Структура програми

Освітня-професійна програма “Економічна кібернетика”

Опис освітньої програми

Загальний обсяг кредитів ОП “Економічна кібернетика ” складає 240, серед них 177 кредитів – основні дисципліни та 63 кредитів – дисципліни вільного вибору.

Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Вища математика для економістів (базовий рівнеь) Мета дисципліни полягає в формуванні у студента базових знань із основ лінійної алгебри та математичного аналізу, необхідних для розв’язання теоретичних і практичних задач економіки. Знання, здобуті студентами під час вивчення дисципліни, дозволяють застосовувати аналіз, синтез та відповідні математичні методи для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня. Ці знання широко застосовуються в різних сферах економіки, при виконанні творчих завдань та написанні курсових і дипломних робіт. 7 Кравець Т.В. Завантажити
2 Вступ до університетських студій Дисципліна, яка дає можливість першокурснику сформувати систему знань про структуру та особливості як навчального процесу за обраним напрямом, так і майбутньої професії; узагальнити структуру знань про економічну кібернетику, дослідити її історичний розвиток, розглянути особливості та характерні ознаки професії, розкрити інструментарій економічної кібернетики як науки, охарактеризувати види діяльності фахівця з економічної кібернетики, зорієнтуватися, які soft skills необхідні для найбільш вдалої вибудови навчальної та особистої траєкторії розвитку. 2 Харламова Г.О. Завантажити
3 Історія економіки та економічної думки «Історія економіки та економічної думки» – дисципліна, яка в системі економічних дисциплін займає одне з провідних місць, накопичуючи конкретні факти економічного розвитку окремих країн та аналізуючи конкретні погляди та теорії, які були сформовані в різні епохи. Ця дисципліна дозволяє бачити, як здійснюється сам процес перетворень деяких форм господарювання в інші, у якому напрямі відбувається процес
перемін, чим саме було підготовлено сучасний нам господарський устрій.
Виходячи з цього, вивчення «Історії економіки та економічної думки» значною мірою сприяє формуванню економічної культури майбутніх фахівців.
4 Маслов А.О. Завантажити
4 Економічна інформатика Мета викладання дисципліни «Економічна інформатика» полягає в тому, щоб сформувати у студентів уявлення щодо формування системи теоретичних і практичних знань з основ функціонування та застосування сучасних інформаційних технологій в економіці. Завдання – надати знання і розвинути практичні навички сучасних технологій управління інформацією. 4 Кравченко О.В. Завантажити
5 Українська та зарубіжна культура Мета дисципліни – формування у студентів здатності до критичного мислення, вміння застосовувати елементи критичного мислення у процесі навчання та професійної діяльності; загальних знань щодо сучасних проблем розвитку української культури як складової загальноєвропейського культурного простору в умовах європейської інтеграції та глобалізації; вміння описувати та аналізувати феномени світової та української культури засобами академічного письма. 3 Погорілий А.О. Завантажити
6
Іноземна мова професійного спрямування
Мета дисципліни – сформувати професійно спрямовану англомовну комунікативну компетентність у студентів-майбутніх економістів. Окрім практичної, цей курс реалізує професійну, навчальну, розвивальну і виховну цілі: сприяння набуттю знань про фонетичні та лексико-граматичні особливості професійно спрямованої англійської мови, про професійно-трудову сферу спілкування фахівців; навчання особливостей професійної культури країни, мова якої вивчається; розширення кругозору, підвищення загальної культури і поглиблення гуманітарних знань; розвиток інформаційної культури, когнітивних і дослідницьких навичок; виховання толерантності і поваги до духовних цінностей інших країн і народів, що є основою соціокультурної компетентності і готовності до взаємодії в умовах полікультурного професійного спілкування.
5
Олійник І.В.
Сандига Л.О.
7 Економічна теорія Мета дисципліни – формування у студентів наукового економічного мислення, ознайомлення з основними економічними законами та комплексне оволодіння науковими методами аналізу економічних явищ і процесів, систематизація вихідних знань про фундаментальні питання розвитку економіки в сучасних умовах, що сприятиме у подальшому формування вмінь і навичок практичного застосування засвоєних знань з економічної теорії для можливості проведення прикладних досліджень у сферах бізнесу та економіки підприємства.Навчальна дисципліна знайомить студентів із базовими елементами формування та розвитку економічної теорії як науки, зокрема, її функціями, предметом і методами дослідження економічних явищ та процесів. Розкривається взаємозалежність економічних процесів і явищ, причинно-наслідкові зв’язки, що визначають конкретно-історичний тип відносин виробництва, розподілу, обміну і споживання суспільних благ. Значну увагу приділено розкриттю економічної природи ринкової економіки, її еволюції та сучасного стану, особливостям дії ринкового механізму, ролі держави в сучасних моделях економіки.
Розглядаються теоретичні та практичні основи мікро- і макроекономічної теорії, надається характеристика закономірностей розвитку світового господарства в умовах глобалізації та інтернаціоналізації.
5 Коваленко О.Я. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Вища математика для економістів (поглиблений рівень) Мета дисципліни полягає в формуванні у студента базових знань з теорії функцій однієї змінної, диференціального та інтегрального числення функції однієї змінної, необхідних для розв’язання теоретичних і практичних задач економіки. Знання, здобуті студентами під час вивчення дисципліни, дозволяють застосовувати аналіз, синтез та відповідні математичні методи для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня. Ці знання широко застосовуються в різних сферах економіки, при виконанні творчих завдань та написанні курсових і дипломних робіт. 6 Кравець Т.В. Завантажити
2 Теорія ймовірностей для економістів Мета дисципліни полягає в формуванні у студента базових знань із основ застосування ймовірнісно-статистичного апарату для проведення майбутніх економіко-статистичних досліджень. Знання, здобуті студентами під час вивчення дисципліни, дозволяють аналізувати ймовірнісно-статистичну інфомацію, будувати ймовірнісні економіко-математичні моделі. Ці знання широко застосовуються в різних сферах економіки, при виконанні творчих завдань та написанні курсових і дипломних робіт. 5 Кравець Т.В. Завантажити
3 Програмування Навчальна дисципліна «Програмування» охоплює певне коло питань, які пов’язані з основами розробки програм на високорівневих мовах програмування, основами алгоритмізації, а також основами вирішення задач на комп’ютері. Розглядаються такі теми: розробка блок-схем алгоритмів
для вирішення комп’ютерних задач, основні конструкції мов програмування Python, вирішення задач на масиви та строки, робота з файлами, структурне програмування. Також в дисципліні «Програмування» розглядаються типи даних, види циклів, умовні оператори, вбудовані оператори, функції. Дисципліна «Програмування» є платформою для вивчення дисциплін пов’язаних програмуванням.
4 Кравченко О.В. Завантажити
4 Основи трудового права Дисципліна спрямована на формування у студентів сукупність знань та навичок , необхідних для правильного застосування положень норм права, що регламентують порядок укладення, зміни та припинення трудового договору, основні положення щодо колективного договору, робочого часу, часу відпочинку, охорони праці, нормування та оплати праці, дисципліну праці, відповідальність сторін трудового договору, нагляду та контролю за додержанням законодавства в сфері праці. 2 Погорєлова О.С. Завантажити
6
Іноземна мова професійного спрямування
Мета дисципліни – сформувати професійно спрямовану англомовну комунікативну компетентність у студентів-майбутніх економістів. Окрім практичної, цей курс реалізує професійну, навчальну, розвивальну і виховну цілі: сприяння набуттю знань про фонетичні та лексико-граматичні особливості професійно спрямованої англійської мови, про професійно-трудову сферу спілкування фахівців; навчання особливостей професійної культури країни, мова якої вивчається; розширення кругозору, підвищення загальної культури і поглиблення гуманітарних знань; розвиток інформаційної культури, когнітивних і дослідницьких навичок; виховання толерантності і поваги до духовних цінностей інших країн і народів, що є основою соціокультурної компетентності і готовності до взаємодії в умовах полікультурного професійного спілкування.
5
Олійник І.В.
Сандига Л.О.
7 Основи “зеленої” економіки Мета навчальної дисципліни – формування у студентів знань, навичок і світогляду,
необхідних для прийняття рішень у їхній подальшій професійній діяльності згідно з
принципами сталого розвитку та екологізації економіки.В рамках курсу студенти вивчають сутність та методологічні засади становлення і розвитку «зеленої» економіки на споживчому рівні, на рівні бізнесу як базового компоненту екологізації економіки, на рівні галузей, міст та держави. Розглядаються наступні основні теми: 1) природні фактори та процеси антропогенного впливу на природу; 2) концептуальні основи економічного росту та сталого розвитку; 3) «Зелена» економіка як нова парадигма економічного зростання; 4) динаміка світових тенденцій розвитку «зеленої» економіки; 5) Формування моделі зеленого споживання; 6) зелений бізнес та тенденції розвитку екологічного підприємництва; 7) національна екологічна політика: розвиток та можливості вдосконалення. Особлива увага приділяється дослідженню проблем та перспектив розвитку «зеленої» економіки в Україні.
3 Гацька Л.П. Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Вища математика для економістів (додаткові розділи) Мета дисципліни полягає в формуванні у студента базових знань з основ теорії звичайних диференціальних рівнянь та їх систем, функціональних рядів, рядів Фур’є, кратних інтегралів, необхідних для розв’язання теоретичних і практичних задач економіки. Знання, здобуті студентами під час вивчення дисципліни, дозволяють застосовувати аналіз, синтез та відповідні математичні методи для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня. Ці знання широко застосовуються в різних сферах економіки, при виконанні творчих завдань та написанні курсових і дипломних робіт. 6 Кравець Т.В. Завантажити
2 Дослідження операцій в економіці (базовий рівень) Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів системи базових теоретичних знань і практичних навичок знаходження оптимальних рішень для управління цілеспрямованими організаційно-економічними системами і процесами на основі економіко-математичних моделей та методів із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Мета передбачає опанування студентами навичок математичного моделювання економічних процесів та систем, застосування методів кількісного та якісного аналізу оптимальних рішень. Знання, здобуті студентами під час вивчення дисципліни, широко застосовуються для прийняття рішень у різних сферах економіки, менеджменту, маркетингу, при виконання самостійних творчих завдань, курсових та дипломних проєктів. 5 Федоренко І.К. Завантажити
3 Математична статистика для економістів Мета дисципліни полягає в формуванні у студента базових знань із основ застосування ймовірнісно-статистичного апарату для проведення майбутніх економіко-статистичних досліджень. Знання, здобуті студентами під час вивчення дисципліни, дозволяють аналізувати статистичну інфомацію, перевіряти статистичні гіпотези, будувати регресійні економіко-математичні моделі. Ці знання широко застосовуються в різних сферах економіки, при виконанні творчих завдань та написанні курсових і дипломних робіт. 5 Шпирко В.В. Завантажити
4 Філософія Структурно дисципліна “Філософія! складається з трьох частин. Перша змістовна частина «Вступ до філософії» та друга частина «Теоретична філософія» присвячені осмисленню філософії як специфічної форми наукового світогляду, структурованої в залежності від мінливості предметного поля, вузловими питаннями якої є такі інваріантні світоглядні проблеми, як питання про буття, істину, добро, природу людини та свободу. Третя змістовна частина «Практична філософія» присвячена концептуалізації та описовому аналізу природи людської діяльності у різноманітних сферах суспільного існування – у площині культурного, соціального, політичного, економічного сьогодення. 4 Іщенко О.М. Завантажити
5
Іноземна мова професійного спрямування
Мета дисципліни – сформувати професійно спрямовану англомовну комунікативну компетентність у студентів-майбутніх економістів. Окрім практичної, цей курс реалізує професійну, навчальну, розвивальну і виховну цілі: сприяння набуттю знань про фонетичні та лексико-граматичні особливості професійно спрямованої англійської мови, про професійно-трудову сферу спілкування фахівців; навчання особливостей професійної культури країни, мова якої вивчається; розширення кругозору, підвищення загальної культури і поглиблення гуманітарних знань; розвиток інформаційної культури, когнітивних і дослідницьких навичок; виховання толерантності і поваги до духовних цінностей інших країн і народів, що є основою соціокультурної компетентності і готовності до взаємодії в умовах полікультурного професійного спілкування.
2
Олійник І.В.
Романчук С.В.
Дисципліни вільного вибору студента
6 Методи комп’ютерного моделювання економічної інформації (Кластер “Економіко-математичне моделювання”:Методи комп’ютерного моделювання економічної інформації) Ознайомлення студентів з методами аналізу економічної інформації засобами відомого пакету MS Office. Основний акцент робить на безпосередньому застосування економіко-математичних моделей на практиці. Знання, здобуті студентами під час вивчення курсу, широко застосовуються в менеджменті, маркетингу, мікро- та макроекономіці, економетриці, фінансовій справі, при виконанні творчих індивідуальних завдань, написанні курсових робіт та дипломних проектів. 5 Ставицький А.В. Завантажити
7 Системи обробки економічної інформації (Кластер “Інформаційні системи в економіці”:Системи оброблення економічної інформації) Автоматизована робота студентів з методами аналізу економічної інформації засобами відомого пакету MS Office. Значна увага приділяється розробці інформаційних систем, автоматизації процесів прийняття рішень. Знання, здобуті студентами під час вивчення курсу, широко застосовуються в менеджменті, маркетингу, мікро- та макроекономіці, економетриці, фінансовій справі, при виконанні творчих індивідуальних завдань, написанні курсових робіт та дипломних проєктів. 5 Ставицький А.В. Завантажити
Перелік варіативних дисциплін №1:
8 Історія демографії 3
9 Загальна соціологія Мета дисципліни – формування у студентів фахового уявлення щодо нерівномірного розподілу соціальних благ і основних проявів соціальних нерівностей, громадської діяльності та громадянської активності, системи цінностей як передумови якості життя суспільства.Дисципліна спрямована на вивчення стійких, впорядкованих соціальних зв’язків, обумовлених діяльністю різноманітних груп та спільнот, теоретичних підходів щодо їх пояснення та наслідків проявів різних типів соціальних нерівностей. Дисципліна сфокусована на ідеї про те, що соціальні структури та соціальні відносини є вираженням соціальних нерівностей як обов’язкових рис будь-якого суспільства, а позиції індивідів, груп людей в системі ієрархій формують специфіку життєвих шансів, світобачення та поведінки. Програма курсу передбачає опанування основних соціологічних категорій, понять та термінів: суспільство, соціум, спільність, соціальний статус, соціальна роль, соціальна група, соціальна взаємодія, соціальні відносини та ін. 3 Широкова М.С. Завантажити
10 Риторика Мета навчальної дисципліни: забезпечення стійкої системи знань з теорії риторики, яка включає в себе етапи підготовки до публічних виступів, що дозволить здобувачам вищої освіти вдосконалити навички виголошення ораторських промов переконуючого характеру.Дисципліна «Риторика» належить до переліку дисциплін вільного вибору студента та викладається у 3 семестрі бакалаврату. Курс спрямований на формування загальних компетенцій, необхідних для здійснення професійної діяльності за спеціальністю 051 Економіка. Навчальна дисципліна знайомить студентів з предметом риторики, модусами публічного виступу, історичними етапами розвитку риторики. Розглядаються розділи риторики, в яких узагальнюються етапи підготовки до ораторської промови. Визначаються стратегія оратора, види промов, типи підготовки до виступу, топіка як сукупність загальних місць, структура ораторської промови, риторичні фігури і тропи, способи запам’ятовування матеріалу промови, специфіка
виголошення промови. З’ясовуються логос промови через встановлення видів аргументації у формальному і неформальному підходах, пафос і етос через специфіку відповідних аргументів та прийоми переконання на рівні логосу, етосу і пафосу.
3 Щербина О.Ю. Завантажити
11 Соціальні нерівності і соціальний захист 3
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач
Робоча програма
1 Дослідження операцій в економіці (поглиблений рівень) Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів поглиблених теоретичних знань і практичних навичок знаходження оптимальних рішень для управління цілеспрямованими організаційно-економічними системами і процесами на основі економіко-математичних моделей та методів із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Мета передбачає опанування студентами навичок математичного моделювання економічних процесів та систем за допомогою моделей і методів дискретного, динамічного та нелінійного програмування. Знання, здобуті студентами під час вивчення дисципліни, широко застосовуються для прийняття рішень у різних сферах економіки, менеджменту, маркетингу, при виконання самостійних творчих завдань, курсових та дипломних проєктів. 5 Федоренко І.К. Завантажити
2 Мікроекономіка Мета дисципліни – формування уявлення про закономірності функціонування економічних мікросистем у різних ринкових ситуаціях, а також можливість ефективного використання цих знань для розробки теоретично обґрунтованих оптимальних управлінських рішень.Мікроекономіка – розділ економічної теорії, метою якого є вивчення механізму прийняття рішень суб’єктами ринкових відносин – індивідами, домашніми господарствами, підприємствами, організаціями, – які прагнуть максимізувати власну вигоду в умовах обмеженості ресурсів, а також вирішення проблеми оптимального розміщення благ та ресурсів в економіці. Курс складається з таких розділів: теорія споживання, теорія виробництва та витрат, аналіз ринкових структур, ринки ресурсів, часткова та загальна рівновага, зовнішні ефекти, теорія суспільного вибору. 5 Ігнатюк А.І. Завантажити
3 Статистика Мета дисципліни – формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо кількісної оцінки соціально-економічних явищ і процесів. Навчальна задача курсу полягає у вивченні основних методів і методик збору, оброблення та аналізу статистичної інформації. Зміст дисципліни розкривається в таких темах: статистичне спостереження, зведення та групування статистичних даних, статистичні показники, ряди розподілу, аналіз варіації та форми розподілу, вибірковий метод і статистична перевірка гіпотез, методи аналізу взаємозв’язків, ряди динаміки, індекси. 5 Гончар І.А. Завантажити
4 Економіка підприємства Мета дисципліни – допомогти студентам набути вмінь, спрямованих на заздалегідь окреслених результатів господарювання шляхом оптимального використання трудових, матеріальних,фінансово-кредитних та інших ресурсів підприємства, практичних навичок у прийнятті науково обґрунтованих господарсько-управлінських рішень в умовах ринкової економіки.Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні положення підприємницької діяльності в сучасних економічних умовах. 5 Микитюк О.П. Завантажити
5 Бухгалтерський облік Дана навчальна дисципліна сприяє формуванню теоретичних знань, вмінь та навичок застосування у практичній діяльності бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також концепції і принципів на яких вони базуються.Розглядаються концептуальні основи фінансової звітності, окремі елементи фінансової звітності, методи їх оцінки та відображення інформації про основні об’єкти бухгалтерського обліку у окремій та консолідованій фінансовій звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. 5 Шарманська В.М. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
6 Техніка вибіркових досліджень (Кластер “Економіко-математичне моделювання”) Мета -надати студентам базові знання та закріпити практичні навички в області організації статистичних досліджень, зокрема познайомити їх з сучасними ефективними методами проведення, що забезпечують бажану точність з мінімальними втратами. 5 Война О.А. Завантажити
7 Бази даних (Кластер “Інформаційні системи в економіці”) Мета дисципліни «Бази даних» – набуття теоретичних та практичних знань в одній з найактуальніших на сьогодні галузей інформаційних технологій, що стосується баз даних та баз знань, ознайомлення з основними мовними моделями та вивчення деяких з них на практиці. Дисципліна сприяє формуванню розуміння принципів концептуального моделювання предметних областей, навчити реалізації цих моделей в конкретній СКБД та запису запитів до БД формальною мовою запитів. 5 Завадський І.О. Завантажити
Третій рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач
Робоча програма
1 Дослідження операцій в економіці (додаткові розділи) Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів теоретичних знань і практичних навичок знаходження оптимальних рішень для управління цілеспрямованими організаційно-економічними системами і процесами на основі економіко математичних моделей та методів із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Мета передбачає опанування студентами навичок економіко-математичного моделювання процесами управління запасами, оптимізації управління проєктами, а також транспортної логістики. Знання, здобуті студентами під час вивчення дисципліни, широко застосовуються для прийняття рішень у різних сферах економіки, менеджменту, маркетингу, при виконання самостійних творчих завдань, курсових та дипломних проєктів. 5 Федоренко І.К. Завантажити
2 Макроекономіка Макроекономіка є галуззю економічної науки, що вивчає: закономірності функціонування національної економіки як єдиного цілого; знайомить студентів із закономірностями агрегованої поведінки макроекономічних суб’єктів на рівні економічної системи в цілому; чинники впливу на основні макроекономічні параметри – валовий внутрішній продукт, рівень безробіття та інфляції, стан державного бюджету і платіжного балансу країни, темпи економічного зростання тощо; умови встановлення макроекономічної рівноваги і причин її порушення в розрізі агрегованих ринків. 5 Ходжаян А.О. Завантажити
3 Економетрика Метою навчальної дисципліни «Економетрика» є формування базових конценцій економетрики: оцінювання лінійних регресійних моделей, проведення основних процедур пост-оцінювання (зокрема, тестування гіпотез). Економетрика є важдивим засобом при проведенні емпіричних досліджень в економічній теорії, а також в процесі прийняття рішень державними установами та бізнес-структурами. 5 Комашко О.В. Завантажити
4 Фінанси Дисципліна розкриває необхідність і сутність фінансів, закономірності функціонування фінансової системи в сучасних умовах; економічну сутність та необхідність соціального страхування; функціонування міжнародних фінансів та принципи організації фінансів господарських суб’єктів.
Розглядається бюджетна система України, окрема увага приділяється державному боргу та борговій політиці держави. Аналізується фінансова безпека країн в умовах глобалізації.
5 Демиденко Л.М. Завантажити
5 Інвестування Мета навчальної дисципліни «Інвестування» – сформувати системне уявлення про інвестиційну діяльність як функціональну сферу менеджменту організацій різних видів економічної діяльності та фахові компетентності обґрунтування інвестиційних рішень на мікро- та макрорівнях.

Дисципліну сфокусовано на навчання основам теорії і практики інвестиційної діяльності, формуванні системи знань щодо організації та технології інвестування, прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень щодо пошуку джерел інвестування, залучення фінансових ресурсів, розроблення раціональних способів та схем інвестування. Розглядаються роль і місце інвестиційних процесів в економіці країни; суб’єкти інвестиційних процесів; види та форми інвестицій; особливості залучення іноземних інвестицій; інвестиційні проєкти: сутність, види, фази проектування та особливості застосування. Розкриваються: концепція вартості грошей в часі; застосування різних моделей нарахування відсотків; статичні та динамічні методи обґрунтування реальних інвестицій; моделі оцінки дохідності та ринкової вартості фінансових інвестицій; ризик-методи оцінки інвестиційних процесів; врахування інфляції в прийнятті інвестиційних рішень; механізми управління інвестиційним портфелем.

5 Кальний С.В. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
6 Основи WEB- технологій (Кластер “Інформаційні системи в економіці”) Мета дисципліни – ознайомлення з основними технологіями розробки веб-додатків та супутніх технологій. Дисципліна спрямована на досягнення таких компетентностей випускника, як: • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
• Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
• Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.
• Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення (мови програмування, пакети) для проведення економіко-математичних досліджень.
5 Катеринич Л.О. Завантажити
7 Теорія економічного ризику (Кластер “Економіко-математичне моделювання”) Мета дисципліни – сформувати у студентів систему теоретичних знань та практичних навичок в області сучасного ризик-менеджменту. Мета включає опанування студентами теоретичних положень економічного ризику, методів аналізу ризику, підходів до його оцінювання, врахування ставлення до ризику особи яка приймає рішення, використання інструментів управління ризиком. 5 Камінський А.Б. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач
Робоча програма
1 Менеджмент Мета дисципліни – формування передумов та засад управлінської компетентності на
основі опанування теоретичних і прикладних основ сучасного менеджменту; відпрацювання спроможності систематизувати та конкретно використовувати базовий інструментарій менеджменту для виконання адміністративно-управлінських функцій; формування здатності міжособистісної та організаційної комунікації на основі норм моралі та критеріїв ефективності; розвиток соціальних компетентностей у сфері особистої відповідальності та самоменеджменту.
Дисципліна належить до переліку обов’язкових і спрямована на вивчення теоретичних засад і прикладних аспектів менеджменту. Дисципліна спрямована на формування системи знань щодо змісту менеджменту як науки практики та мистецтва управління; принципів та функцій менеджменту; рівнів і моделей управління, стилів керівництва; підходів та методів менеджменту; особливостей управлінської праці та ролі менеджерів; методів прийняття управлінських рішень, спрямованих на вирішення проблем підприємства в умовах нестабільності.
5 Святненко В.Ю. Завантажити
2 Міжнародна економіка Мета дисципліни формування у студентів навичок аналізу сучасного стану та перспектив розвитку міжнародної економіки на основі вивчення теорії міжнародної економіки. Предметом дисципліни є механізми функціонування міжнародної економіки та її впливу на розвиток відкритих національних економік. Навчальна дисципліна «Міжнародна економіка» є нормативною дисципліною циклу професійної та практичної підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр». Дисципліна спрямована на формування системних знань про природу міжнародної економіки, процесів та перспективи її розвитку; формування економічного світогляду, який грунтується на розумінні впливу міжнародної економіки на розвиток національного господарства; формування навичок використання аналітичного апарату сучасної теорії міжнародної економіки при прийнятті рішень у сфері міжнародної економічної діяльності. 5 Софіщенко І.Я. Завантажити
3 Економічна кібернетика Мета дисципліни – сформувати у студента системне світосприйняття, прогресивне економічне мислення щодо дослідження економічних систем як систем універсального типу, усвідомлення наукових підходів до розв’язання економічних проблем з використанням моделювання, найсучасніших інформаційних технологій, нових комп’ютерних методів управління та прийняття ефективних управлінських рішень. Знання, здобуті студентами під час вивчення дисципліни, дозволяють реалізовувати схему проведення аналізу економічних систем різного рівня на основі системного підходу, пропонувати стратегії оптимізації систем управління. 5 Чорноус Г.О. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
Кластер “Економіко-математичне моделювання”:
4 1.Теорія ігор в економіці Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів базових теоретичних знань і практичних навичок з методології, концепцій, методів і технологій дослідження раціональної поведінки організаційно-економічних систем, а також практичних навичок знаходження оптимальних стратегій у конфліктних ситуаціях методами теорії ігор. Знання, здобуті студентами під час вивчення дисципліни, широко застосовуються для прийняття рішень у різних сферах економіки, менеджменту, маркетингу, політології, комп’ютерних науках, філософії, при виконанні самостійних творчих завдань, курсових та дипломних проєктів. 5 Федоренко І.К. Завантажити
5 2.Фінансова математика Мета навчальної дисципліни – сформувати у студента систему знань та навичок обчислення основних фінансових показників, надання фундаментальних знань з методів і технологій дослідження діяльності фінансових інститутів на основі кількісного та якісного аналізу їх показників. Знання, здобуті студентами під час вивчення дисципліни, дозволяють обчислювати основні показники фінансової ефективності для обгрунтування ефективних управлінських рішень банків та інших фінансових установ. 5 Шпирко В.В. Завантажити
6 3.Моделювання економіки Мета дисципліни-ознайомлення студентів з методами досліджень, методами перевірки, обгрунтування (гіпотез) в мікро- та макроекономіці на основі аналізу статистичних даних. Знання, здобуті студентами під час вивчення моделювання економіки, широко застосовуються в макроекономіці, мікроекономіці, менеджменту, маркетингу, фінансовій справі, тощо. Навчальна дисципліна “Моделювання економіки” спрямована на опанування методів побудови моделей економічних систем, набуття практичних навичок кількісного вимірювання взаємозв’язків між економічними показниками, визначення критеріїв для перевірки гіпотез щодо якостей економічних показників та форм їх зв’язку, поглиблення теоретичних знань в галузі математичного моделювання економічних процесів та явищ; використання побудованих моделей для прогнозування та прийняття обгрунтованих економічних рішень. 5 Комашко О.В.
Кластер “Інформаційні системи в економіці”:
7 1.Інформаційні технології моделювання економіки Інформаційні технології моделювання економіки – це дисципліна, що досліджує методи та інструменти застосування інформаційних технологій для моделювання та аналізу економічних процесів.
Метою дисципліни є розробка і застосування різних методів моделювання економіки з використанням інформаційних технологій, що дозволяє економістам аналізувати та прогнозувати економічні процеси з високою точністю.
5 Банна О.Л. Завантажити
8 2.Експертні системи Навчальна дисципліна «Експертні системи» спрямована на отримання здобувачами однієї з важливих і універсальних компетентності – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що передбачає застосування теорій та методів інформаційних технологій. Курс лекцій направлений на вивчення теоретичного матеріалу класифікації, наповнення та побудови експертних систем. Практичні заняття направлені на ознайомлення з існуючими 5 Кравченко О.В. Завантажити
9 3.Методи обгрунтування рішень в економіці за умови інформаційної невизначеності Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів базових теоретичних знань і практичних навичок з методології, концепцій, методів і технологій прийняття рішень в умовах інформаційної невизначеності. Мета передбачає опанування студентами критеріїв прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності, методу аналізу ієрархій, навичок побудови та застосування стохастичних моделей підтримки рішень, а також основ теорії ігор. Знання, здобуті студентами під час вивчення дисципліни, широко застосовуються для прийняття рішень у різних сферах економіки, менеджменту, маркетингу, при виконанні самостійних творчих завдань, курсових та дипломних проєктів. 5 Федоренко І.К. Завантажити
Четвертий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач
Робоча програма
1 Маркетинг Мета навчальної дисципліни полягає у вивченні основних підходів та методів організаії, проведення і управління маркетинговою діяльністю на підприємстві. Дисципліна розкриває сутність та зміст маркетингу, потенціальних підходів до ведення бізнесу в умовах ринку. Аналізуються ключові підходи організації та проведення маркетингових досліджень, сегментації ринку. Висвітлюються основи маркетингової товарної, комунікаційної та розподільчої політики підприємства.Досліджуються процеси розроблення маркетингових стратегій та планів.Розглядаються підходи організації і контролю маркетингової діяльності на підприємстві. 5 Біловодська О.А. Завантажити
2 Страхування Мета дисципліни – формування базових знань студентів щодо теоретико-методологічних положень страхування, закономірностей, принципів та особливостей його розвитку на сучасному етапі, а також щодо значення використання страхування при захисті економічних інтересів при здійсненні підприємницької діяльності. 5 Шолойко А.С. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
Кластер “Економіко-математичне моделювання”:
3 1.Моделювання процесів прийняття рішень Мета дисципліни – сформувати у студента систему фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок у галузі ідентифікації проблем прийняття рішень; опанування моделей, методів і систем підтримки прийняття рішень в економіці та бізнесі. Знання, здобуті студентами під час вивчення дисципліни, дозволяють використовувати методи і моделі процесів прийняття, підтримки рішень та відповідні інформаційні технології для обґрунтування ефективних управлінських рішень в умовах багатокритеріальності, а також самостійно розробляти моделі процесу прийняття рішень для вирішення задач управління економічними системами. 5 Чорноус Г.О. Завантажити
4 2.Методологія економіко-математичного моделювання Мета дисципліни – сформувати у студента цілісне уявлення щодо застосування економіко-математичних моделей і методів для розв’язання проблем, що виникають в економічних системах, надати фундаментальні знання з методології, концепцій, методів і технологій дослідження раціональної поведінки організаційно-економічних систем і кількісних методів прийняття рішень на засадах системного підходу. Знання, здобуті студентами під час вивчення дисципліни, дозволяють будувати та використовувати економіко-математичні моделі і методи для обґрунтування ефективних управлінських рішень, насамперед йдеться про моделі інтелектуального аналізу даних в економіці на основі методології CRISP-DM. 5 Чорноус Г.О. Завантажити
5 3.Прогнозування соціально-економічних процесів Мета дисципліни-сформувати в майбутніх фахівців на базі засвоєної системи опорних знань з прогнозування здатності будувати прогнози економічних показників, аналізувати, а також застосовувати їх в економічних дослідженнях і у практиці управління економічними процесами на різних рівнях народного господарства. Оволодіння студентами методами економічного прогнозування та освоєння новітніх програмних макетів для побудови прогнозів складних економічних процесів: використання прогнозів для прийняття обгрунтованих управлінських рішень. Дисципліна спрямована на досягнення загальних та фахових(предметних) компетентностей випускника як здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел,здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач. 4 Комашко О.В. Завантажити
Кластер “Інформаційні системи в економіці”
6 1.Інформаційні системи і технології в економіці Мета дисципліни – спрямувати набуті теоретичні знання та практичне вміння працювати з сучасним програмним забезпеченням студентами на підвищення результативності виконання фахових завдань, сформувати практичний досвід застосування сучасних комп’ютерних технологій для використання в їх подальшій роботі. 5 Банна О.Л. Завантажити
7 2.Системи підтримки прийняття рішень Мета дисципліни – сформувати у студента систему фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок у галузі ідентифікації проблем прийняття рішень; опанування методів і систем підтримки прийняття рішень (СППР) в економіці та бізнесі. Знання, здобуті студентами під час вивчення дисципліни, дозволяють використовувати методи і моделі підтримки рішень та відповідні інформаційні технології для обґрунтування ефективних управлінських рішень в умовах багатокритеріальності, а також самостійно розробляти концепції створення СППР як ІТ-продуктів. 5 Чорноус Г.О. Завантажити
8 3.Дейтаманінг-інтелектуальний аналіз даних Мета дисципліни – сформувати у студента систему теоретичних знань і практичних навичок у галузі інтелектуального аналізу даних; опанування методів та інформаційних систем, створених для пошуку у великих об’ємах даних неочевидних, об’єктивних і корисних на практиці закономірностей в економіці та бізнесі. Знання, здобуті студентами під час вивчення дисципліни, дозволяють реалізовувати технології класифікації, регресії, кластеризації та асоціації, проводити комплексний інтелектуальний аналіз даних на основі відповідного програмного забезпечення (IBM SPSS Modeler, Deductor, MS POWER BI, Weka, R-studio). 4 Чорноус Г.О. Завантажити
Перелік варіативних дисциплін №2:
9 1.Тайм-менеджмент Анотація навчальної дисципліни:
Розкриваються теоретичні засади та практична реалізація тайм-менеджменту. Вивчаються сутність тайм-менеджменту та його становлення як самостійного наукового напряму; методи тайм-менеджменту; пастки часу; елементи системи тайм-менеджменту та управління ними; підходи до ефективного проведення нарад. Досліджуються напрями підвищення особистої ефективності, організації особистої роботи, принципи і засоби організації часу. Розглядаються шляхи оптимізації роботи з документами; методи самомотивації і саморозвантаження; ефективний інструментарій тайм-менеджменту.
3 Приймак В.М. Завантажити
10 2.Історія пропаганди 3
11 3.Тренінг «Психологія конфлікту» 3
Перелік варіативних дисциплін №3:
12 1.Тренінг «Економіка підприємства» 3
13 2.Психодіагностика Мета дисципліни “Психодіагностика” – ознайомлення студентів із сучасним станом психодіагностики як теоретичної та прикладної науки; формування в них уміння використовувати у майбутній професійній діяльності надійних інструментів вимірювання індивідуально-психологічних відмінностей.
Дисципліна належить до переліку вибіркових і спрямована на вивчення психодіагностики для розв’язання широкого кола професійних завдань. Вона посідає важливе місце в структурно-логічній схемі програми підготовки фахівця у галузі економіки, оскільки формує основи його фахового мислення. Дисципліна спрямована на розвиток знань про природу індивідуально-психологічних відмінностей людини та можливості їх вимірювання за допомогою надійного та валідного психологічного інструментарію.
3 Вавілова А.С. Завантажити
14 3.Кібернетична безпека підприємства 3
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач
Робоча програма
1
Кваліфікаційна робота бакалавра
9 Завантажити
2 Виробнича практика 9 Завантажити
3 Соціально-політичні студії Мета дисципліни – формування знання про особливості сучасного українського суспільства, політики і влади у порівняльному контексті, специфіку політологічного знання про проблеми і тенденції розвитку суспільства, політики і влади.Дисципліна «Соціально-політичні студії» належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін та викладається у V семестрі бакалаврату. Навчальна дисципліна знайомить студентів з політикою як соціальним явищем, теоретичним знанням та формою діяльності, еволюцією політичного знання, сутністю та класифікацією політичних систем. В ході вивчення дисципліни аналізується влада як суспільне явище, соціальна правова держава та громадянське суспільство, особливості функціонування громадсько-політичних об’єднань в політичній системі, тенденції розвитку сучасної світової політики. 2 Неліпа Д.В. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
Кластер “Економіко-математичне моделювання”:
4 1.Адаптивні моделі економіки Мета дисципліни – сформувати у студентів базові теоретичні знання та практичні навички щодо адаптивного підходу у побудови моделей економічних систем. Мета включає опанування студентами положень адаптивної парадигми моделювання економічних систем (з фокусом на рівень компанії), концептуальним підходам представлення адаптивних компонент в економіко-математичних моделях, застосування адаптивних методів прогнозування часових рядів. 5 Камінський А.Б. Завантажити
5 2.Моделювання соціально-економічної безпеки (Modelling of Socio-Economic Security) Метою навчальної дисципліни є формування знань студентів щодо моделювання соціально-економічної безпеки. Структура курсу складається з двох модулів: Змістовий модуль 1. Теоретичні основи моделювання соціально-економічної безпеки. Змістовий модуль 2. Аспекти моделювання соціально-економічної безпеки. 5 Баженова О.В. Завантажити
Кластер “Інформаційні системи в економіці”
6 1.Інформаційний бізнес Мета навчальної дисципліни – сформувати у студента систему знань і практичних навичок з сучасних методів та засобів проведення транзакцій та смарт контрактів в сфері цифрової економіки.Дисципліна спрямована на досягнення таких загальних та фахових (предметних) компетентностей випускника: навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; навички міжособистісної взаємодії; здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях; здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів; здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціальнотрудових відносин. 5 Затонацька Т.Г. Завантажити
7 2.Захист інформації Мета дисципліни -формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок необхідних для створення умов, що запобігають розголошенню, витоку і неправомірному оволодінню конфідеційною інформацією, а також запобігають протиправним діям щодо знищення, модифікації, копіювання і блокування інформації. Дисципліною розглядаються парадагми захисту в сучасних IC і стан інформаційної безпеки в світі. Також розглядаються загрози інформаційної безпеки, категорії атак, діяльність хакерів,методи атак,виявлення методів атак. Вивчаються законодавчий, адміністративний, процедурний та програмно-технічний рівні інформаційної безпеки. Висвітлюються основи криптографії, криптоаналізу, існуючі стандарти та основи прикладних криптопротоколів обміну інформацією. 5 Чичкань І.В. Завантажити
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університеті. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору