Приказюк Наталія Валентинівна

Посада: Завідувач кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: Професор

Навчання:
1998 -2004 рр. – навчалася на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію магістра економічних наук (диплом з відзнакою).
2004-2007 рр. – навчалася в аспірантурі за спеціальністю 08.04.01 «фінанси, грошовий обіг та кредит» (кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
Січень 2008 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит» на тему: «Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів» (науковий керівник – к.е.н., доц. Пікус Р.В.).
Лютий 2018 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит» на тему: «Розвиток страхової системи України» (науковий керівник – д.е.н., проф., член-коресподент НАН України Базилевич В.Д.).

Трудова діяльність:

  • З жовтня 2006 року – асистент кафедри, фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
    З грудня 2009 року – доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
    З січня 2016 року – виконуючий обов’язки завідувача кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • З травня 2019 року – завідувача кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Курси, які викладаються:
«Страхування», «Ринок страхових послуг», «Менеджмент у страхових організаціях», «Управління фінансовими ризиками», «Менеджмент страхування».

Наукові інтереси:

Фінансові послуги та фінансові інститути, страхова система, банківська система, система ризик-менеджменту.

Нагороди та відзнаки:
2013 р. – Подяка МОН України, НАН України, Національного центру «Мала академія наук України»;
2014 р. – Лауреат Премії імені Тараса Шевченка;
2014 р. – Подяка Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
2018 – Грамота Міністерства освіти і науки України.

Основні публікації:
Автор та співавтор понад 130 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 1 одноосібної монографії, 1 одноосібного навчального посібника, 14 навчальних посібників та підручників у співавторстві (з них 4 з грифом МОН України).

Основні навчально-методичні праці:
1. Управління фінансовими ризиками: Опорний конспект лекцій / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 228 с.
2. Управління фінансовими ризиками: Робочий зошит / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 160 с.
3. Управління фінансовими ризиками: Навчальний посібник / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк. – К. : Знання, 2010. – 598 с. (розд. 3, розд. 11).
4. Практикум зі страхування: навч. посіб. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Р.В. Пікус та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. – К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 479 с. (розд. 3).
5. Страхування: практикум. навч. посіб. / за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К: Знання, 2011. – 607 с. (розд. 3).
6. Управління фінансовими ризиками: лаборатор. практикум / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста. – К.: Логос, 2012. – 280с. (93с.)
7. Приказюк Н.В. Менеджмент у страхових організаціях: навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей. – К.: Логос, 2012. – 60с.
8. Страхові послуги: підручник. — У 2 част. — Ч.1 / за ред. В.Д. Базилевича. — К.: Логос, 2014. — 496 с. (57 с.).
9. Страхові послуги: підручник. — У 2 част. — Ч.2 / за ред. В.Д. Базилевича. — К.: Логос, 2014. — 544 с. (176 с.).
10. Страхування: лабораторний практикум. / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста, А.С. Шолойко, О.М. Лобова. — К.: Логос, 2014. — 208 с. (42 с.).
11. Страхові послуги: лабораторний практикум. / [Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко та ін.]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. — К.: ЦП «Компринт», 2014. — 268 с. (50 с.).
12. Страхування: опорний конспект лекцій (українською та російською мовами). / [Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, А.С. Шолойко та ін.]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. — К.: Логос, 2015. — 276 с. (15 с.).
13. Міждисциплінарний словник зі страхування та ризик-менеджменту / [Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, О.М. Лобова та ін.]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. – К.: Логос, 2015. – 508 с. (64 с.).
14. Приказюк Н.В. Менеджмент у страхових компаніях: лабораторний практикум / Н.В. Приказюк. — К.: ЦП «Компринт», 2015. — 247 с.
15. Приказюк Н.В. Менеджмент у страхових компаніях: лабораторний практикум. – К.: Компринт, 2015. – 247 с.
16. Страхові послуги: опорний конспект лекцій / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста, Т.П. Моташко — К.: Логос, 2017. — 290 с.
17. Соціальне страхування: навчальний посібник / Р.В.Пікус, Н.В. Приказюк, С.Б. Березіна, Д.Д. Третяк. – К.: ЦП«Компринт», 2018 – 197 с.
18. Ринок фінансових послуг: підручник / Приказюк Н.В., Лютий І.О., Пікус Р.В., Рожко О.Д. та ін.; за ред. Н.В. Приказюк: К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 757 с.
19.Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє: монографія / колектив авторів/ К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 416с.

Основні наукові праці:
Інвестиційна діяльність комерційних банків: Монографія / І.О. Лютий, Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, К.І. Старовойт-Білоник – Івано-Франківськ: ПВНЗ «Галицька академія», 2010. – 388 с. (107 с.).
Приказюк Н.В. Інтеграція страхових компаній і банків: стратегічний альянс // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2008. – №106. – С. 30-32.
Приказюк Н.В. Перспективи розвитку страхового ринку України в умовах глобалізації / Н.В. Приказюк // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2009. – №113. – С. 39-42.
Пікус Р.В., Приказюк Н.В. Страхові ринки України і Росії в умовах фінансової кризи // Фінанси України. – 2009. – №12 (169). – С. 47-55.
Приказюк Н.В. Державне регулювання страхового сектору України: тенденції та перспективи розвитку / Н.В. Приказюк // Фінанси України. – 2010. – №7 (176). – С. 101-108.
Приказюк Н.В. Стратегії поведінки страхових організацій на сучасному страховому ринку / Н.В. Приказюк, Г.Ю. Марченко // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2010. – №120. – С. 24-27.
Приказюк Н.В. Система медичного страхування: зарубіжний досвід та особливості організації в Україні / Н.В. Приказюк // Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. –2011. – Вип. 1.– С. 53-59.
Приказюк Н.В. Управління агентською мережею страхової компанії / Н.В. Приказюк // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2011. – №126. – С. 27-30.
Приказюк Н.В. Співпраця банків і страхових компаній: проблеми та перспективи розвитку / Н.В. Приказюк // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. –2011. – Вип. 25.– С. 106-113.
Приказюк Н.В. Стан та перспективи розвитку страхування життя в Україні / Н.В. Приказюк // Формування ринкових відносин. – 2011. – №7 (122). – С. 127-132.
Приказюк Н.В. Підвищення привабливості страховиків шляхом удосконалення програм «лояльності» / Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2012. – №133. – С. 43-45.
Приказюк Н.В. Розвиток світового страхового ринку в посткризовий період / Н.В. Приказюк // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2013. – №135. – С. 22-25.
Приказюк Н.В. Діяльність страхових брокерів в Україні та її регулювання / Н.В. Приказюк // Ефективна економіка. – 2013. – №2. – Режим доступу до журналу:http://www.economy.nayka.com.ua.
Приказюк Н.В. Сертифікація страхових агентів та перспективи її впровадження в Україні / Н.В. Приказюк, О.О. Губанкова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – №7. – С. 73-76.
Приказюк Н.В. Роль Інтернету в реалізації страхових послуг / Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2014. – №3(156). – С. 52-56. –
Приказюк Н.В. Страхування як механізм фінансування ризиків та інструмент страхового захисту держави // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. –2014. – Вип. 1 (28, т.2). – С. 236-247.
Prikazyuk N., Motashko T. Stress testing as an integral component of risk management in insurance company // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. Volume 2. – 2014. – №4. – С. 109-112.
Приказюк Н.В. Нові вектори розвитку автотранспортного страхування в Україні / Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2015. – №3(168). – С. 37-47.
Приказюк Н.В. Тенденції та перспективи розвитку пенсійної системи України / Н.В. Приказюк, М.В. Балицька // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – №7. – Режим
Prikazyuk N., Motashko T. Security of the Insurance Market of Ukraine and the Determining Factors. // Procedia Economics and Finance. – Volume 27, 2015. – Pages 288 – 310. – Source: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115010011
DOI:10.1016/S2212-5671(15)01001-1Приказюк Н.В. Нові можливості для розвитку страхової системи України / Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – Том 1. –- №4. – С. 177-192.
Приказюк Н.В. Страхова система України: теорія, методологія, практика: монографія / Н.В. Приказюк. – Логос, 2017. – 611 с.
Prykazyuk N. Vectors of economic development of Ukraine in the terms of financial security / V. Bazylevych, N, Prykazyuk N, H. Tlusta //  Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Ун-т банк. справи Нац. банку України, Харк. ін-т банк. справи.  – 2017. – №22 (Том 1). – С. 288-299.
Prykazyuk N. The impact of cooperation between insurers and banks on the development of the insurance system / N. Prikazyuk, G. Oliynik // Baltic Journal of Economic Studies. – 2017. – Vol 3, No 2. – С. 121-127. – Source: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/185/191
DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-2-121-127