Головна / Освітні програми / ОС Бакалавр / Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
ОСВІТНЬО -ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
(денна форма навчання)

 

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» спрямована на послідовне формування інтегрованих теоретичних знань та практичних навичок фахівця з обліку, оподаткування, економічного аналізу, контролю та аудиту на основі комплексного розуміння сучасних проблем економічного розвитку, системного опанування обліково-аналітичного інструментарію та новітніх ІТ технологій, що зумовлює здобуття запланованих програмних результатів навчання в унікальній атмосфері творчого та професійного зростання студента як особистості.

Формулювання цілей та програмних результатів навчання освітньо-професійної програми обумовлене першочерговим врахуванням інтересів саме здобувачів вищої освіти, оскільки передбачається, що процес підготовки буде сфокусовано на здобутті ними знань та навичок, необхідних для компетентного виконання різноманітних управлінських завдань та робіт обліково-аналітичного характеру, необхідних для комплексної фахової реалізації сучасного професіонала з бухгалтерського обліку, оподаткування, економічного аналізу, фінансово-господарського контролю та аудиту.

Мова навчання – українська. Окремі дисципліни викладаються англійською мовою.

 

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ:

 1. Навчання побудовано на компетентнісній основі, із врахуванням професійних стандартів, потреб ринку праці та перспектив розвитку галузі управління та адміністрування, сфери обліку, оподаткування, аналізу, фінансово-економічного контролю та аудиту, що забезпечує якісну практичну підготовку студентів та здобуття ними освітньої кваліфікації і є важливою передумовою їх успішного працевлаштування.
 2. Окремі дисципліни у рамках освітньо-професійної програми зараховуються для отримання дипломів за програмами міжнародної сертифікації професійних організацій бухгалтерів СІМА (Chartered Institute of Management Accountants) та АССА (Association of Chartered Certified Accountants), які є визнаними лідерами фінансових кваліфікацій у світі. Для випускників також є можливість подальшого пільгового навчання за програмами міжнародної сертифікації зазначених професійних інституцій.
 3. Формування професійних ІТ компетенцій, що базуються на використанні під час навчального процесу новітніх інформаційних технологій і систем провідних світових виробників спеціалізованого облікового програмного забезпечення. Також студенти мають можливість безкоштовного навчання та отримання сертифікату професійного користувача програмного забезпечення «Дебет Плюс» в позааудиторний час.
 4. Повний доступ до актуальних навчально-методичних матеріалів, наданих представництвами АССА, СІМА, KPMG, EY, PwC, Deloitte в Україні та підписки на професійні видання, зокрема, газету «Все про бухгалтерський облік». Фахові дисципліни забезпечені авторськими підручниками, посібниками, навчально-методичними матеріалами.
 5. Орієнтованіть на сучасні запити ринку праці шляхом залучення роботодавців та інших стейкхолдерів до наповнення освітньо-професійної програми, організації та реалізації освітнього процесу та взаємодії зі студентами шляхом організації безкоштовних курсів лекцій та тренінгів від роботодавців, що забезпечує можливість працевлаштування у провідних компаніях вже починаючи з третього курсу у позааудиторний час.
 6. Гнучкість та індивідуальний підхід під час освітнього процесу та позааудиторного спілкування між студентами і викладачами з метою створення сприятливого мікроклімату для професійного та особистісного розвитку.
 7. Викладання курсів високопрофесійними викладачами-науковцями, які є сертифікованими аудиторами, практиками та експертами.
 8. Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі, зокрема для студентів організовуються практичні кейси на базі першого в Україні Центру підприємництва «Дія.Бізнес»|КНУ для підготовки молодих підприємців, керівницею якого є викладачка кафедри обліку та аудиту.
 9. Отримання практичних навичок за рахунок обов’язкового проходження виробничої практики в провідних українських та міжнародних компаніях, в органах державної влади, професійних організаціях, зокрема базами практики для студентів освітньо-професійної програми виступають Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України, Рахункова палата України, Державна податкова служба України, компанії, що надають аудиторські та фінансові консультаційні послуги (українські представництва KPMG, EY, PwC, Deloitte) тощо.

CФЕРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

Випускники освітньо-професійної програми є справжніми фахівцями, які володіють ґрунтовними знаннями та мають можливість широкого вибору кар’єрних траєкторій, оскільки по завершенні навчання набувають фахових компетентностей, які забезпечують можливість:

 • формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством з метою підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу;
 • формувати фінансову звітність за національними та/або міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень;
 • застосовувати методи аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності та ризику;
 • використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності;
 • здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;
 • вирішувати актуальні завдання теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю і оподаткування.

 

Випускники освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зможуть працювати у сфері фінансового менеджменту, фінансової аналітики, бухгалтерського та податкового консалтингу, міжнародного аудиту, фінансового контролю діяльності підприємств, установ та організацій у корпоративному та державному секторах економіки, успішно створити та вести власний бізнес.

 

Випускники освітньої програми не мають обмежень на ринку праці завдяки універсальності сфери застосування опанованих знань та навичок, про що свідчить статистика працевлаштування студентів та випускників, відповідно до якої вже переважна більшість студентів 4-го курсу (65-90%), а також випускники, працюють у великій четвірці компаній, що надають аудиторські та фінансові консультаційні послуги, зокрема, українські представництва KPMG, EY, PwC, Deloitte; в органах державної влади та управління, зокрема в Кабінеті Міністрів України, Міністерстві фінансів України, Рахунковій палаті України, Державній податковій службі України та інших; науково-дослідницьких установах та закладах вищої освіти; міжнародних компаніях та корпораціях і в суб’єктів господарювання усіх форм власності.

 

КОНТАКТИ/ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

03127, Україна, м. Київ,

вул. Васильківська, 90-а, каб. 309

(м. «Васильківська»)

E-mail: aa.econom@knu.ua

 

Гарант програми – Мельник Тетяна Григорівна, к.е.н., доцент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

E-mail: t.melnyk@knu.ua