Балан Валерій Григорович

Дата народження: 6.11.1962 р.

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук, доцент

Навчання:
• 1980–1985 рр. – навчання у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка на механіко-математичному факультеті.
• 1985–1988 рр. – аспірантура Київського державного університету імені Тараса Шевченка. У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.
• 1993–1998 рр. – навчання у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка на економічному факультеті.

Трудова діяльність:
• 1988–1998 рр. – працював на підготовчому відділенні та на механіко-математичному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
• З 1998 року працює на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка на посаді доцента кафедри менеджменту інно­ваційної та інвестиційної діяльності.

Викладає курси: «Стратегічне управління», «Прийняття управлінських рішень», «Пла­ну­вання досліджень та розробок».

Наукові інтереси: економіко-математичне моделювання процесів інноваційного, інвес­тиційного та стратегічного менеджменту, багатокритеріальний аналіз альтернатив.

Має більше 70-ти навчально-методичних та наукових праць.

Основні навчально-методичні праці:
1. Навчально-методичні комплекси з курсів «Планування НДДКР», «Стратегічне планування та управління», «Прийняття управлінських рішень», «Інформаційні системи і технології в менеджменті», «Економічний ризик».
2. Балан В.Г. Математика. Визначення. Теореми. Формули. Співвідношення: навч. посіб. / В.Г. Балан. – К.: Альфа, 2006. – 92 с.
3. Балан В.Г. Квадратний тричлен з параметрами на вступних іспитах: навч. посіб. / В.Г. Балан, В.І. Лавренюк, Л.І. Шарова. – К.: Альфа, 2006. – 80 с.
4. Балан В.Г. Числові нерівності на вступних іспитах: навч. посібник / В.Г. Балан, В.І. Лавренюк, Л.І. Шарова. – К.: Альфа, 2007. – 104 с.
5. Балан В.Г. Функції та їх графіки на вступних іспитах: навч. посіб. / В.Г. Балан, В.І. Лавренюк, Л.І. Шарова. – К.: Альфа, 200. – 248 с.
6. Балан В.Г. Текстові задачі на вступних іспитах: навч. посіб. / В.Г. Балан, В.І. Лавренюк, Л.І. Шарова. – К.: Альфа, 2006. – 155 с.
7. Балан В.Г. Сіткові моделі у менеджменті: навч. посіб. / Д.М.Черваньов, В.Г. Балан. – К.: Нічлава, 2003. – 160 с.
8. Балан В.Г. Прийняття управлінських рішень. Методи, моделі, терміни, поняття, категорії. Тестові завдання. Ділові ігри: навч. посіб. / В.Г. Балан – К.: Нічлава, 2008. – 465 с.
9. Балан В.Г. Планування НДДКР: навч.-метод. посіб. для виконання індивідуальних завдань (для студентів спеціальності «Менеджмент організацій») / В.Г. Балан. – К.: Нічлава, 2009. – 64 с.
10. Балан В.Г. Прийняття управлінських рішень: навч.-метод. посіб. для виконання індивідуальних завдань (для студентів спеціальності «Менеджмент організацій») / В.Г. Балан. – К.: Нічлава, 2009. – 44 с.
11. Балан В.Г. Моделі прий­няття управлінських рішень: навч.-метод. посіб. з курсу «Прий­няття управлінських рішень» для студентів спеціальності «Ме­неджмент організацій» / В.Г. Балан. – К.: Нічлава, 2011. – 100 с.
12. Міждисциплінарний словник з менеджменту: навч. посіб. / За ред. Д.М. Черваньова, О.І. Жи­лінської. – К.: Нічлава, 2011. – 624 с. (з них 11 д.а.).

Основні наукові праці:
1. Балан В.Г. Стохастичне моделювання процесу розробки й впровадження системи збалансованих показників у банківських установах / В.Г. Балан // Вісник Київського національного університету іме­ні Тараса Шев­­ченка. Серія «Еко­но­мі­ка», 2009. – № 107. – С. 37–42.
2. Балан В.Г. Методичне забезпечення оцінювання інвестиційної привабливості віт­чиз­няних підприємств / В.Г. Балан // Вісник Київського національного університету іме­ні Тараса Шев­­ченка. Серія «Еко­но­мі­ка», 2011. – № 121-122,– С. C. 19–22.
3. Балан В.Г. Методичне забезпечення оцінювання конку­ренто­спро­мож­ності підприємств / В.Г. Балан, Л.А. Анісімова // Теоретичні та прикладні питання економіки. – Випуск 25. – 2011. – С. 33–42.
4. Балан В.Г. Моделювання процесу формування та вибору стратегій розвитку під­приємства / В.Г. Балан, Л.А. Анісімова // Вісник Київського національного університету іме­ні Тараса Шев­­ченка. Серія «Еко­но­мі­ка», 2011. №, 128. – С. 24–27.
5. Балан В.Г. Феномен креативності в інноваційному менеджменті / В.Г. Балан // Матеріали Всеукраїнської конференції «Синергетика і творчість», 11 листопада 2011. – К., 2011. – С. 184–192.
6. Балан В.Г. Реінжиніринг в системі стратегічного управління підприємства / В.Г. Балан, М.В. Ситницький // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. – Спец. вип. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. – Ч. 1. – К. : КНЕУ, 2012. – С. 406–414.
7. Балан В.Г. Компаративний аналіз при­вабливості страте­гіч­них зон господарювання підприємства / В.Г. Балан // Проблеми науки. – № 2, 2012. – С. 28–33.
8. Балан В.Г. Методика ідентифікації стану енергозабезпечення економіки України / В.Г. Балан, Г.В. Кочедикова // Вісник Київського національного університету іме­ні Тараса Шев­­ченка. Серія «Еко­но­мі­ка», № 136-137, 2012. – С. 16-22.
9. Balan V. The role of portfolio analysis in forming the competitive strategies of enterprise / V. Balan, M. Sitnitskiy // Актуальні проблеми економіки. № 5(131), 2012. – С. 141–148.