Пікус Руслана Володимирівна

Посада: професор, заступник декана з навчальної роботи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Навчання:
1978 р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Курси, які викладаються:
Страхування
Фінансово-кредитний ринок (фінансовий ринок, страхування)
Управління фінансовими ризиками

Наукові інтереси:
Ризик-менеджмент в системі фінансових відносин, страхування в системі ризик менеджменту

Нагороди:
– «Відмінник освіти України»
– Подяка Київського міського голови
– Почесна грамота Київського національного університету
– Відзнака Ліги страхових організацій України.
– Почесна грамота Верховної ради України.
– Заслужений працівник освіти

Основні наукові праці:
1. Підручник “Управління фінансовими ризиками”, 20 арк., К.: Знання 2010
2. Підручник “Страхування” за редакцією В.Д. Базилевича 1019 с. К.: Знання 2008
3. Фінансові ризики суб’єктів господарювання. Розділ в колективній монографії „Фінанси в період реформування АПК” в т.ч. автора Київ-2002 ІАЄ 2,5 друк. арк.
4. Кол. Монографія Є.Слуцький. Визнання Розділ „Внесок Є. Слуцького в теорію актуарних розрахунків і страхову статистику” Київ-2002 „Знання” 1,5 друк. арк.
5. Навчальний посібник “Управління фінансовими ризиками” Київ-2001 “КРОК” 6 др. арк.
6. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Фінансові ризики” друк. Київ-2001 РВВ”КІЕМБСС” 3 др.арк
7. Методичні матеріали з курсу “Фінансові ризики” Київ -2001 Акад. праці і соц. відн. 2друк арк
8. Навчально-методичні матеріали з курсу “Страхування” Київ-2000 ІПО Київ. Нац. Унів. Ім. Т.Шевченка . 2друк. арк
9. Навчально-методичний комплекс з дисципліни Страхування” Київ-2001 РВВ”КІЕМБСС” 4 др.арк
10. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту випускної кваліфікаційної роботи бакалаврів з економіки підприємства Київ-2001 РВВ ІМФ
11. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Страхові послуги” Київ-2002 РВВ ІМФ 4 др.арк
12. Методичні рекомендації з написання курсової роботи з дисципліни „Теорія фінансів” і „Теорія кредиту” Київ ІМФ-2002
13. Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Страхові послуги” друк. Київ-2003 Академія праці і соціальних відносин, 3 друк.арк.
14. Навчально-методичний комплекс з дисципліни Страхування” Київ-2004 ІПО Київ. Нац. Унів. Ім. Т.Шевченка 6 друк. арк.
15. Самостійна робота студентів як складова нової парадигми сучасної вищої школи Квітень 2004 р.
16. Збірник наук.праць Київ. Нац. Унів. Ім. Т.Шевченка 0,8 друк. арк.
17. Сучасна економічна освіта:Україна і Болонський процес, кол.монографія, „Знання” 2006 р. „Знання” 15 друк арк.
18. Програми вступних іспитів на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр” 2006 р. Київ. Нац. Унів. Ім. Т.Шевченка 10 друк.арк.
19. Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів і магістрів за напрямами „Економіка і підприємництво”, „Менеджмент” 2007 р. Київ. Нац. Унів. Ім. Т.Шевченка 10 друк.арк
20. The theory and practice of the efficient capital market hypothesis // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2013. – № 135. – С. 5-7.
21. Досвід інвестиційної діяльності зарубіжних страхових компаній / Р. Пікус, Д. Нестерова // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – № 156. – С. 6 – 11.
22. Страхові послуги: підручник. — У 2 част. — Ч.1 / за ред. В.Д. Базилевича. — К.: Логос, 2014. — 496 с.
23. Страхові послуги: підручник. — У 2 част. — Ч.2 / за ред. В.Д. Базилевича. — К.: Логос, 2014. — 544 с.
24. Страхування: лабораторний практикум. / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста, А.С. Шолойко, О.М. Лобова. — К.: Логос, 2014. — 208 с.
25. Методичні вказівки щодо написання випускних кваліфікаційних робіт магістрів для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит», спеціалізованої програми «Управління ризиками та страхування» / упорядники Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк – К.: ЦП «Компринт», 2014 – 54 с.
26. Методичні вказівки щодо написання звітів з науково-дослідної практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит», спеціалізованої програми «Управління ризиками та страхування» / упорядники Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко. – К.: ЦП «Компринт», 2014 -60 с.
27. Методичні вказівки щодо написання звітів з асистентської практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит», спеціалізованої програми «Управління ризиками та страхування» / упорядники Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко. – К.: ЦП «Компринт», 2014 – 44 с.
28. Страхові послуги: лабораторний практикум. / [Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко та ін.]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. — К.: ЦП «Компринт», 2014. — 268 с.
29. Міждисциплінарний словник зі страхування та ризик-менеджменту/ Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, О.М. Лобова та ін.; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. – К.: Логос, 2015. – 508 с.
30. Пікус Р.В. Страховий захист підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки України: монографія / Р.В. Пікус, О.М. Лобова. – К.: Логос, 2015 – 192 с.
31. Страхування: опорний конспект (укр. та рос. мовами) / [Пікус Р.В., Приказюк Н.В., Шолойко А.С., Моташко Т.П. та ін.]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. – К.: Логос, 2015. – 275 с.
32. Пікус Р.В. Формування і розвиток системи медичного страхування в Україні: монографія / Р.В. Пікус, Є.В. Дяченко. – К.: Логос, 2015. – 175 с.
33. Пікус Р.В. Взаємодія страхових компаній і банків на ринку фінансових послуг України : [монографія] / Пікус Р.В., Олійник Г.І. – К. : Компринт, 2015. – 186 с.
34. Ефективність інвестиційної стратегії страхових компаній в Україні / Р. Пікус, Д. Нестерова // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – № 168. – С. 6 – 12.
35. Інноваційний розвиток страхової діяльності як основа підвищення її ефективності / Р. Пікус, В. Заколодяжний // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – № 168. – С. 72 – 80.
36. Пікус Р.В. Інноваційні канали збуту страхових продуктів у сфері особистого страхування / Р. В. Пікус, В. О. Заколодяжнний // Інвестиції: практика та досвід – № 7. – 2016. С.71-76
37. Пікус Р.В. Фінансова стійкість страхової організації та джерела її забезпечення / Р.В.Пікус, М.В.Балицька // Науковий вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія. Економіка. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – №180. – с. 6-10.
38. Пікус Р.В. Характеристика джерел забезпечення фінансової стійкості страхової компанії / Р.В.Пікус, М.В.Балицька // Фінансові послуги. – 2017. – №1. – С. 2-5.
39. Пікус Р.В. Реформування пенсійних систем зарубіжних країн: досвід для України/ Р.В. Пікус, А.С. Хемій // Финансовые услуги. – №2. –  с.6-10.
40. Страхові послуги: опорний конспект лекцій / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста, Т.П. Моташко — К.: Логос, 2017. — 290 с.
41. Соціальне страхування: навчальний посібник / Р.В.Пікус, Н.В. Приказюк, С.Б. Березіна, Д.Д. Третяк. – К.: ЦП«Компринт», 2018 – 197 с.