Тимченко Інна Петрівна

E-mail: inna_tymchenko@knu.ua

Дата народження 26.11.1989

Посада асистент

Науковий ступінь кандидат економічних наук

Навчання.

У 2013 році закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка і здобула кваліфікацію магістра з менеджменту за спеціальністю «Менеджмент організацій».

З листопада 2013 р. по жовтень 2016 р. навчалась в аспірантурі економічного факультету при кафедрі менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Стратегічне управління організаційним розвитком вертикально-інтегрованих холдингів енергетичного сектора» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Трудова діяльність 2009-2013 р. працювала у ТОВ «БУДОСНОВА-2012».

З лютого 2017 р. – асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає навчальні дисципліни Інформаційні системи в менеджменті, Стратегічне управління, Стратегічний контролінг.

Наукові інтереси.

 Стратегія розвитку енергетичних холдингів, управління процесами вертикальної інтеграції, прийняття управлінських рішень за умов невизначеності.

Автореферат дисертації:

Тимченко І. П. Стратегічне управління організаційним розвитком вертикально-інтегрованих холдингів енергетичного сектора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”. К., 2017. 20 с.

Основні наукові публікації

 1. Тимченко І. П. Оптимізація синергічної взаємодії стратегічних зон господарювання на підприємствах паливно-енергетичного комплексу / І. П. Тимченко // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. Львівського нац. ун-ту ім. Івана Франка. – 2014. – Вип. 31, ч. 2.– С. 329–335.
 2. Тимченко І. П. Ретроспективний аналіз енергозабезпечення економіки України в умовах соціально-економічної кризи / І. П. Тимченко // Економіка та держава. – 2015. – №2. – С. 146–151.
 3. Тимченко І. П. Застосування міжнародних енергетичних рейтингів при ідентифікації рівня конкурентоспроможності енергетичного сектору національної економіки / І. П. Тимченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. «Економічні науки». – 2015. – Вип. 13. – С. 125–131.
 4. Тимченко І. П. Методичний підхід до аналізу стратегічних розривів на основі модифікації BSC та методу DEMATEL / В. Г. Балан, І. П. Тимченко // Причорноморські економічні студії : наук. журн. – 2016. – №8. – С. 101–107.
 5. Тимченко І.П. Теоретико-методичні аспекти формування корпоративної стратегії холдингу з використанням теорії нечіткої логіки / В. Г. Балан, І. П. Тимченко // Економічний простір : зб. наук. пр. – 2016. – №113. – С. 54–69.
 6. Тимченко І. П. Концептуальні основи формування поняття «організаційний розвиток» / І. П. Тимченко // Бізнес Інформ. – 2016. – № 3. – С. 128–141.
 7. Тимченко І.П. Формування стратегії розвитку підприємства на основі динамічного SPACE-аналізу / В. Г. Балан, І. П. Тимченко // СХІД : аналітично-інфор.журн. – 2016.– №4 (144). – С. 5–16.
 8. Тимченко І. П. Стохастичне моделювання впровадження методики аналізу стратегічних розривів на підприємстві / І. П. Тимченко // Інноваційна Економіка : наук.-виробничий журн. – 2016. – №7–8 (64). – С. 155–165.
 9. Tymchenko I. P. Background to establishment of vertical integration complexes with participation of enterprises of coal industry as a way of overcoming the crisis in industry
  / I. P. Tymchenko // Economics, Management, Law: current state and perspectives of development: Collection of scientific articles. – Melbourne, Australia : Thorpe-Bowker, 2015. – Р. 47–52.
 10. Tymchenko I. P. Strategic directions and current trends of energy sector / I. P. Tymchenko // Economics, Management, Law: Problems and Prospects: Collection of scientific articles. – Agenda Coventry, United Kingdom : Publishing House, 2015. – Р. 72–77.
 11. Tymchenko I. P. Improvement of strategic management a vertically integrated the energy holding: strategic recommendations / I. P. Tymchenko // Actual problems of globalization: Collection of scientific articles. – Thessaloniki, Greece : Midas S.A., 2016. – Р. 113–119.
 12. Tymсhenko I. Р. Synergy interaction between companies of fuel and energy complex / I. Р. Tymсhenko // Фінансово-економічний збалансований розвиток України: проблеми та шляхи їх подолання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : НГУ, ВД «Гельветика», 2014. – С. 63–66.
 13. Тимченко І. П. Оцінювання організаційного розвитку підприємств: теоретичні аспекти / І. П. Тимченко // Шевченківська весна 2016 Економіка : матеріали XIV міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених / [за заг. ред. проф. В. Д. Базилевича] – Вип. XIV. – К. : Освіта України, 2016. – С. 177–178.
 14. Tymchenko I.P. Methods of analysis of strategic gaps in the system of strategic management: aspects of modelling / I.P. Tymchenko // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej «Economy. Zarządzanie. Nauka wczoraj, dziś, jutro.» – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – Р. 72–77.
 15. Тимченко І.П. Методика аналізу стратегічних розривів підприємства / В. Г. Балан, І. П. Тимченко // Економіка, фінанси, облік, маркетинг та менеджмент в Україні та закордоном: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНУ, 2017. – С. 24-27.