Харченко Тетяна Борисівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Посада: Доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Електронна адреса:  t_kharchenko@ukr.net 

Навчання:

 • 1994 – 1999 рр. – студентка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • 1999 – 2005 рр. – навчання в аспірантурі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • 2007 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему “Якість продукції в системі факторів забезпечення конкурентоспроможності підприємства”.

Трудова діяльність:

 • 1999 – 2009 – асистент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2009 – по теперішній час – доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси:

«Основи «зеленої» економіки», «Економіка природокористування», «Інновації в суспільно — економічному та екологічному розвитку», «Управління та оптимізація логістичної діяльності підприємства», «Логістика», «Екологічне підприємництво».

Наукові інтереси:

 • Дослідження у галузі підвищення конкурентоспроможності підприємства, зокрема, проблеми впровадження систем управління якістю, екологічні аспекти менеджменту якості, проблеми та перспективи впровадження екологічних стандартів, питання безпеки та охорони навколишнього середовища.
 • Є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

 Основні наукові праці:

Опублікувала понад 100 наукових праць, у тому числі:

монографії, навчальні посібники:

 1. Економіка підприємства: підручник/ за ред.. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614 с. (Розділ 14).
 2. Економіка підприємства: збірник тестів і задач. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 240 с. (Розділи 1,2,3,6,7,9,10,16,17,18,21).
 3. Сагайдак Ю.А., Харченко Т.Б. Економіка інноваційного підприємства: практикум: Навчальний посібник К.: Інститут інтелектуальної власності ОНЮА в м. Києві, 2010. – 304 с.
 4. Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-англійський / В. Базилевич, Д. Вальтер, В. Хартман та ін.; наук. ред.: В. Базилевич, Д. Вальтер. – К.: Знання, 2010. – 518 с.
 5. Екологічне управління підприємством: Гацька Л.П, Лазебник Л.Л., Сагайдак Ю.А., Харченко Т.Б. Навчальний посібник: Ірпінь. – Видавничо-інформаційний центр Університету державної фіскальної служби України., 2017. – 181 с.
 6. Гацька Л.П., Карлащук С.В., Харченко Т.Б.Екологічний маркетинг: навчальний посібник / Гацька Л.П., С.В. Карлащук, Т.Б. Харченко / за ред. Гацька Л.П. – К., 2018. – 164 с.
 7. Гацька Л.П., Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А., Мурована Т.О. Основи «зеленої економіки»:навчальний посібник / Гацька Л.П., Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А., Мурована Т.О. – К.: Освіта України, 2019. – 271 с.
 8. Харченко Т.Б. Перспективи розвитку зеленого будівництва в Україні // «Зелена економіка» – необхідна умова сталого розвитку національної економіки України: колективна монографія / За заг. ред.: О.Л. Гальцової. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020 – 268 с.

наукові статті:

 1. Харченко Т.Б. Підвищення конкурентоспроможності банківського сектору України на основі впровадження бенчмаркінгу //Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв. – Вип.11.- 2016
 2. Харченко Т.Б.  Особливості становлення і розвитку ринку банківських послуг в сучасних умовах // Регіональна економіка та управління. – Запоріжжя. – №3 (10). – 2016. – С.120-123
 3. Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А. Підвищення інвестиційної привабливості регіонів України: стратегічні аспекти та можливості вирішення // Молодий вчений. – №6(46). – 2017. – С.523-526
 4. Харченко Т.Б. Вертикальна інтеграція як фактор підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств // Економічний дискурс, Вип. 1.- 2019. – С.55-62
 5. Сагайдак Ю., Харченко Т. Перспективи розвитку зеленої логістики в Україні // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2020. – № 3 (114), частина 2. – С. 62-67. Фахове видання (Index Copernicus)
 6. Hatska L., Chubuk L., Sagaydack , Kharchenko T. Education system environmentalization in Ukraine within the modern context // Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 11, n. 3, p. 704-713, june 2020. (SCOPUS)
 7. Kharchenko T., Kantsur, I.H., Smahlo, O.V., Prokopets, L.V. Application of the program-target method in budget management // International Journal of Management, 2020, 11(5), pp. 1027–1035 (SCOPUS)
 8. Berdar M.M., Butenko, N.V., Kot, L.L., Sagaydack, J.A., Kharchenko, T.B. Theoretical and Methodological Aspects of Enterprise Development Research // Estudios de Economia Aplicadathis link is disabled, 2021, 39(6) (SCOPUS)
 9. Saydack, J., Kharchenko, T., Kendus, D., Hrabar, M., Chubuk, L. Development Of Green Business In The Eu: Obstacles And State Support // Journal of Management Information and Decision Sciencesthis link is disabled, 2021, 24(7) (SCOPUS)
 10. Харченко Т. Б. Екологічна інноваційна діяльність як основа сталого розвитку // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. – 2021. – №1, Т32 (71). – С.26-32. Фахове видання (Index Copernicus)
 11. Харченко Т. Упровадження екологічних інновацій як імпульс переходу до глобального зеленого курсу / Ю. Сагайдак // Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць. – 2021. – Вип.29. – С.61-66. Фахове видання (Index Copernicus)