Чубук Леся Петрівна

Кафедра: Кафедра економіки підприємства

Посада: Доцент кафедри

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Scopus ID: 57217654600

ORCID ID: 0000-0003-2217-7117

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=_hfy5VkAAAAJ&hl=ru

Біографія:

 • – Чубук Л.П. народилася 12 серпня 1974 р. Українка. У 1995 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «менеджмент у виробничій сфері».
 • – 1996-2000 рр. – аспірантка кафедри економічної теорії та господарської практики Київського університету імені Тараса Шевченка.
 • – У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Становлення ринку нерухомості в трансформаційній економіці». 2001-2005 рр. – асистент, а у 2005-2012 рр. – доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки.
 • – 2013-2016 рр. – докторант кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – З вересня 2016 р. – по теперішній час є доцентом кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагороди:

 • Подяки МОН України
 • Лауреат премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Курси, які викладаються:

 • Оцінка бізнесу
 • Економіка та оцінка нерухомості
 • Проектний аналіз.

Наукові інтереси: дослідження у галузі економіки нерухомості, вивчення проблем становлення ринку нерухомості в Україні, питання теорії та практики оцінки нерухомості, механізмів іпотечного кредитування, оподаткування нерухомості, управління нерухомим майном підприємств.

Стажування:

 • ТОВ «ДЦ Інжиніринг», м. Київ (2021 р.).

Має понад 85 наукових та методичних публікацій, серед них:

 1. Чубук Л.П. Лізинг нерухомості як перспективний спосіб фінансування діяльності господарюючих суб’єктів в Україні / Чубук Л.П. // Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. А.В. Шегди, проф. Ю.І. Єханурова. – К.: ВПЦ „Київський університет”. – 2007. – Випуск 12. – С.307-315.
 2. Чубук Л.П. Механізм сек’юритизації та його роль для підвищення конкурентоспроможності фінансових інститутів / Л.П. Чубук // Теоретичні та прикладні питання економіки. – К: ВПЦ «Київський університет». – 2009. – №18. – С. 324-332. pdfsmall
 3. Єщенко П.С. Досвід фінансування житлового будівництва у зарубіжних країнах / П.С. Єщенко, Л.П. Чубук // Фінанси України. – 2009. – №7(167). – С. 30-38. pdfsmall
 4. Чубук Л.П. Методи визначення ставок дисконту та капіталізації для оцінки нерухомості, адекватних ринковим умовам / Л.П. Чубук // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – Вип. 10 (151). – С. 51 – 57.
 5. Чубук Л.П. Вартість та витрати управління комерційним нерухомим майном: сучасні підходи до формування / Л.П. Чубук // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2014. – Вип. 29. – С. 149 – 163.
 6. Чубук Л.П. Сучасні тенденції в сфері управління комерційним нерухомими майном в Україні / Л.П. Чубук // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – Вип. 5 (158). – С. 39 – 46.
 7. Чубук Л.П. Обґрунтування методики обрахунку плати за розміщення телекомунікаційних мереж / Л.П. Чубук, М.В. Голованенко // Комунальне господарство міст: наук.-тех. збірник. – 2014. – Вип. 116. – C. 108 – 118.
 8. Чубук Л.П. Фінансово-економічні показники ефективності управління комерційним нерухомим майном підприємств / Л.П. Чубук / Системи прийняття рішень в економіці та техніці: від теорії до практики: колект. монографія. У 2 т. – Т.1 / За заг. ред. Л.М. Савчук. – Павлоград: Арт Синтез-Т, 2014. – 436 с. – Розд.4. – Підрозд. 4.5. – С. 312 – 326.
 9. Chubuk L.P. Methods of aggregate valuation of the warehouse real estate by income approach / L.P. Chubuk / Economics and management: problems of science and practice Collection of scientific articles. – Vol. 1. – Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland, 2014. – P. 316 – 320.
 10. Чубук Л.П. Інвестування у зерносховища: порівняння та вибір альтернативних варіантів [Електронний ресурс] / Л.П. Чубук // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. №8. – Листопад. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/issue-8-2015.
 11. Чубук Л.П. Можливості застосування дохідного підходу у практиці оцінки складської нерухомості / Л.П. Чубук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка». – 2015. – № 14. – С. 186–189.
 12. Чубук Л.П. Сучасна функціонально-видова система управління нерухомим майном / Л.П. Чубук // Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. – 2019. – Вип. 6.1–2 (56). – С. 14–20.
 13. Чубук Л.П. Методичні прийоми аналізу витрат при управлінні нерухомістю елеваторів / Л.П. Чубук // Економіка та суспільство: Електронний журнал. – 2020. – Вип. 22. – URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/8.
 14. Чубук Л.П. Еволюція концепцій управління корпоративним нерухомими майном / Л.П. Чубук // Причорноморські економічні студії. – Вип. 50. – Ч. 1. – 2020. – С. 159–166. – URL: https://doi.org/10.32843/bses.50-28.
 15. Чубук Л.П. Лізинг комерційної нерухомості: аналіз економічної ефективності / Л.П. Чубук // Інфраструктура ринку. – 2020. – № 40. – С. 313–323. – URL: http://www.market-snfr.od.ua/uk/40-2020.
 16. Kharchenko, T., Hatska, L., Sagaydack, J. and Chubuk, L. Education System Environmentalization in Ukraine within the Modern Context / T. Kharchenko, L. Hatska, J. Sagaydack, and L. Chubuk, // Journal of Environmental Management and Tourism. – Vol. 11. – Iss. 3 (43). Summer 2020. – Pp. 704–713. – DOI:10.14505/jemt.v11.3(43).24. (SciVerse Scopus).
 17. Чубук Л.П. Управління нерухомим майном підприємств в Україні: методологія, стратегія, практика: монографія. К.: Інтерсервіс, 2020. – 332 с.
 18. Чубук Л.П. Цінні папери: Підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2011. – Ч. 4. – Р. 11. – С. 562 – 599.
 19. Чубук Л.П. Цінні папери: практикум: навчальний посібник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Знання, 2013.  – Ч. 4. – Р.11. – С. 399 – 435.
 20. Чубук Л.П. Оцінка бізнесу: практикум: навч. посіб. / Л.П. Чубук. – К.: Інтерсервіс, 2020. – 166 с.