні роботи у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

Трудова діяльність:

2017-2018 н.р. – асистент кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка на умовах погодинної оплати.

З вересня 2018 р. – по теперішній час – асистент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси:

Розробка наукових проблем методології, методики та організації бухгалтерського обліку, звітності та контролю діяльності недержавних пенсійних фондів в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні.

Стажування:

2016 р. – брала участь у курсі лекцій з міжнародного податкового права від українського відділення InternationalFiscalAssociation.

Основні праці:

Автор та співавтор 44 наукових праць, у тому числі 8 статей у фахових виданнях, 10 публікацій англійською мовою.

Наукові статті

Статті у фахових та інших виданнях

 1. Цибульник М.О. Бухгалтерський облік фінансових інвестицій при застосуванні інформаційних технологій // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів / відп. ред. З.В. Герасимчук. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету. – 2011. – 624 с. С. 534-541
 2. Коблянська О.І., Цибульник М.О. Екологічні витрати та зобов’язання в системі бухгалтерського обліку // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 9 (33). – Ч.2. / відп. ред. З.В. Герасимчук. – Луцьк. – 2012. – 540 с. Ст. 93-98.
 3. Цибульник М.О. Роль екологічного обліку в сучасних умовах управління підприємством // Збірник наукових праць студентів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича. – К. – 2012. –274 с. – С. 248-251.
 4. Цибульник М.О. Облік та звітність недержавних пенсійних фондів: переваги та проблеми переходу на МСФЗ // Студентський науковий вісник. Серія “Економічні та гуманітарні науки”. Науковий збірник. Випуск 8. / відп. ред. З.В. Герасимчук. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету. – 2012. – 558 с. С. 517-522.
 5. Гура Н.О., Цибульник М.О. Концептуальні засади удосконалення фінансової звітності недержавних пенсійних фондів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 6 (147). / відп. ред. В.Д. Базилевич. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2013. – 130 с. С. 33-38.
 6. Цибульник М.О. Методи та організація аудиту в недержавних пенсійних фондах в Україні // Регіональна економіка та управління – 2015. – №1 (04).- 176 с. – С. 154-157.
 7. Особливості організації бухгалтерського обліку і звітності в недержавних пенсійних фондах в Україні // Регіональна економіка та управління – 2015. – №1 (04).- 176 с. – С. 157-161.
 8. Цибульник М.О. Удосконалення фінансової звітності недержавних пенсійних фондів в Україні на основі стандартизації та гармонізації з МСФЗ // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles. – “East West” Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015.- 260 p. – P.180-186.
 9. Цибульник М.О. Особливості бухгалтерського обліку діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні // Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles. – Thorpe-Bowker, Melbourne, Australia, 2015.- 332 p.- P.247-253.
 10. Цибульник М.О. Актуальні питання удосконалення фінансової звітності недержавних пенсійних фондів в Україні на основі гармонізації з МСФЗ // Формування науково-освітньої політики: Збірник наукових праць Міжнародної конференції,28 лютого 2015 р. (Центр наукових публікацій, м.Київ) – К.:Центр наукових публікацій. – 2015. –102 с. – С.44-49.
 11. Коблянська О.І., Цибульник М.О. Актуальные аспекты оценки финансовых инвестиций на дату баланса // Accounting, audit, analysis: science in the context of innovation and globalization. International Scientific Conference Held in Lithuania March 29-30 at Vilnius University, Faculty of Economics / Chairperson: Prof. V. Lakis. – 1st Part – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. – 2012. –852 p. – P. 248-257.
 12. Цибульник М.О. Особливості оцінки активів недержавних пенсійних фондів // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 9. – С.227-231.
 13. Цибульник М.О. Особливості обліку доходів та витрат недержавних пенсійних фондів // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 9. – С.232-236.
 14. Цибульник М.О. Інформаційно-методичне забезпечення економічного аналізу діяльності недержавних пенсійних фондів // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. пр. / Нац. авіац. ун-т. – 2017. – Вип. 1 (57) – С. 181-186.
 15. Цибульник М.О. Нормативно-правове регулювання обліку діяльності недержавних пенсійних в Україні // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного фондів університету. Серія: Економіка і менеджмент.  – 2017. – Вип. 23. – Частина 2 – С. 132-136.
 16. Цибульник М.О. Ключові аспекти обліку розрахунків з учасниками недержавного пенсійного фонду // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 20. – С. 107-111.
 17. Цибульник М.О. Концептуальні засади організації бухгалтерського обліку та звітності недержавних пенсійних фондів в Україні // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2017. – №5. – С. 13-17.

 Публікації англійською мовою в іноземних виданнях:

 1. Tsybulnyk М. Actual problems of economics and environment development of Ukraine and directions of their solution // Psychologické a sociologické aspekty podpory a pomoci personálu v nasadení: Zborník vedeckých a odborných prac z medzinárodného vedeckého seminára. Za redakcia Doc. RSDr. Jozef MATIS, PhD. Mgr. Eva ZÁVODNÁ. – Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Ńtefánika, Liptovský Mikulás, – st. 240. – S.36-42.
 2. Tsybulnyk М.Actual problems of analysis of material damage caused the mass action in Ukraine // Complex systems security management 2014: Zborník vedeckých a odborných prac z medzinárodného vedeckého seminára. Za redakcia brig. gen.doc. Ing. Boris Durkech, CSc. – Armed forces Academy of Gen. M.R. Stefánik, Liptovský Mikulás, Slovak Republic. – 2014. – st. 172. – S.85-91.
 3. Tsybulnyk М.Conceptual Foundations of Cost Accounting of Private Pension Funds in Ukraine // European Scientific Journal. – 2017. ––10 (26) – part 3 – Р. 59-64.
 4. Tsybulnyk М.Financial Reporting of Private Pension Funds in Ukraine: Characteristics, Problems and Solutions // Sciences of Europe. – 2017. – No 18 (18) – VOL 2. – P. 43-46.
 5. Tsybulnyk М.Sharmanska V.M., Golovko V.I. Current issues of improving information support and methods of economic analysis of cash flows based on accounting data // International Scientific conference: Problems of modern science, Namur, Belgium, March 30, 2018 – Р. 92-96
 6. Tsybulnyk М.Current Issues of Accounting Income Private Pension Funds in Ukraine // International Scientific _Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, January 27, 2017. – Part II -Kielce, Poland. – 2017. – P. 114-115.
 7. Tsybulnyk М.Sharmanska V.M., Golovko V.I. Typology of the unitary approach to the system of forming analytical indicators of economic analysis of the financial state of the enterprise // ІІ International Scientific _Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, January 26, 2018. – Part II -Kielce, Poland. – 2018. – P. 81-83.
 8. Tsybulnyk М.Sharmanska V.M., Golovko V.I. Attributive propaedeutics of accounting reporting as a means of communicating the system of indicators in descriptive models of economic analytics // World Science. – №12 (40) -Vol. 2. – 2018. – P. 4-11.
 9. Tsybulnyk М.Sharmanska V.M., Golovko V.I. Optimization adaptation and post-optimal analysis of financial factors of the borrower’s enterprise according to the creditor’s criteria requirements  // Sciences of Europe. – №34 -Vol. 3. – 2018. – P. 71-77.
 10. Tsybulnyk М.Sharmanska V.M., Golovko V.I. Quantification valuation of cash flows based on accounting data // East European Scientific Journal. – №12 (40) – part 3 – 2018. – P. 58-66.