Облік і оподаткування

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «
ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»
ОСВІТНЬО –
НАУКОВА ПРОГРАМА «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
(
очна денна і заочна форма навчання)

 

Освітньо-наукова програма «Облік і оподаткування» спрямована на підготовку висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», здатного до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у галузі економічної науки, державного управління та бізнесу, а також викладацької роботи у закладах вищої освіти.

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ:

  1. Поєднання високого рівня теоретичної підготовки фахівців в провідному класичному університеті дослідницького типу з практичною спрямованістю облікової науки.
  2. Освітня складова програми забезпечується висококваліфікованими викладачами.
  3. Наукова складова програми передбачає широкий спектр можливих напрямів досліджень з обліку, оподаткування, контролю, аналізу, аудиту, ІТ технологій в обліку при вільному виборі аспірантами тем власного наукового дослідження.
  4. Аспіранти отримують глибокі теоретичні знання з економічних та облікових дисциплін, володіння методологією наукових досліджень, здатність генерувати нові методологічні підходи до розробки обліков0-аналітичного забезпечення управління, формувати нові управлінські рішення на основі аналізу облікової інформації та звітності з використанням методів економічного аналізу, економіко-математичного моделювання, вміння використовувати сучасні ІТ в обліку та наукових дослідженнях.
  5. Можливість вибору дисциплін з великої кількості вибіркових дисциплін сприяє формуванню індивідуальної освітньої траєкторії .
  6. В наукових дослідження забезпечується поєднання науки х практикою, що базується на використанні фактичних облікових даних і на глибокому дослідженні й критичному аналізі наукової літератури, законодавчої бази і міжнародного досвіду.
  7. Протягом усього терміну навчання аспіранти отримують консультаційну допомогу наукового керівника, гаранта програми, викладачів кафедри.
  8. Проходження асистентської практики надає відповідні компетентності і забезпечує можливість подальшого працевлаштування викладачем у ЗВО.
  9. Аспіранти мають можливість публікації і апробації результатів наукових досліджень у виданнях, на конференціях і форумах факультету.

 

CФЕРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

Випускники програми можуть працювати практично у всіх сферах економіки, управління, освіти і науки: у корпоративному та державному секторах економіки, у власному бізнесі, в аудиторських компаніях, в податкових органах, в органах державного управління і місцевого самоврядування, у ЗВО, в дослідницьких наукових закладах.

Умови вступу – наявність документу про повну вищу освіту

Мова навчання – українська. Окремі дисципліни викладаються англійською мовою.

ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 4 роки

Програму акредитовано, сертифікат № 2365, рішення НАЗЯВО від 30.09.2021 р., пр. № 16

КОНТАКТИ/ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

03127, Україна, м. Київ,

вул. Васильківська, 90-а, каб. 309

(м. «Васильківська»)

E-mail: aa.econom@knu.ua

Гарант програми – Гура Надія Олександрівна, д.е.н., професор кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

E-mail: Guranadia@knu.ua