Шолойко Антоніна Сергіївна

Посада: Доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: Доцент

Навчання:

 • 2002-2007 рр. – навчалася на факультеті економіки та менеджменту ПВНЗ “Європейський університет”, отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Облік і аудит” та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту (диплом з відзнакою).
 • 2008-2010 рр. – навчалася в аспірантурі за спеціальністю 08.00.08 “гроші, фінанси і кредит” ННЦ “Інститут аграрної економіки” НААН.
 • червень 2010 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 “гроші, фінанси і кредит” на тему: “Страховий захист виробництва продукції рослинництва від природно-кліматичних ризиків” (науковий керівник – д.е.н, акад. НААН Дем’яненко М.Я.).
 • 2013 р. – одержала сертифікат з курсу “Інформаційні технології в страхуванні” за програмним продуктом “Форт:Поліс 8. Управління страховою компанією”.
 • З лютого 2016 р. по травень 2016 р. – стажування в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
 • у лютому 2017 р. – стажування в Празькому інституті підвищення кваліфікації (Чехія)
 • 2019 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 “гроші, фінанси і кредит” на тему: “Трансформація інфраструктури страхового ринку в умовах фінансової глобалізації”.

Трудова діяльність:
З грудня 2005 року по жовтень 2006 року – бухгалтер-касир ТОВ “УкрАзіаМетал”.
З жовтня 2007 року по квітень 2008 року – економіст відділу фінансово-кредитної та податкової політики ННЦ “Інститут аграрної економіки”.
З грудня 2009 року – молодший науковий співробітник відділу фінансово-кредитної та податкової політики ННЦ “Інститут аграрної економіки”, за сумісництвом.
З червня 2010 року – науковий співробітник відділу фінансово-кредитної та податкової політики ННЦ “Інститут аграрної економіки”.
З січня 2011 року – старший науковий співробітник відділу фінансово-кредитної та податкової політики ННЦ “Інститут аграрної економіки”.
З вересня 2011 року – асистент кафедри страхування та ризик-менеджменту КНУ імені Тараса Шевченка, за сумісництвом.
З вересня 2012 року – асистент кафедри страхування та ризик-менеджменту КНУ імені Тараса Шевченка.
З грудня 2016 року – доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Викладає курси:

«Ринок фінансових послуг», «Управління прибутковістю бізнесу в умовах невизначеності», «Фінансовий ризик-менеджмент», «Страхування», «Фінансова інформація та прийняття стратегічних рішень» («Financialinformation and strategic decision making»).

Наукові інтереси: Розвиток ринку фінансових послуг в умовах діджиталізації.

Основні публікації: Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. 4 монографій.

Основні наукові праці:

 1. Шолойко А.С. Страховий захист виробництва продукції рослинництва від природно-кліматичних ризиків : монографія / А.С. Шолойко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 210 с.
 2. Шолойко А.С. Довідник інфраструктури страхового ринку / А.С. Шолойко. – К. : НУБіП України, 2014. – 117 с.
 3. Шолойко А.С. Економічний зміст та етапи надання державної підтримки при страхуванні сільськогосподарської продукції в Україні / А.С. Шолойко // Финансовые услуги. – 2014. – № 2(104). – С. 20 – 21.
 4. Шолойко А.С. Особливості бухгалтерського обліку та аудиту в страхових організаціях України / А.С. Шолойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – № 168. – С. 47 – 54/
 5. Шолойко А.С. Управління екологічними ризиками в Україні на мікро- та макрорівні / Шолойко А.С. // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 19. – С. 21-25.
 6. Sholoiko A. Financing losses from natural and man-made disasters by use of crowdfunding / Sholoiko A. // Investment management and financial innovations. – 2017. – № 14 (2). – P. 218-225.
 7. Шолойко А.С. Тенденції розвитку страхових ринків після світової фінансової кризи / А. І. Ігнатюк, А. С. Шолойко // Фінанси України. – 2018. – № 8. – C. 7-19
 8. Шолойко А. С. Інфраструктура страхового ринку України: монографія / А. С. Шолойко. Київ: Логос, 2019. – 408 с.
 9. Ринок фінансових послуг: підручник / Приказюк Н.В., Лютий І.О., Пікус Р.В., Рожко О.Д. та ін.; за ред. Н.В. Приказюк: К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 757 с.
 10. Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє: монографія / колектив авторів/ К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 416с.
 11. Шолойко А.С. Безпека страхового ринку України в умовах фінансової глобалізації: загрози та напрями регулювання / А.І. Ігнатюк, А.С. Шолойко // Економіка України. – 2019. – № 4. – С. 18–28.
 12. Шолойко А.С. Перспективи розвитку RegTechна страховому ринку України / Шолойко А.С. // Финансовые услуги. – 2019. – № 1. – С. 7–9.
 13. Ignatyuk A. I., Sholoiko A. S., Syzenko A. S. Assessment of infrastructure entities’ activity on the insurance market. Investment management and financial innovations. 2021. № 18 (1). P. 76-89. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(1).2021.07

Основні навчально-методичні видання:
Шолойко А.С. Страхування майна та відповідальності: навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей. – К. : Видавничий центр НУБіП України, 2012. – 41 с.
Страхові послуги: підручник. У 2 ч. Ч. 2 / [Базилевич В.Д., Пікус Р.В., Шолойко А.С. та ін.]; За ред. В.Д. Базилевича – К.: Логос, 2014. – 496 с.
Страхування: лабораторний практикум / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста, А.С. Шолойко, О.М. Лобова. – К.: Логос, 2014. – 208 с.
Страхові послуги: лабораторний практикум / [Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко, Г.Ю. Тлуста, А.С. Шолойко та ін.]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. – К.: Компринт, 2014. – 268 с.
Шолойко А.С. Господарські рішення і оцінка ризиків: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / Шолойко А.С. – К., 2014. – 37 с.
Страхування: опорний конспект лекцій (українською та російською мовами) / [Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, А.С. Шолойко та ін.]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. – К.: Логос, 2015. – 276 с.
Шолойко А.С. Страхування ризиків підприємницької діяльності: навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей українською та англійською мовами / Шолойко А.С. – К.: НУБіП, 2015. – 74 с.
Lecture Notes on Insurance / [R.V. Pikus, N.V. Prykaziuk, А.S. Sholoiko, А.O. Іgnatiuk, O.O. Filatova, M.V. Petrovsky]. – К.: Logos, 2018. – 157 p.