Корнілова Ірина Миколаївна


E-mail: IrynaKornilova@knu.ua
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Посада: доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Навчання: У 1988 р. закінчила з відзнакою Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «політична економія», кваліфікація: економіст, викладач політичної економії.
У 1990 р. – аспірант кафедри економічної теорії і господарської практики Київського університету імені Тараса Шевченка.
У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Становлення ринку науково-технічної продукції».
У 2001 році отримала атестат доцента.

Трудова діяльність:
1989-1990 рр. – асистент кафедри політичної економії в Київському інституті інженерів цивільної авіації.
1996–1997 рр. – старший викладач, 1997–2003 рр. – доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Київського економічного інституту менеджменту.
З 2003 р. – доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Відомості про підвищення кваліфікації:

 1. Підвищення кваліфікації за програмою «Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти» 3,4,10 та 11 березня 2021р. з обсягом навчального часу 30 академічних годин / 1 кредит ЄКТС (сертифікат № 92-21 від 11 березня 2021р.).
 2. Міжнародне стажування «Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: Європейський досвід та глобальні тенденції» у VUZF (University of Finance, Business and Entrepreneurship) м. Софія, Болгарія з 01.10-31.12.2020, 180 год. (6 кредитів ЄКТС) Міжнародний сертифікат про підвищення кваліфікації відповідно до акредитаційних вимог № BG/ VUZF/649-20.
 3. Стажування в ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» з 15.01 по 15.02.2018 р., сертифікат.
 4. Міжнародна Академія фінансів та інвестицій ТПП України , Тренінговий центр ІІВ НУ «ОЮА». Сертифікат. Тема «Розвиток інновацій» в рамках проекту ЄС «Підтримка наукоємних та інноваційних підприємств. Трансфер технологій у бізнес в Україні», 16.06.11.

Наукова діяльність:

 • – Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій» (2012 р.).
 • – Член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (2013 р.).
 • – Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Менеджмент» (2015 -2017 рр.).
 • – Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт зі спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», НУ «Львівська політехніка» (2018-2020 рр.).
 • – Керівник переможця Всеукраїнського конкурсу студентських кваліфікаційних робіт зі спеціальності  073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент бізнес-структур», Київський національний університет технологій та дизайну, 2021 р.

Викладає дисципліни:

«Управління інтелектуальною власністю», «Національні інноваційні системи», «Управління патентно-ліцензійною діяльністю», «Системна організація та управління нововведеннями», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Наукові інтереси:

теоретико-методичні та практичні аспекти управління інтелектуальною власністю; інноваційний менеджмент; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Автореферат дисертації:

Корнілова І.М. Становлення ринку науково- технічної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: спец. 08.01.01 “Економіка та управління національним господарством”. К., 1996. 16 с.

Основні публікації:

Автор і співавтор більше 135 наукових та навчально-методичних праць. Серед них:

Монографії колективні:

 1. Корнілова І. М., Розбейко К. К. Конкурентний аналіз інтелектуального капіталу підприємства: методичні підходи //Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика: колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2020. 240 с. 64-72.
 2. Olikh L., Kornilova I. Cluster is the modern form of open innovations model realization // Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration: scientific monograph / edited by Dr.oec. Prof. Maksym Bezpartochnyi, Dr.oec. Prof. Viktoriia Riashchenko, Dr.paed. Nina Linde, 2nd  edition. Riga: Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. 413 p. Р. 127-136.
 3. Kornilova I., Olikh L. Strategic Management of Intellectual Property in Organization // Management Mechanisms and Development Strategies of Economic Entities in Conditions of Institutional Transformations of Global Environment: Collective Monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. ISMA University. Riga : “Landmark” SIA, 2019. Vol. 1. 344 p. P. 105–113.
 4. Корнілова І.М., Білорус Т.В. Регіональні інноваційні системи у контексті концептуального підходу// Удосконалення економічних механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, регіонів, країн: монографія / [Т.М. Берідзе, Т.В. Білорус, І.М. Корнілова та ін.]; за ред. Ю.З. Драчука, В.Я. Швеця. Луганськ: НГУ, 2014. 402 с.
 5. Корнілова І.М. Інноваційні стратегії малих і середніх підприємств //Управління у сфері малого та середнього бізнесу в умовах економічної кризи: монографія / [І.П. Миколайчук, І.М. Корнілова, А.П. Румянцев та ін.]; за ред. Н.А. Титової, В.Д. Рожка. К.: Комп’ютерпрес, 2011. 311 с.
 6. Корнілова І.М. Світовий досвід формування та розвитку національних інноваційних систем //Інноваційні пріоритети розвитку світового господарства: монографія / [Ю.О.Коваленко, І.М.Корнілова, А.П.Румянцев та ін.]; за ред. А.П. Румянцева. К.: ТОВ «ДК центр», 2011. 278 с.
 7. Корнілова І.М. Інтелектуальна власність та її місце в механізмі активізації інноваційної діяльності організації// Управління інноваціями у сучасній організації: монографія / [В.Г. Балан, О.І.Жилінська та ін.]; за ред. В.А. Євтушевського. К.: Нічлава, 2006.359 с.

Наукові статті:

 1. Bilorus, T. V., Kornilova, I. M., Olikh, L. A., Firsova, S. H. Methodological support for intellectual capital strategic management of the research organization // Problems and Perspectives in Management. 2018. Vol. 16. Issue 1. Pp. 292-308. (Scopus).
 2. Корнілова І. М., Оліх Л. А., Чорна Н. А. Обґрунтування вибору стратегії комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності: теоретико-методичні аспекти // Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 60. Ч. 1. С. 92–99.
 3. Корнілова І. М., Чорна Н. А. Портфель інтелектуальної власності: методичні аспекти управління // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: економіка і управління. 2020. Том 31 (70). № 3. Частина 1. С. 170–178.
 4. Корнілова І. М., Руденко Є. О. Методичне забезпечення обґрунтування трансферу технологій // Бізнес Інформ. № 2. 2019. С. 85–94.
 5. Корнілова І. М., Оліх Л. А. Стратегічне управління інтелектуальною власністю організації в контексті процесного підходу // Бізнес Інформ. № 11. 2019. C. 99–107.
 6. Kornilova, I. Maistruk, T. Human capital in the structure of the intellectual capital of the enterprise// Формування ринкової економіки в Україні: зб. наукових праць, 2018. Вип. 40. С.240-245.
 7. Корнілова І. М., Соболєв О. О. Методичний інструментарій обґрунтування вибору стратегії інтелектуальної власності підприємства // Наук. вісник Херсонського державного ун-ту. Серія «Економічні науки». 2017. Вип. 23. Ч. 2. С. 43–49.
 8. Корнілова І., Білорус Т., Фірсова С. Види стратегій розвитку інтелектуального капіталу підприємства: підходи до систематизації // Аналітично-інформаційний журнал “Схід”. Вип. 6. 2016. С. 34–42.
 9. Корнілова І.М., Святненко В.Ю. Організаційне забезпечення управління інтелектуальною власністю на підприємстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Економіка. 2015. Вип.  С. 45-52.
 10. Корнілова І.М. Світовий досвід фінансової підтримки інноваційного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Економіка. 2014. Вип. 161.  С. 30–36.
 11. Корнілова І.М. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України: стан та перспективи// Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наукових праць. Вип. 29.С. 207-216.
 12. Корнілова І.М., Білорус Т.В. Регіональні інноваційні системи: сутність та підходи до структуризації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. Вип. 144. С. 23–25.

Навчально-методичні праці:

 1. Корнілова І. М., Оліх Л. А. Управління інтелектуальною власністю : навч. посібник. Вінниця : ТОВ “ТВОРИ”. 2021. 352 с.
 2. Оліх Л. А., Корнілова І. М. Основи науково-технічної та інноваційної політики : навчальний посібник. Вінниця : ТОВ “ТВОРИ”. 2021. 160 с.
 3. Корнілова І. М. Національні інноваційні системи. Навчально-методичний комплекс для здобувачів освіти за ОС “магістр” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”, спеціальністю 073 “Менеджмент”, освітньою програмою “Менеджмент інноваційної діяльності”. К. : Видавництво “Наукова столиця”, 2021. 78 с.
 4. Корнілова І. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Навчально-методичний комплекс для студентів галузі знань 07 “Управління та адміністрування”, спеціальності 073 “Менеджмент”, освітнього рівня “бакалавр”, освітньої програми “Менеджмент організацій”. Вінниця: ТОВ “Твори”, 2021. 98 с.
 5. Жилінська О. І., Оліх Л. А., Кухта П. В., Корнілова І. М. Термінологічний словник з управління інноваціями : навчальний посібник. К.: Видавництво “Наукова столиця”, 2020. 100 c.
 6. Жилінська О. І., Корнілова І. М., Оліх Л. А. Практикум з управління інтелектуальною власністю : навчальний посібник. Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2018. 346 с.
 7. Жилінська О. І., Оліх Л. А., Корнілова І. М. Організація та управління нововведеннями :навчальний посібник. Вінниця : ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2018. 238 с.
 8. Корнілова І.М. Управління інтелектуальною власністю: навчально-методичний комплекс. К.: Кафедра, 2014. 152 с.
 9. Корнілова І.М., Названова Л.М., Оліх Л.А. Організація та управління нововведеннями: навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни. К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. 80 с.
 10. Міждисциплінарний словник з менеджменту: навчальний посібник/ Л.А.Анісімова, В.Г.Балан, Т.В.Білорус та ін. ; за ред. Д.М. Черваньова, О.І. Жилінської. К.:Нічлава, 2011. 624 с.
 11. Міжнародна торгівля: навчальний посібник /А.П. Румянцев, А.І. Башинська, І.М. Корнілова, Ю.А. Коваленко. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 374с.