Третяк Діана Дмитрівна

Посада: Доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Навчання:
2002-2008 рр. – навчалася на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Економіка підприємства” та здобула кваліфікацію магістра економічних наук.
2008-2011 рр. – навчалася в аспірантурі за спеціальністю 08.00.08 “гроші, фінанси і кредит” (кафедра фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
Лютий 2012 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит» на тему: «Місцеві бюджети у фінансовому забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів України» (науковий керівник д.е.н., проф. Осецький В.Л.).

Трудова діяльність:
З вересня 2011 року – асистент кафедри страхування та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
З грудня 2016 року – асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З червня 2018 року – доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Курси, які викладаються: «Ринок страхових послуг», «Соціальне страхування», «Страхування».

Наукові інтереси: страхування, соціальне страхування, медичне страхування, інновації у страхуванні.

Основні наукові праці:
1. Рожко Д.Д. Теоретичні засади та проблематика визначення сутності бюджету / Д.Д. Рожко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2009. – №110. – С. 54-56.
2. Рожко Д.Д. Зарубіжний досвід формування бюджету та можливості використання в Україні / Д.Д. Рожко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2009. – №112. – С. 43-46.
3. Рожко Д.Д. Реструктуризація національної економіки як фактор формування бюджетної системи / Д.Д. Рожко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2009. – №115. – С. 57-59.
4. Рожко Д.Д. Особливості використання програмно-цільового методу бюджетного планування в Україні / Д.Д. Рожко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2010. – №1. – С. 250-256.
5. Третяк Д.Д. Роль місцевих бюджетів у системі виконання державного бюджету в Україні / Д.Д. Третяк // Науковий вісник Академії муніципального управління. – 2010. – №8. – С. 266-272.
6. Третяк Д.Д. Місцеві запозичення як джерело фінансового забезпечення реструктуризації економіки регіонів / Д.Д. Третяк // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №18. – C. 60-63.
7. Третяк Д.Д. Бюджетний потенціал місцевого соціально-економічного розвитку / Д.Д. Третяк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №12 (115). – C.180-183.
8. Третяк Д.Д. Стратегии реформирования местных бюджетов в Украине / Д.Д. Третяк // НПЖ “Финансы и учет”. – №2. – 2010. – С.17-21.
9. Третяк Д.Д. Особливості фінансування реструктуризації регіональної економіки / Д.Д. Третяк // Економіка та держава. – 2011. – №4. – С. 53-56.
10. Третяк Д.Д.Суперечності розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні / Д.Д. Третяк // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – № 154. – С. 89 – 94.
11. Третяк Д.Д.Зарубіжний досвід збору внесків на соціальне страхування та можливість його застосування в Україні / Д.Д. Третяк // Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К. Лазурит Поліграф, 2014. – С.346-349.
12. Третяк Д.Д. Прогнозування розвитку сектору медичного страхування в Україні / Д.Д. Третяк, Ю.О. Мінадзе // Наукові праці НДФІ. – 2014.- Вип.3.-С.111-120.
13. Страхові послуги: лабораторний практикум/ Пікус Р.В. /Приказюк Н.В. / Моташко Т. П. /Тлуста Г.Ю./ Шолойко А.С./ Третяк Д.Д. – К.:ЦП «Компринт», 2014. – 268 с.
14. Третяк Д.Д. Оцінка стану та необхідність реформування діяльності Пенсійного фонду України / Д.Д. Третяк // Економіка і фінанси. – 2015. – №10. – С.58-70.
15. Соціальне страхування: лабораторний практикум / С.Б. Березіна, Д.Д. Третяк. – К.:ЦП «Компринт», 2015. – 185 с.
16. Соціальне страхування: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» Березіна С.Б., Третяк Д.Д., Компринт, 2015. – 60 с.
17. Міждисциплінарний словник зі страхування та ризик-менеджменту / Пікус Р.В. / Приказюк Н.В. / Лобова О. М. – Київ, «Логос», 2015–508 с.
18. Tretiak D. Areas for innovative products implementation in insurance market of Ukraine / D.Tretiak. – Baltic Journal of Economic Studies. – №1. – 2017. – P.51-60.
19. Медичне страхування: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» / Пікус Р.В., Приказюк Н.В., Березіна С.Б., Третяк Д.Д.– К., 2017. – 41 с.
20. Третяк Д.Д. Перспективи впровадження інновацій в особистому страхуванні на прикладі зарубіжних країн / Д.Д. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – №194.– С.50–59.
21. Страхування від нещасних випадків у провідних країнах світу: перспективи адаптації в Україні / Третяк Д.Д., Руденко А.С. – Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – №7. – С. 62-66.
22. Соціальне страхування: навчальний посібник / Р.В.Пікус, Н.В. Приказюк, С.Б. Березіна, Д.Д. Третяк. – К.: ЦП«Компринт», 2018 – 197 с.
23. Фінанси: підручник / І.О. Лютий, Р.В. Пікус, О.Д. Рожко. – К.: Видавництво Ліра, 2018 – 728 с.