Гражевська Надія Іванівна

Посада: завідувач кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Дата народження: 25 січня 1962 року.

Навчання:

 • 1979-1984 рр. – студентка економічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, який закінчила з відзнакою за спеціальністю «Політична економія».
 • 1986-1989 рр. – навчання в аспірантурі економічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
 • 1989 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування та розвиток трудового колективу як суб’єкта соціалістичних виробничих відносин».
 • 2005-2008 рр. – докторант кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2009 р. – захистила докторську дисертацію на тему: «Трансформація економічних систем в умовах глобалізації».
 • 2009 р. – закінчила курси розробників тестових завдань Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI).
 • 2001-2002 рр. – учасник програми «Training of Trainers» Національної Ради з Економічної Освіти США.
 • 2005, 2011 рр. – стажувалася в Національній Раді з Економічної Освіти США (Грант Міністерства освіти США за підтримки Держдепартаменту США).
 • 2012 р. – підвищувала кваліфікацію у ВСП «Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві.
 • 2018 р. –  стажувалася в Університеті Бат Спа (Велика Британія) в межах програми академічної мобільності Erasmus + Staff Training Mobility KA107.
 • 2020 р. – міжнародне практичне стажування «Нові та інноваційні методи навчання» в Малопольській школі публічного адміністрування  Краківського економічного університету (Польща).
 • 2021 р. –  курс англійської мови  LearnEnglish Select ‒ British Council в рамках програми Creative Spark, сертифікат про володіння англійською мовою на рівні B2.

Трудова діяльність:

 • 1984-1993 рр. – завідувач кабінетом політичної економії економічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
 • 1998-1999 рр. – старший викладач кафедри економіко-математичних методів, статистики і економічної інформатики Інституту економіки, управління та господарського права (м. Київ).
 • 1999–2003 рр. – доцент кафедри економічної теорії Київського національного торговельно-економічного університету.
 • 2003–2011 рр. – доцент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2011–2014 рр. – професор кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2014–2015 pp. – професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Грудень 2015 р. – липень 2016 р. – в.о. завідувача кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Липень 2016 р. – липень 2021 р. – завідувач кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З липня 2021 р. – професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає навчальні дисципліни: «Історія економічних учень», «Економічна теорія», «Трансформація економічних систем», «Глобалізація та економічна політика», «Сучасні економічні системи», «Нова політична економія», «Історія економіки та економічної думки».

Наукові інтереси:
Теорія економічних систем, економічна транзитологія, еволюційна економіка, економічна компаративістика, теорія глобалізації економіки, теорія інституційних змін, теорія суспільного вибору, нова політична економія.

Під керівництвом проф. Гражевської Н.І. захищено 1 докторську та 5 кандидатських дисертацій.Зарубіжний науковий консультант 5 докторантів Карагандинського Економічного університету Казпотребсоюзу (Республіка Казахстан).

Інша діяльність:

 • член Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • член Вченої ради економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • гарант магістерської освітньо-наукової програми «Економіка та економічна політика»;
 • член предметної комісії з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
 • член редколегій  журналів «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка», «Мецниераереба да Цховреба» (Тбілісі, Грузія), «Фінансові послуги», «Науковий вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія економіка», «Банківська справа»;
 • голова журі секції «Економічна теорія та історія економічної думки» ІІІ Фінального етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково‑дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України;

 

Нагороди та відзнаки:

 • 2003 р. – Почесна грамота Міністерства освіти і науки України;
 • 2004 р, 2009 рр. – Подяка Київського міського голови;
 • 2006 р. – Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки;
 • 2012 р. – лауреат премії НАН України імені М.І.Туган-Барановського;
 • 2014 р. – Диплом кращого викладача економічного факультету у 2013–2014 навчальному році;
 • 2014 р. – Подяка ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2015 р. – Подяка заступника Міністра освіти і науки України.
 • 2017 р. – Грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2018 р. – Подяка заступника Міністра освіти і науки України.
 • 2019 р. – Нагрудний знак «Відмінник освіти» МОН України

Основні праці:
Автор та співавтор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, в т. ч. 7 підручників (з них 4 з грифом МОН України), 9 навчальних посібників (з них 5з грифом МОН України), 9 монографій, 68 статей у фахових виданнях, 16 статей у зарубіжних виданнях, в т. ч. 10 статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Монографії, підручники, навчальні посібники:

1.М. Бунге – теоретик ринкових реформ у перехідну епоху // М. Бунге: сучасний дискурс / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2005. – 697 с. – (Славетні постаті). Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bunge_suchasniy_2005.pdf
2. Глобалізація економіки в контексті філософсько-господарських ідей С. М. Булгакова // С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХI століття / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 903 с. – (Славетні постаті).. Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bunge_suchasniy_2005.pdf
3. Розвиток методології економічних досліджень у працях Є. Слуцького // Є. Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності: Монографія / За ред. В.Д.Базилевича. – К., 2007. – 919 с. – (Славетні постаті). Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/slutsky_acknowledgement_2007.pdf
4. Економічні системи епохи глобальних змін: Монографія. – К. : Знання, 2008. – 431 с.
5. Історія економічних учень: Підручник у 2 ч. / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2006 (розд. 6, 7, 8).
6. Економічна теорія. Політекономія: Практикум: Навчальний посібник. За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2010. – 494 с. (гл. 2, 11, 22). Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_politekonomiya_prakt_2013.pdf
7. Історія економічних учень: Хрестоматія: навч. посіб. / уклад. В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А.О. Маслова ін.; за ред. проф. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2011. – 1198 с. Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_istoriya_2011.pdf
8. Еволюція сучасних економічних систем: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2011. – 286 с.
9. Цінні папери: підручник / В.Д.Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В.Ковтун та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. К. : Знання, 2011. – 1094 с. (ч.2) – (Класичний університетський підручник). Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
10. Цінні папери: практикум: навчальний посібник / В.Д.Базилевич, В.М.Шелудько, Н.В.Ковтун та ін., за ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2013. – 791с. (ч. 2). Електроннийресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/ cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
11. Економічна теорія: Політекономія: підручник / За ред. В. Д. Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – 9-те вид., доповн. – К., Знання, 2014. – 710 с. (гл. 2, 8, 11, 21). Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_ekonomichna_2014.pdf
12. Фондовий ринок: підручник: у 2кн.− Кн.1/ за ред. В.Д.Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка Підручник К.: Знання, 2015. – 621 с. (ч.1, 5).
13. Економічна теорія: Практикум для студентів неекономічних спеціальностей: Навчальний посібник / Базилевич В.Д., Гражевська Н.І., Трохименко В.І. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 160 с.
14. Фондовий ринок: практикум. Навчальний посібник / за ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2017. –718 с. (ч. 1, 3).
15. Історія економіки та економічної думки: підручник / за ред. В.Д.Базилевича. К.: Знання, 2018. – 775 с.
16.Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Монографія / Базилевич В.Д., Осецький В.Л., Маслов А.О. та ін. – К.: Київський національний університет імені Траса Шевченка; НДС “Центр економічних досліджень”; ТОВ “СІК ГРУП УКРАЇНА”, 2018. – 536 с. (у співавторстві)
17. Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє: монографія / колектив авторів. – Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2019. – 416 с. (у співавторстві).

Наукові статті:

1.Системна трансформація економіки в сучасному парадигмальному контексті // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка. – 2006. – № 86–87. – С. 7-10.
2. Траєкторії економічних трансформацій в епоху глобалізації // Банківська справа. – 2006. – №4. – С. 29-35.
3. Соціальний капітал в еволюційній самоорганізації глобальної економіки // Социальная экономика. – 2006. – №1-2. – С. 113-118.
4. Еволюція концептуальних засад традиційної економічної транзитології // Наукові праці Донецького національного технічного університету. – Серія «Економічна». Вип. 31-1 (117). – Донецьк, ДонНТУ, 2007. – С. 77-82.
5. Відображення трансформаційних процесів у системі категорій соціально-економічної динаміки // Економічна теорія. – 2007. – №4. – С. 19-29.
6. Конкурентоспроможність національної економіки у глобальному постіндустріальному вимірі // Економіка України. – 2008. – №9. – С. 54-63.
7. Суперечності інституціоналізації глобальної світогосподарської системи // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 494 Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 29-35.
8. Трансформація управлінсько-регулятивних функцій держави в напрямі підвищення глобальної конкурентоспроможності економіки України // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – 2009. – Вип. 3(2). – С. 12-18.
9. Конкурентоспроможність національної економіки в контексті сучасної парадигми модернізації // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Єханурова Ю. І., Шегди А. В.). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – Вип. 25. – 2011. – 324 с. – С. 6-13.
10. Statistical evaluation of the major trends of globalization // Research papers of Wroclaw university of economics. – 2010. –N145. – P.59-64 (успівавторстві).
11. Gglobalisation Determinants of Systemic Transformation of the Post-Communist Economies // Economic and business trends at the modern stage. – Batumi, 2011. – P. 29-32.
12. Теорія економічного розвитку Й. Шумпетера в контексті синергетичної парадигми // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 579-580. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2011. – С. 19-23.
13. Модернизация национальных экономик в условиях глобализации // Международный рецензированный и реферированный журнал «Мецниераереба да Цховреба» Тбилисского университета. – 2012. – №1 (5). – С. 68-74.
14. Теоретико-методологические новации институционализма в исследовании экономических трансформаций // Європейський вектор економічного розвиту. Збірник наукових праць: Дніпропетровськ. – 2012. – Вип. 2 (13). – С. 47-50.
15. Еволюція теоретичних підходів до дослідження конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. Випуск 27, том 3 ( за ред. проф. Єханурова Ю. І., Шегди А. В.). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – С. 5-12.
16. Методологічні орієнтири синергетичного підходу в економічних дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – №146. – С. 26-29.
17. Механізм саморозвитку економічних систем у концепції «творчого руйнування» Й. Шумпетера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – № 4(145). – С. 11-12.
18. Impact of Social Capital Characteristics on the Effectiveness of Community-Based Approach to Local Development // ВісникКиївськогонаціональногоуніверситетуіменіТарасаШевченка. Економіка. – 2013. – № 11(152). – С. 34-39. (успівавторстві).
19. Компаративнийпідхіддоаналізуглобальноїконкурентоспроможностінаціональнихекономік// Теоретичнітаприкладніпитанняекономіки: Зб. наук. праць. Випуск 1 (29), том 1 (за заг. ред. проф. Єханурова Ю. І., Филюк Г.М.). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – С. 13-20.
20. Special Features of the Ukrainian Fiscal Policy Transmission Mechanism under Increasing Macroeconomic Instability // Procedia Economics and Finance. – 2014. – Volume 16. – Р. 680-689 http://www.sciencedirect.com/science/journal/22125671/16 (успівавторстві).
21. Еволюціятеоретико-методологічнихзасадекономічноїкомпаративістики// ВісникКиївськогонаціональногоуніверситетуіменіТарасаШевченка. Економіка. – 2014. – № 11(164). – С. 18-22.
22. The Effects of Rent-Seeking Behavior on the Efficiency of Fiscal Policy in Ukraine // Procedia Economics and Finance. – 2015. – №27. – Р. 274-287 //www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221256711501000X (успівавторстві, наукометрична база WebofScience).
23.Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в умовах загострення глобальних проблем сучасності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – № 12(177). – С. 12-17 (у співавторстві).
24. Олімпіада з економічної теорії як стимул творчого зростання студентської молоді // Вища школа. – 2016. – №2 (139). – С.67-78 (у співавторстві).
25. Premises and Economic Consequences of Rent-Seeking Behavior on the Banking Service Market in Ukraine // ВісникКиївськогонаціональногоуніверситетуіменіТарасаШевченка. Економіка. – 2016. – №2 (179). – С. 16-21 ( у співавторстві).
26. Сравнительный анализ экономических систем: специфика и эволюция // Международный рецензированный и реферированный журнал «Мецниераереба да Цховреба» Тбилисского университета. – 2016. – №1 (13). – С. 28-33.
27. The relationship between social oriented corporate social responsibility initiatives and current living standards // Socialno-ekonomicka revue. – 2016. – Volume 14, no. 4. – Р. 54-65 (у співавторстві).
28. Теоретичне осмислення парадигмальних праць у сучасному дискурсі економічної науки // Вища школа. – 2017. – №1. – С. 90-108 (у співавторстві).
29. Efficiency of insitutional transformations in post-communist countries // НауковийвісникПолісся. – 2017. – № 1 (9), ч. 1. – С. 30-36 (успівавторстві, наукометрична база WebofScience).
30.Эволюция теоретико-методологических подходов к исследованию сущности, структуры и типологизации экономических систем//Международный, рецензированный и реферированный журнал «Мецниереба да Цхвореба». –2017. –№2(16).– С.26-30.
31. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХI ст. // Вища школа. – 2018. –№2(163). – С.101-125;Вища школа. – 2018. – №3(164). – С.71-90 (у співавторстві).
32. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник нагромадження новітніх форм капіталу в сучасній ринковій економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. – 2018. – №2 (197). – С. 12-19 (у співавторстві).
33.Пріоритетність інституційних чинників забезпечення ефективного функціонування банківської системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. –  2018. – №5 (200). – С. 13-19 (успівавторстві).
34.Accumulation of social capital as a positive externality of corporate social responsibility development in transition economies / V. Bazylevych, N. Grazhevska, A. Mostepaniuk, V. Virchenko // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho UniversytetuScientific and technical journal. –2019. – №1 (169). – С. 132-140 (успівавторстві, наукометричнабазаScopus).
35.Приоритетные направления реализации государственной политики в области здравоохранения  // Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция. – 2018. – №3(50). – С. 21-24 (у співавторстві).
36.Сравнительный анализ функционирования и развития систем здравоохранения Украины и Казахстана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. –2019. – №1 (202). – С. 13-20 (у співавторстві).
37.Конвергентно-дивергентний розвиток національних економік в умовах фінансіалізації // Бізнес Інформ. – 2019. – №5. – C. 14–19 (у співавторстві).
38.Київському національному університету імені Тараса Шевченка – 185, економічному факультету – 75: історія і сучасність // Вища школа. – 2019. – №7 (180). – C. 7–16 (у співавторстві).
39.Теоретико-методологічні здобутки нової політичної економії у дослідженні економічних інтересів і владних відносин // Економічний вісник Національногогірничого університету. – 2019. – №1 (65). – C. 53–60.
40. Трансформація ринку праці під впливом штучного інтелекту // Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка. – 2019.– Том 24. Випуск 5(78). – С. 10-15 (у співавторстві).
41. Інституційні пастки ринкового реформування економіки України // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 820. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2019. – С. 3-9 (у співавторстві).
42. Development of a Decision Support System in the International Economy Based on Economic and Mathematical Models // International Journal of Scientific & Technology Research Volume 9, ISSUE 03, March 2020. – P. 3939-3944. (у співавторстві).