Головна / Кафедри / Кафедра фінансів / Склад кафедри / Демиденко Людмила Миколаївна

Демиденко Людмила Миколаївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Дата та місце народження: 23 березня, м. Київ

Персональна пошта: ipr.demydenko@gmail.com

Посилання на профілі:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=VbnOp8sAAAAJ&hl=en

http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/31729/

https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla-Demydenko

Навчання:

 • 1990-1995 рр. – студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, економічний факультет
 • 1995-1998 рр. – аспірантка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2001 р. – кандидат економічних наук (зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит)

Кандидатська дисертація:
Інтеграція податкової системи України до європейського економічного простору, 2000 р.

Стажування:

 • Міжнародна програма наукового стажування “СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА ІННОВАЦЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ”/MODERNÉ METÓDY A INOVAČNÉ TECHNOLÓGIEVO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ: EURÓPSKE SKÚSENOSTI A SÚČASNÉ TRENDY” 24 жовтня — 30 жовтня 2017 року, Словаччина-Угорщина-Чехія-Німеччина-Польща (сертифікат від 30.10.2017 р.) та «ІННОВАЦІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД» Україна-Словаччина-Угорщина-Австрія, що відбулось у європейських університетах ( Університет Шафарика (м.Кошице), Віденський університет) з 27-03-17 по 1-04-2017 рр. (сертифікат від 1.04.2017 р.;
 • 2017 р. проходження стажування у Італії, муніципалітет Кастелло-Моліна-ді -Фіємме (організований Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці та фундацією АDD)
 • Тренінг «Андрагогіка: особливості освіти дорослих» організований Українською Асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес освіти, Університетом економіки та права «Крок», отримано сертифікат від 14.11.2016 року.
 • Стажування організоване Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Проектом ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» (SURDP) за тренінговою програмою англомовної Літньої школи «Децентралізація як умова розвитку України» (сертифікат. 31.05.2016 р.)

Трудова діяльність:

 • 1995-1997 провідний економіст відділу Світового банку Міністерства фінансів України
 • 1998– 2003 рр. – асистент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • 2003 – 2009 рр. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • З 2009 р. дотепер – доцент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагороди та відзнаки:

Удостоєна першої премії ІІ Всеукр. конкурсу наук. робіт молодих вчених імені М.І.Туган-Барановського за навч. посіб. «Податкова система».Отримала подяку МОН за розвиток творчих інтелектуальних здібностей учнівської молоді.

Викладає навчальні дисципліни:

«Фінанси», «Актуальні проблеми теорії та практики фінансів», «Податкова система», «Оподаткування суб’єктів господарювання».

Наукові інтереси:

Фінансова політика та фіскальна децентралізація в сучасних умовах, Теоретико-методологічні проблеми оподаткування, закономірності розвитку податкової системи та міжнародні аспекти оподаткування.

Основні публікації (за 3-5 років):

Автор більш ніж 70 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 2 підручники та 5 навчальних посібників ( у співавторстві).

Підручники та навчальні посібники:

 1. Демиденко Л.М., Субботович Ю. Л. Податкова система / Навчальний посібник. Гриф МОН. – К.: ЦУЛ, 2007. – 184 с.
 2. Демиденко Л.М. Податкова система / Навчальний посібник /За ред. І.О. Лютого К.: ЦУЛ, 2009. – 445 с
 3. Демиденко Л.М. Податкова система: практикум для студентів економічного факультету/Демиденко Л.М. Наконечна Ю.Л./ К.: Київський національний університет  імені Тараса Шевченка, 2017, 152 с. (10,2 др.а. ). Авт. мат. 76 с. (5,1 д.а.). Реком. до друку Вченою радою ЕФ КНУ ім. Т.Шевченка
 4. Демиденко Л.М. Податкова система і податкова політика. Фінанси [підручник] / За ред. І.О.Лютого / Лютий І.О, Боринець С. Я., Варналій З.С., Пікус Р.В. та ін.– К. : Ліра-К, 2017. Розд.10. пп.10.1-10.4. С. 290-315.
 5. Демиденко Л.М. Фінансово-економічна грамотність:   Підручник: у 2 частинах  /  авт. кол.; за редакцією д-ра екон. наук, проф. Жихор О.Б., д-ра екон. наук, проф. Димченко О.В. – К.: Кондор, 2017. – Частина 1.: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України. – 800 с. Тема 10. С.434-470.

Колективні монографії:

 1. Модернізація державних фінансів України в контексті європейського вибору : монографія / Л. М. Демиденко, Ю. Л. Наконечна ; за наук. ред. І. О. Лютого, В. Б. Тропіної. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 312 с.
 2. Demydenko L., Nakonechna J,. Medvedkova N. et al. Fiscal policy as a factor of macroeconomic stability in Ukraine Strategies of Socio-Economic Development and Mechanisms of their Implementation in the Conditions of Economic Uncertainty and Globalization Changes. International collective monograph. Tbilisi: Universal, 2020.-286 p. (p.17-28)

Наукові статті:

 1. Нестеренко О.П., Демиденко Л.М., та ін. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ВІД КВАЗІ-ЛІБЕРАЛЬНОЇ РЕТРОСПЕКТИВИ ДО НЕОЛІБЕРАЛЬНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ?. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2020, №1(32). С.380-370. https://doi.org/10.18371/.v1i2895
 2. Слухай С. В. Роль прозорості та відкритості бюджетної інформації у процесі добровільного об’єднання територіальних громад / С. В. Слухай, Ю. Л. Наконечна, Л. М. Демиденко // Фінансові послуги. – 2019. – № 1. – С. 10–18.
 3. Slukhai, S., Demydenko, L., Nakonechna, Y., Borshchenko, T. (2019). The Principle of Transparency in the Ukrainian Decentralisation Reform. Central European Public Administration Review, 17(2), pp. 141–165
 4. Igor Lyutyy, Yuliia Nakonechna, Liudmyla Demydenko Monitoring of key indicators of the state debt of Ukraine: modern trends // Globalization and Business. – № 8. – 2019.
  – С. 34–42. – Tbilisi, Georgia.
 5. Varnaliy Z, Demdenko L., Nakonechna Y., Miedviedkova N. Lessons from fiscal decentralization in Ukraine// Globalization and Business. – № 7. – 2019. – С. 73–79. – Tbilisi, Georgia.
 6. Demydenko, L.  The tax system of Ukraine in the transition economy/ Demydenko V., Demydenko L., Reinska V./ Globalization and Business, No.5, 2018, p.С. 53–58. Tbilisi
 7. Demydenko, L. Modern tax system of Ukraine: possibilities of reforming? Globalization and Business, No.3, 2017, p.106-109,Tbilisi
 8. Демиденко Л. Акцизна політика щодо тютюнових виробів в умовах інтеграції України до ЄС / Демиденко Л.М., Наконечна Ю. / Вісник Хмельницького національного університету №4, 2017, с.108-115. (фахове видання, що належить до Index Copernicus)
 9. Демиденко Л.М. Оподаткування доходів громадян в Україні: фіскальні новації/ Демиденко Л.М., Тюріна М.М./ Інвестиції : досвід та практика № 16, 2017, с. 45-49. (фахове видання, що належить до Index Copernicus)
 10. Демиденко Л.М. Податкова система України: неоліберальний виклик чи латентні зрушення /Л.М. Демиденко, О.П. Нестеренко //Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 5, No.2/2017.-р.78-82(англ.)
 11. Л. Демиденко, Ю. Наконечна Відкритість та прозорість державного та місцевих бюджетів в Україні//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016.- №10 (187). – С.20-27.
 12. Л. Демиденко, Ю. Наконечна Фіскальна децентралізація: німецький досвід та українські реалії//Вісник КНУ імені Тараса Шевченка.-2015.- № 2(167).-С.49-55. -0,5 д.а.
 13. Л. Демиденко, Ю. Наконечна Фіскальна консолідація в забезпеченні стабілізації державних фінансів//Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) .-2014.- №1(64), с. 210-214
 14. Демиденко Л. Фінансова криза ЄС: причини та шляхи подолання//Вісник КНУ імені Тараса Шевченка.-2014.- № 161.
 15. Демиденко Л.М. Фіскальні стимули сприяння інноваціям в умовах європейської інтеграції//Вісник КНУ імені Тараса Шевченка.-2012.- № 132.-С.36-39.
 16. Демиденко Л.М. Інновації в умовах податкового стимулювання економіки//Економіка ринкових відносин, 2012.- № 9, С.160-164.
 17. Демиденко Л.М, Ситницький М.В. Фіскальна політика в забезпеченні соціально-економічного розвитку та конкурентоспроможності вітчизняної промисловості // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2010, -№3(38) – с.25-33.
 18. Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Фінансування загальноосвітніх закладів на засадах самостійності // Вісник Чернівецького національного університету. –2008.- №368-369. -с.15-21.
 19. Демиденко Л.М. Податкова політика Європейського Союзу// Наукові праці НДФІ. -2007.- Випуск 3(40).- с.87-96.
 20. Лютий І.О., Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України Фінанси України.-2006.-№10.-С.3-12
 21. Демиденко Л.М.Особливості становлення і розвитку системи обов’язкового соціального страхування в країнах Західної Європи та в Україні //Вісник КНУ імені Тараса Шевченка.-2006.- №79.-С.40-43
 22. Демиденко Л.М.Оподаткування доходів громадян: досвід США та України // Фінанси України.-2005.-№9.-С.30-34.
 23. Демиденко Л.М. Розвиток теорії оподаткування вченими Заходу // Фінанси України.-2004.-№5.-С.111-117.
 24. Демиденко Л.М. Еволюція принципів побудови податкових систем у західній економічній думці//Вісник КНУ імені Тараса Шевченка.-2002.-№61.
 25. Демиденко Л.М. Митна політика в регулюванні інтеграційних процесів// Вісник Академії праці і соціальних відносин.-2001.- №1.
 26. Демиденко Л.М.Удосконалення прямого оподаткування в напрямку інтеграції в ЄС //Фінанси України.-2000.-№ 4.
 27. Демиденко Л.М. Напрями удосконалення системи оподаткування в сучасних умовах економічного розвитку //Вісник КНУ імені Тараса Шевченка.-2000.-№45.
 28. Ю. Наконечная, Демиденко Л. Учебно-методический комплекс «Финансы»для студентов- иностранцев КНУ имени Т. Шевченко, 2016.
 29. Ю. Наконечна, Демиденко Л. та ін.. Навчально – методичні матеріали з курсу “Податкова система” КНУ ім. Т. Шевченка, 2013.
 30. Демиденко Л.М. Навчально – методичні матеріали з курсу “Оподаткування підприємств” КНУ ім. Т. Шевченка, 2003.

За матеріалами конференцій та круглих столів:

 1. Yuliia Nakonechna, Liudmyla Demydenko Тhe internal and external drivers and barriers under borrowing management modernization. Modernization, Westernization, and Democratization of Public Financial Management. Kyiv
  6-8 June 2018. The workshop is financially supported by the projects of cooperation between Nord University and Taras Shevchenko National University of Kyiv.
 2. Slukhai Sergii, Demydenko Liudmyla, Nakonechna Yuliia, Borschenko Tetyana. Ukrainian Local Budget Transparency: Challenges of Fiscal Decentralization. The 27th NISPAcee Annual Conference May 24-26, 2019 Prague, Czech.
 3. Demydenko L Tax system evolution in Ukraine Financial Decentralization and Sustainable  Development: Collection of Scientific Papers. Workshop, Kyiv, March 23-24, 2017 – K.: Agrar Media, 2017. 174 p., – p.82-83.
 4. Демиденко Л.М. Податкова система України та перспективи її реформування Україна 2030:виклики  та  перспективи: матеріали  доповідей міждисциплінарного  семінару – Кастелло-ді-Ф’ємме – Львів, 2017. –с32-34 авт. мат. 2 с. (0,25 д.а.). Режим доступу: http://www.imans.eu/?attachment_id=3383
 5. Демиденко Л.М. Фінансові інновації в сфері публічних фінансів в Україні/ Матеріали конференції «Фінансова політика як складова економічного розвитку»: всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 12–13 квіт. 2017 р.): Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. С.16-17
 6. Демиденко Л.М. Адміністрування податку на нерухомість в Україні/ Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «економічні проблеми і перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі. Харків. 24-26 травня 2017 року. с. 132-133. авт. мат. 2 с.