Гура Надія Олександрівна

Посада – професор

Науковий ступінь – доктор економічних наук

Вчене звання – професор

Навчання:

 • – 1974-1979 рр. – студентка обліково-економічного факультету Донецького інституту радянської торгівлі, який закінчила з відзнакою за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації»
 • – 1983-1988 рр. – навчання в аспірантурі Київського інституту народного господарства ім. Коротченко Д.С.
 • – У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Резерви зниження собівартості інформаційно-обчислювального обслуговування»
 • – У 2009 р. захистила докторську дисертацію на тему «Розвиток системи обліку в житлово-комунальному господарстві»

Трудова діяльність:

 • – 1979 – 1983 рр. – інженер-математик-програміст, РІВЦ Мінторгу УРСР, пізніше РО «Укрторгсистемотехніка»;
 • – 1988 – 1995 р. – Інститут підвищення кваліфікації Держскомстату УРСР, пізніше інститут статистики і ринку Мінстату України; асистент, з 1992 р. доцент.
 • – 1995 – 1999 р. – доцент ІПК Держжитлокомунгоспу України, пізніше Державний інститут житлово-комунального господарства; в 1999 р. зав. кафедри обліку та аудиту.
 • – 1999 – 2011 р.– доцент кафедри обліку та аудиту Київського національного   університету імені Тараса Шевченка;
 • – 2011 р. – по теперішній час – професор кафедри обліку та аудиту Київського національного   університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси:

«Облік і оподаткування видів економічної діяльності», «Організація обліку на підприємствах різних форм господарювання», «Студії з обліку і оподаткування», «Організація інформаційних систем обліку і звітності», «Облік і оподаткування в зарубіжних країнах».

Нагороди та відзнаки:

 • – Диплом ВДНГ ІІ ступеня (за комплекс науково-методичних розробок) 19.12.1989 р. № 7/н
 • – 2016 р. – Подяка декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – 2019 р. – Подяка декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Громадська діяльність:

 • – член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13
 • – консультант проєкту ЄС/ПРООН “Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень” (HOUSES)

Наукові інтереси:

 • – Теоретико-методологічні засади бухгалтерського обліку, облік на підприємствах житлово-комунального господарства та інших видів економічної діяльності, на підприємствах малого бізнесу, в неприбуткових організаціях, в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків.
 • – Автор та співавтор понад 210 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 7 монографій, 10підручників та навчальних посібників.
 • – Під керівництвом д.е.н., проф. Гури Н.О. захищено 7 кандидатських дисертацій. 

Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Гура Н.О., Каверін Ю.В. Тлумачний словник бухгалтерської та аудиторської термінології. К : Українська книга, 1999. 64 с.
 2. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: навч. посібн.- К. : Знання, 2004. 541 с.
 3. Гура Н.О. Облік у житлово-комунальному господарстві: теорія і практика: монографія. К.: Знання, 2006. 351 с.
 4. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 392 с.
 5. Інформаційне забезпечення управління державними фінансами: монографія [у 2-х т.]/ за заг. ред. Ф.О.Ярошенка К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2010
 6. Інноваційні механізми стратегії фінансового управління / Геєць В. М., Ловінська Л.Г., Канцуров О.О., Гура Н.О.: монографія. К.: ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012
 7. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції: монографія [у 2 т.] / за ред. О.В.Шлапака, Т.І.Єфименко.-К.: ДННУ «Акад. фін. управління».- К., 2014
 8. Професійне управління житловою нерухомістю: практ. посібник. / 3-тє вид. [у 2-х т.] / Т.1 Організаційно-правові та фінансово-економічні аспекти / Бригілевич В., Гура Н., Шишко В. та ін. Львів, 2017
 9. Гура Н.О., Мельник Т.Г. Облік на підприємствах малого бізнесу: підручник. К.: 2017, 288с.
 10. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції: монографія. /За заг. ред. Т.Г. Мельник  К.: Кондор-видавництво, 2017, 226с.
 11. Гура Н.О. Бухгалтерський облік в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків: навчальний посібник.- К.: Проєкт ЄС/ПРООН «HOUSES».-2020.-60 с.

Наукові статті

 1. Гура Н.О. Облік по-комунальному. Дебет-Кредит. 2002. №51. С. 13-17; № 52. С. 26-29.
 2. 2. Гура Н.О. Трансформація відносин власності в житловому секторі. Економіка України. 2006. № 2-С. 50-57.
 3. Гура Н.О. Бухгалтерський облік як наука, його принципи, предмет та об’єкти. Бухгалтерський облік і аудит. 2007. № 6. С. 3-8.
 4. 4. Гура Н.О. Квартира – приватна, дім – спільний. Урядовий кур’єр. № 228. С. 8
 5. 5. Гура Н.О. Облік державних трансфертів, отримуваних підприємствами ЖКГ. Житлово-комунальне господарство України. № 1(24). С.44-46.
 6. 6. Гура Н.О. Проблеми визначення тарифів на оплату житла і комунальних послуг. Бухгалтерський облік і аудит. 2010. № 2. С.26-31.
 7. Гура Н.О. Удосконалення термінології бухгалтерського обліку. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 7(25). 2010. Ч.1. С.391-394
 8. Гура Н.О. Економічний зміст амортизації основних засобів та проблеми її нарахування. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. 2010.-№3
 9. Гура Н.О. Фінансові витрати: нова концепція визнання та порядок капіталізації. Фінанси України. 2010. №12.С. 89-96.
 10. Гура Н.О. Визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток за Податковим Кодексом України.Бухгалтерський облік і аудит. 2011. № 5. С. 22-26.
 11. 11. Гура Н.О. Бухгалтерский учет как система и модель хозяйственной деятельности предприятия.Международный бухгалтерский учет. 2012. №2. С. 2-7.
 12. Гура Н.О. Неприбуткові організації в Україні: особливості діяльності та класифікація. Економіка України. 2012. № 8. С.23-31.
 13. Гура Н.О. Методологічні засади бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях. Бухгалтерський облік і аудит. 2012. № 9. С.3-9.
 14. Гура Н.О. Теорія, методологія, методика бухгалтерської науки. Аудитор України. 2013. №2(207). С.23-24.
 15. Гура Н.О. Діяльність недержавних пенсійних фондів як об’єкт обліку та звітності. Фінанси України. 2013. № 11 (216) . С.100-108
 16. Гура Н.О. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: специфіка, проблеми та перспективи діяльності. Економіка України. 2015. № 12.
 17. Гура Н.О. Імплементація Директиви 2013/34/ЄС в Україні з урахуванням міжнародного досвіду. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія „Економіка”. Випуск 10 (175). 2015. С. 6−10 Index Copernicus
 18. Гура Н.О. Що заважає сформувати ефективного власника житла. Урядовий кур’єр. 2016. № 103. URL:http://ukurier.gov.ua/uk/articles/sho-zavazhaye-sformuvati-efektivnogo-vlasnika-zhit/
 19. Гура Н.О. Облік і оподаткування в управителів житлових будинків. Бухгалтерський облік і аудит. 2016. № 5. С.2-12.
 20. Гура Н.О. Розвиток обліку на підприємствах мадого бізнесу України в світлі Директиви 2013/34/ЄС. Фінанси України. 2018. №10. С.1-9 Index Copernicus
 21. Гура Н.О. Облік та оподаткування в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків у світлі законодавчих і соціальних змін. Фінанси України. 2020. № 4 (293). С.111-126 Index Copernicus
 22. Озеран А, Гура Н. Audit and accounting considerations related to cryptoassets and related transactions. Economic Annals XXI . 2020. № 7-8. С.124-132 Scopus, Index Copernicus