Ляшенко Олена Ігорівна

Посада: Професор

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

 

Навчання:

 • – 1990 – з відзнакою закінчила факультет кібернетики Київського державного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність – «прикладна математика», кваліфікація – «математик»).
 • – 1990 – 1993 – навчання в аспірантурі Київського університету імені Тараса Шевченка (факультет кібернетики, кафедра прикладної статистики).
 • – 1993 – захист дисертації на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук (тема дисертації „Дослідження стохастичних моделей зростання”).
 • – 2002 – 2005 – докторантура Київського національний університету імені Тараса Шевченка (економічний факультет, кафедра економічної кібернетики).
 • – 2006 – захист дисертації на здобуття ступеня доктора економічних наук (тема дисертації «Економіко-математичне моделювання динаміки та розвитку відкритої економіки»).

Трудова діяльність:

 1. З січня 1994 – асистент кафедри економічної кібернетики
 2. З грудня 1998 — доцент кафедри економічної кібернетики
 3. З червня 2008 – професор кафедри економічної кібернетики
 4. З листопада 2020 – завідувач кафедри економічної кібернетики

Викладає дисципліни: лекції та семінарські заняття з нормативних курсів „Вища математика для економістів”, “Економічна динаміка”, «Моделі і методи обґрунтування економічних рішень», «Mathematical methods in economics».

Наукові інтереси:

Економіко-математичне моделювання макроекономіки, економічна динаміка, моделі економічного зростання, стохастичні моделі зростання, оптимальне керування, еколого-економічне моделювання, моделі відкритої економіки, методи фрактального аналізу динамічних фінансових часових рядів, моделювання економічних процесів за допомогою нейромереж.

Учасник понад 100 Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій.

Керує підготовкою аспірантів. Підготувала 4 кандидатів наук. Здійснює керівництво написанням курсових та кваліфікаційних робіт студентів кафедри економічної кібернетики.

Є членом спеціалізованих вчених рад зі спеціальностей 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології та 04.00.19 – економічна геологія.

Бере участь в роботі редакційних колегій фахових наукових видань «Мінеральні ресурси України», «Економіко-математичні моделювання соціально-економічних систем». Виступала рецензентом статей фахових наукових видань «Вісник Київського національного університету. Економіка», «Мінеральні ресурси України», “Heliyon” (входить до наукометричної бази Scopus), “Ekonomika” (входить до наукометричної бази Scopus) та матеріалів міжнародних конференцій IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT), IEEE International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), International Workshop on Information Technologies in Economic Research (ITER) (матеріали конференцій входять до наукометричної бази Scopus).

Є постійним членом програмних комітетів міжнародних конференцій Dynamical System Modelling and Stability Investigation (DSMSI), International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), International Workshop on Information Technologies in Economic Research (ITER). Брала участь в організації та проведенні міжнародної наукової конференції «Глобальні виклики для економічної теорії та практики в країнах Центральної та Східної Європи» в 2012 р. Брала участь в роботі журі Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з кількісних методів в економіці (2012, 2013, 2020 рр.).

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка».

Стажувалась в університетах м. Умеа (Швеція), м. Хельсинкі (Фінляндія), м. Сандерленд (Велика Британія).

Публікації:
Автор понад 140 наукових та навчально-методичних праць, з них 8 підручників та навчальних посібників, а також 7 монографій, в тому числі одна одноосібна та 6 у співавторстві. Має 14 статей у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus (h-index – 2), 3 статті у виданнях, що входять до Web of Science (h-index – 1). У Google Scholar має h-index – 5.

Основні публікації:

 1. Экономическая динамика. Конспект лекцій з магістерської спеціальності «Прикладна економіка». Том ІІ. Базові модулі. / Під ред. проф. Черняка О.І. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2004. – 383 с.
 2. Ляшенко О.І. Стабілізація траєкторії в моделях оптимального економічного зростання // Економічна кібернетика, 2004, №3-4, c.83-90.
 3. Ляшенко О.І. Контролювання хаосу шляхом зміни структури економіки // Економіка: проблеми теорії та практики, 2004, Випуск 195. Том IV, с. 978-986.
 4. Ляшенко О.І. Класична модель економічного росту та системна модель еволюції ринкової економіки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Економічна серія, 2004, №634, с. 200-204.
 5. Ляшенко О.І. Моделі втрати стійкості ринкових механізмів // Управління проектами та розвиток виробництва, 2005, №1(13), с. 84-96.
 6. Ляшенко Е.И. Математическое моделирование экономических механизмов в открытой экономике при административном регулировании производства и распределения продукции // Управління розвитком, 2005, №1, с.64-72.
 7. Ляшенко О.І. Державне регулювання відкритої економіки (методологічні питання математичного моделювання) // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2005, №5(87), с. 156-165.
 8. Ляшенко О.І. Математичне моделювання динаміки відкритої економіки. Монографія. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 360 с.
 9. Ляшенко О.І. Двохпараметрична задача регулювання на множині нестійких траєкторій економічного зростання відкритої економіки // Моделювання та інформаційні системи в економіці, 2006, Вип. 73, с. 73-81.
 10. Ляшенко О.І. Багатопараметричне регулювання на множині нестійких траєкторій економічного зростання відкритої економіки // Економічна кібернетика, 2007, №3-4, с. 22-28.
 11. Ляшенко О.І. Про стійкість ринкових механізмів для різних груп товарів // Економічна кібернетика, 2007, №5-6, с.11-16.
 12. Ляшенко О.І. Системне прогнозування розвитку відкритої економіки // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2008, №1, с.92-96.
 13. Вища математика для економістів: підручник / Під ред. Ляшенко О.І. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 547 с.
 14. Ляшенко О.І., Омельченко Т.В. Системний аналіз залучення інвестицій у розвиток супутніх процесів вугільної промисловості // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2009, №3, с.99-104.
 15. Liashenko O.I. Two-level Aggregation of Leontief Model “Input-Output” // Research Papers of Wroclaw University of Economics, 2009, No.59, p. 287-293.
 16. Ляшенко І.М., Ляшенко О.І., Онищенко А.М. Економічні гіпотези та динаміка рівноважних цін в моделі Леонтьєва «витрати-випуск» // Економічна кібернетика, 2009, №3-4, с. 46-52.
 17. Ляшенко О.І. Омельченко Т.В. Системний аналіз нафтогазового комплексу України // Вісник Тернопільського національного економічного університету, 2010, Вип. 3, с. 7-14.
 18. Ляшенко О.І., Хомич С.В. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на формування та функціонування технологічного укладу // Регіональна економіка, 2011, №4, с. 192-198.
 19. Ляшенко О.І. Динамічний підхід до моделювання багатоукладності економіки // Науковий вісник Чернівецького національного університету, 2011, Вип. 579-580. Економіка. С. 152-157.
 20. Ляшенко О.І., Омельченко Т.В. Логіко-формальна модель прогнозу залучення інвестицій у вугільну промисловість // Економічна кібернетика, 2011, №1-3, с. 69-75.
 21. Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи: Колективна наукова монографія / Під наук. ред. д.е.н., проф. О.І. Черняка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2011. – 435 с.
 22. Liashenko O.I. Dynamic Model for Multistructural Economy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 2012, Вип. 141, с. 10-14.
 23. Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти: Колективна наукова монографія / Під наук. ред. д.е.н., проф. О.І. Черняка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2012. – 564 с.
 24. Екологічні ризики, збитки та раціональні межі використання надр в Україні: Колективна наукова монографія / Під наук. ред. д.г.н., проф. М.М. Коржнева. – К.: Ніка-Центр, 2012. – 316 с.
 25. Ляшенко О.І. Міжгалузеві балансові моделі багатоукладної економіки // Проблеми економіки, 2013, №2, с. 226-229.
 26. Ляшенко О.І. Модель економічного зростання Солоу-Свена з капіталоінтенсивним та трудоінтенсивним технологічним прогресом // Економіка та держава, 2013, №8, с. 6-8.
 27. Ляшенко О.І., Кравець Т.В. Практикум з вищої математики для економістів: навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 177 с.
 28. Liashenko O., Kravets T. Multifractal Analysis of Currency and Stock Indices Using Wavelet Technology // Ekonomika, 2013, Vol. 92(3) Supplement A, P. 296-303.
 29. Liashenko O., Kravets T. The Synchronization Effects of Stock Indices Dynamics in the Multifractal Analysis Using Wavelet Technology // Revista Economica, 2014, 66, P. 41-57.
 30. Вища математика: підручник / Під ред. д.е.н., проф. Пономаренка В.С. – Харків: «Фоліо», 2014. – 670 с.
 31. Ляшенко О.І. Економічне зростання при умові розповсюдження знань в залежності від загального рівня капіталоозброєності праці // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. – 2015. – Вип. 20. – С. 66-84.
 32. Ляшенко О.І., Крицун К.І. Економетричне дослідження впливу макроекономічних факторів на динаміку котирування курсу долара США на валютному ринку України // Бізнес Інформ. – 2015. – № 10. – С. 142–148.
 33. Ляшенко О.І., Крицун К.І. Мультифрактальний аналіз динаміки фондових індексів США // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 5. – С.17–21.
 34. Ляшенко О.І., Крицун К.І. Мультифрактальний аналіз динаміки фондових індексів Азії: Nikkei та HKSE // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2016. – т. 2, №6(28). – С.15–18.
 35. Ляшенко О.І., Крицун К.І. Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Зб. наук. пр. – К.: МННЦІТС НАН та МОН України, 2016. – Вип. 21. – С.21-34.
 36. Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем. Монографія. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016. – 456 с.
 37. Liashenko, O., Kravets, T., Fractal Analysis of Currency Market: Hurst Index as an Indicator ofAbnormal Events // ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer : Proceedings of the 12th International ConferenceICTERI 2016.- Kyiv, – CEUR Workshop Proceedings. – Vol. 1614. – P. 550-557. Режимдоступу: http://ceur-ws.org/Vol-1614/paper_105.pdf (SCOPUS)
 38. Ляшенко О.І. Моделювання економічного зростання при умові навчання на власному досвіді та розповсюдженні знань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2016. – Вип. 181. – С. 12–17.
 39. Ляшенко О.І., Кравець Т.В. Застосування пакетів прикладних програм в економетричному моделюванні фінансових часових рядів // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Зб. наук. пр. – К.: МННЦІТС НАН та МОН України, 2017. – Вип. 22. – С.5-32.
 40. Liashenko, O; Kravets, T; Krytsun, K. Econometric modeling of financial time series volatility using software packages // ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer : Proceedings of the 13th International ConferenceICTERI 2017. – Kyiv, 2017. – CEUR Workshop – Vol. 1844. – P. 56-71. Режимдоступу: http://ceur-ws.org/Vol-1844/10000056.pdf (SCOPUS)
 41. Liashenko, O; Kravets, T; Krytsun, K. Software Packages for Econometrics: Financial Time Series Modeling INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION, RESEARCH, AND INDUSTRIAL APPLICATIONS, ICTERI 2017, 826 188-208; 10.1007/978-3-319-76168-8_9 2018 Book Series: Communications in Computer and Information Science, Vol. 826. Springer, Cham. – P. 188-208, Proceedings Paper 13th International Conference on Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications (ICTERI) Web of Science Scopus
 1. Liashenko, O., Kravets, T., Verhai, T. Estimation of the production potential of Ukraine’s regions using kohonen neural network (2018) CEUR Workshop Proceedings, 2105, pp. 19-34. Scopus
 2. Ляшенко О.І., Хрущ Л.М. Determination of the environmental tax on the basis of modified input-output Leontief-Ford model// Technology Audit and Production Reserves. – 2018. – #3/4(41). – P. 41-46.
 3. Теорія ймовірностей та математична статистика. Практикум. – Тернопіль: ТНЕУ, 2019. – 240 с.
 1. Ляшенко О.І., Кравець Т.В.The Relationship between Oil and Gas Prices, Dow Jones and US Dollar Indexes: A Wavelet Co-movement Estimation and Neural Network Forecasting // CEUR Workshop Proceedings, 2019, 2393, с. 348-363 Scopus
 2. Ляшенко О. The Study of the Mathematical Model of Optimal Economic Growth// Journal of Advanced Research in Law and Economics, 2019, 10(8), с.2282-2296 Scopus
 3. Ляшенко О., Кравець Т., Бобро О. Fractionally Cointegrated Vector Autoregression Model of Spread Estimation for Metals// 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Deggendorf, Germany, 2020, pp. 643-646, doi: 10.1109/ACIT49673.2020.9208895. Scopus
 4. Ляшенко О., Кравець Т., Філогіна А. Volatility Modeling for Currency Pairs and Stock Indices by Means of Complex Networks// Ekonomika, 2020, Vol. 99(2), 20-38. Scopus
 5. Ляшенко О., Кравець Т. Wavelet Co-movement Estimation and Neural Network Forecasting for Energy Commodities, US Stock and US Dollar Indexes // EasyChair Preprint, 2019, №2028, с. 1-22.
 6. Ляшенко О., Кравець Т., Репецький Є. Application of Artificial Intelligence to Bitcoin CourseModelling // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 2020, №2 (209), с. 14-20.
 1. Nate, S.; Bilan, Y.; Kurylo, M.; Lyashenko, O.; Napieralski, P.; Kharlamova, G. Mineral Policy within the Framework of Limited Critical Resources and a Green Energy Transition. Energies 2021, 14, 2688. https://doi.org/10.3390/en14092688 (SCOPUS, Web of Science)
 2. Liashenko, O., Kravets, T., Repetskyi, Y. Neural networks in application to cryptocurrency exchange modeling CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2845, pp. 350–360 (SCOPUS)
 3. Liashenko, O., Kravets, T., Prokopenko, M. (2021). Consumer behavior clustering of food retail chains by machine learning algorithms. Access to science, business, innovation in digital economy, ACCESS Press, 2(3): 234-251. https://doi.org/10.46656/access.2021.2.3(3)
 4. Liashenko, T. Kravets and M. Prokopenko, “Analysis of Structural Shifts in Students’ Behavioral Patterns During COVID-19,” 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), 2021, pp. 368-371, doi: 10.1109/ACIT52158.2021.9548575. (SCOPUS)