Головна / Кафедри / Кафедра фінансів / Склад кафедри / Наконечна Юлія Леонідівна

Наконечна Юлія Леонідівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Дата та місце народження: 20 травня, м. Київ, Україна

e–mail: Nakonechna@knu.ua

Посилання на профілі:
mmtest.univ.kiev.ua/dload/programs/sr_2018/1m/afm/finans.docx
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/

Освіта:
1987-1992 рр. – студентка Київського університету ім. Тараса Шевченка, економічний факультет. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю „політична економія” та здобула кваліфікацію „ економіст, викладач економічних дисциплін.
1993-1996 рр. – аспірантка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Трудова діяльність:
1994 – 2003 рр. – асистент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
2003 – 2009 рр. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
З 2009 р. дотепер – доцент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Стажування:
1993 – 1994рр. в Український Фінансово-Банківській Школі групи європейських банків.
1995 – 1996 рр. за фінансовою програмою TACIC (Великобританія).
2014 р. – в рамках проекту «Підтримка реформи управління державними фінансами», що реалізовується Німецьким товариством міжнародного співробітництва «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).
2017 р. – організовано Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці та фундацією АDD, муніципалітет Кастелло-Моліна-ді –Фіємме, Італія.
2019 р. – у Державній навчально-науковій установі «Академія фінансового управління», відділ державних фінансів відділення управління державними фінансами НДФІ.
березень 2019 року – учасник робочої групи освітнього семінару «Запуск Туринського процесу в Україні» за участю МОН України, European Training Foundation.

Кандидатська дисертація: Прибуток підприємницьких структур в умовах ринкової трансформації економіки, 2002 р.

Нагороди та відзнаки: 
2005, 2006, 2008, 2013 рр. – Подяки МОН України;
2015 р.- присвоєно звання «Ветеран праці Київського університету»;
2018 р. – нагороджено Грамотою МОН України.

Викладає навчальні дисципліни: «Фінанси», «Державні фінанси», «Фінанси і фінансова звітність», «Економічна політика і фінансова безпека», «Фінансова політика України в умовах глобалізації», «Актуальні проблеми теорії та практики фінансів», «Міжбюджетні відносини», «Пенсійне та соціальне забезпечення».

Наукові інтереси:
Теоретико-методологічні проблеми фінансових відносин, закономірності розвитку фінансової системи та її окремих складових, механізми забезпечення стабільності державних та місцевих фінансів, удосконалення бюджетно-податкової, боргової та соціальної політики.

Основні публікації:
Автор більш ніж 70 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 6 підручників та навчальних посібників.

Публікації з 2006 р. і дотепер відображено у базі Університету – http://dsr.univ.kiev.ua/pub/

Підручники та навчальні посібники:

 1. Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у 2 частинах] / за ред. д.е.н., проф. О.Б.Жихор, д.е.н., проф. О.В. Димченко, Наконечна Ю.Л.– К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. . – 800 с.
 2. Фінанси [підручник] / За ред. І.О. Лютого / Лютий І.О, Боринець С. Я., Варналій З.С., Пікус Р.В. та ін.– К. : Ліра-К, 2017. – 728 с.
 3. І.О. Лютий, Н.В. Приказюк, Наконечна Ю.Л. Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з дисципліни «Фінанси» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. К.: ЦП «Компринт», 2018. 54 с.
 4. Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Податкова система. Навчальний посібник.-К.: Центр учбової літератури,2007.- 184с.
 5. Податкова система: Навчальний посібник / І.О. Лютий, Л.М. Демиденко, М.В.Романюк, Ю.Л. Субботович, В.Б. Тропіна .-К.: Центр учбової літератури,2009.- 456с.
 6. Фінанси (теоретичні основи): Підручник/ М.В. Грідчіна, В.Б. Захожая, Ю.Л. Субботович, К.М. Тимчишина та ін. – К.:МАУП,2002.- 280с.

Наукові статті:

 1. Наконечна Ю.Л. Планування доходів і видатків державного бюджету в Україні: стан, проблеми та середньострокові перспективи // Фінансові послуги. – №5 (11). – 2018. – С.25-32.
 2. Слухай С.В., Наконечна Ю.Л., Демиденко Л.М. Роль прозорості та відкритості бюджетної інформації у процесі добровільного об’єднання територіальних громад // Фінансові послуги. – №1. – 2019. – С.10-18.
 3. Varnaliy Z, Demydenko L., Nakonechna Y., Miedviedkova N. Lessons from fiscal decentralization in Ukraine// Globalization and Business. – №7. – 2019. – С.73-79. – Tbilisi, Georgia.
 4. Наконечна Ю.Л., Демиденко Л.М. Акцизна політика щодо тютюнових виробів в умовах інтеграції України до ЄС. Вісник Хмельницького національного університету.- №4.- 2017. – С.108-115.
 5. Наконечна Ю., Льодіна О. Державна політика у сфері бюджетних видатків в Україні та напрями її вдосконалення// Економіка і держава. – 2016.- №7. –С.84-87.
 6. Наконечна Ю.Л., Демиденко Л.М. Відкритість та прозорість державного та місцевих бюджетів в Україні//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016.- №10 (187). -С.20-27.
 7. Наконечна Ю.Л. Проблеми фінансування дошкільної освіти в Україні // Світ фінансів. — 2015.- №4. – С. 57-65.
 8. Наконечна Ю.Л., Демиденко Л.М. Фіскальна децентралізація: німецький досвід та українські реалії//Вісник КНУ імені Тараса Шевченка.-2015.- № 2(167).-С.49-55.
 9. Наконечна Ю.Л., Демиденко Л.М. Фіскальна консолідація в забезпеченні стабілізації державних фінансів//Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) .-2014.- №1(64), с. 210-214
 10. Субботович Ю.Л. Бюджетна децентралізація та зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка– 2012. – № 132. – С.44-46.
 11. Субботович Ю.Л. Податок з доходів фізичних осіб у формуванні доходної частини місцевих бюджетів//Економіка АПК-2009. – № 4. – С.78-83.
 12. Субботович Ю.Л. Бюджет у механізмі реалізаціх фінансової політики держави//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.– 2007. – № 92. – С.11-13.
 13. Субботович Ю.Л. Проблеми запровадження в Україні загальнообов’язкового медичного страхування//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка– 2007. – № 94-95. – С.42-44.
 14. Субботович Ю.Л. Місцеві бюджети та вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні //Вісник  Київського національного університету імені Тараса Шевченка.– 2005. – № 80. – С.26-29.
 15. Субботович Ю.Л. Прибуток – регулятор господарської діяльності підприємницьких структур // Фінанси України. – 2001. — № 12. – с.81 – 84.
 16. Субботович Ю.Л. Прибуток у господарській діяльності підприємницьких структур//Фінанси України.- 1999. — № 12. – с.39-46.
 17. Василик О.Д., Васильченко З.М., Субботович Ю.Л. Фінансова система України//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 1994. — № 27, 7 с.34 – 39.
 18. За матеріалами конференцій та круглих столів: Nakonechna Y. Implementation of public debt management quality assessment in Ukraine. Financial Decentralization and Sustainable Development: Collection of Scientific Papers. Workshop, Kyiv, March 23-24, 2017 – K.: Agrar Media, 2017. 174 p., – p.35-37.
 19. Yuliia Nakonechna, Liudmyla Demydenko Тhe internal and external drivers and barriers under borrowing management modernization. Modernization, Westernization, and Democratization of Public Financial Management. Kyiv 6-8 June 2018. The workshop is financially supported by the projects of cooperation between Nord University and Taras Shevchenko National University of Kyiv.
 20. Slukhai Sergii, Demydenko Liudmyla, Nakonechna Yuliia, Borschenko Tetyana. Ukrainian Local Budget Transparency: Challenges of Fiscal Decentralization. The 27th NISPAcee Annual Conference May 24-26, 2019 Prague, Czech.