Слухай Сергій Васильович

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Дата народження: 1955 рік

 

Навчання:

1973-1978 рр. – економічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка, диплом з відзнакою за спеціальністю „Політична економія”.
1978-1983 рр. – аспірантура на економічному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Обіг засобів виробництва в соціалістичній економіці”.
1998-2002 рр. – докторантура на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему “Міжурядові трансферти в умовах системної економічної трансформації”.

Трудова діяльність:

1980-1988 рр. – асистент кафедри політичної економії економічного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
З 1988-2006 р. – доцент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1998 р. – отримав грант Інституту Відкритого суспільства на розробку навчального курсу з міжбюджетних відносин.
1995-2000 рр. – провідний науковий співробітник Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України.
1997-2000 рр. – спеціальний кореспондент по Україні журналу “Wirtschaft und Recht in Osteuropa” (“Економіка та право у Східній Європі”), Німеччина.
2000 р. – експерт Адміністрації Президента України з розробки Концепції державної регіональної політики, а також експерт Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції щодо розробки механізму фінансової підтримки депресивних територій.
2001-2002 рр. – ментор наукового проекту Програми сприяння реформі місцевого самоврядування та державного управління Інституту Відкритого суспільства.
2002-2007 рр. – член програмної ради Фонду Відродження “Соціальний капітал і академічні публікації”.
З 2006 – 2014 рр. – професор кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2014 р. по теперішній час – професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси:

“Мікроекономіка”, “Мікроекономіка-2”, “Міжбюджетні трансфертні відносини” (англійською мовою), “Мікроекономічні принципи та проблеми” (англійською мовою), “Актуальні проблеми економічної теорії”.

Наукові інтереси:

Теорія міжбюджетних відносин та теорія держаних фінансів.

Стажування і гранти:
1992 р., 4 місяці, стажування в галузі мікроекономіки, Мюнхенський університет, Німеччина.
1994 р., 4 тижні, стажування з теорії державних фінансів, Мюнхенський університет, Німеччина.
1997 р., 6 тижнів, стажування з міжбюджетних відносин, Мюнхенський університет, Німеччина.
1998 р., грант Інституту Відкритого Суспільства на розробку навчального курсу з міжбюджетних відносин.
2000-2001 рр. – наукові дослідження у галузі міжбюджетних відносин в університеті Індіана (США) за програмою ім. В.Фулбрайта.

2013 р. – стажування в Інституті економіки та прогнозування НАН України.

2019 р. – стажування в Інституті економічних досліджень та політичних консультацій.

Нагороди та відзнаки:
2007 р. – Диплом першого ступеня 1-го Міжнародного форуму “Інформаційне забезпечення навчального процесу у вищій школі” у номінації “Краща перекладна книга в галузі економіки”.

Основні публікації:
Автор понад 230 наук. праць. Співавтор підручників та навчальних посібників з економічної теорії, мікроекономіки.

Книги та розділи в книгах:

 1. Ринкова термінологія ділової людини. Словник-довідник (разом з В.Лінніковим, В.Борківським, В.Рокочою, В.Савченко, В.Янушевичем). – Київ: Абрис, 1992.
 2. “Капітал і підприємництво”, “Основи теорії домогосподарства”. – В кн. Основи економічної теорії (політекономічний аспект) / За ред. Г.Н.Климка та В.П.Нестеренка, 1-4 вид. – Київ: Знання, 1997, 2001, 2002, 2005.
 3. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. – 1-е та 2-ге вид. – Київ: Лібра, АграрМедіаГруп, 1998, 2015.
 4. Посткомуністична трансформація міжбюджетних відносин в країнах Центральної Європи / Інститут Схід-Захід. – Тернопіль: Лілея, 2000.
 5. Словник сучасної економіки Макміллана (науковий редактор). – К.: АртЕк, 2000.
 6. Домогосподарство. – В кн.: Основи економічної теорії / За ред. А.А.Чухна. – Київ: Вища школа, 2001.
 7. Міжбюджетні трансферти у постсоціалістичних країнах: від теорії до реалій : монографія. – К.: Артек, 2002.
 8. Фінансове вирівнювання у процесі трансформації: у пошуку вірної політики (на англ. мові) // Dilemmas and Compromises: Fiscal Equalization in Transition Countries / Ed. by Sergii Slukhai. – Budapest: LGI, 2003. – P.11-32.
 9. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / За ред. М.Я.Азарова. – К.: НДФІ, 2004, 2006 (співавтор).
 10. Бюджетний контроль та підзвітність в Україні: приклад загальної середньої освіти (на англ. мові) // Making Public Finance Public Ed. by Katarina Ott. – Budapest: LGI, 2006, p. 69-93.
 11. Зміцнення фінансів місцевих урядів в Україні (на англ. мові) // Local Government financial Capacity Building in Transition Countries: Selected Country Studies / Ed. by Zeljko Sevic. – Bratislava: NISPAcee, 2006. – P. 127-152.
 12. Фінансове планування // Децентралізація та ефективне місцеве самоврядування. Навчальний посібник. – К: ПРООН, 2007. – С. 137-256.
 13. Мікроекономіка / За ред. В.Д.Базилевича. – К., 2007, 2008 (член авторського колективу).
 14. Мікроекономіка: практикум. Навчальний посібник / За ред. В.Д. Базилевича. – 1, 2-ге, 3-тє вид.,– К.: Знання, 2008, 2010, 2012.
 15. Управління муніципальними активами в Україні (англ. мовою) // MunicipalAssetManagementinTransitionCountries: SelectedCaseStudies / Ed. byL. Sedmihradska. – Bratislava: NISPAcee, 2010. – Pp. 121-139.
 16. Податок на майно в Україні: бути чи не бути – чи є це питанням? (англ. мовою) // Property Tax in Economies in Transition: Selected Case Studies / Ed. by L. Sedmihradska. – Bratislava: NISPAcee, 2010. – Pp. 168-184.
 17. Ukrainian Local Finance under Pressure: Central and Local Governments Respond / Local Goverment Finance in Times of Crises: An Earl Assessment / Ed. bv L. Sedmihradska. N. Bobcheva, M. Lados. – Bratislava: NISPAcee Press, 2011, p. 198-212.
 18. Міжурядові трансферти: теорія і практика : монографія. – К.: Аграр Медіа Груп, 2013.

Переклади:
1. Олсон М. Логіка колективної дії (переклад з англ.) – К.: Лібра, 2004.
2. Веріан Г. Мікроекономіка: проміжний рівень (переклад з англ.) – К.: Лібра, 2006.

Наукові статті:

 1. Ринок праці в пострадянській економіці: український варіант (разом з М.Шаленко) (нім. мовою) // Osteuropawirtschaft. – 1995. – № 3.
 2. Прямі бюджетні трансферти в системі міжбюджетних відносин // Фінанси України. – 1996. – № 12.
 3. Фінансове вирівнювання на рівні територіальних громад: досвід ФРН // Фінанси України. – 1998. – № 5.
 4. Дотації, субсидії та субвенції як інструменти бюджетного регулювання // Наукові праці НДФІ. – 1998. – Вип.6.
 5. Становлення системи фінансового вирівнювання // Фінанси України. – 1998. – № 11.
 6. Місцеві бюджети України: деякі проблемні аспекти // Аспекти місцевого самоврядування. – 1999. – № 2.
 7. Податкові розщеплення як засіб фінансового вирівнювання // Фінанси України. – 2000. – №7.
 8. Децентралізація держави в контексті ринкової трансформації // Вісник Київського університету. Серія „Економіка”. – 2002. – Вип.67.
 9. Mакроекономічні аспекти міжбюджетних трансфертів // Банківська справа. – 2002. – № 5.
 10. Фінанси місцевих урядів України на порозі нового тисячоліття: чи відповідає реформа міжбюджетних відносин суспільним потребам? (англ. мовою) // Public Budgeting and Finance (USA). – 2002. – № 22(3).
 11. Трансферти і конкуренція між суб’єктами міжурядових фінансових відносин // Вісник Київського університету. Серія „Економіка”. – 2005. – Вип.75-76.
 12. Формування доходів місцевих бюджетів в контексті трансформації податкової системи // Фінанси України. – 2006. – № 5.
 13. Що стоїть за відмінностями у ставках єдиного податку для малого бізнесу (англ. мовою) // Finance in Theory and Practice. – 2009. – № 1.
 14. Власні доходи місцевих бюджетів в Україні: сутність, тенденції розвитку та перспективи удосконалення // Вісник Чернівецького торговельно-економічного університету, 2010, вип. 1 (37) Економічні науки. – С. 285-292. (у співавт.).
 15. Досягнення та проблеми фінансової децентралізації в Україні // Економіка України. – 2012. – №2. – С.92-95.
 16. Інституційні передумови розвитку української економіки під кутом зору теорії фіскального федералізму другої генерації // Фінанси України. – 2013. – № 5.
 17. Efficacy of inter-regional fiscal equalization policy in Ukraine // Сучасні проблеми прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем : Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Бердянськ, 2014. – С. 148-170(у співавторстві з О. Комашко).
 18. Ukrainian Fiscal Equalization: Does it Need an Improvement? // Bulletin of the Kyiv National Taras Shevchenko University. Economics. – 2015. – Issue 166. – P. 45-50.
 19. Decentralization in Ukraine: what is on the agenda? // Ante-Portas Studia nad Bezpieczeństwem.– 2015. –Nr 2(5). –S. 11-24.
 20. Чинники суспільного добробуту: інституційний аспект// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : Серія «Економіка і менеджмент». – Вип. 25. – Ч. 1. – Одеса, 2017. – С. 4-8 (у співавторстві з Т. Борщенко).
 21. Current state and prospects of economic relations between Ukraine and Russia // Наука и современное общество: новые интересы, векторы движения, приоритеты развития : Материалы Междунар. научно-практ. конф. (Караганда, 18-19 октября 2018 г.). – Т. 2. – Караганда, 2018. –С. 50-53.
 22. Economic wars within the Russia-Ukraine confrontation // Ante-Portas – Studia nad Bezpieczeństwem. – 2018. – 2(11). – S. 299-325.
 23. Роль прозорості та відкритості бюджетної інформації у процесі добровільного об’єднання територіальних громад // Финансовые услуги. – 2019. – № 1. – C. 10-18 (співавтори Демиденко Л., Наконечна Ю.).
 24. Social welfare dynamics in post-socialist countries: unveiling the secrets of success // Public Sector Economics. – 2019. – No. 43(2). – Рp. 167-194 (Scopus) (у співавторстві з Т. Борщенко).
 25. The principle of transparency: does it work within the Ukrainian decentralization reform // Central European Public Administration Review. –2019. –No. 2. –Рp. 141-165 (Web of Science) (співавтори Демиденко Л., Наконечна Ю., Борщенко Т.).
 26. Public Administration in Ukraine: Adjusting to European Standards // The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. – 2020. – Vol. 13(1). – Рp. 81-108 (Scopus, Web of Science) (співавтори С. Хаджирадєва, А. Рачинський)
 27. Decentralization Policy in Ukraine: how voluntary amalgamation, inter-municipal cooperation and fiscal incentives impacted the local government system // The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. – 2021. – Vol. 14(1). – Рp. 311-342 (Scopus, Web of Science) (співавтор Г. Райт).
 28. Explaining political choice: prospects for economic theory // Bulletin of Taras Shevchenko University, Economics. – 2021. – Vol. 214. – Pp. 27-33.