Структура програми

Освітньо-професійна програма “Облік і оподаткування”

Опис освітньої програми (редакція 2020 року, завантажити )*

Загальний обсяг кредитів ОП “Облік і оподаткування” складає 240, серед них 180 кредитів – основні дисципліни та 60 кредитів – дисципліни вільного вибору.*

Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Роль бухгалтера у бізнес- середовищі ознайомлення з майбутньою професією обліковця-аналітика, аудитора, кнтролера, уміння орієнтуватися в послідовних етапах отримання бухгалтерської освіти в класичному університеті, засвоєнні базових понять і категорій обліково-аналітичної науки і практики для широкого використання набутих знань у професійній діяльності. 3 Засадний Б.А. Завантажити
2 Основи «зеленої економіки» формування знань, навичок і світогляду, необхідних для прийняття рішень у подальшій професійній діяльності згідно з принципами сталого розвитку та екологізації економіки. 3 Гацька Л.П. Завантажити
3 Трудове право формування системи знань щодо основних понять та інститутів трудового права, а також формування компетенцій та початкових практичних навичок у сфері застосування норм трудового законодавства. 4 Мельничук Н.О. Завантажити
4 Іноземна мова професійного спрямування Тhe discipline is to form students’ ability to communicate effectively in a foreign language at professional and social levels, including oral and written communication in English in the field of economic activity. In addition to practical, this course attains professional,
educational, developmental and educational objectives, it promotes the acquisition of knowledge on phonetic, lexical and grammatical features of ESP, professional and labor sphere of communication of specialists; gives insights into the features of professional culture of English speaking countries; broadens the horizons, develops information culture, cognitive and research skills; fosters tolerance and respect for the spiritual values of other countries and peoples.
6 Викладачі Завантажити
5 Економікс вивчення студентами основних понять економічної науки, основних концепцій, економічних категорій, дослідження умов рівноваги на різноманітних ринках для формування у студентів системних економічних знань. 5 Лопух К.В. Завантажити
6 Вища математика формування базових знань з основ застосування математичного апарату. 5 Ляшенко О.І. Завантажити
7
Сучасні інформаційні технології
формування сисстеми компетентностей з питань використання сучасних цифрових технологій, спеціалізованого програмного забезпечення, баз данихта інформаційних систем для розв’зання складних спеціалізованих задач з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
4
Пацай Б.Д.
Іванченко Н.О.
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Документування бізнес- процесів формування системи знань щодо документування бізнес-процесів, зокрема вироблення вмінь та навичок застосування теоретичних та організаційних засад документування, необхідних для документального забезпечення процесів діяльності суб’єктів господарювання на основі чинного законодавства та сучасних вимог і правил документування та роботи з документами. 4 Фещенко Є.А. Завантажити
2 Історія економіки та економічної думки формування системи знань про сутність та основні етапи
історичного процесу розвитку світової економіки та економічної думки,
виникнення провідних економічних ідей, теорій та наукових напрямів у процесі
еволюції економіки та суспільства
3 Назаров І.В. Завантажити
3 Мікроекономіка розвиток у студентів економічного мислення, а також формування у них наукового економічного світогляду та професійних компетентностей на основі оволодіння методологією мікроекономічного аналізу, поглибленого вивчення принципів національної поведінки економічних суб’єктів на ринках товарів та ресурсів; особливостей процесів ціноутворення на ринках з різною конкурентною структурою; механізмів встановлення часткової та загальної ринкової рівноваги; основних провалів ринку та методів їх державного регулювання. 5 Наумова О.О. Завантажити
4 Теорія ймовірностей та математична статистика формування у студента базових знань із основ застосування ймовірнісно-статистичного апарату для проведення майбутніх економіко-статистичних досліджень. 5 Тадеєв Ю.П. Завантажити
5 Менеджмент формування у майбутніх фахівців сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управління діяльністю підприємств, засвоєння студентами основних теоретичних положень та вироблення необхідних практичних навичок, що
дозволяють ефективно здійснювати аналітично-управлінську діяльність на підприємстві. Дисципліну сфокусовано на формуванні у студентів здатності ідентифікувати та вирішувати управлінські задачі в організаціях різних типів, застосовуючи широке коло методів й інструментів.
4 Овчаренко Т.С. Завантажити
6 Господарське право формування теоретичних знань та вироблення практичних навичок з питань правового регулювання господарських (економічних) відносин, правових засад здійснення господарської діяльності суб’єктів господарювання, організації та управління господарською діяльністю. 4 Повар П.О. Завантажити
7 Іноземна мова професійного спрямування Тhe discipline is to form students’ ability to communicate effectively in a foreign language at professional and social levels, including oral and written communication in English in the field of economic activity. In addition to practical, this course attains professional,
educational, developmental and educational objectives, it promotes the acquisition of knowledge on phonetic, lexical and grammatical features of ESP, professional and labor sphere of communication of specialists; gives insights into the features of professional culture of English speaking countries; broadens the horizons, develops information culture, cognitive and research skills; fosters tolerance and respect for the spiritual values of other countries and peoples.
6 Викладачі Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Теорія бухгалтерського обліку формування системи знань з теорії, методології та практики ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на підприємствах, організаціях і установах, а також для подальшого успішного вивчення дисциплін обліково-контрольно-аналітичного циклу: фінансовий облік, бюджетний облік, податковий облік, управлінський облік тощо. 6 Засадний Б.А. Завантажити
2 Економіка підприємства надання грунтовних знань і необхідних практичних навичок з основних розділів прикладної економіки, окрема, з планування, організування, контролю та забезпечення еффективності господарської діяльності підприємства. 4 Мірошніченко О.Ю. Завантажити
3 Макроекономіка формування у студентів знань щодо закономірностей функціонування економічної системи; дослідження факторів, що визначають базові макроекономічні параметри поточного стану і розвитку економіки; оволодіння науковими методами аналізу особливостей встановлення та можливих причин порушення загальної макроекономічної рівноваги і рівноваги окремих ринків, а також систематизація вихідних знань про фундаментальні питання ефективності макроекономічної політики держави. 4 Ходжаян А.О. Завантажити
4 Статистика формування теоретичних знань та практичних навичок щодо кількісного оцінювання соціально-економічних явищ і процесів, аналізу закономірностей їхнього формуввання і розвитку; вивчення основних методів і методик збору, оброблення та аналізу статистичної інформації. 4 Іваненко О.І. Завантажити
5 Філософія сприяє розумінню складних процесів у сфері духовно-теоретичної та практичної діяльності людства, а також формуванню системи базових знань та навичок філософського мислення для розв’язання комплексних спеціалізованих завдань та проблем в економічній галузі; формує системні уявлення щодо розвитку людських цивілізацій у контексті теоретико-ідейного та концептуального доробку філософської науки. 4 Сайтарли І., Іщенко О., Левченюк Є. Завантажити
6 Іноземна мова професійного спрямування Тhe discipline is to form students’ ability to communicate effectively in a foreign language at professional and social levels, including oral and written communication in English in the field of economic activity. In addition to practical, this course attains professional,
educational, developmental and educational objectives, it promotes the acquisition of knowledge on phonetic, lexical and grammatical features of ESP, professional and labor sphere of communication of specialists; gives insights into the features of professional culture of English speaking countries; broadens the horizons, develops information culture, cognitive and research skills; fosters tolerance and respect for the spiritual values of other countries and peoples.
6 Викладачі Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Теорія бухгалтерського обліку формування системи знань з теорії, методології та практики ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на підприємствах, організаціях і установах, а також для подальшого успішного вивчення дисциплін обліково-контрольно-аналітичного циклу: фінансовий облік, бюджетний облік, податковий облік, управлінський облік тощо. 5 Засадний Б.А. Завантажити
2 Фінанси формування цілісної системи знань про сутність, роль, форми прояву, механізм функціонування і впливу фінансів; компонентний склад та закономірності розвитку фінансової системи; фінансові органи та інститути, що здійснюють фінансову діяльність держави; засади формування та функціонування окремих сфер та ланок фінансової системи; формування уміння і навичок використання фундаментальних закономірностей розвитку фінансів для вирішення теоретичних і практичних завдань в рамках сучасного економічного середовища. 4 Яфінович О.Б. Завантажити
3 Інвестування формування системного уявлення про інвестиційну діяльність як функціональну сферу менеджменту організацій різних видів економічної діяльності та фахові компетентності обґрунтування інвестиційних рішень та мікро- та макрорівнях; навчання основам теорії і практики інвестиційної діяльності, формуванні системи знань щодо організації та технології інвестування, прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень щодо пошуку джерел інвестування, залучення фінансових ресурсів, розроблення раціональних способів та схем інвестування. 4 Степанова А.А. Завантажити
4 Маркетинг вивчення основних підходів та методів організації, проведення і управління маркетинговою діяльністю на підприємствах. 4 Біловодська О.А. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
1 Цінні папери та фондовий ринок (Кластер 1. Облік і оподаткування у підприємництві) формування системних знань з теорії та практики функціонування ринку цінних паперів, а також уміння і навички використання в практичній діяльності на фондовому ринку різноманітних торгівельних стратегій з фінансовими інструментами. 3 Рак Р.В, Завантажити
2 Економічна статистика (Кластер 1. Облік і оподаткування у підприємництві) формування теоретичних знань та практичних навичок щодо кількісної оцінюнки соціально-економічних явищ і процесів, ; вивчення основних методів і методик збору, оброблення та аналізу статистичної інформації щодо економічної діяльності. 3 Моторина Т.М. Завантажити
3 Система бізнес – процесів підприємства (Кластер 1. Облік і оподаткування у підприємництві) сформувати у студентів комплекс професійних знань із теоретичних та практичних засад щодо забезпечення ефективної організації системи бізнес-процесів на підприємстві. 3 Піменова О.В. Завантажити
4 Фінансовий ринок (Кластер 2. Облік і оподаткування у фінансових установах та установах державного сектора) формування та розвиток у студентів фундаментальних знань про природу, структуру та функціонування фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин. 3 Погрібна Н.В. Завантажити
5 Фінансова статистика (Кластер 2. Облік і оподаткування у фінансових установах та установах державного сектора) формування необхідних знань про структуру та механізм функціонування фінансової системи, а також виробіток навичок та вмінь проведенн фінансового та банківського аналізу. 3 Мазуренко О.К. Завантажити
6 Бюджетний процес та бюджетне планування (Кластер 2. Облік і оподаткування у фінансових установах та установах державного сектора) формування системи знань щодо методології та організації бюджетного процесу та планування, використаннян інформації для складання бюджетів, аналізу доходів та видатків. 3 Наконечна Ю.Л. Завантажити
Третій рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Фінансовий облік формування системи знань студентів щодо методології, методики та організації фінансового обліку, використання облікової інформації про активи, власний капітал та зобов`язання підприємства для складання фінансової звітності та прийняття на її основі управлінських рішень. 6 Мельник Т.Г. Завантажити
2 Податкова система систематизація знань студентів та поглиблене вивчення податкової системи держави та практичних аспектів функціонування, опанування прийомів і методів обчислення податків, спрямованих на прийняття найбільш ефективних управлінських рішень із податкових питань, особливості формування і реалізації податкової політики. 5 Демиденко Л.М. Завантажити
3 Страхування формування базисних знань щодо основ, закономірностей, принципів та особливостей функціонування учасного ринку страхування. 4 Лобова О.М. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
1 Електронна комерція (Кластер 1. Облік і оподаткування у підприємництві) сформувати у студента систему знань і практичних навичок з методів та засобів проведення ділових операцій та угод в сфері електронної комерції. 4 Затонацька Т.Г. Завантажити
2 Міжнародна економіка (Кластер 1. Облік і оподаткування у підприємництві) формування студентів навичок аналізу сучасного стану та перспектив розвитку міжнародної економіки на основі вивчення теорії міжнародної економіки.
Предметом дисципліни € механізми функціонування міжнародної економіки та її впливу на розвиток відкритих національних економік.
3 Софіщенко І.Я. Завантажити
3 Логіка (Кластер 1. Облік і оподаткування у підприємництві) забезпечення стійкої системи знань з теорії та історії логіки, яка включає в себе характеристику форм мислення, основних формальни-логічних законів, що сприятиме розвитку та вдосконаленню у студентів практичних навичок логічно правильно міркувати, критично мислити. 4 Гайдич Н.М. Завантажити
4 Електронні публічні закупівлі (Кластер 2. Облік і оподаткування у фінансових установах та установах державного сектора) формування системи фахових знань щодо теоретико-методичних засад та організаційно-практичних механізмів проведення електронних публічних закупівель в системі Prozorro. 4 Мисака Г.В. Завантажити
5 Банківські операції (Кластер 2. Облік і оподаткування у фінансових установах та установах державного сектора) дана навчальна дисципліна присвячена вивченню теоретичних та організаційних засад ведення банківських операцій. Знання, здобуті студентами в результаті вивчення цієї дисципліни, необхідні для ефективного споживання банківських послуг, стануть в нагоді при виборі напряму подальшої професійної спеціалізації, зокрема, для роботи в центральному банку, банках другого рівня, небанківських кредитних установах, консалтингових компаніях, інших підприємствах, які користуються банківськими послугами. 3 Васильченко З.М. Завантажити
6 Корпоративна етика (Кластер 2. Облік і оподаткування у фінансових установах та установах державного сектора) формування системи знань щодо основного понятійно-категоріального апарату етики, її методів та інструментарію для виокремлення моральної проблематики в контексті корпоративної діяльності. 4 Нападиста В.Г. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Фінансовий облік формування системи знань студентів щодо методології, методики та організації фінансового обліку, використання облікової інформації про активи, власний капітал та зобов`язання підприємства для складання фінансової звітності та прийняття на її основі управлінських рішень. 5 Мельник Т.Г. Завантажити
2 Управлінський облік формування системи знань з управлінського обліку, зокрема теоретико-методологічних та практичних особливостей оргаізації і ведення управлінського обліку та складання внутрішньої звітності суб’єктами господарювання; формування практичних навичок щодо визначення основних об’єктів обліку та їх використання для прийняття управлінських рішень. 5 Склярук І.П. Завантажити
3 Облік податків і звітність формування системи базових знань та практичних навичок у сфері оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності для кваліфікованого проведення операцій з нарахування та сплати окремих видів подітків та зборів згідно чинного законодавства України суб’єктами господарювання; набуття вмінь здійснювання документального оформлення операцій з нарахування та сплати податків, складання податкових розрахунків та декларацій, розробки обгрунтованих рекомендацій з визначенння альтернативних способів оподаткування та знаходження напрямків поліпшення фінансового стану суб’єктів господарювання. 4 Мельник Т.Г. Завантажити
4 Економічний аналіз набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо використання методів економічного аналізу, аналізу господарської діяльності підприємства, інтерпретації отриманих результатів, застосування сучасних методів та моделей аналізу для системного оцінювання діяльності суб’єктів господарювання. 5 Дерун І.А. Завантажити
5 Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні формування системи базових знань з теорії і практики функціонування інформаційних систем і технологій, застосування комп’ютерних систем в обілку та звітності на підприємствах. 5 Дерун І.А. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
1 Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності (Кластер 1. Облік і оподаткування у підприємництві) формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок щодо методології та організації бухгалтерського обліку і оподаткування у зовнішньоекономічної діяльності, використання облікової інформації для складання звітності, прийняття управлінських рішень. Дисципліна вивчає форми та види зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарської діяльності України як об’єктів обліку і оподаткування, регулятивні механізми цієї діяльності, технологію здійснення та особливості обліку і оподаткування зовнішньоекономічних операцій, підходи до прийняття управлінських рішень в сфері зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання України. 3 Михальська О.Л. Завантажити
2 Облік і оподаткування на підприємствах малого бізнесу (Кластер 1. Облік і оподаткування у підприємництві) формування системи знань щодо методичних та організаційних основ обліку активів, капіталу та зобов’язань підприємства малого бізнесу, їхньої сутності та структури, визнання й оцінки, оподаткування таких операцій, відображення інформації підприємства у фінансовій та податковій звітності підприємства малого бізнесу. 3 Мельник Т.Г. Завантажити
3 Облік, оподаткування і контроль соціального страхування (Кластер 2. Облік і оподаткування у фінансових установах та установах державного сектора) формування системи знань зодо методики та організації обліку, оподаткування і контролю соціального страхування, використання облікової інформації для складання звітності (фінансової, податкової, соціальної), аналізу розрахунків по соціальному страхуванню для прийняття управлінських ршень. 3 Склярук І.П. Завантажити
4 Облік у банках (Кластер 2. Облік і оподаткування у фінансових установах та установах державного сектора) формування системи знань щодо теоретико-методичних, нормативних та практичних особливостей організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в банківських установах України. 3 Мисака Г.В. Завантажити
Четвертий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Облік в бюджетних установах формування системи знань щодо засвоєння теорії і практики бухгалтерського обліку різних за профілем бюджетних установ в повному їх обсязі з використанням різноманітних методів навчання та проведення контролю. 5 Фещенко Є.А. Завантажити
2 Аудит засвоєння теоретичних основ функціонування аудиту як інституту незадежного фінансового контролю; вивчення законодавчих та норматичних актів, що регулюють аудиторську діяльність, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА); методики і техніки проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг, набуття навичок по застосуванню методів і прийомув аудиту, виконанню аудиторських процедур; оформленя робочих та підсумкових документів аудитора; набуття необхідних знань та практичних навичок щодо використання результатів аудиторської перевірки у процесі прийняття управлінських рішень. 5 Мельник Т.Г. Завантажити
3 Внутрішній контроль та управління ризиками формування у студентів системи знань з внутрішнього контролю та управління ризиками, зокрема теоретико-методологічні та практичні особливості організації та ведення ризик-орієнтованого внутрішнього контролю суб’єктами господарювання; формування практичних навичок щодо визначення основних об’єктів ризик-орієнтованого внутрішнього контролю на підприємствах різних форм власності та господарювання. 4 Цибульник М.О. Завантажити
4 Практикум Звітність підприємства набуття студентами теоретичних знань щодо базових понять звітності підприємства, змісту окремих показників фінансової звітності та їх взаємозв‘язку, розуміння особливостей використання даних фінансової звітності у господарській діяльності підприємства, оволодіння практичними навичками відображення у фінансовій звітності господарських операцій підприємства та інтерпретації показників фінансової звітності для потреб управління. 4 Шарманська В.М. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
1 Облік і оподаткування у зарубіжних країнах (Кластер 1. Облік і оподаткування у підприємництві) отримання знань з особливостей ведення обліку та оподаткування в зарубіжних країнах, що поглиблює та розширює знання з бухгалтерського обліку в світі. 4 Гура Н.О. Завантажити
2 Облікова політика підприємства (Кластер 1. Облік і оподаткування у підприємництві) набуття професійних знань та їх застосування у господарсьій діяльності підприємства як спеціаліста економіки, оволодіння теоретичним матеріалом та практичними навичками документального оформлення облікових операцій на підприємствах, установах, організаціях. 4 Михальська О.Л. Завантажити
3 Внутрішній аудит на підприємстві (Кластер 1. Облік і оподаткування у підприємництві) оволодіння студентами базових теоретичних знань та набуття практичних навичок проведення внутрішнього аудиту на підприємстві, здійснення аудиторської та консультаційної діяльності. 4 Дорош Н.І. Завантажити
4 Внутрішній аудит в банках (Кластер 2. Облік і оподаткування у фінансових установах та установах державного сектора) оволодіння студентами базових теоретичних знань та набуття практичних навичок проведення внутрішнього аудиту у банку, здійснення аудиторської та консультаційної діяльності. 4 Дорош Н.І. Завантажити
5 Облікова політика банку (Кластер 2. Облік і оподаткування у фінансових установах та установах державного сектора) ознайомлення з теоретико-методологічними, нормативними та практичними особливостями щодо розробки облікової політики банківської установи; формування практичних навичок зі складання внутрішніх докуиентів, що регламентують роботу бухгалтерського апарату банку. 4 Мисака Г.В. Завантажити
6 Стандарти обліку в державному секторі (Кластер 2. Облік і оподаткування у фінансових установах та установах державного сектора) формування системи знань про мстандарти обліку в державному секторі, їх інтерпретацію, концептуальні основи формування звітності, а також практичних навиків облікув державному секторі 4 Фещенко Є.А. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Міжнародні стандарти фінансової звітності / International Financial Reporting Standards формування системи знань про міжнародні стандарти фінансової звітності, їх інтерпретацію, концептуальні основи формування фінансової звітності, а також практичних навиків обліку та складання окремої і консолідованої фінансової звітності про діяльність суб’єктів господарювання за міжнародними стандартами фінансової звітності. 4 Засадний Б.А. Завантажити
2 Облік і оподаткування видів економічної діяльності отримання знань з особливостей ведення обліку на підприємствах різних видів економічної діяльності, що поглиблює та розширює знання з бухгалтерського обліку. 4 Гура Н.О. Завантажити
3 Державний фінансовий контроль вивчення теоретичних засад державного фінансового контролю у бюджетних установах, набуття навиків використання та застосування нормативно-правової бази, яка регулює контрольно-ревізійну діяльність, а також засвоєння методики і техніки проведення інспектування, державного аудиту та перевірок державних закупівель, що сприяє форсуванню необхідних знань у майбітніх фахівців, а також формування комплексного наукового підходу до аналізу явищ економічної діяльності. 3 Фещенко Є.А. Завантажити
4 Виробнича практика закріплення та поглиблення теоретичних знань, набуття необхідних навичок у галузі управлінської діяльності, а також оволодіння функціональними обов’язками посадових осіб з профілю майбутньої роботи. 9 Завантажити
5 Атестаційний кваліфікаційний іспит комплексна перевірка набутих теоретичних знаь та практичних умінь. 0 Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
1 Управління ефективністю операцій (Кластер 1. Облік і оподаткування у підприємництві) формування у майбутніх фахівців теоретичних, методологічних основ та практичних навичок підвищення ефективності прийняття рішень у компаніях для формування стійких конкурентних переваг. 5 Филюк Г.М. Завантажити
2 Аналіз інвестиційних проектів (Кластер 1. Облік і оподаткування у підприємництві) оволодіння комплексом теоретичних знань і практичних навичок у галузі аналізу реальних інвестиційних проектів підприємств. 5 Кухта П.В. Завантажити
3 Фінансове право (Кластер 2. Облік і оподаткування у фінансових установах та установах державного сектора) формування системи знань щодо основних понять та інститутів фінансового права, а також формування компетенцій та початкових практичних навичок у сфері застосування норм фінансового законодавства. 5 Мельничук Н.О. Завантажити
4 Фінансовий аналіз (Кластер 2. Облік і оподаткування у фінансових установах та установах державного сектора) набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо методології та прийомів фінансового аналізу, інтерпретації отриманих результатів, застосування сучасних методів та моделей аналізу для системного оцінювання фінансового стану підприємства. 5 Дерун І.А. Завантажити
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університету. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору