Структура програми

Освітньо-наукова програма “Менеджмент”

Опис освітньо-наукової програми (Завантажити)

Загальний обсяг кредитів ОНП “Менеджмент” складає 44, серед них 32 кредити – обов’язкові дисципліни та 12 кредитів – дисципліни вільного вибору.

Перший рік навчання
Обов’язкові навчальні дисципліни
Назва дисципліни Короткий опис*** Кредити Викладач Робоча програма
1
Філософія науки та інновацій
Структурно дисципліна «Філософія науки та інновацій» складається з трьох модулів. Перший модуль має назву «Філософія як концептуальна основа гуманітарного знання». У ньому висвітлені фундаментальні стратегії філософської науки, які вплинули на розвиток гуманітарного знання та постають важливим ідейно-концептуальним та методологічним підґрунтям сучасних наукових досліджень. У другому модулі, який має назву «Суспільствознавча інтенція філософської теорії», розкриті питання формування і розвитку фундаментальних соціально-філософських парадигм, що дає змогу науковцю зорієнтуватися у специфіці проблемного поля соціального та гуманітарного знання, а також визначитися щодо наукової картини світу (парадигми) як засадничої основи власних наукових розвідок. У третьому модулі – «Innovations in the Interdisciplinary field of research» (модуль викладається англійською мовою) – висвітлені особливості взаємозв’язку наукової та інноваційної діяльності в умовах становлення глобальних інноваційних економік; особливості основних моделей інновацій та їх вплив на економічне зростання; етичні проблеми наукового та технологічного розвитку.
7
Іщенко О.М.
Ільїна Г.В.
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис*** Кредити Викладач Робоча програма
1 Система прикладних методів менеджменту Формування системних знань і навичок здійснення управлінської діяльності, забезпечення ефективного механізму реалізації методів управління на підприємствах (в організаціях), що діють в умовах динамічного зовнішнього середовища. 5 Кухта П.В. Завантажити
2 Методологія та організація наукових економічних досліджень Опанування методологією і методикою здійснення наукових досліджень у процесі підготовки і написання PhD-дисертаці, наукових праць та здійснення різних форм наукової роботи. 3 Старостіна А.О. Завантажити
Другий рік навчання
Обов’язкові навчальні дисципліни
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис*** Кредити Викладач Робоча програма
1 Асистентська педагогічна практика* Оволодіння методологією педагогічної діяльності, якісна підготовка до професійної педагогічної діяльності у ЗВО, оволодіння сучасними методами викладання у ЗВО, практичною методикою проведення різних видів навчальних занять, організація самостійної роботи студентів за навчальними дисциплінами; оволодіння практичними методами та прийомами проведення виховної роботи. (Асистентська педагогічна практика проводиться на ІІ році навчання відповідно до навчального плану). 10 Науковий керівник/керівник практики Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис*** Кредити Викладач Робоча програма
1
Академічне письмо англійською мовою (English academic writing)
1. The purpose of the English Academic Writing course is to master practical skills in writing a research paper for an English-language scientific journal. 2. The introduction to the course of English academic writing consists of the modules: – The technique of academic writing; – Academic style and structure of a research publication; – Basics of editing an academic text. 3. Abstract. 4. Objectives (learning goals): improving writing skills within the general economic and professional scientific topics. 5. Based on the acquired lexical and grammatical background of the advanced (C1) level of English a student is expected to master skills needed to accomplish academic tasks, namely: preparing scientific papers or reports to be published in an English-language journal
3
Завантажити
Завантажити
2
Методи стратегічного управління
Формування ґрунтовних знань і практичних навичок застосування сучасних методів і моделей реалізації концепції стратегічного управління на підприємстві.
4
Ситницький М.В.
Балан В.Г.
Дисципліни вільного вибору аспіранта Вибірковий блок 1 (1 дисципліна з переліку) 4 кредити
Назва дисципліни Короткий опис***
1 Практична філософія та епістемологія науки Ознайомлення із практичною філософією науки, отримання знань про епістемологічні засади та актуальні епістемологічні проблеми сучасної нелінійної науки. Практичне застосовування сучасних філософських знань у процесі виконання власного наукового дослідження при розв’язанні комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності. 4 Добронравова І.С. Завантажити
2 Професійно-педагогічна компетентність викладача ВНЗ Розглядаються питання вимог до особистісних і професійних якостей (професіограма, компетентності) викладача, його ролі у суспільстві, сутності, видів і змісту викладацької діяльності, її планування, нормативно-правових засад організації, соціальних гарантій та підвищення кваліфікації, самоосвіти і самовиховання у вдосконаленні професійно-педагогічної компетентності. Аналізуються проблеми планування наукової роботи та керівництва науковими дослідженнями здобувачів, видів та специфіки професійно-педагогічної діяльності, майстерності, застосування інноваційних освітніх технологій в освітньому процесі. Розкриваються правила та етика педагогічного спілкування. 4 Марушкевич А.А. Завантажити
3
Європейська грантова система підтримки наукових досліджень та академічних обмінів
Дисципліна спрямована на формування сучасного типу дослідника, здатного до реалізації проєктної діяльності, написання та отримання грантової підтримки, фахово орієнтованого у специфіці написання документів для науково-дослідних грантів та участі у відповідних конкурсах.
4
Материнська О.В.
Materynska, O.
4 Комерціалізація наукових досліджень та трансфер технологій Дисципліна присвячена комплексному аналізу принципів та особливостей реалізації економічних відносин у сфері господарського обороту результатів науково-технічної діяльності в умовах формування постіндустріального суспільства. Досліджується механізм комерціалізації результатів наукових досліджень та специфіки функціонування ринку об’єктів інтелектуальної власності. Особлива увага приділяється вивченню методів управління ризиками комерціалізації результатів наукових досліджень, аналізу принципів та основних методів вартісної оцінки результатів інтелектуальної діяльності. Дисципліна передбачає вивчення на практиці різних форм комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності та принципів організації трансферу технологій. 4 Вірченко В.В. Завантажити
5 Принципи організації науково-дослідницьких робіт Формування системних знань і навичок організації науково-дослідницьких робіт, застосування загальнонаукових і спеціальних підходів, методів і процедур у науковому пізнанні для досягнення визначених пізнавальних і науково-прикладних цілей. 4 Жилінська О.І. Завантажити
6 Наукова бібліографія: практикум Формування базового розуміння значення та особливостей використання бібліографії для аналізу та оцінювання книжкових, журнальних, газетних, онлайнових джерел наукової інформації; ознайомлення з основними науковими принципами та методами бібліографування, анотування, реферування; формування навичок складання бібліографічних записів відповідно до вимог чинних національних стандартів і міжнародних стилів цитування, використання у бібліографічній роботі автоматизованих комп’ютерних систем та онлайнових платформ. 4 Женченко М.І. Завантажити
7 Наукова комунікація: методи оприлюднення результатів дослідження Дисципліна передбачає вивчення особливостей наукової комунікації у різних форматах та комунікаційних середовищах. Курс спрямований на формування вмінь ефективної презентації результатів наукових досліджень. 4 Городенко Л.М. Завантажити
8 Професійне проектне управління науковими дослідженнями У дисципліні представлено специфіку проєктів у науковій сфері, можливість застосування методології управління проєктами, аспекти підготовки проєктних пропозицій, пошуку інвесторів, життєвий шлях наукового проєкту, особливості створення та розвитку проєктних команд, питання та проблеми виходу на міжнародні ринки та залучення іноземних інвестицій, маркетингові дослідження в наукових проєктах, оцінки продукту проєкту з позиції привабливості для ринку, а також досвід передових країн світу у розвитку науки завдяки реалізації наукових проєктів. 4 Хлевна Ю.Л. Завантажити
9 Інтелектуальні обчислення та аналіз даних Формування концептуальних та методологічних знань у галузі інформаційних технологій; навичок критично аналізувати, оцінювати і синтезувати нові та комплексні ідеї, формулювати задачі та здійснювати їх формалізацію, здійснювати вибір або розробку алгоритмів аналізу даних, аналізувати їх ефективність на основі різних критеріїв. Вивчаються основні методи структурної і параментичної ідентифікації невідомих залежностей на основі інтелектуальних обчислень. 4 Гайна Г.А. Завантажити
10 Мінерально-сировинна база України Формування ефективного дослідника і викладача вищої школи, здатного до використання сучасних методів дослідження природних об’єктів та передачі знань. В курсі розглядається мінерально-сировинна база України, а саме: визначення основних принципів державної мінерально-сировинної політики щодо мінерально-сировинної бази України, можливих шляхів її розвитку, основних завдань, що стоять перед геологорозвідувальною галуззю України. 4 Михайлов В.А. Завантажити
11 Основи системної біології Докладно розглядаються головні ознаки та принципи організації життя. Структура дисципліни включає інтеграцію знань зі структурної організації живих організмів, розгляд молекулярно-інформаційних процесів, що лежать в основі динамічного функціонування і еволюції регуляторних систем на різних рівнях організації життя (від молекулярного до соціального), дискусію щодо ролі системної біології у вирішенні актуальних проблем сучасної медицини. 4 Мартинюк В.С. Завантажити
12 Сучасні кількісні методи аналізу соціальних даних Формування теоретичних знань та практичних компетентностей, необхідних для аналізу даних, зібраних різними методами в рамках емпіричного соціального дослідження. Представлені як кількісні методи, так і методи аналізу категоріальних даних. Увага приділяється методам оцінки валідності та надійності методик вимірювання складних концептів, статистичним методам перевірки комплексних дослідницьких гіпотез, що включають каузальні зв’язки та впливи. 4 Горбачик А.П. Завантажити
13 Сучасні проблеми і тенденції розвитку інформаційних технологій Формування теоретичних знань та практичних навичок дослідження інформаційних процесів та проектування методів та алгоритмів, необхідних для побудови нових систем перетворення інформації та створення інформаційних технологій у науковій діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових постановок та підходів до вирішення проблем певних предметних областей на основі інформаційних технологій. Вивчаються основні принципи та методи побудови і аналізу інформаційних технологій для різних класів прикладних задач побудови систем людино-комп’ютерної взаємодії. 4 Крак Ю.В. Завантажити
14 Наноструктуровані полімерні матеріали для біотехнологій, медицини, інформаційних технологій та сонячної енергетики Формування ефективного дослідника і викладача вищої школи, здатного до використання сучасних методів дослідження природних об’єктів та передачі знань. Курс ознайомлює зі створенням сучасних наноструктурованих полімерних матеріалів, висвітлює проблеми та можливі їх рішення при використанні цих матеріалів у сучасних технологіях, медицині та сонячній енергетиці. 4 Савченко І.О. Завантажити
15 ЯМР-спектроскопія для природничих наук Дисципліна надає поглиблений рівень знань для повного та усвідомленого використання спектроскопії ЯМР у галузі органічної, неорганічної, аналітичної хімії, біохімії, молекулярної біології, геології і критично відслідковувати наукові публікації у цих галузях наук. Курс висвітлює використання сучасних підходів для отримання та спрощення ЯМР спектрів, а також для проведення експериментів з двовимірної спектроскопії ЯМР з метою вивчення будови та характеристик речовин у розчинах та у твердому стані. 4 Лампека Р.Д. Завантажити
16 Теорія хаосу Курс присвячений аналізу ряду нелінійних систем, на основі якого показані характерні властивості динаміки таких систем та засоби геометричної візуалізації, що сприяють формуванню загальних уявлень про особливості нелінійного світу. Значну увагу приділено описанню властивостей фрактальних структур, котрі дають наочну геометричну інтерпретацію процесів детермінованого хаосу, як то атрактори чи межі між басейнами тяжіння. 4 Жук Я.О. Завантажити
17 Математичні основи захисту інформації Дисципліна спрямована на формування концептуальних та методологічних знань у галузі математики, навичок критично аналізувати, оцінювати і синтезувати нові та комплексні ідеї, аналізувати наукові праці, формулювати методологічну базу власного наукового дослідження, здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної проблеми. У межах дисципліни вивчаються основні задачі математичного захисту інформації, криптографічні примітиви для їх розв’язання, способи побудови та аналізу криптографічних компонент, основні криптографічні протоколи. 4 Жук Я.О. Завантажити
18 Математична теорія фінансових ринків (англійською мовою) Дисципліна присвячена опануванню ключовими методами та прийомами, що використовуються при побудові математичних моделей для аналізу поведінки фінансових ринків і зокрема для аналізу цін похідних цінних паперів. 4 Голомозий В.В. Завантажити
19 Цивілізаційні, етнокультурні та міжетнічні процеси в Європі Висвітлюються етнокультурні та міжетнічні процесиЮ що відбуваються в європейських країнах; розглядаються проблеми міжнародної міграції. Аналізуються сучасні моделі європейського націєбудівництва з урахуванням переваг і недоліків мультикультуралізму та асиміляційної моделі. Розглядаються особливості міжкультурної комунікації в Європі включно з етнопсихологічними аспектами життя, побуту та релігійних вірувань різних етнокультурних груп. 4 Конта Р.М. Завантажити
20 Глобалізаційні процеси в сучасному світі Дисципліна забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта і спрямована на формування кваліфікованого науковця і викладача вищої школи, який володіє теоретичними та практичними знаннями, що дозволяють аналізувати глобалізаційні процеси в сучасному світі. Особлива увага приділяється аналізу об’єктивних чинників цих процесів, дослідженню глобалізації як соціального явища в соціально-політичному, соціально-економічному, соціокультурному аспектах. 4 Горбань Т.Ю. Завантажити
21 Актуальні проблеми сучасного суспільства: Україна у глобальних та регіональних порівняннях Дисципліна зосереджена на аналізі та обговоренні новітніх публікацій у сучасних фахових рецензованих журналах з соціальних наук, переважно англомовних, з метою включення аспірантів в найбільш актуальний порядок денний академічних дебатів щодо сучасних проблем суспільного розвитку України у порівняльному глобальному та європейському контекстах. 4 Іващенко О.В. Завантажити
22 Українська наукова мова Дисципліна формує науково-дослідницьку професійно орієнтовану мовну компетентність та передбачає розвиток усного й писемного академічного мовлення. Зокрема розвиває вміння й навички продукувати якісні наукові тексти різного фахового спрямування, грамотно їх оформлювати, досконало спілкуватися українською мовою писемно й усно в галузі наукової діяльності. 4 Любашенко О.В. Завантажити
23 Практична риторика Курс спрямований на формування комплексу компетенцій для створення монологу та діалогу в публічному спілкуванні, на вивчення способів підготовки та виголошення ораторської промови з метою певного впливу на аудиторію, на аналіз різних сторін мовленнєвої комунікації, що передбачає розгляд мовних ролей співрозмовників, тактики їх мовленнєвої поведінки. Навчальна дисципліна знайомить здобувачів з видами ділового спілкування, з особливостями юридичних і політичних промов. 4 Щербина О.Ю. Завантажити
24 Технології впливу в діловій комунікації Дисципліна спрямована на формування ефективного викладача вищої школи, здатного вибудовувати успішний процес комунікації зі студентами, презентувати наукові, бізнесові та інші результати у форматі ділового спілкування, переконливо будувати аргументацію та критикувати точку зору супротивника у публічних суперечках (дискусіях, диспутах, дебатах). Аналізуються технології впливу в діловій комунікації – риторичні, аргументативні, логічні техніки та прийоми ефективного та успішного спілкування. Особлива увага приділяється аналізу вербальної та невербальної комунікації, аргументативним правилам та помилкам, прийомам та технікам впливу на співрозмовника та протистояння маніпуляціям у діловому спілкуванні. 4 Хоменко І.В. Завантажити
25 Психологія спілкування Дисципліна забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта та спрямована на формування ефективного викладача вищої школи, здатного до передачі знань та розуміння особистості студента, а також здатного налагоджувати міжособистісні стосунки та розуміти явища, які їх супроводжують. Аналізуються механізми соціальної перцепції та явища, пов’язані з розумінням та інтерпретацією поведінки інших людей. Особлива увага приділяється аналізу засобів комунікації, бар’єрам спілкування, конфліктним видам взаємодії та способам розв’язання конфліктів. 4 Коваленко А.Б. Завантажити
26 Актуальні проблеми зовнішньої політики України Вивчаються основні принципи та інтереси зовнішньої політики України, зовнішньополітичні концепції, напрями зовнішньої політики та основні механізми їх реалізації. Дисципліна спрямована на оволодіння знаннями щодо сучасного стану відносин України з ЄС та країнами Європи, політиці України в регіоні Центральної та Східної Європи, Балтії та Чорноморського простору, відносинам із США, країнами Азії, Африки та Латинської Америки. Вивчаються питання військово-політичної безпеки України, відносин України з НАТО, ОБСЄ, участі України в режимах військово-технічної взаємодії. Досліджується значення енергетичної та екологічної безпеки для зовнішньої політики України. 4 Андрущенко С.В. Завантажити
27 Право інтелектуальної власності Формування компетентностей, спрямованих на демонстрування уміння застосовування нових знань у власних наукових дослідженнях та у професійній практиці у сфері охорони об’єктів інтелектуальної власності; формулювання робочих гіпотез з проблем права інтелектуальної власності; знання праць провідних вчених у галузі дослідження проблем інтелектуальної власності; кваліфікованого відображення результатів наукових досліджень з проблем права інтелектуальної власності. 4 Кулінич О.О. Завантажити
28 Ринок цінних паперів Дисципліна формує систему знань, необхідних для розуміння механізмів функціонування ринку цінних паперів як невід’ємної складової фінансового ринку, його структури, принципів та основних тенденцій розвитку в умовах глобалізації для прийняття необхідних інвестиційних рішень. 4 Чеберяко О.В. Завантажити
29 Лінгвістичне програмування поведінки людини Дисципліна спрямована на формування ефективного дослідника і викладача вищої школи, здатного до використання сучасних методів дослідження вербальних та невербальних форм впливу на підсвідомість людини та явищ контрсугестії. Розкриваються сучасні форми лінгвістичного програмування поведінки людини; надано осмислення цих форм в релігійно-містичний, метафізичний, сучасний періоди; осмислення сучасних терапевтичних та патогенних текстів і реалізації їхнього потенціалу програмування у різних, включно з віртуальними, сферах комунікації. 4 Слухай Н.В. Завантажити
30 Література у глобальному естетичному просторі ХХІ ст. Головну увагу у викладанні курсу зосереджено на питаннях функціонування літературу у глобальному та локальному медіапросторі ХХІ століття, теоретичних концепціях розвитку сучасного літературного процесу, аналітичних критичних методологічних стратегіях дослідження художнього тексту, зокрема – міждисциплінарного культурологічного підходу. 4 Романенко О.В. Завантажити
31 Глобальні зміни клімату, нові геосферні тренди Курс забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта та спрямована на формування ефективного викладача вищої школи, який вільно орієнтується в проблематиці глобальних змін клімату і здатний оцінити характер і причини змін клімату та їх наслідки у майбутньому. Розглядаються основні риси динаміки глобального клімату при провідній ролі зовнішніх або внутрішніх чинників кліматоутворення. Особлива увага приділяється антропогенним змінам клімату. 4 Затула В.І. Завантажити
32 Глобальні проблеми людства та сталий розвиток Дисципліна забезпечує світоглядний та професійний розвиток аспіранта і спрямована на формування просторового мислення, оволодіння засадами збалансованого економічного, соціального та екологічного розвитку, стимулювання розвитку здібностей до комплексного аналізу взаємозв’язків різноманітних процесів, що відбуваються на земній поверхні. Особлива увага приділяється вивченню глобальних проблем навколишнього середовища, Світового океану, суспільства, взаємозв’язку глобального, регіонального та локального розвитку. Розкриваються ключові засади сталого розвитку як стратегії розвитку людства у ХХІ столітті. 4 [Олійник Я.Б.] Завантажити
33 Інноваційні технології в сфері воєнної та інформаційної безпеки Формування необхідних для науковця сучасних поглядів з теоретичних основ інноваційних процесів у сфері інформатизації та воєнної безпеки держави, сучасних тенденцій розвитку інформаційних технологій, техніки та озброєння на нових фізичних принципах, формування вмінь та прищеплення первинних практичних навичок з виявлення та аналізу світових тенденцій інноваційної та інформаційної діяльності у сфері воєнної безпеки. 4 Пампуха І.В. Завантажити
34 Методологія проведення наукових досліджень у сфері інформаційних технологій спеціального призначення Опанування різноманітними науковими методами дослідження інформації, що описують та прогнозують сучасні геополітичні тенденції розвитку світових держав, а також вплив інформаційних технологій на національну безпеку України. 4 Савков П.А. Завантажити
35 IT Essentials (“Основи інформаційних технологій”) Курс IT Essentials охоплює базові комп’ютерні та професійні навички у сфері ІТ, що дають змогу отримати практичний досвід у сфері управління корпоративними мережами, навички пошуку та усунення неполадок і перевірити знання на практиці. Курс відповідає сертифікації CompTIA A+. Вивчення типових уразливостей та загрози безпеці (шкідливе ПЗ, фішинг, спуфінг і соціальна інженерія). 4 Бойко Ю.В. Завантажити
36 NDG Linux Essentials Linux Essentials розкриває основи операційної системи Linux; розглядається операційна система Linux, робота в командному рядку, базові принципи ПЗ із відкритим кодом. Кожному студенту надається прямий доступ до віртуальної Linux-машини, на якій можна практикуватися і досліджувати систему. Курс відповідає сертифікації Linux Professional Institute (LPI) LPIC-1. 4 Бойко Ю.В. Завантажити
37
Універсальні (м’які) здібності “Soft Skills” (англійською мовою)
Курс сфокусовано на розвитку здатності аспіранта до самоорганізації та самоуправління, його критичного та рефлексивного мислення, лідерських якостей, комунікативних здібностей та уміння працювати в команді. Особлива увага приділяється формуванню уміння ефективної міжособистісної взаємодії, прийняття рішень, цілепокладання та досягнення складних багаторівневих цілей особистісного, професійного і кар’єрного розвитку.
4
Харламова Г.О.
Пащенко С.Ю.
Дисципліни вільного вибору аспіранта Вибірковий блок 2 (2 дисципліни з переліку) по 4 кредити
Назва дисципліни Короткий опис***
1 Кількісні методи мікро-, мезо-, макроекономічних досліджень Формування цілісного уявлення про сучасні підходи до застосування статистичних методів та моделей для розв’язання проблем, що виникають в соціально-економічних системах; удосконалення практичних навичок використання статистичних методів і моделей у статистичних дослідженнях соціально-економічних систем. 4 Ковтун Н.В. Завантажити
2 Інституційний аналіз економічного розвитку Формування системи знань щодо змісту концептуально-методологічних засад інституційної економічної теорії у складі її основних науково-дослідних програм, оволодіння аналітичним інструментарієм та основами інституційно-еволюційного аналізу економічних процесів, структури і механізмів інституційних змін економіки. 4 Гайдай Т.В. Завантажити
3 Економічна компаративістика Навчальна дисципліна орієнтована на набуття системи знань щодо закономірностей еволюції інституціоналізованих економічних систем, виявлення подібностей і відмінностей між ними з метою прогнозування національного та глобального економічного розвитку. 4 Гражевська Н.І. Завантажити
4 Стратегування національного економічного розвитку Навчальна дисципліна орієнтована на набуття системи знань щодо теоретичних моделей економічного розвитку країн та реальної практики стратегічних економічних трансформацій. 4 Ходжаян А.О. Завантажити
5 Теорія суспільного вибору (англійською мовою) У курсі розглядається, як економічні інструменти використовуються для аналізу процесів, що відбуваються у політичній сфері суспільства, а також надає знання про проблеми колективного вибору та способи вирішування проблем суспільного значення. 4 Слухай С.В. Завантажити
6 Методологічні та практичні аспекти міжнародного маркетингу (англійською мовою) У курсі розглядаються принципи та закономірності сучасного розвитку маркетингового управління в умовах нестабільного економічного розвитку економічних систем і посилення геоекономічних конфронтацій на фоні загальної тенденції до глобалізації товарних ринків. 4 Каніщенко О.Л. Завантажити
7 Інноваційні стратегії в міжнародному бізнесі (англійською мовою) Курс сприяє формуванню системи знань про інновацій як головного чинника економічного зростання, інноваційні стратегії та моделі, можливості посилення інноваційного потенціалу ринкових суб’єктів господарювання в умовах глобалізованого економічного середовища. 4 Пригара О.Ю. Завантажити
8 Маркетингове управління малими та середніми підприємствами (англійською мовою) Дисципліна спрямована на формування навичок ефективного управлінця, дослідника і викладача вищої школи, здатного до використання сучасних методів маркетингового управління малими та середніми підприємствами. В курсі розглядаються сучасні підходи до маркетингового управління малими і середніми підприємствами, стартапами з огляду на високий рівень невизначеності зовнішнього середовища. 4 Пащук Л.В. Завантажити
9 Емоційний інтелект (англійською мовою) Дисципліна формує soft skills успішної взаємодії сучасного науковця із зовнішнім світом через краще розуміння емоційної сфери самого науковця та інших суб’єктів, що його оточують, з метою адаптивної комунікації з навколишнім середовищем в якості ефективного дослідника і викладача вищої школи. 4 Кочкіна Н.Ю. Завантажити
10 Сучасні інформаційні технології в економічних дослідженнях Дисципліна знайомить з теоретичними та прикладними аспектами технологій Data Mining, Big Data, методами інтелектуального аналізу даних, можливостями їх застосування. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати теоретичні та прикладні аспекти методів Data Mining, включаючи економічні передумови їх застосування, та використовувати їх для розв’язання широкого спектру задач. У курсі розглядаються проблеми класифікації, кластеризації даних, створення прогнозних моделей на їх основі. Вивчаються основи застосування інформаційних технологій на підприємстві та економіці; використання програмних оболонок для класифікації, розподілу та агрегування економічної інформації за допомогою економетричних, статистичних, функціональних та інших методів, формування висновків для великих даних. 4 Ставицький А.В. Завантажити
11 Data Science в електронній комерції У межах дисципліни розглядаються напрями розвитку структурних складових електронної комерції, їх інституційне супроводження в Україні та на світовому ринку, сучасне програмне, апаратне, технологічне та інформаційне забезпечення функціонування інструментарію Data Science в сфері електронної комерції. 4 Затонацька Т.Г. Завантажити
12 Аналіз даних для бізнесу (англійською мовою) Форування набору сучасних знань про можливості ефективного та цільового представлення та відбору економічної інформації задля прийняття виважених управлінських рішень на основі даних (DDDM). 4 Харламова Г.О. Завантажити
13 Фінансові ринки, інструменти та інститути (англійською мовою) This course aims to provide an understanding of the financial markets’ fundamentals: structure, participants, operations and instruments, and associated theoretical and empirical issues. Complementary, course reveals specificity of traditional and alternative financial instruments, including cryptocurrencies. Economic logic of institutions functioning at the financial market are in the spotlight. Principles of sustainable finance and ESG investing are also the aim of this course. 4 Камінський А.Б. Завантажити
14 Методи і моделі обґрунтування економічних рішень Формування системи знань з основ застосування математичного апарату до моделювання складних економічних систем. Предметом даного курсу є економіко-математичні методи і моделі складних економіко-організаційних, а також виробничих систем та процесів. Задачі та методи економіко-математичного моделювання розбиваються на окремі класи в залежності від процесів, для аналізу яких вони використовуються. 4 Ляшенко О.І. Завантажити
15 Вибірка в статистичному аналізі: методологія, організація, технологія побудови Основна увага приділяється розробці програми вибіркового спостереження, обґрунтовуванню адекватного природі явища виду та способу вибіркового обстеження, визначенню розміру вибіркової сукупності залежно від структури та обсягу генеральної сукупності, виду добору та прийнятної точності даних. 4 Мазуренко О.К. Завантажити
16 Статистичний аналіз і моделювання демографічних процесів Формування знань методів статистичного аналізу та оцінювання закономірностей демографічних процесів, їхнього моделювання і прогнозування, комплексного розуміння демографічних проблем за для здійснення ефективної соціально-демографічної, бюджетної, податкової політики, а також побудови моделей дожиття населення та їх застосування у страховій сфері. 4 Пальян З.О. Завантажити
17 Міжнародні статистичні стандарти Формування системи знань в області уніфікованої, міжнародної методології статистичних стандартів та рекомендацій міжнародних організацій; науково-дослідних навичок дослідження макроекономічних явищ та процесів, виявлення тенденцій та закономірностей їх розвитку, проведення порівняльного аналізу на підставі обґрунтованого зіставлення даних. 4 Трубнік Т.Є. Завантажити
18 Статистичний моніторинг Формування системи знань щодо сучасного методологічного забезпечення статистичного моніторингу і прийомів його організації та проведення у різних сферах суспільного життя. 4 Пальян З.О. Завантажити
19 Статистичний аналіз видів економічної діяльності Формування системи знань в області методології статистичного аналізу видів економічної діяльності; науково-дослідних навичок дослідження діяльності підприємств сучасними методиками збирання, статистичної обробки та аналізу даних про функціонування господарських одиниць за різними видами економічної діяльності. 4 Іваненко О.І. Завантажити
20 Корпоративна культура Курс Корпоративна культура формує у майбутніх науковців – економістів та управлінців – систему теоретичних, методологічних і практичних знань про категорії, поняття, тенденції, законормірності й механізми забезпечення прогресивного розвитку корпоративної культури організацій в Україні й у світі. 4 Грішнова О.А. Завантажити
21 Конкурентна політика Дисципліна спрямована на формування ефективного дослідника, здатного до використання сучасних методів дослідження нормативного середовища економічної конкуренції. Ознайомлення аспірантів з економічними основами конкурентної політики; формування у них знань і вмінь, що дають змогу відстоювати свої економічні та правові інтереси в умовах ринку. 4 Микитюк О.П. Завантажити
22 Управління бізнес-процесами в компанії У курсі «Управління бізнес-процесами в компанії» розкриваються питання процесно-орієнтованого управління підприємством; курс забезпечує формування знань та навичок з управління ланцюгами подій, дій, рішень у компанії з метою їх удосконалення, що має сприяти створенню цінності для внутрішніх та зовнішніх споживачів результатів бізнес-процесів, наявних у компаніі. 4 Тарасенко Л.О. Завантажити
23 Репутаційний капітал підприємства Курс «Репутаційний капітал підприємства» формує уявлення щодо змісту та форм прояву репутаційного капіталу підприємства, особливостей створення та підвищення ділової репутації підприємства як чинника забезпечення його конкурентоспроможності у мінливому ринковому середовищі, репутаційних ризиків та репутаційного аудиту, взаємозв’язку репутаційного капіталу та соціальної відповідальності бізнесу, процедури оцінювання репутаційного капіталу підприємства. 4 Мирошніченко О.Ю. Завантажити
Третій рік навчання – завершення роботи над дисертацією доктора філософії
Четвертий рік навчання – захист дисертації доктора філософії