Пригара Ольга Юріївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування

Контактна пошта: olgaprygara@gmail.com

Навчання:

 • 2002: закінчила Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут” і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Маркетинг» та здобула кваліфікацію магістр з маркетингу.
 • 2002: вступила до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка на кафедру міжнародної економіки за спеціальністю 08.05.01 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
 • 2006: захистила кандидатську дисертацію на тему: «Привабливість міжнародних товарних ринків в умовах глобалізації світогосподарських процесів»

Пройдені курси:

 • 2003 р. – диплом Київського національного лінгвістичного університету, спеціальність «Мова та література (англійська)», який підтверджує рівень володіння іноземною мовою

Стажування: 

 • 2018: участь у науковому стажуванні для освітян, організованому Університетом Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) спільно з Інститутом міжнародної академічної і наукової співпраці (IIASC) та Фундацією ADD у м.Варшаві (Польща).

Трудова діяльність:

 • 2005-2013: асистент кафедри міжнародної економіки,
 • 2013: доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Викладає курси:

Для ОП “Бакалавр” викладаться курси:
Маркетинг, Стратегії сегментації та позиціонування, Управління проектами у маркетинговій діяльності, Міжнародний бізнес-маркетинг

Для ОП “Магістр” викладаються курси:
Інноваційні стратегії у міжнародному бізнесі (Innovation strategies in international business), Маркетинг інновацій ( Marketing of Innovations), Start-up маркетинг, Маркетинг послуг.

Наукові інтереси:

 • дослідження міжнародного середовища бізнесу
 • дослідження міжнародних ринків в умовах глобалізації
 • стратегії виходу підприємств на зовнішні ринки
 • інноваційна діяльність у міжнародному бізнесі

Основні публікації:

Опублікувала 49 наукових та навчально-методичних праці , у тому числі підручник з грифом МОН України у співавторстві, 5 навчально-методичних комплекси, 3 навчальних посібники у співавторстві, 1 розділ у зарубіжній колективній монографії іноземною мовою у співавторстві

 

Статті у МІЖНАРОДНИХ виданнях (за останні 5 років):

 1. Prygara O., Yarosh-Dmytrenko L. Innovations in positioning of services // European Journal of Economics and Management. – Vol. 7, Issue 1. – 2021. – 57-63 (Index Copernicus)
 2. Nagachevska T., Apostol M., Fedun I., Kuzioma O., Prygara O. Mechanisms for Attracting Foreign Investment in the Agrarian Sector of Ukraine // The Importance of New Technologies and Entrepreneurship in Business Development: In the Context of Economic Diversity in Developing Countries. ICBT 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol.194. Springer, Cham. – 2021. – P.960-977. (Scopus)
 3. Prygara O., Zhurylo V. International Positioning Strategy of Ukrainian Advertising Service Companies on European Media Market // Journal of Applied Economic Sciences.–Volume XIII, Spring, 2(56). – 2018. – P. 357-368. (Scopus)
 4. Prygara O., Zhurylo V. Consumer behaviour formation in the customized service markets: a case of Ukraine// Baltic Journal of Economic Studies. –Vol. 4 (№1). – 2018. – P. 156-163. (Web of Science)
 5. Influence of marketing communicative strategies on consumer behavior: a case of the high-technology market of Ukraine // Baltic Journal of Economic Studies. – Vol.3. – 2017. – P. 4-12. (Web of Science)
 6. Prygara O., Yarosh-Dmytrenko L. Choice of attractive markets for the Ukrainian Manufacturers of Machine-Building Industry in Central and Eastern Europe // Evropský časopis ekonomiky a managementu. – Vol. 4, issue 1. – 2018. – P. 87-92.
 7. Prygara O. Innovation strategy of an Industrial Enterprise: Marketing Aspect // Europen Applied Sciences. – №.4-2. – 2013. – P. 114-115.

Статті у ВІТЧИЗНЯНИХ виданнях (за останні 5 років):

 1. Пригара О., Журило В. Механізм розробки стратегії cегментування міжнародних ринків // Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 1. С. 166-182.(Фахове видання). (Фахове видання)
 2. Пригара О.Ю. Формування інноваційної стратегії підприємства шляхом реалізації мережевої моделі розвитку //Інтелект-XXI. – Вип. 4. –  –  С.68-72. (Фахове видання)
 3. Пригара О.Ю. Механізм розробки інноваційної стратегії розвитку підприємства // Ефективна економіка. –№ 2. – 2018. –Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua (Фахове видання)
 4. Журило В.В., Пригара О.Ю. Формування міжнародного туристичного бренду України на європейському ринку // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Вип. 14, част. 1. – 2017. – С.104-111. (Фахове видання).
 5. Журило В.В., Пригара О.Ю. Конструювання економічної категорії «міжнародне позиціонування товару» та механізм розробки стратегії позиціонування на міжнародному ринку // Інтелект-XXI. – Вип. 5. – 2017. – С.23-31. (Фахове видання)
 6. Пригара О.Ю., Ярош-Дмитренко Л.О. Міжнародна ринкова стратегія діяльності підприємств української машинобудівної галузі на ринках Центральної та Східної Європи// Економіка та суспільство. – № 14. – 2018. –Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua (Фахове видання)
 7. Пригара О.Ю., Нагачевська Т.В. Модель інноваційного розвитку сучасного підприємства¬ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2018. – №5 (200). – с.33-41.

Навчальні підручники, посібники:

 1. Marketing of Innovations. Methodological and learning handbook for Master’s degree students of Marketing. / [Starostina A.О., Prygara O.Y., Petrovsky M.V.] K.: Interservice, 2020 – 34 p. (особ.внесок – 20с.)
 2. Стратегії сегментації та позиціонування. Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни для студентів ОП «Маркетинг» / Старостіна А.О., Пригара О.Ю. -К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2021 – 26с.
 3. Старостіна А.О., Кравченко В.А., Пригара О.Ю. Ярош-Дмитренко Л.О. Маркетинг. Навчальний посібник за ред. Старостіної А.О. К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2018 – 216 с.(Особ.внесок – 54 с.)
 4. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків// Підручник. За ред А.О. Старостіної. К. : ТОВ «Лазарит-Поліграф», 2012, 480с. (Особ.внесок – 58 с.) (з грифом МОН України)
 5. Innovations in international business: course learning and teaching materials / A.Starostina, O.Prygara, M.Petrovsky. – K., 2018 – 54р. (особ.внесок – 20с.)
 6. Міжнародна економіка: Практикум. К.: ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2015. Старостіна А.О., Каніщенко О.Л., Софіщенко І.Я. та ін.(всього 15 осіб) (особ.внесок – 8с.).
 7. Пригара О.Ю. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інноваційна діяльність у міжнародному бізнесі» (с.143-166)// Навчально-метод. комлекс професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності «Міжнародна економіка» (кластер «Міжнародний бізнес»)/ Упорядники Н.В. Богомаз, А.О. Длігач, А.О. Старостіна та ін. За ред. Старостіної А.О. – К.: Видавничо-полігарфічний центр «Київський університет», 2007. – 167с.
 8. Старостіна А.О., Пригара О.Ю. Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Ринкові дослідження». – К., 2013. – 45 с. (Особ внесок – 22с).

Монографії, монографічні статті:

 1. Prygara O.Y., Nagachevska T.V. Model of innovative development of a modern enterprise/ Management of modern socio-economic systems. – Collective monograph. Lithuania: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017, P. 224 – 240.

Найвизначніші конференції, круглі столи, воркшопи:

 1. Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization. International scientific conference. – Klaipeda, Lithuania, 2017.
 2. Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти, 7-8 грудня 2018 р.– Ужгород, 2018.
 3. Сучасний рух науки: . IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 6-7 грудня 2018 р. – Дніпро, 2018.
 4. I Міжнародний економічний форум «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху. м. Київ 21-24 травня 2019 р. Секція «Сучасні тенденції та суперечності розвитку світової економіки та міжнародного бізнесу». – Київ, 2019.