Гайдай Тетяна Вікторівна

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

 

 

Навчання:

 • – 1979 р. – з відзнакою закінчила економічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.
 • – 1979-1982 рр. – аспірантура Київського національного економічного університету.
 • – 1982 р. – достроковий захист кандидатської дисертації.
 • – 2004-2007 рр. – докторантура економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – 2013 р. – захист докторської дисертації на тему: „Еволюція методологічних засад парадигми інституціоналізму”.

Трудова діяльність:

 • – 1983 – 1996 рр. – асистент, доцент кафедри економічної теорії Київського національного лінгвістичного університету.
 • – 1996 – 2014 рр. – доцент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – 2014 – 2019 рр. – доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – 2019 р. – по теперішній час – професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає навчальні дисципліни:

„Історія економічних учень”; „Історія економіки та економічної думки”, „Інституційна та еволюційна економіка”, „Основні напрями сучасної економічної теорії”.

Наукові інтереси:

Філософсько-методологічні проблеми економічної науки, історія економічної теорії, інституційна економічна теорія.

Інша діяльність:

Офіційний рецензент журналу „Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка”.

Нагороди та відзнаки:

 • – 2006 р. – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки у складі авторського колективу підручника „Історія економічних учень: підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання. – 2004. – 1300 с. – (Класичний університетський підручник)”.
 • – 2009 р. – нагороджено Дипломом І ступеня Благодійного фонду „Планета Альфреда Нобеля” та Міжнародної асоціації інституційних досліджень за перемогу у І Міжнародному конкурсі робіт, присвячених інституційним проблемам сучасного економічного розвитку у номінації „Монографія”.
 • – 2012 р. – лауреат премії НАН України імені М.І. Туган-Барановського у складі авторського колективу циклу праць „Славетні постаті історії економічної думки України”.
 • – 2019 р. – нагороджено нагрудним знаком „Відмінник освіти” Міністерства освіти і науки України.

Основні наукові праці:

Автор та співавтор 150 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 6 монографій, 1 з яких одноосібна, 8 підручників та навчальних посібників.

Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Історія економіки та економічної думки: підручник / В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай та ін.; за ред. В.Д. Базилевича; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К.: Знання, 2018. – 775 с. – С. 385-473, 606-639.
 2. Інституційний вимір євроінтеграційної стратегії України /Т.В. Гайдай, А.О. Балдук //Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: монографія / за ред. В.Д. Базилевича, В.Л. Осецького – К.: ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2018. – 536 с. – С. 258-272.
 3. Генезис и эволюция кейнсианства // История экономических учений: учебник: в 2 ч. – Ч. 2 / Под ред. В.Д.Базилевича; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко. – К.: Знання, 2015. – 559 с. – С. 86-207. – (Классический университетский учебник).
 4. Історія економічних учень: хрестоматія: навч. посібник / Уклад. В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін. / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання. – 2011. – 1198 с.
 5. Предмет і методи дослідження економічної теорії // Економічна теорія: політекономія: практикум: навч. посібник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання. – 2010. – 494 с. – С. 15-38.
 6. Розробка І.В. Вернадським теорії та історії політичної економії // І. Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні / За ред. В.Д. Базилевича: монографія. – К.: Знання. – 2009. – 862 с. – С. 277-298.
 7. Історія економічних учень: хрестоматія / упорядники В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко та ін. / За ред. проф. В.Д. Базилевича. – К.: ВПЦ Київський університет», 2008. – 782 с.
 8. Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст: монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”. – 2008. – 296 с.
 9. Кейнсіанство та посткейнсіанство // Історія економічних учень: підручник: у 2 ч. – Ч. 2 / За ред. В.Д.Базилевича. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання. – 2006. – 575 с. – С. 201-300. – (Класичний університетський підручник).
 10. Соціальна антропогенність економічних поглядів С.М. Булгакова // С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття / За ред. В.Д. Базилевича. – 903 с. – К.: Знання. – 2006. – С. 82-95.
 11. Кейнсіанство та посткейнсіанство // Історія економічних учень: підручник: у 2 ч. – Ч. 2 / За ред. В.Д. Базилевича. – 2-е вид., випр. – К.: Знання. – 2005. – 568 с. – С. 201-300. – (Класичний університетський підручник).
 12. Інституційна спрямованість економічних поглядів М.Х. Бунге // М. Бунге: сучасний дискурс: монографія / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання. – 697 с. – 2005. – С. 82-97.
 13. Кейнсіанство та посткейнсіанство // Історія економічних учень: підручник / За ред. В.Д. Базилевича – К.: Знання. – 2004. – 1300 с. – С. 823-934. – (Класичний університетський підручник).

Наукові статті:

 1. Institutional Dysfunktions as a Factor of Convergent-Divergent Institutional Development of Post-Socialist Countries / Grazhevska N., Gaidai T., Mostepaniuk A., Zavazhenko A. // АCCESS Journal: Access to Science, Business, Innovation in Digital Economy. 2021, No. 2 (3), рр. 290-308.
 2. Гайдай Т. Методологічний аналіз дослідної програми традиційного інституціоналізму: формування «жорсткого ядра» // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали ІІ Міжнародного форуму / за заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк. – Київ, 2021. – Дослідницька секція «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.». 197 с. С. 39-43.
 3. Гайдай Т. Детермінованість рівня та динаміки суспільного добробуту домінуючим типом інституційного устрою економіки // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали ІІ Міжнародного форуму / за заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк. – Міжн. наук.-практ. конференція «Соціально-економічний добробут населення в умовах макроекономічної нестабільності». Київ, 2021. 187 с. – С. 22-24.
 4. Can institutional theory be refuted, replaced or modified? / H. Aksom, O.Zhylinska, T. Gaidai // International Journal of Organizational Analysis. – 2020, Vol. 28, No. 1, pp. 135-159 (Scopus).
 5. Strategic Management of Entrepreneurship Based on Smart Technologies / L. Karpenko, O. Zhylinska, V. Zalizko, T. Gaidai, P. Kukhta // Journal of Entrepreneurship Education, 2019, Vol. 22, Issue 5, pр. 1-6 (Scopus).
 6. Ціннісний та гносеологічно-психологічний аспекти парадигмального розвитку науки // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали І Міжнародного економічного форуму [Електронний ресурс]: / за заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк. – К., 2019. – Вип. І. Част І. – 154 с. – С. 27-28. Режим доступу: https://efbm.org/wp-content/uploads/2019/05/%D0%A7%D0% B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0- 1.pdf
 7. Київському національному університету імені Тараса Шевченка – 185, економічному факультету – 75: історія і сучасність / А. Ігнатюк, Н. Гражевська, Т. Гайдай, І. Назаров  // Вища школа. – 2019. – № 7. – С. 7-17.
 8. Актуальний дискурс економічної науки: парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХ ст. / В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, О.П. Нестеренко // Економічна теорія. – 2018. – № 1. – С. 95-120.
 9. Філософсько-методологічна рефлексія у контексті теоретичного моделювання економічної поведінки людини / Т.В. Гайдай,  О.П. Нестеренко // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. пр. – К.: ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2018. – С. 126-133.
 10. Філософія економіки у світлі аристотелівського підходу // Економічна теорія. – 2017. – № 2. – С. 112-117.
 11. Економічне вчення К. Маркса: контроверсійність на перехресті епох та оціночних гештальтів // Економічна спадщина К. Маркса: погляд через призму століть: зб. матеріалів Всеукр. Круглого столу 25 квітня 2018 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.]. – К.: КНЕУ, 2018. – 232 с. – С. 47–52.
 12. Теоретичне осмислення парадигмальних праць у сучасному дискурсі економічної науки / В. Базилевич, Н. Гражевська, Т. Гайдай // Вища школа. – 2017. – № 1. – С. 90-108.
 13. Парадигмальний підхід в структурі сучасного методологічного аналізу // Сучасні економічні теорії: історія, методологія та перспективи: Збірник наукових праць Всеукраїнського Круглого столу; 10 листоп. 2016 р. – К.: КНЕУ. – 2016. – 199 с. – С. 16-21.
 14. Макроекономічна фінансова нестабільність у вимірах психологічно-поведінкового аналізу // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Збірник наукових праць. – К.: ДВНЗ “Університет банківської справи”. – 2016. – С. 126-133.
 15. Сучасне історико-економічне дослідження наукового спадку М.І. Туган-Барановського – вченого, громадянина, державотворця // Історія народного господарства та економічної думки України: Збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 48. – С. 309–314.
 16. Методологічні ознаки історичних типів наукової раціональності економічної теорії у вимірі сучасної філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2015. – Вип. 176. – С. 6-12.
 17. Еволюція концептуально-методологічних основ теорії інституційних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2014. – Вип. 164. – С. 13-17.
 18. Проблема инновационного развития трансформационной экономики в контексте институционального порядка ограниченного доступа // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2014. – №1. – С. 164-170.
 19. Віхи розвитку університетської економічної освіти та науки (До 70-річчя економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Історія народного господарства та економічної думки України: Збірник наукових праць. – К.: ДУ „Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. – 2014. – Вип. 47. – С. 285–304.
 20. Пардигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. / В.Д. Базилевич, А.І. Ігнатюк, Т.В. Гайдай // Економічна теорія. – 2013. – № 1. – С. 111–118.
 21. Методологічний аналіз зрушень парадигмальної структури сучасної економічної теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2013. – Вип. 146. – С. 22-25.
 22. Дослідні програми інституційної економічної теорії як об’єкт методологічної рефлексії // Європейській вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 36-40.
 23. Methodological foundations of Original Institutional economics as research program // Abstracts of the Papers Presented at the X-th Conference of the International Network for Economic Methodology (INEM). – St. Petersburg. – 2012. – 88 p. – Pp. 69-76.
 24. Research Program of Original Institutional Economics: Methodological Analysis // Institutions and Values in Economic Thought: Сonference of European Society for the History of Economic Thought (ESHET): Book of Abstracts. – St. Petersburg: SPb State University, 2012. – 265 p. – Pp. 146–147.
 25. Парадигмальна диференціація структури економіко-теоретичного знання як об’єкт методологічного осмислення [Електронний ресурс] // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – 463. – С. 103-106. – Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/paradigm_et /conf_materials.pdf
 26. Институционализм и современные течения кейнсианства: аспекты методологического взаимодействия // Journal of Institutional Studies. – 2011. – № 3. – С. 10-18.
 27. Major Changes in Economic Thought in the Post-Crisis Time // Post-Crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium. – Kyiv, 2011. – 71 p. – Pp. 53-55.
 28. Методологические основы исследовательской программы традиционного институционализма // Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения: материалы Международной конференции. Вып. 1 / Государственный университет управления [гл. ред. чл.-кор. РАН Г.Б.Клейнер]. – М.: ГУУ, 2011. – 283 с. – С. 59-66.
 29. Теоретико-методологічна спорідненість історико-соціального напряму з економічними поглядами С.М. Булгакова: дослід історико-економічного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – Вип. 131. – К.: 2011. – С. 37-42.
 30. Теорія інституційних змін Д. Норта та проблеми перехідних економік // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна. – 2010. – Вип. 38-1. – С. 50-55.
 31. Оновлення методології економічної теорії – веління часу / П. Єщенко, Т. Гайдай // Економіка України. – 2010. – № 11. – С. 83-85.
 32. Інституційно-еволюційний підхід у дослідженні інверсійного типу системної трансформації // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна. – 2009. – Вип. 37-1. – С. 85-89.
 33. Роль неформальных институций в экономической транзитологии // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая. – 2007. – Вып. 31-2. – С. 75-80.
 34. Інституція як інструмент інституційного економічного аналізу // Економічна теорія. – 2006. – № 2. – С. 53-64.
 35. Теоретико-методологические основы институционального анализа экономической ментальности [Электронный ресурс] // Россия: варианты институционального развития. – М.: ГУ ВШЭ, 2006. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/text /16207781/
 36. Інституційні аспекти теоретичної спадщини Київської політекономічної школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – Вип. 74. – 2005. – С. 12-16.
 37. Эволюция экономических взглядов С.Н. Булгакова в контексте определяющих направлений мировой экономической мысли // Философия хозяйства: Журн. Философско-экономического ученого собрания. – 2004. – № 3. – С. 242-248.