Старостіна Алла Олексіївна

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: Професор

Посада: професор кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування

Контактна пошта: allstar@univ.kiev.ua

Навчання:

 • У 1976 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність – політична економія, кваліфікація – економіст, викладач політичної економії
 • У 1999 р. захистила докторську дисертацію на тему «Методологія і практика маркетингових досліджень в Україні»

Стажування:

 • Стажування в Академічному товаристві Міхала Балудянського (Словаччина) з інноваційних методів та підходів в освіті (32 год.), м. Братислава, 15-18 березня 2016 р. Сертифікат №41-03/16.
 • British Council Ukraine, Оксфордський Університет. 11-15.01.2016 м. Київ. Academic Teaching Excellence – English as the Medium of Instruction Course.
 • Університет Мачерата (Італія), 2012р. та 2013р. Стажування, обмін досвідом. Угода про співпрацю між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Університетом Мачерата від 29.05.2013 р.
  Бізнес-школа Донгу/ Школа фінансів та цінних паперів Донгу Університету м. Сучжоу (Китай), грудень 2013 р. Стажування, обмін досвідом. Угода про співпрацю з економічним інститутом університету м.Сучжоу від 5 грудня 2013р.
 • Торгово-промислова палата України, Дрезден, Німеччина. Жіночий бізнес-лідер, 2001
 • SiDA, Стокгольм, Швеція. Управління якістю для топ-менеджерів, 2000
 • Харбінський технологічний інститут, Китай, 1997 р.
 • Бізнес-школа університету Уорік, Великобританія, 1996 р.
 • Політехнічний інститут Ренсселера, Центр підприємництва, Трой, Бізнес-стратегія США. Свідоцтво, 1994-1995
 • Університет Торонто, департамент управління. Магістерський курс, 1992

Трудова діяльність:

 • Завідувачка кафедри міжнародної економіки та маркетингу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 2002 р. до тепер.
 • Завідувачка кафедри промислового маркетингу Національного технічного університету України імені з 1993 по 2002р;
 • Засновник і керівник одного з перших в Україні (з 1993 року до тепер) відділень з отримання другої вищої освіти з маркетингу при Національному технічному університеті України «КПІ»,
 • Засновник і керівник Бізнес-школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 2013 р. до тепер.

Громадська діяльність:

 • З 2006 р. очолює Спеціалізовану Вчену раду в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Д 26.001.12
 • Під керівництвом було захищено 19 кандидатів економічних наук та 3 докторів економічних наук.
 • з 2001 р. – науковий редактор міжнародних видавництв наукової та науково-популярної літератури «Вільямс» та «Діалектика».
 • Член експертних рад з економіки з акредитації і ліцензування Міністерства науки і освіти України з 1997 року по 2019 року. Один з авторів освітніх стандартів з маркетингу освітніх рівнів-бакалавр, магістр, PHd- доктор 2017-2019 рр.
 • Член комісії ВАК України з розробки паспортів наукових спеціальностей Здійснила десятки ліцензійних і акредитаційних експертиз, здебільшого в якості голови експертної комісії зі спеціальностей «маркетинг», «міжнародна економіка», «бізнес-адміністрування».
 • Керівник програми подвійного дипломування Business Administration and Consulting /Global Politics and International Relations між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Універитетом Мачерата (Італія)
 • Головний редактор журналу «Маркетинг в Україні», член редколегії 5 наукових фахових журналів, в т.ч. «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка».
 • Науковий редактор перекладів підручників та монографій провідних закордонних фахівців в галузі економіки.
 • Головний редактор журналу «Маркетинг в Україні»
 • Член редакційних колегій фахових видань: «Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України»; «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство»; «Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнічного університету»; «Збірник наукових праць Українського державного хіміко-технологічного університету».
 • Керівник університетської наукової школи «Формування інноваційно-інвестиційної політики та системи менеджменту її реалізації”.
 • Керівник кафедральної теми наукових досліджень «Стратегія міжнародного співробітництва за умов поглиблення регіональної економічної інтеграції» згідно даної тематики в 2016 р. В КНУ імені Тараса Шевченка зареєстрована науково-дослідна група під керівництвом проф. Старостіної А.О.
 • Керівник та учасник міжнародних дослідницьких проектів.
 • Засновник і керівник Бізнес-школи МBА при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка для лідерів сучасного бізнесу з 2014 року до тепер.
 • Засновник та член правління громадської організації «Об’єднання маркетологів України»
 • Засновник, Віце-президент Всеукраїнської асоціації маркетингу з 1997 року до тепер;
 • Член Української Асоціації Міжнародної економіки з 2009 року,
 • Член правління Спілки завідувачів кафедр маркетингу в Україні,
 • Робота у складі журі II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з менеджменту, 2014-2017 рр.; робота у складі журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародна економіка» 2014-2019 рр.
 • Проведення бізнес-тренінгів, дослідницьких проектів, консультування протягом 20 років промислових підприємств, малого і середнього бізнесу, консалтингових компаній.

Викладає курси:

БЛОК 1 – для бакалаврів
Маркетинг, Маркетингові дослідження, Ринкові дослідження, Вступ до спеціальності

БЛОК 2 – для магістрів
Стратегічний аналіз національних та міжнародних ринків, Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності), Маркетинг, Маркетингове консультування

Наукові інтереси:

 • Маркетингові дослідження національних та міжнародних ринків
 • Міжнародний бізнес
 • Управлінське консультування
 • Маркетингове забезпечення діяльності закладів вищої освіти та підприємницьких університетів.

Звання та особливі нагороди:

 • Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за комплекс підручників з маркетингу (2011 р.)
 • Заслужений діяч науки і техніки України (2009 р.)
 • Почесна медаль “Відмінник Освіти”
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №36439. Підручник «Страхування»/ за ред. В.Д. Базилевича,-К.: Знання, 2008,- 1019с.

Основні публікації:

За науковими напрямами економіка, міжнародна економіка та міжнародний маркетинг опубліковані 318 праць, з яких 13 монографій, у тому числі видані в країнах ЄС, 27 підручників та навчально-методичних посібників, 154 статті у фахових та наукометричних виданнях.

Публікації у міжнародних виданнях, монографії:

 1. Starostina, A., Pikus, R., & Kravchenko, V. (2020). Innovative Activities within Ukrainian Insurance Companies. Marketing and Management of Innovations, 2, 44-55. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.2-03. Web of Science
 2. Starostina A., Bilovodska O., Nagachevska T., Derbenova Y., Pashchuk L. (2021) EU-Ukraine Economic Relations In Context Of Desintegration Processes, Informatization And Innovative Development. Journal of Information Technology Management. 2021. Vol.13. Special Issue. P. 1-19. https://jitm.ut.ac.ir/article_82598.html. Scopus
 3. Starostina A.O., Nagachevska, T.V, Soroka M.M. Development of the mechanism of international strategic economic partnership for Ukrainian automotive industry // Economic Herald of State Higher Educational Institution «Ukrainian State University of Chemical Technology, 2020, №2 (December). – p.35-48. http://ek-visnik.dp.ua/wp-content/uploads/pdf/2020-2/Starostina.pdf (Index Copernicus, фахове видання)
 4. Bilovodska O., Starostina A., Vovk V., Moroz O., Moroz M. Environmental packaging in trade logistics and innovative entrepreneurship based on Internet marketing online research and communications. Estudios de Economia Aplicada. 2020. Vol. 38. No. 4. http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/3993. Scopus, WoS.
 5. Starostina A. Risk management in the field of public finance in Ukraine. A. Starostina, V. Kravchenko, V. Lisсhuk // Public Policy and Administration, 2019, 18 (4), р. 466-482 (Scopus).
 6. Starostina A.O., Adami C. (2017) The Role of the Economic Intelligence in the Modern International Economic Relations, Article for International Monograph: Innovations in Development of Socio-Economic Systems, Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, Р. 1-15.
 7. 7 сходинок підготовки успішної дисертації. Монографія / Старостіна А.О., Кравченко В.А., Нагачевська Т.В. /За заг. ред. проф. Старостіної А.О. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: «НВП «Інтерсервіс», 2019. – 304 с.
 8. Старостіна А.О., Кравченко В.А., Ліщук В.І.Управління фіскальними ризиками в рамках реформування сфери публічних фінансів в умовах євроінтеграційної політики// Розділ в монографії «Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя». С.120-146. Принт-сервіс, 2018.
 9. Старостіна А.О Врахування культурних чинників при проведенні національних та міжнародних маркетингових досліджень (на прикладі ставлення до ризику) // Старостіна А.О., Кравченко В.А. в монографії Globalne aspekty Ekonomii Światowej i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej: monografia Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, Częstochowa, Akademia Polonijna, 2016, 897 р.. – р, 328-338.
 10. Старостина А.А. Международные маркетинговые исследования и управление предпринимательскими рисками в условиях глобализации: сущность, взаимосвязи, возможности использования для повышения эффективности / Старостина А.А., Кравченко В.А. // в монографії: Глобальные трансформации международной экономической системы: Коллективная монография / Старостина А.А., Павлинов И.А., Скодорова Л.К. и др.; Киевский нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Приднестр. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Рыбниц. филиал – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2015. – 348 с. – с. 5-26
 11. V.D. Bazylevych, A.O. Starostina, V.A. Kravchenko Contemporary economies in the face of new challenges: economic, social and legal aspects / eds. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Tomasz Rojek; Cracow University of Economics. – Foundation of the Cracow University of Economics – 2013 – 761 s. Chapter “Synergetic management practices for raising economic competitiveness of enterprises” (p. 145 -157).
 12. Starostina A. Construction of economic categories: case of enterpise risk / Starostina A., Kravchenko V. / Economika – 2013 – 92 – № 3, Supplement B. Vilnius University Publishing House.- P. 192- 200.

Статті у ВІТЧИЗНЯНИХ виданнях:

 1. Старостіна А. Оцінка результатів наукової діяльності в класичних університетах підприємницького типу в умовах євроінтеграції / А. Старостіна, В. Осецький, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2018. – № 4 (199). – С. 35-45 (Index Copernicus (ICV 2017: 100.00), ERIH PLUS)
 2. Cтаростіна А.О., Кравченко В.А. Становлення підприємницьких університетів в Україні: теоретичні засади та напрями практичного моделювання // Україна 2030. Консолідація мислення – консолідація дій. Green Paper Політики збалансованого розвитку. – с.119-121.
 3. Старостіна А. Український маркетинг: становлення та перспективи розвитку / А. О. Старостіна // Маркетинг в Україні. – 2017 – 100 – С. 4-9 (Index Copernicus)
 4. Старостіна А. Наближення до європейської моделі споживання алкоголю за рахунок зменшення ризиків українських споживачів на ринку вина / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2016. – № 9 (186). – С. 35-44 (Index Copernicus, ERIH PLUS)
 5. Старостіна А. Маркетингові дослідження: визначення мети та практика розробки анкети (на прикладі ризиків споживачів на ринку вина) / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко // Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка. – 2015. – №8 (175). – С. 6-12 (Index Copernicus, ERIH PLUS)
 6. Старостіна А. Міжнародне економічне транскордонне співробітництво: суть, зміст, форми, суб’єкти / А. О. Старостіна, О.В. Бабанська // Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка. – 2014. – № 162. – С. 6-11 (Index Copernicus, ERIH PLUS)
 7. Starostina A. Methodological aspects of qualifying academic papers preparation (importance of scientific problems, defenitions of theme, goals, objectives, subject and object of study) // Kravchenko V. Starostina A. / Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка. – 2013. – №9 (150). – С. 80-84 (Index Copernicus)
 8. Starostina A. Marketing risks: essence and place in structure of the Ukrainian enterpises risk-profile / Kravchenko V. Starostina A. / Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, № 762, Логістика, – 2013 – C. 205-212

Навчальні підручники, посібники:

 1. Стратегії сегментації та позиціонування. Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни для студентів ОП «Маркетинг» / Старостіна А.О., Пригара О.Ю. -К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2021 – 26с.
 2. Marketing of Innovations. Methodological and learning handbook for Master’s degree students o fMarketing. / [StarostinaA.О., Prygara O.Y., Petrovsky M.V.] K.: Interservice, 2020 – 34 p.
 3. Маркетинг. Навчальний посібник / Старостіна А.О. Кравченко В.А., Пригара О.Ю. / За заг. ред. проф. Старостіної А.О. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: «НВП» Інтерсервіс», 2020. – 237с.
 4. 7 сходинок підготовки успішної дисертації. Монографія/ Старостіна А.О., Кравченко В.А., Нагачевська Т.В./ За заг. ред. проф. Старостіної А.О. 2-ге вид., перероб. і доп.-К.: «Інтерсервіс», 2019.-307 с.
 5. Маркетинг. Навчальний посібник/ Старостіна А.О. Кравченко В.А., Пригара О.Ю., Ярош- Дмитренко Л.О./ За заг. ред. проф. Старостіної А.О. – К.: «НВП» Інтерсервіс», 2018. – 216с.
 6. Маркетинг: термінологічний словник / Старостіна А.О., Кочкіна Н. Ю., Журило В.В. та ін. /За заг. ред. проф. Старостіної А.О. – К.: « НВП «Інтерсервіс», 2017.-154 с.
 7. Міжнародна економіка: термінологічний словник / Старостіна А.О., Каніщенко О.Л., Кузьома О.Ю. та ін. /За заг. ред. проф. А.О. Старостіної. – К.: «НВП «Інтерсервіс», 2017. – 248с.
 8. Міжнародна економіка: Практикум. Навчальний посібник / Старостіна А.О., Канніщенко О.Л., СофіщенкоІ.Я. / За заг.ред. проф. Старостіної А.О.- К.: «НВП «Інтерсервіс», 2015.
 9. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків: Підручник. – К.: ТОВ «Лазарит-Поліграф», 2012 – 480с.
 10. Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб. – К., Видавництво „Кондор”, 2009. – 220 с.
 11. Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: Підручник / А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, Є.В. Крикавський та ін.; за ред. А.О. Старостиної. – К.: Знання, 2009. – 1071с.
 12. Маркетинг (навчальний посібник) (2003 р., 2006 р.).
 13. Промисловий маркетинг. Теорія, світовий досвід, українська практика (підручник) (2005 р.)
 14. Ризик-менеджмент (навчальний посібник) (2003, 2004 р.).
 15. Маркетинговые исследования (монографія) (2001 р.)
 16. Маркетингові дослідження. Практичний аспект (монографія) (1998 р.)
 17. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації. (підручник) (1997 р.)

Участь в перекладі та/або науковій редакції 15 видань з маркетингу, фінансів, економіки, менеджменту тощо. Зокрема:

 1. Ф.Фабоцци, С. Манн. Ценные бумаги с фиксированным доходом. 2020-21 (2 тома);
 2. С. Росс, Р. Уэстерфилд, Дж. Джаффи, Бр. Джорда Корпоративные финансы, 11-е издание, 2020-21 (2тома).
 3. Ценные бумаги с фиксированным доходом. Справочник. 2009 (2020).
 4. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций, 4-е вид, 2019.
 5. Малхотра М.К. Маркетинговые исследования: практическое руководство. – Учебник. – 4-е изд. / под ред. А.А.Старостиной. – М., СПб., К.: Вильямс, 2007. – 1187 с.
 6. Самуельсон П., Нордхаус В. Экономика. – Учебник. – 18-е изд. / под ред. А.А.Старостиной. – М., СПб., К.: Вильямс, 2007. – 1358 с.
 7. Браунинг Л. Гранты и тендеры. – Монограф. / под ред. А.А.Старостиной. – М., СПб., К.: Вильямс, 2007. – 448 с.
 8. Берквуд М. Маркетинговый план. Монограф. / под ред. А.А.Старостиной. – М., СПб., К.: Вильямс, 2007. – 352 с.
 9. Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг. – Учебник. – 8-е изд. / под ред. А.А.Старостиной. – М., СПб., К.: Вильямс, 2007. – 832 с.
 10. Джонстон М.У. Маршалл Г.У. Управление отделом продаж: планирование, организация, контроль. –
 11. Учебник. – 7-е изд. / под ред. А.А.Старостиной. – М., СПб., К.: Вильямс, 2007. – 912 с.
 12. Холмс Э. Риск-менеджмент. Монограф. / под ред. А.А.Старостиной. – М.: Эксмо, 2007. – 350 с.

Найвизначніші конференції, круглі столи, воркшопи:

Загальна кількість конференцій, круглих столів та бізнес-форумів – 111: 47 міжнародних та 64 всеукраїнських конференцій.

Міжнародна діяльність:

Керівник програми подвійного дипломування Business Administration and Consulting /Global Politics and International Relations між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Універитетом Мачерата (Італія) згідно Угоди між відповідними університетами від 29 травня 2013 року та додаткових угод від 9 грудня 2014 року та 23 квітня 2018 року.

Учасник ряду грантових проектів з зарубіжними партнерами, зокрема: Agricultural machinery production at the enterprises of Ukraine, Belarus, Kazakhstan in the framework of the conversion program TACIS/92/0001 (report of marketing research); The Ukrainian Scholar Exchange Program, the University of Toronto, faculty of Management (certificate, joint article); The center for entrepreneurship of technological ventures at Rensselaer Polytechnic institute “Teaching business strategy by the case study method” Troy, New York (certificate); The Advanced International Training Program for Central and Eastern Europe in the field of Total Quality Management, Swedish International Development Cooperation Agency organized by ISO Swedish Management Group, Stockholm (certificate); Swedish International Development Cooperation, Sandholm Associated AB “ Quality Leadership Stockholm (certificate); Warwik Business School, exchange program, Great Britain; Харбінський інститут технологій, Харбін – читання лекцій; програма «Жінки бізнес-лідери», Мюнхен, Німеччина (сертифікат); Сеул, Південна Корея, (спільна монографія); укладання договору про співробітництво між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка і Університетом м. Сучжоу, КНР.