Юхименко Володимир Миколайович

Посада: Асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

Науковий ступінь: кандидат  економічних наук

Навчання:

 • – 2008 -2014 рр. – навчався на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобув кваліфікацію магістра фінансів та кредиту, економіста з фінансової роботи (за спеціалізацією управління ризиками та страхування).
 • – 2014-2017 рр. – навчався в аспірантурі за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит» (кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
 • – Березень 2021 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит» на тему: «Забезпечення платоспроможності страхових компаній в Україні» (науковий керівник – д.е.н., проф. Приказюк Н.В.).

Трудова діяльність:
З вересня 2018 року – асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Викладає курси: 

«Страхування», «Ризик-менеджмент», «Антикризовий менеджмент у фінансових установах», «Банківські операції», «Основи банківського менеджменту», «Гроші і кредит».

Наукові інтереси:
Проблеми та перспективи розвитку ринку страхування, забезпечення платоспроможності страхових організацій в Україні, Сучасний стан банківської системи України та напрями її розвитку.

Наукові статті:

 1. Юхименко В. М. Solvency II в Україні: проблеми впровадження вимог до платоспроможності страхових організацій / В. М. Юхименко // Науковий вісник Херсонського державного університету Серія “Економічні науки” – Вип. 12, Частина  – 2015. –  С. 191-195.
 2. Юхименко В. М. Розвиток системи платоспроможності страхових організацій в країнах Європейського Союзу / В.М. Юхименко // Вісник Одеського національного університету. Економіка, Том 20, Вип. 1. – 2015. – С. 169-172
 3. Юхименко В.М. Ринок страхових послуг: світові тенденції та перспективи розвитку в Україні / В.М. Юхименко // Науково-практичний журнал “Інвестиції: практика та досвід”. – 2016. – №3. – с. 44-48
 4. Юхименко В.М. Діагностика банкрутства страхових організацій на прикладі ПАТ «УСК «Гарант-авто» / В.М. Юхименко // науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії». – 2016. – Вип. 6. – с. 168-172
 5. Юхименко В.М. Необхідність впровадження системи пруденційного нагляду за страховою діяльністю в Україні / В.М. Юхименко // Економіка та держава – №10 – жовтень 2016 – с.80-82
 6. Юхименко В.М. Платоспроможність страхових організацій: підходи до її забезпечення в різних країнах / В.М. Юхименко // Формування ринкових відносин в Україні – 2017 – с.72-80
 7. Юхименко В.М. Витоки європейського підходу до оцінки платоспроможності страхових організацій / В.М. Юхименко // «Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії» – Випуску 7. – 2017 – c. 69-73
 8. Юхименко В.М. Фактори забезпечення платоспроможності страхових організацій / В.М. Юхименко // «Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту» – №17 – 2017 – с. 328-335
 9. Юхименко В.М. Страховий ринок України в контексті впровадження вимог Solvency II / В.М. Юхименко // Науковий вісник Ужгородського університету. Випуск 12, частина 2 – 2017, с.190-193
 10. Юхименко В.Н. Трансформация подходов к регулированию платежеспособности страховых компаний Евросоюза / В.Н. Юхименко // Научный журнал «Евразийский союз ученых» – Москва – №3(36) 2 часть – 2017, с.78-82
 11. Yukhumenko V.M. The development of solvency system of insurance undertakings in the European union / V.M. Yukhumenko // Economics, Management, Law: Problems and Prospects: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom. – 2015. – p. 102-107
 12. Yukhumenko V.M. The insurance solvency system in European Union: historical aspects of development / V. Yukhumenko // Topical questions of contemporary science: Collection of scientific articles. – Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, United States of America, 2017. – p. 272-275
 13. Yukhumenko V. Insolvency of insurance companies in Ukraine: detection and prognostication. Innovative Solutions in Modern Science. 2020. Т. 5. №. 41. С. 73-84
 14. Prykaziuk N., Prokofieva O., Yukhumenko V. Rückversicherung als wichtiges instrument zursolvenzsicherung von versicherungsunternehmen. Scientific bases of solving of the modern tasks: abstract of XIX International Scientific and Practical Conference. Frankfurt-am-Main, Germany 2020. P. 86-90
 15. Ринок фінансових послуг: підручник / Приказюк Н.В., Лютий І.О., Пікус Р.В., Рожко О.Д. та ін.; за ред. Н.В. Приказюк: К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 757 с.