Кальний Сергій Володимирович

E-mail: sergkalnyi@knu.ua
Дата народження: 10.11.1967 р.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: Доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Навчання:
Закінчив з відзнакою у 2009 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка і здобув вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація «магістр економічних наук».
У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Зміцнення економічної безпеки сільського господарства в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (спеціалізована вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

Трудова діяльність:
1994–2009 рр. – працював на керівних посадах на підприємствах і в організаціях реального сектора національної економіки.
З вересня 2009 р. до 2012 р. працював асистентом, а з 2012 р. – старшим викладачем кафедри фінансів підприємств Академії муніципального управління.
З лютого по серпень 2016 р. працював на посаді доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування економічного факультету Академії муніципального управління.
З вересня 2016 р. працює на посаді доцента кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає дисципліни: «Інвестування», «Організація та управління нововведеннями», «Менеджмент»

Наукові інтереси:
Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств, бізнес-планування інвестиційних проектів.

Автореферат дисертації: Кальний С.В. Зміцнення економічної безпеки сільського господарства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”. К., 2015. 23 с.
Основні наукові праці:
Автор більше 30 наукових та навчально-методичних праць, з них 1 навчальний посібник з грифом МОН України у співавторстві, 1 одноосібний практикум з дисципліни «Фінансовий менеджмент», 1 монографія у співавторстві.

Наукові та науково-методичні праці:
Кальний С.В. Управління інноваційними проектами: конспект лекцій. К.: Аграр Медіа Груп, 2017. 98 с.
Безус П.І., Безус А.М., Кальний С.В. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. К.: АМУ, 2014. 212 с.
Кальний С.В. Фінансовий менеджмент: практикум. К.: ВНЗ «КРОК», 2014. 88 с.
Кальний С.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Страхові послуги». К.: ВНЗ «КРОК», 2013. 87 с.
Кальний С.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Місцеві фінанси». К.: ВНЗ «КРОК», 2012. 100 с.
Кальний С.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання». К.: ВНЗ «КРОК», 2012. 70 с.

Наукові статті:
Kalnyi, S.V. Increase of investment attractiveness of agricultural industry in Ukraine under sustainable economic development / S.V. Kalnyi // Journal Association 1901 “SEPIKE” , 2017 – Edition 15 – pp. 82-86
Кальний С. В. Екологічний вимір інноваційної діяльності. Ефективна економіка. 2017. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5391
Кальний С. В. Вплив земельних відносин на підвищення інвестиційної активності у сільському господарстві України / Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. пр. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. Вип. 37., част. 1. С. 235–242.
Кальний С. В. Інновації в аграрному секторі України як фактор розвитку сільських територій. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. К. : НДЕІ, 2016. № 12 С. 41-48.
Кальний С. В. Державний протекціонізм в Україні в умовах лібералізації агропродовольчого ринку. Збірник наукових праць. Сер. «Економіка». К. : ВПЦ АМУ, 2014. Вип. 2. С. 170–186.
Кальний С. В. Стале землекористування у контексті забезпечення економічної безпеки сільського господарства. Збірник наукових праць. Сер. «Економіка». К. : ВПЦ АМУ, 2014. Вип. 1. С. 147–161.
Кальний С. В. Розбудова сталого сільського господарства в Україні як шлях до зміцнення його економічної безпеки. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. К. : НДЕІ, 2014. № 7 (158). С. 84–90.
Кальний С. В. Оцінка економічної безпеки сільського господарства України. Вчені записки Університету «КРОК». К. : ВНЗ «КРОК», 2014. Вип. 35. С. 4–11.
Кальний С. В. Державна політика забезпечення економічної безпеки сільського господарства. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка. 2013. № 12 (153). С. 45-49.
Кальний С. В. Головні загрози у забезпеченні економічної безпеки сільського господарства в Україні. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. К.: НДЕІ. 2013. Вип. 12 (151). С.140-146.
Вірченко В. В., Кальний С. В. Захист права інтелектуальної власності як основа економічної безпеки підприємства. Збірник наукових праць. Серія «Економіка». К.: ВПЦ АМУ. 2012. Вип.12. С.56-72.
Кальний С. В. Завдання системи економічної безпеки вітчизняних підприємств у контексті національної безпеки. Збірник наукових праць. Серія «Економіка». К.: ВПЦ АМУ. 2011. Вип.10. С. 200-207.