Структура програми

Освітня-професійна програма “«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

Опис освітньої програми (Завантажити)

Загальний обсяг кредитів ОП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” складає 240 кредитів, серед них 179 кредитів – основні дисципліни та 61 кредитів – дисципліни вільного вибору.*

Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис*** Кредити Викладач Робоча програма
1 Українська та зарубіжна культура Курс «Українська та зарубіжна культура» викладається для студентів-бакалаврів економічного факультету. Курс спрямований на формування загальних компетенцій, необхідних для здійснення професійної діяльності за спеціальністю 051 «Економіка». Передбачає формування навичок критичного мислення на матеріалі історії української культури як складової європейської культури. 3 Погорілий А.О. Завантажити
2
Вступ до університетських студій
В рамках курсу студенти залучаються до університетських студій, ознайомлюються з першоджерелами класичної освіти та її традиціями, вивчають сучасні закономірності організації навчального процесу у вищій школі, знайомляться з основними засадами
майбутньої професійної діяльності.
2 Гацька Л. П.
Набока С. В.
3
Іноземна мова професійного спрямування (1-й семестр)
Програма навчальної дисципліни складається з чотирьох змістових модулів (ЗМ): ЗМ1 містить теми, присвячені культурі англомовного ділового спілкування; тематика ЗМ2 присвячена структурним особливостям організацій, їхньому розвитку та функціонуванню; ЗМ3 розкриває особливості управління роботою зі споживачами, бухгалтерської справи, фінансів; ЗМ4, присвячений особливостям управління операціями: управління поставками, управління якістю,
маркетингу: стратегії маркетингу.
6
Свиридюк Т.В.
Філатова О.О.
4 Економічна теорія Фундаментальна економічна дисципліна, що формує комплексну систему знань про структуру та механізми функціонування соціально-економічних
систем, принципи оптимізації економічної діяльності на мікро- та макроекономічному рівнях. Економічна теорія передбачає використання
філософських та методологічних засад сучасної науки для вивчення поточного стану і перспектив економічного розвитку, закономірностей економічних трансформацій. Викладання основних тем відбиває позитивний та нормативний аспекти економічної теорії, здійснюється з урахуванням основних тенденцій та викликів сучасного світового економічного розвитку та особливостей економіки України.
5 Коваленко О.Я. Завантажити
5 Історія економіки та економічної думки Розкриваються такі основні проблеми: соціально-економічний устрій аграрної, індустріальної та постіндустріальної цивілізацій; загальні закономірності та національні відмінності історико-економічного розвитку; їх відображення у донауковій та науковій економічній думці; розвиток основних напрямів теоретичної економічної думки сучасності – неокласики, інституціоналізму, кейнсіанства, економічного неолібералізму та неоконсерватизму. 4 Гайдай Т.В. Завантажити
6
Вища математика для економістів
Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: Змістовий модуль 1. «Лінійна алгебра. Вступ в математичний аналіз. Диференціальне числення функції однієї змінної», в якому розглядаються основні поняття аналітичної геометрії та алгебри, основна теорема алгебри, методи розв’язання систем лінійних рівнянь, функції, границі послідовностей та функцій, основні теореми диференціального числення, а також застосування похідної при дослідженні функцій та побудові їх графіків. Змістовий модуль 2. «Диференціальне числення функцій багатьох змінних. Інтегральне числення», в якому розглядаються методи дослідження функцій багатьох змінних, розв’язання задач на екстремум, метод множників Лагранжа, метод найменших квадратів, а також основні методи інтегрування функцій та застосування інтегралів в економіці.”
5
Ляшенко О. І.
Ющенко Н.Л.
7
Сучасні інформаційні технології в економіці
Розвиток інформаційного суспільства визнається провідною світовою тенденцією ХХІ ст., яка визначає необхідність формування глобальних інформаційного та економічного просторів. Роль ІСіТ в сучасній економіці стратегічна. До основних напрямів впливу ІСіТ на економіку відносяться: активізація процесів ринкової взаємодії; створення ринку інформації та інформаційних послуг; зростання потреби в інформаційних ресурсах; глобалізація міжнародного бізнесу за рахунок розвитку мереж типу Інтернет; зміни організаційних структур підприємства й ін.
4
Пацай Б.Д.
Іванченко Н.О.
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Основи трудового права Дисципліна спрямована на формування у студентів сукупності знань та навичок, необхідних для правильного застосування положень норм права, що регламентують порядок укладення, зміни та припинення трудового договору, основні положення щодо колективного договору, робочого часу, часу відпочинку, охорони праці, нормування та оплати праці, дисципліну праці, відповідальність сторін трудового договору, нагляду та контролю за додержанням законодавства в сфері праці, захист трудових прав. 2 Занфірова Т.А. Завантажити
2
Іноземна мова професійного спрямування (1-й семестр)
Програма навчальної дисципліни складається з чотирьох змістових модулів (ЗМ): ЗМ1 містить теми, присвячені культурі англомовного ділового спілкування; тематика ЗМ2 присвячена структурним особливостям організацій, їхньому розвитку та функціонуванню; ЗМ3 розкриває особливості управління роботою зі споживачами, бухгалтерської справи, фінансів; ЗМ4, присвячений особливостям управління операціями: управління поставками, управління якістю, маркетингу: стратегії маркетингу.
6
Свиридюк Т.В.
Святюк Ю.В. Олійник І.В.
3 Науковий образ світу «Науковий образ світу» є невід’ємною дисципліною циклу
«Природничі науки». Її вивчення необхідно для формування
професійного наукового образу світу фахівців поряд з гуманітарними
науками. Наукові методи широко використовуються при вивченні
інших дисциплін, які вивчаються в наступних семестрах бакалаврата та
в магістратурі.
3 Висоцький В.І. Завантажити
4 Основи “зеленої економіки” Досліджується вплив антропогенних факторів на навколишнє природне середовище, аналізується фактичний стан довкілля України, визначаються основні загрози його існування. Вивчаются можливості імплементації інноваційних механізмів збереження кліматично дружнього довкілля України на основі досвіду розвинених країн світу. 3 Харченко Т.Б. Завантажити
5 Мікроекономіка Курс має своїм змістом дослідження наступних груп проблем мікроекономічної
теорії: теорія домогосподарства – споживчий вибір в умовах визначеності та
невизначеності; теорія фірми – теорія виробництва та витрат, поведінка фірми в
умовах досконалої та недосконалої конкуренції; ринкова координація та
функціонування ринків ресурсів; чинники, що порушують оптимальність
функціонування ринків та економіки; суспільний добробут.
7 Слухай С.В. Завантажити
6
Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів
Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: Змістовий модуль 1. “Теорія ймовірностей”, в якому розглядаються основні поняття теорії ймовірностей, аксіоми теорії ймовірностей, дискретні випадкові величини, неперервні випадкові величини, граничні теореми теорії ймовірностей. Змістовий модуль 2. “Математична статистика”, в якому розглядаються основні задачі математичної статистики, описова статистика, статистичне оцінювання невідомих параметрів розподілів, перевірка статистичних гіпотез, метод найменших квадратів, лінійна регресія, елементи дисперсійного аналізу та аналізу часових рядів.
5
Тадеєв Ю.В.
Наумова М.О.
7
Статистика для економістів
Навчальна задача курсу полягає у розширенні та поглибленні теоретичних знань та набуття професійних компетентностей щодо статистичного дослідження та прогнозування у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності. Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів. Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: модуль – 1 «Описова статистика», в якому розглядаються статистичні методи збору, реєстрації масових даних, їхньої первинної обробки: систематизації, групування та перегрупування, узагальнення та порівняння за допомогою середніх, абсолютних і відносних величин, а також методи оцінювання та аналізу варіації, диференціації, концентрації та порівняння структур в часі і просторі, модуль 2 – «Аналітична статистика», де розкриваються методи перевірки статистичних гіпотез щодо: характеристик вибіркової сукупності, відповідності емпіричного розподілу теоретичному, істотності розбіжностей середніх і часток у порівняних сукупностях, та ін.
5
Мазуренко О.К.
Поплюйко Я.В.
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1
Іноземна мова професійного спрямування (3-й семестр)
Програма навчальної дисципліни складається з чотирьох змістових модулів (ЗМ): ЗМ1 містить теми, присвячені культурі англомовного ділового спілкування; тематика ЗМ2 присвячена структурним особливостям організацій, їхньому розвитку та функціонуванню; ЗМ3 розкриває особливості управління роботою зі споживачами, бухгалтерської справи, фінансів; ЗМ4, присвячений особливостям управління операціями: управління поставками, управління якістю, маркетингу: стратегії маркетингу.
2
Загоруйко Л.О. Шевченко Л.О.
Романчук С.В.
2 Макроекономіка Дисципліна «Макроекономіка» належить до переліку обов’язкових до вивчення. Навчальна дисципліна знайомить студентів із базовими положеннями макроекономічних теорій та системою основних макроекономічних показників та індикаторів макроекономічної стабільності (нестабільності) економіки. Значну увагу приділено розгляду базових моделей макроекономічної рівноваги, розкриттю механізму державного регулювання економіки, зокрема, окремих видів макроекономічної політики: фіскальної, монетарної та зовнішньоекономічної. 5 Савчук Н.В. Завантажити
3 Менеджмент Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів. Змістовий модуль 1. Теоретичні засади менеджменту. Поняття менеджменту. Інтегровані підходи до менеджменту: процесний, кількісний, системний, ситуаційний. Поняття і еволюція загальних принципів управління. Процес прийняття рішень. Змістовий модуль 2. Практичні засади менеджменту. Поняття функцій менеджменту та їх роль в управлінні. Загальні функції менеджменту: планування, організація взаємодії, мотивація, контроль. Види планів та основних документів в плануванні організації. Особливості організаційних структур на сучасному етапі. Класифікація організаційних структур управління. Поняття мотивації та класифікація 6 Анісімова Л.А. Завантажити
4
Фінанси
Дисципліна розкриває необхідність і сутність фінансів, закономірності розвитку та функціонування фінансової системи в сучасних умовах; економічну сутність та роль державних фінансів, фінансів підприємств, фінансового ринку та міжнародних фінансів. Особлива увага приділяється розгляду бюджетної системи України, принципам її організації; податковій політиці та борговій політиці держави; рівню фінансовій безпеки України в умовах сучасних викликів.
5
Плєшакова Н. А.
Яфінович О. Б.
5 Економіка підприємства Вивчаються теоретичні та прикладні аспекти здійснення господарської діяльності на рівні
підприємств всіх організаційно-правових форм та форм власності. Розкриваються засоби та методи
прийняття рішень на підприємствах різних типів і форм власності.
Розглядається організаційно-економічна характеристика підприємства як суб’єкта
господарювання. Добровільні та інституційні об’єднання підприємств. Ринкове середовище
господарювання підприємств. Управління підприємства. Функції, методи та основні типи
організаційних структур управління. Структура та показники руху персоналу. Продуктивність
праці.
5 Мірошніченко О.Ю. Завантажити
6 Основи підприємницької діяльності Навчальна дисципліна «Основи підприємницької діяльності» є складовою освітньої програми підготовки фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Підприємництво та біржова діяльність», що спрямована на формування у студентів інтегральних, загальних та фахових компетентностей. Навчальна дисципліна «Основи підприємницької діяльності» зосереджує увагу на вивченні теоретико-методичних та організаційно-практичних засад підприємництва, світових трендів щодо формування політики державної підтримки підприємництва, що сприятиме набуттю комплексних знань і компетенцій та практичних навичок у використанні їх у підприємницькій діяльності. 3 Мазур І.І. Завантажити
7 Курсова робота з “Основ підприємницької діяльності” 1 Мазур І.І.
Дисципліни вільного вибору студента
8 Психолого-педагогічні основи самостійної роботи студента Дисципліна належить до переліку дисциплін вільного вибору бакалавра. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток бакалавра та спрямована на формування, з одного боку, ефективного, незалежного і впевненого у своїх силах майбутнього фахівця, здатного до навчання протягом життя, а, з іншого боку, на розвиток його основних компетенцій, які дадуть змогу забезпечити раціональний розподіл часу на трудову та особисту діяльність. 3 Булатевич Н.М., Завантажити
9 Україна у європейському просторі Навчальна дисципліна спрямована на вивчення соціологічного способу пояснення поведінки людей та розгортання різноманітних суспільних процесів в Україні у порівнянні з європейськими суспільствами. Значна увага приділяється формуванню вміння студентів працювати з соціологічними даними, що здатні якісно доповнювати економічну статистику, та аналізувати економічні процеси з урахуванням їхніх соціальної та культурної складових: типових потреб, мотивацій, проблем, цінностей, установок, смислів, норм, правил, стереотипів, стилів життя. 3 Тащенко А.Ю. Завантажити
10 Українське суспільство у соціологічних вимірах Дисципліна належить до переліку дисциплін вільного вибору бакалавра. Знання соціальної якості суспільства, соціального контексту економічних процесів є важливою передумовою фахового прийняття рішень в галузях економічної, фінансової політики. Соціальний стан суспільства, глибина нерівностей і соціальної стратифікації, конфлікти чи консолідація на основі цінностей, ідентичностей , спроможність людини скористуватись наявними ресурсами і правом доступу до них, готовність бути соціально активними, довіряти чи не довіряти державі й недержавним інституціям , залучатись до громадських об’єднань і рухів – ці та інші риси є проявами соціальної якості суспільства, його схильності до різних форм колективної поведінки, що сприяє або перешкоджає певним напрямкам суспільного та економічного розвитку. 3 Куценко О.Д. Завантажити
11 Актуальні проблеми країнознавства Дисципліна належить до переліку дисциплін вільного вибору бакалавра. Дисципліна є складовою частиною підготовки бакалаврів до системного сприйняття країнознавства як міждисциплінарної науки, яка є симбіозом кількох суміжних суспільних дисциплін і покликана формувати цілісне, сприйняття країн як складних суспільно-політичних, геокультурних і соціально-економічних утворень. Після вивчення дисципліни здобувачі освіти матимуть змогу визначати рушійні сили суспільного які зумовлюють прискорений розвиток чи відставання окремих держав у суспільному розвитку. 3 Сокирко О.Г. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1
Маркетинг
Маркетинг – це дисципліна, яка формує у студентів розуміння теоретико-методологічних та практичних засад формування комплексу узгоджених заходів у сфері товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики на основі ретельного вивчення ринкових можливостей підприємства та забезпечення необхідною інформацією для розробки маркетингових рішень.
6
Дербеньова Я.В.
Степанець О.О.
2
Інвестування
Розкриваються теоретичні засади інвестування, форми інвестування проблеми фінансового забезпечення інвестиційних процесів в Україні. Надається характеристика інвестування як основи розширеного відтворення економіки. Висвітлюються принципи формування інвестиційної політики в умовах ринкової економіки, державне регулювання інвестиційної діяльності як складова частина системи господарювання B країні, управління інвестиційним забезпеченням структурної перебудови сфери матеріального виробництва та відтворення основних засобів, особливості залучення іноземних інвестицій в інноваційний розвиток виробничої бази промислових підприємств.
5
Кухта П.В.
Кальний С.В. Завантажити
3
Бухгалтерський облік
Навчальна дисципліна присвячена вивченню теоретичних і організаційних засад ведення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності суб’єктами господарювання в Україні. Формування системи знань студентів з теорії і практики ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на підприємствах, використання облікової інформації для прийняття управлінських рішень.
7
Михальська О.Л.
Гончар А.О.
4 Основи біржової діяльності Основи біржової діяльності – це дисципліна, яка формує у студентів розуміння теоретико-методологічних та практичних засад формування та функціонування біржового ринку; сутності та економічної природи біржі, організації і регулювання біржової діяльності; особливості проведення
форвардних і ф’ючесних операцій, операцій з опціонами, розглядаються види і техніка хеджування, необхідності розбудови біржового ринку України.
4 Кот Л.Л. Завантажити
5 Курсова робота з “Основ біржової діяльності” 1 Кот Л.Л.
Дисципліни вільного вибору студента
6 Галузеве підприємництво (Кластер 1. “Підприємництво”) Галузеве підприємництво має на меті формування науково-методологічних засад комплексного вивчення законів і закономірностей функціонування
підприємництва на різних галузевих ринках, сформувати у студентів вміння та практичні навички щодо визначення показників стану галузей для управління та забезпечення стабільного розвитку окремих суб’єктів господарювання та економіки країни в цілому.
4 Забашта Є.Ю. Завантажити
7 Організація біржової діяльності на товарних ринках (Кластер 2. “Біржова діяльність”) Розкриваються теоретико-методологічні та практичні засади з організації і функціонування товарного ринку, як складового елемента інфраструктури біржового ринку. Вивчаються фундаментальні засади, принципи та форми з організації діяльності та управління біржовими інструментами. Опрацьовуються методи та навички дослідження біржової діяльності з проведення розрахунків для оцінки результатів біржових операцій, технологій здійснення біржових операцій. 4 Бердар М.М. Завантажити
8 Гроші і кредит Дисципліна «Гроші та кредит» є однією з базових економічних дисциплін, оскільки саме в ній розкриваються сучасні концепції впливу грошей та кредиту на розвиток економіки. Кожного разу, коли відбувається розбалансування грошово – кредитної сфери, наслідком є розгортання кризових явищ в економіці. Натомість стабілізація ситуації в системі фінансового посередництва та на фінансовому ринку є запорукою сталого економічного розвитку. Розуміння цих процесів є надзвичайно важливою складовою навчання майбутніх економістів. 3 Версаль Н.І. Завантажити
9 Інформаційний бізнес Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: Змістовий модуль 1. «Цифрові ринки: взаємодія суб’єктів на глобальному та національному ринках», в якому розглядаються напрями розвитку сучасних технологій в сфері цифрової економіки, їх інституційне супроводження в Україні та на світовому ринку. Змістовий модуль 2. “Організаційно-технологічні методи та підходи в сфері реалізації електронних угод ”, в якому розглядаються сучасне програмне, апаратне, технологічне та інформаційне забезпечення функціонування певних напрямів в сфері електронних грошей та ЕПС, криптовалют, е- торгівлі, е- логістики тощо. 3 Затонацька Т. Г. Завантажити
10 Етика ділового спілкування Дисципліна «Етика ділового спілкування» належить до переліку вибіркових дисциплін та викладається у 4 семестрі бакалаврату. Навчальна дисципліна знайомить студентів з основним понятійно-категоріальним апаратом етики, її методами та інструментарієм для виокремлення моральної проблематики в контексті ділового спілкування. Артикулюються причини запиту на оновлення ціннісних засад у діловому спілкуванні як такому та, зокрема, у сфері економічної діяльності. 3 Нападиста В. Г. Завантажити
11 Господарське право Навчальна дисципліна «Господарське право» є вибірковою дисципліною для освітнього ступеня «Бакалавр” за освітньо-професійною програмою «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Вона передбачає формування в здобувачів освіти компетентностей одо основ правового регулювання господарських (економічних) відносин, діяльності суб’єктів господарювання, організації та управління господарською діяльністю; правового регулювання здійснення контролю та нагляду за діяльністю підприємства; основ правового забезпечення майнових відносин та економічних зв’язків суб’єктів господарювання, засад юридичної відповідальності. 3 Повар П.О. Завантажити
Третій рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Філософія Студентів ознайомлюють із розгортанням філософії (від начал філософування до переліку течій та напрямів сучасності) через поєднання теоретичних основ (поняттєво-категорійний каркас, методи, класичні підходи до витлумачення феноменів «людина», «світ», «суспільство», «природа», «буття», «пізнання» тощо) та індивідуальне практикування (тлумачення зазначених феноменів через умови та ситуації сучасного глобалізувального світу), а також зорієнтовують на індивідуальний пошук, різнопідходовість до розуміння феноменів, вміння керуватися власним розумом, критичність та аргументованість висловлювань. 4 Діденко Л.В. Завантажити
2 Економетрика Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1.Побудова економетричних моделей. В модулі розглядаються питання побудови та оцінки простої лінійної регресії, множинної регресії, їх характеристик, можливості розрахунку прогнозів. 2. Аналіз економетричних моделей. В модулі розглядаються питання оцінки моделей з гетероскедастичними, автокорельованими залишками, з залишками, що залежні з регресорами, а також вступ до часових рядів. 4 Харламова Г.О. Завантажити
3 Страхування У сучасній економіці страхування виступає в ролі фінансового стабілізатора, що дозволяє суспільству компенсувати збитки, які наступають внаслідок непередбачених випадкових подій і наносять втрати державі, бізнесу і населенню. Техногенне середовище, у якому ми живемо сьогодні, екологічні і соціальні умови багаторазово збільшують ризики, що загрожують людині, і породжують небачені за старих часів катастрофічні збитки. Без створення страхових фондів суспільство було б не в змозі справлятися з виникаючими проблемами і заліковувати рани, нанесені економіці. 5 Шолойко А.С. Завантажити
4 Підприємництво в умовах невизначеності Розкриваються методологія та інструментарій управління ризиками в умовах невизначеності. Вивчаються методичні основи діагностики, класифікації та оцінки ризиків. Розкриваються особливості критичного мислення, здатності вільно орієнтуватися у великому масиві сучасної фінансово-економічної інформації. Проводиться ознайомлення з повним циклом управління ризиками: від виявлення факторів ризику, які найбільш впливають на діяльність компанії в цілому, до оцінки ефективності здійснених дій по керуванню ризиками. 5 Коренєва Н.О. Завантажити
5 Бізнес середовище – малого та середнього підприємництва Розкриваються теоретико-методологічні та практичні засади управління взаємодією організації з її зовнішнім оточенням: здійснення аналізу бізнес- середовища, вибір стратегії конкурентної боротьби, вибудовування відносин організації з внутрішніми та зовнішніми контактними аудиторіями. 5 Бутенко Н.В. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
6 Екологічне підприємництво (Кластер 1. “Підприємництво”) Екологічне підприємництво – навчальна дисципліна, покликана сформувати у студентів комплекс знань і необхідних практичних навичок в області екологічного підприємництва, екологізації підприємницької діяльності, оцінювання екологічного потенціалу підприємства, визначення особливостей організації діяльності екологічно безпечного підприємства. 4 Харченко Т.Б. Завантажити
7 Організація біржової діяльності на фондовому ринку (Кластер 2. “Біржова діяльність”) Розкриваються основи організації біржової діяльності на фондовому ринку. Розглядається державне регулювання фондового ринку України та США. Вивчається законодавче регулювання діяльності учасників на фондовому ринку, ліцензійні умови для учасників біржового ринку. Аналізуються показники та індикатори біржового ринку. Досліджуються умови публічного розміщення акцій на фондових біржах України і світу. 4 Богуславський О.В. Завантажити
8 Аналіз бізнес-процесів (англ)* Цей курс містить вступ до бізнес-аналітики, включаючи процеси, методології, інфраструктуру та поточні практики, що використовуються для перетворення бізнес-даних у корисну інформацію та підтримки прийняття бізнес-рішень. Бізнес-аналітика вимагає знань про снови процесу зберігання та пошуку даних, тому цей курс вивчає логічні моделі даних як для систем управління базами даних, так і для сховищ даних. 3 Балицька М. В. Завантажити
9 Управління ризиками міжнародних інвестицій Дисципліна належить до переліку дисциплін вільного вибору бакалавра. Знання підходів до управління ризиками є важливою передумовою
фахового прийняття рішень в галузі підприємництва. В умовах глобалізації управління інвестиційними ризиками відіграє все більш значну роль в
фективному функціонуванні будь-яких організацій і, насамперед, транснаціональних корпорацій, які оперують величезними матеріальними і нематеріальними активами, мультинаціональними фінансовими потоками.
3 Балицька М. В. Завантажити
10 Кількісний аналіз емпіричних даних Дисципліна є складовою частиною підготовки бакалаврів до охоплює вивчення ряду змістовних аналітичних задач, з якими стикається більшість комерційних підприємств, таких, як дослідження ринку, прогнозування попиту та пропозиції, оцінювання прибутковості комерційної та виробничої діяльності підприємства. Значна увага приділяється методам експертного прогнозування й оцінювання, актуальним для вирішення завдань стратегічного характеру. 3 Нестеренко О.Н., Завантажити
11 Кібернетична безпека підприємства Дисципліна «Кібернетична безпека підприємства» знайомить студентів з явищем кібернетичної безпеки підприємницької діяльності, концептуальними засадами забезпечення кібернетичної безпеки, основними нормативно-правовими документами правовідносин в інформаційній сфері. Детальна увага приділяється забезпеченню безпеки підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки, а також розробці організаційно-технічних заходів підвищення захищеності підприємств від кібер-впливів та витоків інформації. 3 Чичкань І.В. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Соціально-політичні студії Навчальна дисципліна “Соціально-політичні студії” є обов’язковою дисципліною, що забезпечує отримання загальних компетентностей випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ця дисципліна входить до циклу обов’язкових навчальних дисциплін. Предметом вивчення навчальної дисципліни є політична сфера суспільного життя. Розглядаються теми природи політики, історії політичних вчень, політичної влади, держави та правової держави, демократії, етнополітики, політичних партій, виборів та виборчих систем, громадянського суспільства та індивідуальної громадянської участі. 2 Ткач О.І. Лященко І.А. Завантажити
2 Біржовий маркетинг Біржовий маркетинг – це дисципліна, яка формує у студентів розуміння теоретико-методологічних та практичних засад застосування маркетингу на біржовому ринку; сутності та економічної природи маркетингових досліджень у біржовій діяльності; особливості застосування елементів комплексу маркетингу при форвардних і ф’ючесних операціях, операцій з опціонами, з метою сприяння розбудові біржового ринку України. 5 Бутенко Н.В. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
3 Маркетингові дослідження в підприємництві (Кластер 1. “Підприємництво”) Дисципліна маркенгові дослідження має на меті формування науково- методологічних засад комплексного вивчення законів і закономірностей здійснення маркетингової політики підприємства, сформувати у студентів вміння та практичні навички пошуку необхідної інформації різними методами для формування маркетингової стратегії підприємства, щоб зайняти відповідну позиції на ринку. 6 Маліновська Д.К. Завантажити
4 Ресурсне забезпечення підприємництва (Кластер 1. “Підприємництво”) Розкриваються теоретико-методологічні та практичні засади розвитку ресурсного забезпечення підприємництва. Вивчаються фундаментальні засади, принципи, форми управління формуванням й використанням ресурсів підприємств. Особлива увага зосереджена на розгляді основних моделей і методів розробки та реалізації управлінських рішень щодо формування та ефективного використання ресурсів у конкретних умовах реального підприємства. 5 Бердар М.М. Завантажити
5 Детінізація підприємницької діяльності (Кластер 1. “Підприємництво”) Детінізація підприємницької діяльності – це навчальна дисципліна, яка формує у студентів знання теоретико-методологічних засад і практичних умінь забезпечення легальності та прозорості ведення підприємництва та гарантування безпеки підприємництва; сутності та економічної природи тіньової економіки, виявлення загальних і специфічних причин виходу в тінь; особливості проведення превентивних дій в підприємництві, методичне забезпечення оцінювання тіньової економіки для обмеження її функціонування; сутність детінізації в сучасних умовах невизначеності функціонування підприємства і економіки в цілому. 6 Мазур І.І. Завантажити
6 Стартап (англ)* (Кластер 1. “Підприємництво”) The course is focused on theoretical, methodological, and organizational- practical aspects of creation and start-up projects, methods of assessing their
attractiveness, organization of business activities of business entities starting their own business, which will promote the acquisition of comprehensive knowledge and practical skills to improve efficiency of trade functioning and formation of a favorable environment for Ukrainian companies to enter international markets.
6 Мурована Т.О. Завантажити
7 Біржова статистика (Кластер 2. “Біржова діяльність”) 5 Поплюйко Я.В. Завантажити
8 Ринок фінансових послуг (Кластер 2. “Біржова діяльність”) Навчальна дисципліна «Ринок фінансових послуг» присвячена вивченню теоретичних та організаційних засад функціонування ринку фінансових послуг, дослідженню його структури, з’ясуванню ключових секторів фінансового ринку. Дана навчальна дисципліна базується на фундаментальній підготовці студентів з фінансових дисциплін, визначається практичною спрямованістю та розрахована на активне використання ПК в процесі її опанування. 6 Гудзинська Л. Ю. Завантажити
9 Правове регулювання біржової діяльності (Кластер 2. “Біржова діяльність”) 6 Попова А.В. Завантажити
10 Психологія трейдингу (Кластер 2. “Біржова діяльність”) Дисципліна «Психологія трейдінгу» належить до циклу дисциплін за вибором професійної підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання. Дисципліна забезпечує загальну психологічну підготовку студентів у галузі підприємництво, торгівля та біржова діяльність, яка слугуватиме основою для їхньої подальшої діяльності. Програма вміщує психолого- теоретичні проблеми та передбачає застосування набутих знань у практичній роботі. 6 Трофімов А.Ю. Завантажити
Четвертий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Міжнародна економіка Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Змістовний модуль 1. «Теоретичні основи, загальні передумови та закономірності функціонування міжнародної економічної системи», в якому розглядаються сутність міжнародної економічної системи, її основні характеристики, структура, особливості та тенденції. 2. Змістовний модуль 2. «Міжнародний рух факторів виробництва», в якому розглядаються специфіка руху факторів виробництва (капіталу, робочої сили, технологій) в міжнародній економічні системі та особливості їхнього регулювання в різних країнах та на різних рівнях. 5 Середа В.І. Завантажити
2 Електронний бізнес (англ)* E-commerce is a discipline that gives students an understanding of the theoretical, methodological and practical foundations of the formation and functioning of online entrepreneurship; the essence of online entrepreneurship, indicators of the state of the electronic market, institutional mechanisms for its regulation and management, features of doing business online. 5 Гура В.Л. Завантажити
3 Організація торгових операцій Навчальна дисципліна концентрує увагу на теоретико-методичних та
організаційно-практичних засадах організації торгових операцій, управління
діяльністю торговельних підприємств, що сприятиме набуттю комплексних
знань та практичних навичок зі стабілізації та підвищення ефективності
діяльності суб’єктів підприємництва, а також поглибленню екологічного
мислення та свідомості в цілому.
4 Мурована Т.О. Завантажити
4 Ціноутворення на біржових ринках Ціноутворення на біржових ринках має на меті формування науково-методологічних засад комплексного вивчення законів і закономірностей встановлення ціни на ринках, сформувати у студентів вміння та практичні навички щодо визначення необхідно рівня ціни для забезпечення стабільного розвитку окремих суб’єктів господарювання та економіки країни в цілому. 5 Маліновська Д.К. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
5 Венчурний бізнес (Кластер 1. “Підприємництво”) Розкриваються теоретико-методологічні та практичні засади розвитку венчурного бізнесу. Вивчаються фундаментальні засади, принципів та форм венчурного ынвестування. Опрацьовуються методи та навички дослідження діяльності венчурних інвесторів. Вивчається роль та значення органів державної влади у формуванні системи підтримки венчурного бізнесу. Особлива увага зосереджена на розгляді венчурного менеджменту, спрямованого на управління розвитком молодих іфнноваційних фірм за допомогою залученого венчурного капіталу, та венчурного фінансування проектів. 6 Бердар М.М. Завантажити
6 Тайм менеджмент (Кластер 1. “Підприємництво”) Розкриваються теоретичні засади та практична реалізація тайм-менеджменту. Вивчаються сутність тайм-менеджменту та його становлення як самостійного наукового напряму; методи тайм-менеджменту; пастки часу; елементи системи тайм-менеджменту та управління ними; підходи до ефективного проведення нарад. Досліджуються напрями підвищення особистої ефективності, організації особистої роботи, принципи і засоби організації часу. 5 Оліх Л.А. Завантажити
7 Клієнтоорієнтованість (англ)* (Кластер 2. “Біржова діяльність”) Customer-oriented is a discipline that forms students’ understanding of theoretical, methodological and practical principles of formation and functioning of customer-oriented approach in business; the essence of customer-oriented enterprise, indicators of sales, customer-oriented strategies, features of customer-oriented business. 6 Гура В.Л. Завантажити
8 Біржові операції (Кластер 2. “Біржова діяльність”) 5
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Трейдерство на біржових ринках Розкриваються теоретико-методологічні та практичних засад формування, функціонування та регулювання біржової торгівлі на фінансових ринках. Розглядаються ознаки, параметри, характеристики, властивості фінансових ринків. Проводиться ознайомлення та використання інструментів міжнародних біржових платформ для здійснення спекулятивних та хеджових стратегій. Вивчаються методичні основи як користуватися інформаційно-торговими терміналами, швидко находити потрібну інформацію, необхідну для аналізу біржової торгівлі. 6 Бердар М.М. Завантажити
2 Логістика Розкривається процес здійснення логістичної діяльності на підприємстві за функціональними напрямками (виробничий, транспортний, складський тощо), методів контролю, оцінки ефективності та ризиків, питань фінансового контролю при виробництві та переміщенні продукції. 4 Харченко Т.Б. Завантажити
3 Комплексна курсова робота Комплексна курсова робота передбачена відповідно до плану навчального процесу підготовки фахівців ОС «бакалавр» галузі знань 07 «Управління
та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітня програма «Підприємництво та біржова діяльність».
1 Завантажити
4 Виробнича практика Виробнича практика спрямована на поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти за час навчання; набуття і удосконалення практичних навичок і умінь; формування та розвиток у здобувачів освіти професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної професійної ситуації; оволодіння сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої спеціальності. 9 Сагайдак Ю.А. Завантажити
5 Комплексний підсумковий іспит Програму комплексного підсумкового іспиту складено відповідно до навчального плану підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Підприємництво та біржова діяльність». Програма базується на переліку нормативних і вибіркових дисциплін з урахуванням специфіки підготовки бакалаврів на економічному факультеті Київського аціонального університету імені Тараса Шевченка, забезпечення навчальною та методичною літературою. 0 Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
6 Комерціалізація підприєницької ідеї (продукту) (Кластер 1. “Підприємництво”) Аналізуються ринки підприємницьких ідей України і світу. Розглядаються методи генерування підприємницьких ідей. Вивчається законодавче регулювання прав власності на об’єкти інтелектуальної власності. Досліджуються бізнес-моделі реалізації підприємницьких ідей. Вивчаються підходи до формування команди, мотивації, делегування повноважень. Приділяється увага практичній роботі з програмами візуалізації підприємницьких ідей, каналам просування та формі. 5 Забашта Є.Ю. Завантажити
7 Діагностика та оцінка бізнесу (Кластер 1. “Підприємництво”) Діагностика та оцінка бізнесу – це дисципліна, яка формує у студентів розуміння основних засад та практичних навичок щодо дослідження стану та вартості бізнесу, становлення відхилень від нормального перебігу процесів за допомогою існуючого методологічного інструментарію з метою виявлення проблем та перспектив розвитку. 5 Богуславський О.В. Завантажити
8
Фінансовий менеджмент
Дисципліна належить до переліку дисциплін вільного вибору бакалавра, спрямована на формування компетентностей, необхідних для фахівця з торгівлі, логістики та підприємництва. Зміст дисципліни сфокусовано на вивченні теоретичних засад сучасних методик стратегічного та оперативно-тактичного фінансового менеджменту, а також опанування основних підходів щодо вибору, обґрунтування, та реалізації найбільш ефективних фінансових рішень в процесі управління.
5
Делас В.А.
Носова Є.А., Рак Р.В.
9 Аукціонна діяльність Зміст дисципліни сфокусовано на вивченні нормативно-правових та теоретичних засад щодо організації та здійсненні добровільної аукціонної діяльності; набуття практичних умінь і навичок організації аукціонного бізнесу в сфері мистецтва та об’єктів колекціонування, що мають історико-культурну та художню цінність, обґрунтування доцільності створення різних організаційних форм інформаційного бізнесу (електронних торгів). 5 Артюх Т.М. Завантажити

Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університеті. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору  *