Микитюк Оксана Петрівна

Кафедра: Кафедра економіки підприємства

Посада: Доцент кафедри

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/V-8181-2017

ORCID ID: 0000-0002-8657-7278

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=TlQLZ_8AAAAJ&hl=uk

Біографія:

 • – Микитюк О.П. народилася 05 листопада 1979 р. Закінчила з відзнакою у 2001 році економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і здобула кваліфікацію магістра з економіки за спеціальністю «Облік та аудит».
 • – З жовтня 2002 р. по вересень 2005 р. навчалась в аспірантурі при кафедрі економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відривом від виробництва. У березні 2006 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Кооперування суб’єктів підприємництва в транзитивній економіці» за спеціальністю 08.01.01 – Економічна теорія.
 • – З вересня 2005 р. по серпень 2006 р. працювала на посаді асистента кафедри економіки Національного транспортного університету.
 • – З вересня 2006 р. по вересень 2017 р. працювала на кафедрі теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Шевченка.
 • – З жовтня 2017 р. працює на посаді доцента кафедри економіки підприємства  Київського національного університету імені Тараса Шевченка на умовах на умовах контракту.
 • – У лютому 2020 р. Микитюк О.П. було присвоєне вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.

Нагороди:

 • – Грамота КНУ імені Тараса Шевченка за високий організаційний і методичний рівень підготовки та проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з економіки підприємства, 2017 року
 • – Грамота КНУ імені Тараса Шевченка за плідну працю, високий професіоналізм та об’єктивність оцінювання результатів олімпіади  за підписом Проректора з наукової роботи, 2017,2018, 2019рр.
 • – Подяка КНУ імені Тараса Шевченка за сумлінну роботу під час вступної кампанії 2014 року
 • – Подяка КНУ імені Тараса Шевченка за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 75-річчя економічного факультету, 2019р.

Курси, які викладаються:

 • Економіка підприємства
 • Основи економіки туризму
 • Тренінг з «Економіки підприємства»
 • Конкурентна політика
 • Управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Інноваційні моделі підприємства

Наукові інтереси: партнерські взаємодії підприємств, актуальні проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств; інноваційний розвиток підприємств та стартап екосистема; розвиток конкуренції на внутрішніх та зовнішніх ринках.

Стажування:

 • Академія Міхала Балудянського , м. Братислава, Словаччина (жовтень,2015 року)

Громадська діяльність:

 • Експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.
 •  Гарант освітньої програми «Економіка бізнесу» за ОС бакалавр денної форми навчання
 • Член журі секції «Мікроекономіка» Малої академії наук
 • Заступник відповідального секретаря приймальної комісії економічного факультету за ОС «Магістр»
 • Член редколегії фахового видання «Теоретичні та прикладні питання економіки».
 • Відповідальна за профорієнтаційну роботу кафедри економіки підприємства
 • Відповідальна за виховну роботу кафедри економіки підприємства
 • Куратор академічної групи

Має понад 85 наукових та методичних публікацій, серед них:

 1. Mykytiuk O. P Methodological bases of research of the system of investment security of the nation / Z. S. Varnalii, D. V. Nikytenko, O. P. Mykytiuk // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 1 (13). ч. 1. – С. 8-14.
 2. Organization of production: Educational and Methodological complex for students of economic specialties: Specialty – 051 Economics, Study programme – Enterprise Economics / authors O. Honcharova, O.Mykytiuk, L.Pashnyuk. – K.: Publishing and polygraphic centre “Kyiv Univesity”, 2018. – 65 p.
 3. Бізнес-планування: Навч.посібник (практикум) /упорядники М.В. Голованенко, О.П.  Микитюк, О.В. Піменова.– К.: Наукова столиця, 2019. – 96 с.
 4. Mykytyuk O. Global dimension of economic security/K.Petrenko, O.Mykytyuk , T.Kravchenko // The Actual Problem of the World Today: monograph/ editorial board: under the editorship of Prof. D.Baiura, Dr. I.Hutsal, Prof. O. Karyy [and other]. – London: Sciemcee Publishing, 2019.-vol.1. – 302 p. – P. 159-169
 5. Микитюк О.П. Вплив прямих іноземних інвестицій на національне економічне зростання / Варналій З.С., Микитюк О.П., Нікитенко Д.В. // International economic relation and prospects for national development: contemporary challenges and solutions: monograph / editorial board: under the editorship of Prof. M.I. Fleychuk, Dr. U.A. Ganski, Prof. V.U. Kazlouski [and other]. – Daugavpils: Daugava Print, 2018. – 368 p. – P. 256-269.
 6. Микитюк О. П., Біловус О. С. Рейтингове оцінювання рівня корпоративного управління підприємств фармацевтичної галузі. Modern Economics. 2019. № 14(2019). С. 153-160. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V14(2019)-25.
 7. Микитюк О.П., Онисенко Т.С. Креативне мислення в системі управлння грошовими потоками підприємства / О.П.Микитюк, Т.С.Онисенко // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 2(39) К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – С. 25-32
 8. Mykytiuk O. Validation of ecologists in enterprise management system: A case study analysis/ N.Shpak, Z.Dvulit, L.Maznyk, O. Mykytiuk, W.Sroka// POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES.-2019.- Vol.19 No.1.- P. 376-390. DOI: 10.17512/pjms.2019.19.1.29 (Scopus) https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/article/details?id=190137
 9. Mykytiuk O., Kravchenko T., Onysenko T. Creative management of enterprise cash flows/ O. Mykytiuk, T. Kravchenko, T. Onysenko // Причорноморські економічні студії.-2020. – Вип.52., част 2.- с.34-39, С. 154-160 UDC 330.162; 336.011 DOI https://doi.org/10.32843/bses.52-28
 10. Business-planning: Course Learning and Teaching Materials / compilers М.V. Golovanenko, О.V. Pimenova, O.P. Mykytiuk – К.: Comprint Ltd, 2020. – 48p.
 11. Dvulit Z., Mykytiuk O., Onysenko T. Features of MERGERS AND ACQUISITIONS IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY/ Z.Dvulit, O.Mykytiuk, T. Onysenko // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 1/2 (40/41), К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2020 . – С. 25-32
 12. Mykyiukt O. Investment determinants of economic growth: world experience and Ukraine/ O.Mykytiuk, Z. Varnalii, D. Nikytenko, S. Gedek, L.Pashnyuk//Intelectual Economics. Vol 14, No 2 (2020). P. 106-123.-DOI: https://doi.org/10.13165/IE-20-14-2-07 (Scopus)