Структура програм

Освітньо-наукова програма “Фінансові інститути та ризик-менеджмент”

Опис освітньої програми (Завантажити)*

Загальний обсяг кредитів ОП “Фінансові інститути та ризик-менеджмент” складає 120, серед них 88 кредитів – основні дисципліни та 32 кредитів – дисципліни вільного вибору.*

Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис*** Кредити Викладач Робоча програма
1
Професійна та корпоративна етика у фінансових інститутах
Дисципліна знайомить студентів з основним понятійно-категоріальним апаратом етики, її методами та інструментарієм для виокремлення моральної проблематики в контексті діяльності у фінансовій сфері. Артикулюються причини запиту на оновлення ціннісних засад у професійній діяльності як такій та зокрема у фінансовій сфері, порівнюються ціннісно-нормативні вимоги основних етичних систем з конкретизацією в сучасних практиках функціонування фінансових інститутів. Розглядаються предмет професійної та корпоративної етики; акцентується відмінність, суперечності та ймовірність конфлікту між ціннісно-нормативними вимогами професійної та корпоративної моралі. Обговорюються інструменти упередження подібних конфліктів та форми і засоби підвищення етичної компетенції професіоналів фінансової сфери.
5
Приказюк Н.В.
Нападиста В.Г.
2 Фінансова стабільність та фінансові шоки (Financial Stability & Financial Shocks) Дисципліна висвітлює сутність та особливості розгортання фінансових шоків, концептуальні засади фінансової стабільності та фінансової стійкості, визначає специфіку регулювання фінансової системи та його ролі у подоланні фінансових криз, розкриває особливості макропруденційного регулювання, висвітлює особливості реалізації фінансових криз на глобальному рівні (на прикладі глобальної фінансової кризи) та на рівні країни (на прикладі України), а також акцентує увагу на шляхах їх подолання / This training course highlights the essence and features of the deployment of financial shocks, the conceptual foundations of financial stability and financial soundness, defines the specifics of regulation of the financial system and its role in overcoming financial crises, reveals the peculiarities of macroprudential regulation, highlights the features of the financial crises at the global level (using the example of global financial crisis) and at the country level (for example, Ukraine), and also focuses on ways to overcome them. 5 Версаль Н.І. Завантажити
3 Аналіз бізнес-процесів у фінансовій сфері (Business Intelligence in Finance) Дисципліна передбачає формування умінь студентів щодо ідентифікації бізнес-процесів у компанії та їх аналізу. Дисципліна містить вступ до бізнес-аналітики, включаючи процеси, методології, інфраструктуру та поточні практики, що використовуються для перетворення даних у корисну інформацію для підтримки прийняття бізнес-рішень щодо оптимізації існуючих процесів у компанії. Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні положення аналізу бізнес-процесів. / The discipline involves forming students’ skills in identifying business processes in the company and their analysis. The discipline introduces business analytics, including the processes, methodologies, infrastructure, and current practices that transform data into useful information to support business decision-making and optimize existing company processes. The subject of study of the academic discipline is the theoretical and practical provisions of the analysis of business processes. 4 Балицька М.В. Завантажити
4 Управління приватним капіталом (Wealth Management and Asset Allocation) Дисципліна передбачає поглиблення знань студентів в широкому спектрі питань вгалузі управління багатством. В рамках основної навчальної програми будуть розглянуті як традиційні, так і не традиційні фінансові інструменти. Крім ринку цінних паперів в рамках дисципліни передбачено вивчення товарних ринків, об’єктів прямого інвестування. Особлива увага звертатиметься на питання оцінки ризиків, державного регулювання, оподаткування бізнесу та домогосподарств.
Важливим розділом дисципліни буде вивчення систем управління клієнтськими відносинами. Використання реальних прикладів дасть учасникам можливість на практиці ознайомитися з широким спектром інвестиційних питань.
4 Лобова О.М. Завантажити
5 Стратегічний менеджмент Дисципліна складається з двох змістових модулів. У першому модулі “Теоретичні основи реалізації концепції стратегічного менеджменту на підприємстві” увага акцентується на основних складових системи стратегічного менеджменту, методах аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища організації, місії і цілях організації, визначенні конкурентних переваг організації. У другому модулі “Практичні інструменти стратегічного менеджменту” увага зосереджена на портфельному аналізі у розробці стратегій підприємства, стратегічному плануванні, організаційному та фінансово-економічному механізмі забезпечення стратегічного менеджменту. 5 Ситницький М.В. Завантажити
6 Фінансові інститути та ринки Дисципліна присвячена вивченню теоретичних і практичних засад функціонування фінансових інститутів на ринках грошей і ринках капіталу в економіці країни. Студенти отримають уявлення про сучасні методи вивчення фінансових ринків і інститутів, розробки стратегій розвитку фінансових інститутів, що використовуються в міжнародній та вітчизняній практиці. 5 Гудзинська Л.Ю. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Візуалізація фінансових даних (Financial Data Visualization) Дисципліна спрямована на вивчення сучасних практик та технік представлення фінансових даних. В рамках дисципліни студенти вчаться інтерпретувати отриману в результаті аналізу інформацію та візуалізувати її за допомогою спеціалізованих програм.
Ціллю дисципліни є формування у студентів базових знань з візуалізації фінансових даних, а також інструментів та концепцій, які застосовуються для створення фінансових звітів та їх презентацій. / The discipline is focused on studying modern practices and techniques for presenting financial data. As part of the discipline, students learn to interpret the information obtained from the analysis and visualize it with the help of specialized programs. The discipline aims to provide students with basic knowledge of visualizing financial data, as well as tools and concepts used to create financial reports and presentations.
6 Балицька М.В. Завантажити
2
Корпоративні фінанси
Актуальність вивчення дисципліни зумовлена необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють компетентностями, необхідними для ефективного управління корпоративними фінансами, розробки та реалізації довгострокових і короткострокових фінансових рішень в умовах впровадження міжнародних стандартів соціально відповідального бізнесу; здатні діяти відповідально та вирішувати завдання з корпоративного фінансового планування, ризик-менеджменту та політики управління власним і позиковим капіталом корпорації на основі ефективної взаємодії з фінансовими установами на ринку фінансових послуг. Особливістю навчальної дисципліни «Корпоративні фінанси» є спрямованість на посилення практичної складової навчання на основі опанування студентами сучасного інструментарію розв’язку прикладних завдань з управління фінансами корпорації відповідно до реалізації довгострокових цілей її розвитку та забезпечення стратегічних конкурентних переваг.
6
Науменкова С.В.
Любкіна О.В.
3 Управління соціальними ризиками (Social Risk-Management) Дисципліна присвячена етапам, стратегіям і методам управління соціальними ризиками на мікро- та макрорівні, особливостям забезпечення населення дієвим соціальним захистом. 6 Шолойко А.С. Завантажити
4 Управління та оптимізація фінансового портфеля (Portfolio optimization and management) Дисципліна присвячена вивченню теоретичних та методологічних засад управління та оптимізації фінансового портфеля; висвітленню практичних аспектів формування портфелю фінансових активів з урахуванням особливостей поєднання різних фінансових інструментів у кожному випадку. Студенти повинні отримати уявлення про формування системи управління та оптимізації фінансового портфеля, оволодіти методами прийняття обґрунтованих рішень в області управління цінними паперами та формуванні навичок фінансового мислення. 5 Гудзь Г.О. Завантажити
5 Ризик-менеджмент фінансових ринків та інститутів Дисципліна спрямована на формування у студентів базових знань щодо виявлення та оцінки ризиків фінансового ринку та сучасних методів їх управління. Друга частина курсу передбачає вивчення студентами особливостей ризик-менеджменту різних фінансових інститутів, враховуючи індивідуальну специфіку прояву ризиків. 6 Тригуб О.В. Завантажити
6 Курсова робота з дисципліни Ризик-менеджмент фінансових ринків та інститутів Метою написання курсової роботи з дисципліни «Ризик-менеджмент фінансових ринків та інститутів» є проведення студентами наукового дослідження щодо актуальних питань розвитку фінансових ринків та інститутів в Україні та інших країнах світу, а також способів управління ризиками в цих інститутах. Курсова робота виконується для того, щоб поглибити, закріпити та узагальнити знання, які студенти отримують під час вивчення даної дисципліни упродовж семестру. Крім того, підготовка курсової роботи дозволяє студентам застосувати набуті знання й навички для вирішення конкретних завдань прикладного характеру. 3 Тригуб О.В. Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Методологія наукових досліджень у фінансовій сфері Дисципліна присвячена вивченню теоретичних та практичних засад методології та організації наукових досліджень у фінансовій сфері: сутність, принципи та особливості методології наукових економічних досліджень, практичне застосування методики конструювання понятійного апарату та методів наукових досліджень при проведенні магістерського дослідження, написанні магістерської роботи та інших наукових праць. Програма навчальної дисципліни містить два модулі. Перший модуль «Зміст і процедура наукових досліджень» спрямований на вибір наукового напрямку та формулювання теми наукового дослідження; визначення актуальності, об’єкту, предмету, мети, завдань та результатів дослідження; сутність та вибір методів наукового дослідження. Другий модуль «Методологія наукових досліджень. Підготовка наукових публікацій» розкриває методику конструювання понятійного апарату, вимоги до підготовки наукових публікацій у фахових виданнях та науково метричних базах даних. 6 Пікус Р.В. Завантажити
2 Прикладна статистика у фінансовій сфері Дисципліна складається з двох змістових модулів. Перший модуль «Система автоматизованої обробки інформації» розкриває принципи роботи :робочий інтерфейс,управління базами даних, формування робочої книги та файлів звіту. Використання методу описової статистики: групування та перегрупування,узагальнення та порівняння за допомогою середніх, абсолютних і відносних величин, а також методи оцінювання та аналізу варіації, диференціації, концентрації та порівняння структур в часі і просторі. У другому модулі «Аналітична статистика» увага звертається на методи перевірки статистичних гіпотез щодо: характеристик вибіркової сукупності, відповідності емпіричного , істотності розбіжностей середніх і часток у порівняних сукупностях, а також дисперсій, випадковості взаємозв’язку між ознаками; методи аналізу тенденції розвитку та сезонних коливань, індексного аналізу. 6 Гончар І.А. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
1 Маркетинг фінансових послуг (Кластер 1. Ризик-менеджмент фінансових ринків) Дисципліна присвячена вивченню теоретичних та методологічних засад комплексної системи збуту фінансових послуг, що зорієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і отримання прибутку на основі вивчення і прогнозування грошового ринку. Студенти отримають уявлення про сучасні методи вивчення грошового ринку та ринку фінансових послуг, прогнозування їх кон’юнктури, розробки стратегії розвитку фінансової організації, які використовуються в міжнародній та вітчизняній практиці. Дисципліна розкриває практичну значимість маркетингу фінансових послуг, його роль в фінансах. Особлива увага приділяється сутності маркетингу фінансових організацій, його принципам та функціям, специфіці фінансових продуктів, дослідженню та аналізу маркетингової стратегії фінансової організації, товарній політиці щодо фінансових послуг та ціноутворенню на ці послуги, продажу фінансових послуг і стимулювання їх збуту, комунікаціям, організації маркетингової служби в фінансовій організації. 6 Гудзинська Л.Ю. Завантажити
2 Конструювання структурних фінансових продуктів (Кластер 1. Ризик-менеджмент фінансових ринків) Дисципліна розкриває причини виникнення інструментарію та ринку структурних продуктів, знайомить з основними методами оцінки структурних продуктів, розкриває особливості ціноутворення, а також фактори, що впливають на їх поточну вартість. 5 Юхименко В.М. Завантажити
3 Бенчмаркінг фінансових ринків та інститутів / Benchmarking of Financial Markets and Institutions (Кластер 1. Ризик-менеджмент фінансових ринків) Дисципліна присвячена вивченню теоретичних та методологічних засад сучасного напряму маркетингових досліджень, пов’язаних із вивченням передового досвіду інших фінансових інститутів – бенчмаркінгу. Дисципліна розкриває основні питання щодо сутності бенчманкінгу та основних його видів, а також практичні аспекти організації бенчмаркінгових досліджень фінансових ринків та інститутів. 5 Гудзинська Л.Ю. Завантажити
4 E-бізнес фінансових інститутів / E-Business Financial Institutions (Кластер 2. Управління фінансовими інститутами) Діджиталізація сьогодні проявляється на всіх рівнях, як ведення бізнесу, так і державного управління, особливо на ринках фінансових послуг, і виступає як стратегічний інструмент оптимізації взаємодії з урахуванням можливих ризиків. Дисципліна присвячена вивченню теоретичних і методологічних засад діджиталізації фінансових інститутів та електронних форм ведення бізнесу. Студенти отримають уявлення про сучасні методи взаємодії на ринку фіансовихих послуг та основні відмінності від класичних форм / Today, digitization manifests itself at all levels, both business and public administration, especially in financial services markets, and acts as a strategic tool for optimizing interaction taking into account possible risks. The discipline is devoted to the study of the theoretical and methodological foundations of digitalization of financial institutions and electronic forms of doing business. Students will get an idea of modern methods of interaction in the market of financial services and the main differences from classical forms. 5 Ерастов В.І. Завантажити
5 Цільове фінансування (Кластер 2. Управління фінансовими інститутами) Дисципліна представлена двома модулями. У першому модулі «Передінвестиційний аналіз інвестиційних проектів» поглиблюються знання з теорії та практики здійснення передінвестиційних досліджень та формування стратегії залучення капіталу банківськими установами – учасниками проектного фінансування. Другий модуль «Фінансування інвестиційних проектів» спрямований на набуття поглиблених знань та практичних навичок з ризик-менеджменту, фінансового моніторингу та оцінки ефективності проектних рішень. 6 Прокоф’єва О.В. Завантажити
6 Compliance у фінансових інститутах (Кластер 2. Управління фінансовими інститутами) Дисципліна розглядає коло питань, що пов’язані з формуванням сучасної системи поглиблених знань теорії і практики впровадження комплаєнсу, його основних інструментів та механізмів взаємодії. Студенти отримають уявлення про особливості впровадження системи комплаєнсу у фінансових інститутах. 5 Третяк Д.Д. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
4 Науково-дослідна практика Головний зміст науково-дослідної практики полягає у залученні студентів до самостійної дослідницької роботи, ознайомленні з методикою проведення науково-дослідної роботи в академічних та спеціалізованих інститутах, практикою підприємництва, питаннями реалізації теоретичних та наукових розробок в сфері їх професійної діяльності. Предметом науково-дослідної практики є поглиблення навичок самостійної наукової роботи, розширення наукового світогляду студентів, дослідження проблем практики та вміння пов’язувати їх з обраним теоретичним напрямком дослідження, визначати структуру та логіку майбутньої магістерської роботи. 6 Завантажити
5 Кваліфікаційна робота магістра Кваліфікаційна робота магістра є самостійним науковим дослідженням студента, яке виконується на завершальному етапі фахової підготовки і є однією із форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при розв’язуванні конкретних економічних, соціальних та виробничих завдань. 10 Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
1 Злиття та поглинання (Кластер 1. Ризик-менеджмент фінансових ринків) Дисципліна присвячена вивченню теоретичних та економіко-організаційних засад процесів консолідації в банківській системі, злиття та поглинання в індустрії фінансових послуг загалом. Студенти повинні набути знання та навички щодо аналізу діяльності комерційних банків та інших фінансово-кредитних інститутів – претендентів на участь у спільній реорганізації; опанувати економіко-правовими основами процесів консолідації в індустрії фінансових послуг з урахуванням особливостей національної та зарубіжної практики. Знання, здобуті студентами в результаті вивчення цієї дисципліни стануть в нагоді при виборі напряму подальшої професійної спеціалізації, зокрема, для роботи в центральному банку, банках другого рівня, небанківських фінансово-кредитних установах, консалтингових компаніях, інших фірмах, які користуються фінансовими послугами. 5 Васильченко З.М. Завантажити
2 Інноваційні фінансові платформи (Кластер 1. Ризик-менеджмент фінансових ринків) Дисципліна вивчає теоретичні та методологічні засади теорії інновацій; висвітлює практичні аспекти пов’язаних з інноваціями фінансових платформ з урахуванням особливостей поєднання різних технологій та їх взаємодії з фінансовим ринком. 5 Гудзь Г.О. Завантажити
3 Поведінка фінансових ринків / Financial Market Behavior (Кластер 1. Ризик-менеджмент фінансових ринків) На сьогодні, біхевіоральний аналіз став необхідним інструментом для прогнозування та оптимізації патернів взаємодії суб’єктів різних рівнів фінансової діяльності, що виявляється на всіх рівнях – як мікро-, так і макрорівні. Це дозволяє прогнозувати та оптимізувати патерни взаємодії між суб’єктами різних рівнів фінансової діяльності. Дисципліна присвячена вивченню теоретичних та методологічних засад поведінкових змін на різних рівнях взаємодії суб’єктів у фінансовій сфері. Студенти повинні розуміти сучасні поведінкові аномалії на фінансових ринках та основні відмінності від ефективних форм ринкового середовища./Currently, behavioral analysis has become an essential tool for forecasting and optimizing patterns of interaction among entities of various levels of financial activity, at both micro and macro levels. This enables the prediction and optimization of patterns of interaction between entities of different levels of financial activity. The discipline is dedicated to studying the theoretical and methodological foundations of behavioral changes at different levels of interaction among entities in the financial sphere. Students should understand modern behavioral anomalies in financial markets and the main differences from efficient market forms. 6 Ерастов В.І. Завантажити
6 Антикризовий менеджмент (Кластер 2. Управління фінансовими інститутами) Метою дисципліни є систематизація знань та уявлень студентів про практику і мистецтво управління кризовим станом компанії. Студенти ознайомляться з теоретичними основами сутності криз, їх класифікацією та стадіями, симптомами і ознаками криз, а також ресурсним потенціалом кризових явищ в стратегічному вимірі. Дисципліна включає методи і засоби моніторингу та поглибленої діагностики стану компанії, розробку стратегії в антикризовому менеджменті, формування плану антикризових заходів, політику антикризових дій, методи зворотнього зв’язку, управління продажем, формування “продуктової бібліотеки”, РR-заходи та інші аспекти, пов’язані з антикризовим управлінням. 6 Нечипоренко В.І. Завантажити
7 Фінансова інформація та прийняття стратегічних рішень / Financial Information and Strategic Decision Making (Кластер 2. Управління фінансовими інститутами) Дисципліна спрямована на розкриття підходів до ефективного використання фінансової інформації для ухвалення стратегічних рішень з метою забезпечення належного управління фінансовими та нефінансовими корпораціями. 5 Шолойко А.С. Завантажити
8 Управління змінами (Кластер 2. Управління фінансовими інститутами) Дисципліна передбачає формування уявлення про зміст змін, найважливіші процеси і методи проведення змін в організації, здобуття навичок з питань управління змінами. 5 Моташко Т.П. Завантажити
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університету. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору