Мисака Ганна Вікторівна

Посада – доцент кафедри обліку та аудиту

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Вчене звання – доцент

Дата народження – 16 травня 1976 року

Author Identifier Number Scopus: 57204425940

ResearcherID, Web of Science: I-1249-2018 

ORCID ID: 0000-0003-0621-8513

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=n2GxjUgAAAAJ&hl=ru 

Навчання:

 • 1993-1998 рр. – студентка факультету «Облік і аудит» Донецького державного комерційного інституту (диплом з відзнакою)
 • 1998-2002 рр. – аспірантка кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі: організація та методологія»

Трудова діяльність:

 • 2000-2005 рр. – асистент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2002-2003 рр. – заступник декана економічного факультету з організаційно-методичного забезпечення практик
 • З грудня 2005 р. – по теперішній час – доцент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стажування:

 • 2012 р. – стажування в галузі бухгалтерського обліку, аудиту та Міжнародних стандартів, тренінг «Практика організації переходу українських компаній на ведення обліку відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності». Проект виконувався компанією «Ernst andYoung» та Українською асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес-освіти» (м. Київ)
 • 2017 р. – стажування в галузі банківської справи, бухгалтерського обліку та фінансової звітності банківських установ, курс «Реформи у нагляді та запровадження макропруденційного регулювання в банківському секторі України». Проект виконувався Національним банком України (м. Київ)
 • 2018 р. – стажування в галузі бухгалтерського обліку, аудиту та Міжнародних стандартів, тренінг «Новації у сфері бухгалтерського обліку, фінансової звітності, оподаткування та аудиту». Проект виконувався компанією «Ernst and Young» та Українською асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес-освіти» (м. Київ)
 • 2018 р. – тренінг SAP Business One (TB1000 – Logistic, TB1100 – Finance, TB1200 Implementation and Support) (м. Київ)

Викладає навчальні дисципліни:

«Бухгалтерський облік», «Облік у банках» 

Нагороди та відзнаки:

 • – 2014 р. – Грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – 2017 р. – Подяка декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – 2019 р. – Грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Громадська діяльність:

 • – секретар Постійної бюджетно-фінансової комісії Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – заступник Голови Тендерного комітету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – гарант освітньої програми «Облік і аудит» ОС бакалавр 

Наукові інтереси:

Розробка наукових проблем методології бухгалтерського обліку та розширення аналітичного потенціалу фінансової та нефінансової звітності компаній в умовах інноваційної економіки та глобалізації.

 Основні праці:

Автор та співавтор 84 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 2 підручників, 4 навчальних посібників з грифом МОН, 34 статей у фахових виданнях, 3 статей іноземною мовою у виданнях, які індексуються в наукометричній базі Scopus.

Підручники, навчальні посібники:

 1. Мисака Г.В., Шарманська В.М. Бухгалтерський облік: посіб. Київ: АПСВ, 2006. 212 с.
 2. Мисака Г.В., Шарманська В.М. Бухгалтерський облік: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2007. 400 с.
 3. Цінні папери: підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. Київ: Знання, 2011. 1094 с.
 4. Цінні папери: практикум: навч. посіб. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін.; за ред. В.Д. Базилевича; Київ. Нац. Ун-т ім. Т. Шевченка. Київ: Знання, 2013. 791 с.
 5. Фондовий ринок: Підручник: у 2 кн. – Кн. 2 / В.Д.Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін.; за ред. В.Д.Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ: Знання, 2016. 686 с.
 6. Фондовий ринок: практикум: навч. посіб. / В.Д.Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін.; за ред. В.Д.Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ: Знання, 2017. 718 с.

 

Наукові публікації:

 1. Mysaka H., Derun I., Skliaruk I. The Role of Non-Financial Reporting in Modern Ecological Problems Updating and Solving. Journal of Environmental Management & Tourism. Vol. 12. Nr. 1. P. 18-29. https://doi.org/10.14505/jemt.v12.1(49).02 (Scopus)
 2. Derun I., Mysaka H. Intellectual Capital Efficiency Management in Professional Football Clubs’ Performance: Problems of Assessment. Sport Mont. 2020. Vol. 18. Nr. 2. P. 61-66. https://doi.org/10.26773/smj.200606 (Scopus)
 3. Мисака Г.В., Дерун І.А. Зв’язок між професійною успішністю компанії та ефективністю управління її інтелектуальним капіталом (за методом VAIC). Теоретичні та прикладні питання економіки. 2020. Випуск 40-41. C. 109-120.https://doi.org/10.17721/tppe.2020.41.1.
 4. Мисака Г.В., Дерун І.А. Професійна успішність як критерій оцінки ефективності управління інтелектуальним капіталом футбольних клубів. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. 2020. №2(46). С. 32-39. https://doi.org/26642/pbo-2020-2(46)-32-39
 5. Мисака Г.В., Дерун І.А. Трансдисциплінарний підхід в підвищенні ефективності управління інтелектуальним капіталом компанії. Облік і фінанси. №1(83). C.49-54.https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1(83)-49-54
 6. Derun I., Mysaka, H. Stakeholder perception of financial performance in corporate reputation formation. Journal of International Studies. 2018. Vol. 11. Nr. 3. P. 112-123. https://doi.org/14254/2071-8330.2018/11-3/10 (Scopus)
 7. Мисака Г.В., Дерун І.А. Вплив даних фінансової звітності на формування ринкової вартості компанії. Економіка України. 2018. № 5. С. 35-48. https://doi.org/10.15407/economyukr.2018.05.035
 8. Мисака Г.В., Дерун І.А. Визначення та оцінка індикаторів інвестиційної привабливості компанії за даними фінансової звітності. Фінанси України. 2018. № 3. С. 116-128.
 9. Мисака Г.В., Матюха В.І. Актуальні проблеми обліку розрахунків підприємства з постачальниками та підрядниками. Молодий вчений. 2018. №1. С. 930-932.
 10. Мисака Г.В., Черкунова Ю.С. Облік готової продукції та його методичні аспекти.SWorld. 2018. №50(2). С. 51-55. https://doi.org/10.21893/2410-6720.2018-50-1-025