Тригуб Олена Володимирівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

E-mail: olena.trygub@gmail.com, o.trygub@knu.ua

 

Навчання:

 • 2004 р. – закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра економічних наук
 • 2004-2009 рр. – навчалась в аспірантурі за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит», економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • 2010 р. – захистила дисертацію на тему «Іпотечний механізм фінансування житла в Україні» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит»

 

Трудова діяльність:

 • З грудня 2016 року – доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • З вересня 2016 р. – доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; керівник-організатор практики за магістерською програмою «Банківська справа».
  Вересень-серпень 2015 р. – доцент кафедри банківської справи, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; керівник-організатор практики за магістерською програмою «Банківська справа»
 • З грудня 2009 р. по вересень 2015 р. – асистент кафедри банківської справи, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; керівник-організатор практики за магістерською програмою «Банківська справа».
 • Вересень-грудень 2009 р. – працювала на посаді асистента кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 • З січня 2019 року основне місце роботи – Національний банк України.

 

Стажування та участь у проектах:

 • Серпень 2020 р. –onlinecourse «FinancialDevelopmentandFinancialInclusion» (InternationalMonetaryFund).
 • Травень 2018 р. –курс «Сучасні підходи до банківського регулювання та нагляду в Україні» (Національний банк України).
 • Травень 2018 р. – курс «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики» (Національний банк України).
 • Листопад 2017 р. – ProblemLoanManagementForum (НАБУ, IFC, GBRW).
 • Лютий 2017 р. – міжнародне стажування у Празькому інституті підвищення кваліфікації (сертифікат № 022017045).
 • Липень 2016 р. – 35-hour course «AcademicTeachingExcellence: English as the Medium of Instruction», delivered by the British Council of Ukraine in the framework of the English for Universities project.
  Червень 2016 р. – online course «The Global Financial Crisis» authorizedbyYaleUniversityandofferedthroughCoursera.
  Травень 2016 р. – 20-hour training «Participation in international conferences», organized and delivered by the British Council of Ukraine and the Faculty of Economics of Taras Shevchenko National University of Kyiv in the framework of the English for Universities project.
  Липень 2007 р. – літня школа у HochschuleSchmalkalden (Німеччина).

Викладає курси:

«Ринок фінансових послуг», «Кредитні послуги фінансових інститутів», «Фінансові інститути та ринки»

Наукові інтереси:

Банківська система. Фінансова стабільність. Фінансова інклюзія. Розвиток фінансового сектору.

Публікації:

Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць.

Основні навчально-методичні праці:

 1. Ринок фінансових послуг: підручник / кол. авторів; за ред. Н.В. Приказюк; Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2019. 757 с.
 2. Методические рекомендации к написанию курсовой работы по дисциплине «Рынок финансовых услуг» для студентов бакалавриата специальности «Финансы, банковское дело и страхование» дневной и заочной форм обучения / составители Р.В. Пикус, Н.В. Приказюк, Е.В. Тригуб, Р.В. Рак, Е.В. Прокофьева. Киев: ЦП «Компринт», 2018. 54 с.
 3. Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання / упорядники: Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, О.В. Тригуб, Р.В. Рак. Київ: ЦП «Компринт», 2018. 56 с.
 4. Банківська система: практикум: навч. посіб. / [З.М. Васильченко, О.В. Тригуб]; за ред. д-ра екон. наук, проф. З.М. Васильченко. Київ: ЦП «Компринт», 2017. 316 с.
 5. Науково-дослідна практика : навчальний посібник / С.В. Науменкова, О.В. Тригуб. Київ : ЦП «Компринт», 2016. 136 с.
 6. Mortgage Lending : Teaching Guide designed for Students of Banking Core Course / complied by : Оlena Тrygub. Кyiv : Publishing Center «Comprint», 2014. 104 p.

Основні наукові праці:

 1. Тригуб О.В., Білик К.А. Консолідація кредитної заборгованості клієнта в банківській практиці. Финансовые услуги: наук-практ. збірник. Київ, 2018. № 6. С. 28-35. Режим доступу: http://www.ukrbizn.com/scientific_collection_6_2018.html
 2. Trygub Olena. Large NPL stock as a consequence of wrong business model: the case of Ukrainian banks // International Scientific Conference «Corporate Governance: Strategies, Technology, Processes»:Conference Proceedings of the II nd International Scientific Conference; October, 26th, 2018. Leipzig, Germany: Baltija Publishing,2018. pp. 234-237.
 3. Trygub Olena. Changes in financial services industry of Ukraine over the last decade // International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area:Conference Proceedings of the IInd International Scientific Conference; August, 24th, 2018. Riga, Latvia: Baltija Publishing,2018. pp. 113-116.
 4. Тригуб О.В. Передумови виходу державних банків на ринок непрацюючих активів. Финансовые услуги: наук-практ. збірник.Київ, 2018. № 1.  С. 42-48. Режим доступу: http://www.ukrbizn.com/scientific_collection_1_2018.html.
 5. Тригуб О.В. Особливості управління та продажу активів неплатоспроможних банків в Україні. Финансовые услуги: наук-практ. збірник. Київ, 2017. № 3. С. 32-37. Режим доступу: http://www.ukrbizn.com/scientific_collection_3_2017.html.
 6. Brunnbauer Andreas, Trygub Olena. Personal tax risk sands avings behavior in Ukraine. Європейський вектор розвитку страхового ринку України: Збірник тез доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: Едельвейс, 2016. Вип. ХІ, Том 1. С. 13-15.
 7. Тригуб О.В., Ільченко С.А. Фінансова криза як стимул до консолідації банківської системи. Економічний аналіз: Зб. наук. праць. Тернопіль., 2016. Том 23. №1. С. 145-152. Режим доступу: http://econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1085
 8. Тригуб О.В. Особливості сучасної практики реалізації майна боржників банків в Україні. Вісник Одеського національного університету. Економіка. Одеса, 2015. Т. 20, Вип. 2/2. С. 148-152. Режим доступу: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2015_20_2_2/20_2_2.pdf
 9. Тригуб О.В. Еволюція системи державних банків в Україні. Теоретичні та прикладні питання економіки : Зб. наук. праць. К., 2015. Вип. 1 (30). С. 404-415. Режим доступу: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2015_30/zb30_40.pdf
 10. Тригуб О.В. Організаційні аспекти ризик-менеджменту при наданні лізингових послуг. Бізнес Інформ. 2014. № 6. С. 365-372. Режим доступу : http://www.business-inform.net/pdf/2014/6_0/365_372.pdf
 11. Тригуб О.В. Специфіка діяльності вітчизняних банків на ринку факторингових послуг. Проблеми економіки. 2014. № 1. С. 284-291. Режим доступу: http://www.problecon.com/pdf/2014/1_0/284_291.pdf
 12. Trygub Olena, Rozhko Oleksandr. Threats to financial security in a changing world. Studia Securitatis (Security Studies Review). Romania, 2013. № 2. Vol. VII. pp. 127-137.
 13. Trygub Olena. Financial stability as the key security issue in Central and Eastern Europe. Proceedings of the VII th International Conference “Political Science, International Relations and Security Studies” (24-26 May, 2013).Romania, Sibiu: ULBS, Faculty of Social Studies and Humanities, 2013. pp. 365-376.
 14. Тригуб О.В., Стретович О.М. Особливості ціноутворення на ринку міжбанківського кредитування в Україні. Формування ринкових відносин в Україні : Зб. наук. праць. 2013. Вип. 5. С. 44-50. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=frvu_2013_5_12
 15. Тригуб О.В., Миколаєнко Р.С. Сучасні підходи до управління власним капіталом банків. Формування ринкових відносин в Україні : Зб. наук. праць. 2013. Вип. 4. С. 154-161. Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9669574%2F2013%2F4
 16. Тригуб О.В. Механізм реалізації корпоративної моделі іпотечного фінансування житлового будівництва в Україні. Економічний простір : Зб. наук. пр.2011. № 55. С. 165-173.
 17. Тригуб О. В. Моделювання оптимального іпотечного механізму фінансування житлового будівництва. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 2. С. 160-165.
 18. Тригуб О.В. Сек’юритизація іпотечних активів : світовий досвід та перспективи впровадження в Україні. Економіка та держава. 2009. № 1. С. 27-30.
 19. Тригуб О. Розвиток фінансового сектору Великої Британії в умовах Breхіt: початок нової епохи. Експертна платформа Національного банку України. Лютий 2020 р. Режим доступу: https://expla.bank.gov.ua/expla/news_0140.html
 20. Prykaziuk N., Trygub O., Zahorodniuk Y. Trends of the Ukrainian collective investment institutions` market // Impact of modernity on science and practice: Conference Proceedings of the XVIII International Scientific and Practical Conference; May, 25-26th, 2020. Boston, USA.Pp. 135-139.