Святюк Юлія Вікторівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Навчання:
1992 – 1997 – студентка факультету іноземних мов Житомирського державного педагогічного університету імені І.Франка
2001 – 2004 – аспірантка кафедри граматики та історії англійської мови Київського національного лінгвістичного університету
У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Семантика та функціонування етнономінацій у сучасній англійській мові” за спеціальністю 10.02.04 – Германські мови.

Викладає курси:
Англійська мова за професійним спрямуванням
Ділова англійська мова
Innovation Management (спецкурс)
Advanced Economics (спецкурс)

Наукові інтереси: Когнітивна лінгвістика, дослідження міжкультурної комунікації, теорія і практика перекладу.

Основні публікації:
1. Advanced Economic Issues: Навчальний посібник для студентів економічних факультетів. – К.: Ліра-К, 2015. – 148c.
2. Business Correspondence Style and Format // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. Materials of the International Scientific Practical Conference “Modern research and development”. Philadelphia, USA. – № 9 (29). – 2015.
3. Лингвоконцептология: перспективные направления: Монография / авт.кол. А.Э. Левицкий, С.И.Потапенко, О.П. Воробйова и др. – Луганск, 2013. – 624с.
4. Race Relations and Ethnic Names in Cross-cultural Communication. // Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World. – Jazykovedný zbornik. – Preśov: Filozofická fakulta Preśovska univerzita, 2012.
5. Етнономінації у дзеркалі міжкультурної комунікації: Монографія / А.Е.Левицький, Ю. В. Святюк. – К.: Логос, 2011. – 192 с.
6. Словник термінів міжкультурної комунікації (українська, російська, англійська та німецька мови) / За ред. А.Е. Левицького. КНУ ім. Т.Шевченка. – К.: Логос, 2011. – 263 с.
7. English for International Business: Навчальний посібник для студентів економічних факультетів з грифом МОН. – К.: Освіта України. – 2009. – 216с.
8. English for Economists: Англійська мова для економістів: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. з грифом МОН, лист МОН №1/11-9041. – К.: Логос. –2009. – 144с.
9. Етнічна ідентичність та національна толерантність в англійській мові // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. – Вип. 39. – Харків, 2015.
10. Прояви ксенофобії та політичної коректності у мовній картині світу британців // Культура народов Причерноморья. (Научный журнал). – № 168. – Т. 2. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым». – 2009.
11. Комунікативні стратегії міжетнічної взаємодії (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мова і культура. – Вип. 11. – Т.ІІ. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. – 2009.
12. Лінгвокогнітивний аспект категоризації етнічних спільнот у сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. №4. – Луцьк: РВВ “Вежа”. – 2008.
13. Race relations and intercultural communication // Іноземні мови на нефілологічних факультетах. – Випуск 3. – К.: ВПЦ, 2008.
14. Функції етнічних стереотипів у міжкультурній комунікації // Актуальні проблеми германської філології. – Чернівці: Книги – ХХІ. – 2008.
15. Intergovernmental Transfers. – Навчально-методичні матеріали з англійської мови для студентів економічного факультету. – Київ: КНУ, 2008. – 26 с.
16. Лінгвокультурологічні особливості міжетнічного спілкування британців з іноземцями // Іноземні мови на нефілологічних факультетах. – Випуск 2. – К.: ВПЦ, 2006.
17. Робоча навчальна програма з дисципліни “Advanced Economics” для магістрів 1 курсу спеціальності 6.050100 – “Економічна теорія” – К. 2011, 18с.
18. Робоча навчальна програма з дисципліни “Innovation Management” для магістрів 2 курсу спеціальності – “Менеджмент організацій” заочної форми навчання – К. 2011, 16с.
19. Робоча програма дисципліни з англійської мови «Практикум перекладу» для підготовки магістрів спеціальності 8.030403 «Економіст-міжнародник. Перекладач» Київського університету туризму, економіки і права. – Київ: КУТЕП, 2005. – 22 с.
20. Програма державного комплексного іспиту з іноземної мови та теорії і практики перекладу кваліфікації “Магістр з міжнародних економічних відносин, перекладач”. – Київ: КУТЕП, 2006. – 31с.
21. Функціонування етнономінацій у сучасній Британській художній прозі: тактико-стратегічний аспект // Система і структура східнослов’янських мов: Зб. наук. пр. Націон. пед. унів. ім. М.П.Драгоманова. – Т. 3. – К.: Логос, 2005.
22. Фреймове представлення ситуації номінації та характеристики іноземця // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. – Т. 46. – К.: Логос, 2004.
23. Лінгвокогнітивний аспект утворення етнічних прізвиськ на основі власних імен // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. пр. / Від. ред. Н.М.Корбозерова. – Вип. 4. – К., 2004.
24. Реалізація комунікативної стратегії ідентифікації національної приналежності особи у ситуації міжетнічної взаємодії // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. – Т. 44. – К.: Логос, 2004.
25. Етнокультурна специфіка вербалізації концепту (на матеріалі сучасної англійської мови) // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. – Т. 37. – К.: Логос, 2003.
26. Mental and Cultural Stereotypes in Ethnic Nomination // Exploring EFL Challenges with TESOL Community. – Khmelnitskiy: Univer, 2002.
27. Мовний та лінгвокультурологічний аспекти етнономінації в сучасній англійській мові // Мова і культура. – Серія “Філологія”. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2002.
28. National Stereotypes in Phraseological Units with Ethnic Names // Studia Slawistyczne. Etnolingwistyka i komunikacja miedzykulturowa. – Lublin, Poland: Wydawnictwo KUL, 2017.
29. Use of ICT as an Instrument for Increasing Cognitive Activity of Students of Economic Specialties to Foreign Language Learning // European Humanities Studies: State and Society. – Słupsk, Poland: The Faculty of Social Sciences, Pomeranian University in Słupsk, 2017.