Структура програми

Освітньо-наукова програма “Облік і оподаткування”

Опис освітньо-наукової програми (Завантажити)*

Загальний обсяг кредитів ОНП “Облік і оподаткування” складає 40, серед них 28 кредитів – обов’язкові дисципліни та 12 кредитів – дисципліни вільного вибору.*

Перший рік навчання
Обов’язкові навчальні дисципліни
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1
Філософія науки та інновацій
Структурно дисципліна «Філософія науки та інновацій» складається з трьох модулів. Перший модуль має назву «Філософія як концептуальна основа гуманітарного знання». У ньому висвітлені фундаментальні стратегії філософської науки, які вплинули на розвиток гуманітарного знання та постають важливим ідейно-концептуальним та методологічним підґрунтям сучасних наукових досліджень. У другому модулі, який має назву «Суспільствознавча інтенція філософської теорії», розкриті питання формування і розвитку фундаментальних соціально-філософських парадигм, що дозволяє науковцю зорієнтуватися у специфіці проблемного поля соціального та гуманітарного знання, а також визначитися щодо наукової картини світу (парадигми) як засадничої основи власних наукових розвідок. У третьому модулі – «Innovations in the Interdisciplinary field of research» (модуль викладається англійською мовою) – висвітлені особливості взаємозв’язку наукової та інноваційної діяльності в умовах становлення глобальних інноваційних економік; особливості основних моделей інновацій та їх вплив на економічне зростання; етичні проблеми наукового та технологічного розвитку
7
Іщенко О.М.
Ільїна Г.В.
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Студії з обліку та оподаткування Передбачається вивчення тенденцій розвитку теоретико-методологічних засад бухгалтерської науки, надання вміння осмислювати та аналізувати її історичну еволюцію і сучасний стан. Практична складова курсу спрямована на надання уміння використовувати методи наукових досліджень при роботі над дисертацією 5 Гура Н.О. Завантажити
2
Методологія та організація наукових економічних досліджень
Формування системи знань про методологічні основи наукового пізнання економічної реальності, структурні складові економічної методології, методологічний плюралізм та аналітично-дослідний потенціал сучасного економічного мейнстріму і гетеродоксії, основи організації наукових економічних досліджень
3
Гайдай Т.В.,
Завантажити
Старостіна А.О.
Другий рік навчання
Обов’язкові навчальні дисципліни
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Асистентська педагогічна практика* Асистентська педагогічна практика є невід’ємною складовою процесу фахової підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії до професійної діяльності у ЗВО. Зміст практики передбачає набуття аспірантами знань і вмінь щодо організації навчально-виховного процесу у вищій школі, включаючи викладання спеціальних фахових дисциплін та забезпечення навчальної діяльності студентів; науково-методичної роботи; оволодіння компетентностями практичної викладацької діяльності та сучасними методами організаційно-управлінської роботи у навчальних закладах. Асистентська педагогічна практика організується з урахуванням напрямів наукових досліджень аспіранта, що дає змогу апробувати наукові результати й інтегрувати їх у навчальний процес 10 Науковий керівник/керівник практики Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Академічне письмо англійською мовою (English academic writing) 1.The purpose of the English Academic Writing course is to master practical skills in writing a research paper for an English-language scientific journal. 2. The introduction to the course of English academic writing consists of the modules: – The technique of academic writing; – Academic style and structure of a research publication; – Basics of editing an academic text. 3. Abstract. 4. Objectives (learning goals): improving writing skills within the general economic and professional scientific topics. 5. Based on the acquired lexical and grammatical background of the advanced (C1) level of English a student is expected to master skills needed to accomplish academic tasks, namely: preparing scientific papers or reports to be published in an English-language journal 3 Петровський М.В. Завантажити
Дисципліни вільного вибору аспіранта Вибірковий блок 1 (1 дисципліна з переліку) 4 кредити
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Комерціалізація наукових досліджень та трансфер технологій Забезпечує професійний розвиток аспіранта та спрямована на формування у нього компетенцій у сфері організації та фінансування господарського обороту результатів наукових досліджень. Особлива увага приділяється аналізу методів оцінки об’єктів інтелектуальної власності, механізму управління комерціалізацією наукових досліджень та передачі майнових прав на результати наукової діяльності. 4 Вірченко В.В. Завантажити
2 Принципи організації науково-дослідницьких робіт Формування системних знань і навичок організації науково-дослідницьких робіт, застосування загальнонаукових і спеціальних підходів, методів і процедур у науковому пізнанні для досягнення визначених пізнавальних і науково-прикладних цілей 4 Жилінська О.І. Завантажити
3 Ринок цінних паперів Дисципліна формує систему знань, необхідних для розуміння механізмів функціонування ринку цінних паперів як невід’ємної складової фінансового ринку, його структури, принципів та основних тенденцій розвитку в умовах глобалізації для прийняття необхідних інвестиційних рішень. 4 Чеберяко О.В. Завантажити
4
Універсальні (м’які) здібності “Soft Skills” (англійською мовою)
Курс має за мету забезпечити теоретичну підготовку та сформувати основні (Soft Skills), як підґрунтя для науково-дослідницької та викладацької діяльності, що сприятимуть розвитку професіоналізму та поглибленню психологічних знань про особистісні ресурси, підвищать конкурентоздатність, розвинуть лідерські здібності та організаційні вміння.
4
Харламова Г.О.
Завантажити
Пащенко С.Ю.
Дисципліни вільного вибору аспіранта Вибірковий блок 2 (2 дисципліни з переліку) по 4 кредити
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Методи стратегічного управління Дисципліна спрямована на ознайомлення з особливостями методології стратегічного аналізу діяльності підприємства, формування стратегічних альтернатив його розвитку та забезпечення їх ефективної реалізації. Особливі акценти зроблено на використанні інструментів стратегічної діагностики мікро- та макрооточення підприємства, стратегічного планування, стратегічного вибору й концепції синергізму для посилення його стратегічної гнучкості та конкурентоспроможності із застосуванням сучасних інструментів математико-економічного моделювання на основі теорії нечітких множин, нечіткої логіки, методів нечіткого багатокритерійного оцінювання, стохастичних моделей 4 Балан В.Г. Завантажити
2 Методологічні та практичні аспекти міжнародного маркетингу (англійською мовою) В курсі розглядаються принципи та закономірності сучасного розвитку маркетингового управління в умовах нестабільного економічного розвитку економічних систем і посилення геоекономічних конфронтацій на фоні загальної тенденції до глобалізації товарних ринків 4 Каніщенко О.Л. Завантажити
3 Інноваційні стратегії в міжнародному бізнесі (англійською мовою) Курс сприяє формуванню системи знань про інновацій як головного чинника економічного зростання, інноваційні стратегії та моделі, можливості посилення інноваційного потенціалу ринкових суб’єктів господарювання в умовах глобалізованого економічного середовища 4 Пригара О.Ю. Завантажити
4 Міжнародні фінанси (англійською мовою) Дисципліна формує уявлення про закономірності функціонування глобальної фінансової системи, її компонентний склад, особливості сучасного етапу розвитку, стратегії та транзакції учасників глобальної фінансової системи, а також про міжнародні фінансові, валютні та інвестиційні умови економічної діяльності суб’єктів господарювання 4 Булкот О.В. Завантажити
5 Емоційний інтелект (англійською мовою) Дисципліна формує soft skills успішної взаємодії сучасного науковця з зовнішнім світом через краще розуміння емоційної сфери самого науковця та інших суб’єктів, що його оточують, з метою адаптивної комунікації з навколишнім середовищем в якості ефективного дослідника і викладача вищої школи 4 Кочкіна Н.Ю. Завантажити
6 Сучасні інформаційні технології в економічних дослідженнях Дисципліна знайомить з теоретичними та прикладними аспектами технологій Data Mining, Big Data, методами інтелектуального аналізу даних, можливостями їх застосування. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати теоретичні та прикладні аспекти методів Data Mining, включаючи економічні передумови їх застосування, та використовувати їх для розв’язання широкого спектру задач. У курсі розглядаються проблеми класифікації, кластеризації даних, створення прогнозних моделей на їх основі. Вивчаються основи застосування інформаційних технологій на підприємстві та економіці; використання програмних оболонок для класифікації, розподілу та агрегування економічної інформації за допомогою економетричних, статистичних, функціональних та інших методів, формування висновків для великих даних 4 Ставицький А.В. Завантажити
7 Data Science в електронній комерції В межах дисципліни розглядаються напрями розвитку структурних складових електронної комерції, їх інституційне супроводження в Україні та на світовому ринку, сучасне програмне, апаратне, технологічне та інформаційне забезпечення функціонування інструментарію Data Science в сфері електронної комерції 4 Затонацька Т.Г. Завантажити
8 Фінансові ринки, інструменти та інститути (англійською мовою) This course aims to provide an understanding of the financial markets’ fundamentals: structure, participants, operations and instruments, and associated theoretical and empirical issues. Complementary, course reveals specificity of traditional and alternative financial instruments, including cryptocurrencies. Economic logic of institutions functioning at the financial market are in the spotlight. Principles of sustainable finance and ESG investing are also the aim of this course 4 Камінський А.Б. Завантажити
9 Методи і моделі обґрунтування економічних рішень Формування системи знань з основ застосування математичного апарату до моделювання складних економічних систем. Предметом даного курсу є економіко-математичні методи і моделі складних економіко-організаційних, а також виробничих систем та процесів. Задачі та методи економіко-математичного моделювання розбиваються на окремі класи в залежності від процесів, для аналізу яких вони використовуються 4 Ляшенко О.І. Завантажити
10 Вибірка в статистичному аналізі: методологія, організація, технологія побудови Формування системи знань в області методології організації проведення вибіркових обстежень, способи формування вибіркових сукупностей; обґрунтуванню обсягів і дизайну вибірки; принципам забезпечення репрезентативності і надійності вибіркових оцінок 4 Мазуренко О.К. Завантажити
11 Статистичний аналіз і моделювання демографічних процесів Формування знань методів статистичного аналізу та оцінювання закономірностей демографічних процесів, їхнього моделювання і прогнозування, комплексного розуміння демографічних проблем за для здійснення ефективної соціально-демографічної, бюджетної, податкової політики, а також побудови моделей дожиття населення та їх застосування у страховій сфері 4 Пальян З.О. Завантажити
12 Статистичний моніторинг Формування системи знань щодо сучасного методологічного забезпечення статистичного моніторингу і прийомів його організації та проведення у різних сферах суспільного життя 4 Пальян З.О. Завантажити
13 Статистичний аналіз видів економічної діяльності Формування системи знань в області методології статистичного аналізу видів економічної діяльності; науково-дослідних навичок дослідження діяльності підприємств сучасними методиками збирання, статистичної обробки та аналізу даних про функціонування господарських одиниць за різними видами економічної діяльності 4 Іваненко О.І. Завантажити
14 Корпоративна культура Курс Корпоративна культура формує у майбутніх науковців – економістів та управлінців – систему теоретичних, методологічних і практичних знань про категорії, поняття, тенденції, законормірності й механізми забезпечення прогресивного розвитку корпоративної культури організацій в Україні й у світі 4 Грішнова О.А. Завантажити
15 Оцінка нерухомості Забезпечує розвиток аналітичних дослідницьких компетентностей та оволодіння сучасними методами вартісної оцінки, вмінням верифікувати оціночний результат. Передбачено розгляд методологічних основ оцінки нерухомості, можливостей застосування оціночних методів, прийомів та технік оцінки у різних секторах нерухомості та сферах її використання (оцінка для цілей відчуження на конкурентних ринках, іпотечно-інвестиційний аналіз, оцінка з врахуванням часткових прав власності та реальних опціонів) 4 Чубук Л.П. Завантажити
16 Репутаційний капітал підприємства Курс «Репутаційний капітал підприємства» формує уявлення щодо змісту та форм прояву репутаційного капіталу підприємства, особливостей створення та підвищення ділової репутації підприємства як чинника забезпечення його конкурентоспроможності у мінливому ринковому середовищі, репутаційних ризиків та репутаційного аудиту, взаємозв’язку репутаційного капіталу та соціальної відповідальності бізнесу, процедури оцінювання репутаційного капіталу підприємства 4 Мірошниченко О.Ю. Завантажити
17 Аналітичне забезпечення бізнес-процесів Формуються знання та навички використання спеціального програмного забезпечення для аналізу наукової літератури за напрямом дослідження, здійснення аналізу фінансових та нефінансових даних господарської діяльності суб’єктів господарювання на оперативному, тактичному та стратегічному рівнях для формування управлінських рішень та вирішення прикладних завдань менеджменту. 4 Дерун І.А. Завантажити
18 Податкова оптимізація та звтність формування системи знань та практичних навичок у сфері оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності, складання податкових розрахунків та декларацій, розробки обґрунтованих рекомендацій з визначення альтернативних способів оподаткування та знаходження напрямів поліпшення фінансового стану суб’єктів господарювання шляхом податкової оптимізації 4 Мельник Т.Г. Завантажити
19 Система державного фінансового контролю передбачає набуття аспірантами спеціальних компетентностей і знань щодо організації, методології та методики здійснення державного фінансового контролю з урахуванням останніх освітніх світових досягнень, наукових засад загальної теорії контролю та організаційно-методичних основ державного фінансового контролю за управлінням державними (місцевими) ресурсами та їх використанням органами державної влади і місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання 4 Фещенко Є.А. Завантажити
Третій рік навчання – завершення роботи над дисертацією доктора філософії
Четвертий рік навчання – захист дисертації доктора філософії
Окрім вищеперерахованих вибіркових дисциплін аспіранту надається можливість обрати дисципліну, що викладаються в Університеті.