Дерун Іван Анатолійович

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Посада − доцент

Дата народження − 06 січня 1990 р.

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56530675600

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=rlf356wAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0114-4746

Навчання:

 • – 2006–2010 – студент бакалаврату економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність 06.030509 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності»)
 • – 2010–2012 – студент магістратури економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність 08.030509 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності»)
 • – 2012–2015 – аспірант кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – 2015 – захист кандидатської дисертації на тему «Обліково-аналітичне забезпечення управління необоротними активами».

Трудова діяльність:

 • – 2013–2020 – асистент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – 2020 – дотепер – доцент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стажування:

 • – 2018 р. – слухач курсів із програмного забезпечення SAP Business One (TB1000 – Logistics, TB1100 – Finance, TB1200 – Implementation and support), м. Київ
 • – 2018 р. – тренінг «Новації у сфері бухгалтерського обліку, фінансової звітності, оподаткування та аудиту» за участі EY та УАРМБО, м. Київ
 • – 2019 р. – сертифікований курс TERP10 SAP ERP «Business Process Integration with SAP ERP 6.0 EhP7» (Certificate ID: 0020191628), м. Київ
 • – 2021 – науково-педагогічне стажування «Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Internship in Economics and Management», м. Кельце, Республіка Польща.

Викладає навчальні дисципліни:

«Інформаційні системи і технології в обліку на підприємствах», «Інформаційні системи і технології в обліку в установах та організаціях», «Стратегічний аналіз», «Економічний аналіз», «Фінансовий аналіз», «Комплексна дисципліна «Бухгалтерський облік»»

Громадська діяльність:

 • – член редколегії наукового збірника «Теоретичні та прикладні питання економіки» (2020 р.), Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • – рецензент журналу Contemporary Economics (з 2021 р.) (Scopus, WoS), University of Economics and Human Sciences in Warsaw
 • – обов’язки щодо підготовки дипломів та додатків до них за ОР «Бакалавр» та «Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
 • – оператор факультету з перевірки кваліфікаційних дипломів магістра та бакалавра
 • – технічний секретар приймальної комісії за ОР «Бакалавр», ОП «Облік, оподаткування та контроль»
 • – оператор щодо введення публікацій до бази НДЧ зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
 • – член ЕК за ОР «Бакалавр» та ОР «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
 • – куратор академічної групи

Наукові інтереси:

Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством

Основні праці:

Автор та співавтор 64 наукових та навчально-методичних праць, з них 1 монографія, 3 практикуми, 1 навчально-методичний комплекс, 35 наукових статей (8 статей входять до бази SCOPUS та 3 статті до бази WoS).

Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Дерун І.А. Економічний аналіз (навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Харків, Видавець Олександр Савчук, 2020.119 с.
 2. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції: монографія / Засадний Б. А., Швець В.Г. та ін.; за заг. ред. Т. Г. Мельник. Київ: Кондор-Видавництво, 2017. 226 с. (п. 3.3; 5.4)
 3. Дерун І.А. Розробка конфігурації у системі «1С: Бухгалтерія для України»: навчальний комп’ютерний практикум. Харків: Видавець Савчук О.О., 2015. 92 с.
 4. Гура Н.О., Дерун І.А. Інформаційні системи і технології в обліку (на прикладі «1С: Бухгалтерія 8 для України»): навчальний комп’ютерний практикум]. Харків: Видавець Савчук О. О., 2015. 56 с.
 5. Головко В.І., Дерун І.А. Економічний аналіз: лабораторний практикум. Харків, Видавець Савчук О.О., 2014. 100 с.

Наукові публікації:

 1. Mysaka H., Derun I., Skliaruk I. The Role of Non-Financial Reporting in Modern Ecological Problems Updating and Solving. Journal of Environmental Management & Tourism. Vol. 12. Nr. 1. P. 18-29. URL: https://doi.org/10.14505/jemt.v12.1(49).02 (SCOPUS)
 2. Derun I., Mysaka H. Intellectual Capital Efficiency Management in Professional Football Clubs’ Performance: Problems of Assessment. Sport Mont. 2020. Vol. 18. Nr. 2. P. 61-66. URL: https://doi.org/26773/smj.200606 (SCOPUS)
 3. Мисака Г.В., Дерун І.А. Зв’язок між професійною успішністю компанії та ефективністю управління її інтелектуальним капіталом (за методом VAIC). Теоретичні та прикладні питання економіки. 2020. Випуск 40-41. C. 109-120. URL: https://doi.org/10.17721/tppe.2020.41.1.
 4. Мисака Г.В., Дерун І.А. Професійна успішність як критерій оцінки ефективності управління інтелектуальним капіталом футбольних клубів. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2020. №2. С. 32-39. URL: https://doi.org/10.26642/pbo-2020-2(46)-32-39
 5. Мисака Г.В., Дерун І.А. Трансдисципдінарний підхід в підвищенні управління інтелектуальним капіталом компанії. Облік і фінанси. 2019. № 1. С. 49-54. URL: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1(83)-49-54
 6. Дерун І. Технічні та функціональні можливості SAP Business One. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2018. № 6 (201). С. 6-13. URL: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/201-6/2
 7. Derun I., Mysaka H. Stakeholder perception of financial performance in corporate reputation formation. Journal of International Studies, 2018. Nr. 11(3). P. 112-123. URL: https://doi.org/10.14254/2071-8330.2018/11-3/10 (SCOPUS)
 8. Дерун І.А., Склярук І.П. Онтологічні аспекти сутності криптовалюти та її відображення в обліку. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Економіка. №11(39). С. 163-170. URL: https://doi.org/10.25264/2311-5149-2018-11(39)-163-170
 9. Мисака Г.В., Дерун І.А. Вплив даних фінансової звітності на формування ринкової вартості компанії. Економіка України. 2018. №5. С. 35-48. URL: https://doi.org/15407/economyukr.2018.05.035
 10. Мисака Г.В., Дерун І.А. Визначення та оцінка індикаторів інвестиційної привабливості компанії за даними фінансової звітності. Фінанси України. 2018. №3. С. 116-128.URL: http://finukr.org.ua/docs/FU_18_03_116_uk.pdf
 11. Дерун І.А., Склярук І.П. Аналітичне забезпечення угод злиття і поглинання промислових підприємств в Україні. Фінанси України. 2017. №4. С. 104-120. URL: http://finukr.org.ua/docs/FU_17_04_104_uk.pdf
 12. Derun I. Improvement of the essence of professional judgment in accounting of Ukraine. Technology Audit and Production Reserves. 2017. Nr. 2. P. 25-29. URL: https://doi.org/15587/2312-8372.2017.98278
 13. Boyko K., Derun I. Disclosure of Non-financial Information in Corporate Social Reporting as a Strategy for Improving Management Effectiveness. Journal of International Studies. 2016. 3(9). P. 159-177. URL: https://doi.org/10.14254/2071-8330.2016/9-3/13
 14. Derun I. Risk identification in the company’s accounting system. Economic Annals-ХХI. 5-6. P 97-100. URL: https://doi.org/10.21003/ea.V159-21 (Scopus, WoS)
 15. Дерун І. Облік опціонних контрактів та економічний аналіз стратегій комбінацій їх використання. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2016. № 8 (185). С. 6-13. URL: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2016/185-8/1
 16. Дерун І.А. Розвиток економічного аналізу як науки в Україні: ретроспектива та виклики сьогодення. Облік і фінанси. 2016. № 1. С. 154-160. URL: http://www.afj.org.ua/ua/article/362/