Нетреба Ірина Олександрівна

Дата народження: 16 листопада 1979 р.

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Посада: доцент

 

Навчання:

1997-2003 рр. – навчалася на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка; здобула  кваліфікацію магістра з менеджменту за спеціальністю «Менеджмент організацій» (диплом з відзнакою)

У 2003 р. вступила в аспірантуру без відриву від виробництва при кафедрі менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У грудні 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему  «Ефективність впровадження інформаційних систем управління на підприємствах машинобудування» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Трудова діяльність:

2003 – 2015 рр. – асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2015 р. – доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2020 р. – отримала вчене звання доцента кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Підвищення кваліфікації:

 1. Участь у Міжнародній науковій конференції «Workshop on Macroeconomic research», Краківський економічний університет, м. Краків, Польща (2019), сертифікат
 2. Центр іноземних мов КНУТШ, сертифікат про складання кваліфікаційного екзамену і здобуття мовної компетенції В2 (англійська мова), 2020 р., сертифікат
 3. Компанія UGEN, сертифікат «Як розробити онлайн-заняття та втримати увагу студентів», грудень 2020 р. (3 акад. год.), сертифікат
 4. Компанія UGEN, сертифікат учасниці конференції із співпраці бізнесу та університетів «Uni-bizbridge 6», 9-13.02.2021 (17 акад. год.), сертифікат

Відзнаки:

2021 р. – Подяка Декана економічного факультету за організацію та успішне проведення «FORUM EFBM 2.0. Зміни. Адаптація. Нова економіка»

2021 р. – Подяка Університету (Наказ № 08-201-06 від 01.10.2021)

Викладає дисципліни: «Інформаційні системи у менеджменті», «Менеджмент», «Маркетинг», «Антикризове управління».

Наукові інтереси: проблеми впровадження інформаційних технологій на підприємстві, антикризовий менеджмент, управління маркетинговою діяльністю.

Основні наукові праці:

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

Дисертація:

Нетреба І.О. Ефективність впровадження інформаційних систем управління на підприємствах машинобудування: дис. … кандидата економ. наук: 08.00.04 –  економіка та управління підприємствами  (за видами економічної діяльності), 2010.

Монографії колективні:

 1. Черваньов Д.М., Жилінська О.І., Нетреба І.О. Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю на промислових підприємствах. Інновації: проблеми науки та практики: [монографія] / під заг. ред. М.О. Кизима, В.С. Пономаренка. Х.: ФОП Павленко О.Г., ВД «ІНЖЕК», 2011. С.230– (особистий внесок – 6 стор.).
 2. Нетреба І.О. Ефективність використання інформаційної системи на підприємстві у контексті взаємодії суб’єкта і об’єкта управління. Економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні проблеми діяльності підприємств: [монографія] / під заг. ред. Л.М. Савчук, М. Фіц. Дніпро: Герда. 2016. С. 311–319.
 3. Нетреба І.О. Стратегічні аспекти управління знаннями на підприємстві. Існуюча практика та новітні тенденції в управлінні суб’єктами господарювання різних організаційно-правових форм:  монографія /за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. Дніпро:  Пороги. 2020. С. 294-300.

Навчально-методичні праці:

 1. Міждисциплінарний словник з менеджменту: навч. посіб. /  [Д.М. Черваньов, О.І. Жилінська, І.О. Нетреба та ін.]; за ред. Д. М. Черваньова, О.І. Жилінської. – К. Нічлава. 2011. – 624 с. (З грифом МОН України. Лист №1/11-5940 від 12.07.2011).
 2. Нетреба І.О. Основи маркетингу: навчальний посібник. К. ВікПринт, 2013. 124 с.
 3. Нетреба І.О. Інформаційні системи в менеджменті: навчальний посібник. К. ВікПринт, 2014. 90 с.
 4. Нетреба І.О. Основи менеджменту: навчальний посібник. К. ВПЦ «Київський університет». 2014. 143 с.
 5. Жилінська О.І., Балан В.Г., Ковальська К.В., Овчаренко Т.С., Нетреба І.О. Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра з менеджменту для студентів напряму підготовки «Менеджмент». К. 2015. 38 с. (особистий внесок – 7 стор.)
 6. Жилінська О.І., Ільїна Г.В., Степанова А.А., Нетреба І.О. Організація та проведення виробничої практики для студентів ОКР «бакалавр» напряму «Менеджмент»: метод. рекомендації. К. 2015. 28 с. (особистий внесок – 7 стор.)
 7. Нетреба І.О. Інформаційні системи в менеджменті. Навчальний посібник. К. Наукова столиця. 2019. 176 с.
 8. Нетреба І.О. Менеджмент. Практикум. Навчальний посібник. К. Наукова столиця. 2020. 153 с.

Наукові публікації у МНБД, зокрема Scopus та Web of Science Core Collection; статті у наукових фахових виданнях:

 1. Нетреба І.О. Формування витрат на впровадження та розвиток інформаційних систем управління. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Економіка”.   № 99–100. С. 81–82.
 2. Нетреба І.О. Інформаційне забезпечення як фактор ефективної взаємодії суб’єкта і об’єкта в системі управління підприємством. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Економіка”.   № 107–108.  С. 100–103.
 3. Нетреба І.О. Формування та використання системи управління знаннями на підприємстві. Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 2 (31) (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Филюк Г.М.) – К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2015 р. – C.105–112.
 4. Netreba I., Vikulova A. Current trends for development of marketinginformation system. L’Association 1901 “SEPIKE” №14, Poitiers, France, 2016, Р. 126– (Index Copernicus), (особистий внесок – 2 стор.).
 5. Netreba I. (et al.). Processing Technique of Weighted Data to Improve Assessment of Latent Information. Proceedings 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT), Kyiv, Ukraine, 2019, pp. 51-55, doi: 10.1109/ATIT49449.2019.9030511 (Scopus), (особистий внесок – 1 стор.)
 6. Sitnicki M., Netreba I. Interdependence Assessing for Networked Readiness Index Economic and Social Informative Factors. Baltic Journal of Economic Studies. 2020. Vol. 6. №2. Pp. 47–53. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-2-47-53(Web of Science), (особистий внесок – 3 стор.)
 7. Нетреба І. О. Управління знаннями в системі організаційної культури підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8782 DOI: 32702/2307-2105-2021.4.82