Гончаренко Наталія Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Електронна пошта: nota7sha@ukr.net

 

 

Навчання:

 • 2001-2004 рр. – студентка економічного факультету Національного аграрного університету України (диплом з відзнакою).
 • 2004-2006 рр. – студентка економічного факультету Українського державного університету економіки і фінансів (диплом з відзнакою).
 • 2006-2009 рр. – аспірантка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Листопад 2010 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік та аналіз біологічних активів».

Трудова діяльність:

 • З червня 2006 р. по вересень 2009 р. працювала провідним спеціалістом управління генеруючих підприємств Національної комісії регулювання електроенергетики України.
 • З листопада 2009 по лютий 2018 р. – асистент кафедри екологічного менеджменту і підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З лютого 2018 р. по теперішній час – доцент кафедри екологічного менеджменту і підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 Викладає курси:

«Екологічний аудит і моніторинг», «Облік, звітність  та оподаткування в екологічному підприємництві», «Стратегія «зеленого» розвитку підприємства», «Митна справа», «Інформаційні технології в торгівлі і логістиці».

Наукові інтереси:

 • обліково-аналітичне забезпечення екологічного управління підприємством; екологічний аудит; екологічний менеджмент,  органічне сільськогосподарське виробництво, стратегія «зеленого» розвитку суб’єктів підприємництва; організація митної справи.
 • Гончаренко Н.В. опублікувала понад 75 наукових праць, у т.ч. 5навчальних посібників, понад 30 статей у наукових журналах, 40 навчально-методичних праць та ін. Має  свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твори.
 • Підготувала 2 студентів-переможців Всеукраїнських творчих конкурсів наукових робіт і  проектів – Дипломи І ступеня (2018-2019 рр.).
 • Підвищувала фаховий і професійний рівень у зарубіжних вищих навчальних закладах,  науково-дослідних установах Німеччини, Великобританії, Польщі, Чехії.
 • Нагороджена грамотою Національної академії наук України (2011 р.) дипломом І ступеня за перемогу у конкурсі «Молодий учений Alltech» (2011 р.).Має Подяку декана економічного факультету (2017 р.).
 • Нагороджена Дипломом Академії наук вищої освіти України за працю «Стратегія «зеленого» розвитку підприємства (навчально-методичний комплекс)» – перша премія журі конкурсу АН ВО України за номінацією «Навчальний посібник», 25.11.2017. Колектив авторів. Нагороджена Дипломом Академії наук вищої освіти України за працю «Облік і аналіз біологічних активів: проблеми та шляхи вирішення» – третя премія журі конкурсу АН ВО України за номінацією «Монографії», 25.11.2017. Автори Г.І. Купалова, Н.В. Гончаренко. Нагороджена Дипломом Академії наук вищої освіти України за працю «Облік і звітність та оподаткування суб’єктів екологічного підприємництва. Навчальний комп’ютерний практикум» – друга премія журі конкурсу АН ВО України за номінацією «Електронне видання», 25.11.2017. Автори Г.І. Купалова, Н.В. Гончаренко.

Основні наукові праці:

монографії, навчальні посібники:

 1. Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-англійський / В. Базилевич, Д. Вальтер, В. Хартман [та ін.]; наук. ред.: В. Базилевич, Д. Вальтер. – К.: Знання, 2010. – 518 с.
 2. Жасыл бизнес түсініктеме сөздігі: украин-қазақ-неміс-орыс және ағылшын тілдерінде/ В. Базилевич, Д. Вальтер, В. Хартманн және т.б.; ғылыми редакциясы.: В.Д. Базилевич, Д. Вальтер, Е. Б.Аймағамбетов.–Қарағанды,  – 614 б.
 3. Купалова Г. І. Облік і аналіз біологічних активів: проблеми та шляхи вирішення: Монографія/ Г.І. Купалова, Н.В. Гончаренко. – К.: Освіта України, 2011. – 244 с.
 4. Гончаренко Н.В. Екологічний аудит: навч. посіб. / Н.В. Гончаренко. – К.: Освіта України, 2014. – 492 с.
 5. Стратегія “зеленого» розвитку підприємства / За наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Г.І. Купалової. Навчальний посібник – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 286 с.
 6. Купалова Г.І., Гончаренко Н.В. Облік, звітність та оподаткування суб’єктів екологічного підприємництва: комп’ютерний практикум. – К.:  Компринт, 2017. –  160 с.
 7. Базилевич В.Д., Байкенова Г.Г., Купалова Г.И.,  Сраилова Г.Н., Гончаренко Н.В. Экологический аудит. – Караганда: КЭУ, 2017. –319 с.
 8. Купалова Г.І., Гончаренко Н.В. Інтернет-просування органічної сільськогосподарської продукції/ Стратегічні альтернативи економічного розвитку підприємницької діяльності: колективна монографія – Житомир: ЖДТУ, 2020. – С. 440-451. – 464 с.

Наукові статті:

 1. Гончаренко Н.В. Актуальні питання визначення справедливої вартості біологічних активів / Н.В. Гончаренко // Агроінком. – 2008. – № 3-4. – С. 98-102.
 2. Гончаренко Н.В. Методичні засади оцінки біологічних активів та її вплив на вартість активів підприємства / Н.В. Гончаренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 2. – С. 31-35.
 3. Гончаренко Н.В. Проблеми та перспективи застосування справедливої вартості біологічних активів в сільському господарстві / Н.В. Гончаренко // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 1. – С. 86-91.
 4. Гончаренко Н. Визначення фінансових результатів сільського господарства /Н. Гончаренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 5. – С. 37-42.
 5. Гончаренко Н.В. Удосконалення організації бухгалтерського обліку в сільському господарстві відповідно до вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи» / Н.В. Гончаренко // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 1. – С.13-16.
 6. Гончаренко Н. Удосконалення методики визначення фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи» /Н. Гончаренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 11. – С. 39-47.
 7. Гончаренко Н. Визначення справедливої вартості біологічних активів з урахуванням цін активного ринку: методичні та інформаційні аспекти / Н. Гончаренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 1. – С.40-45.
 8. Гончаренко Н.В. Бухгалтерский учет биологических активов: проблемы теории и практики / Н. В. Гончаренко // Современный научный вестник. – 2008. – № 22 (48). – С. 113-118.
 9. Сутність екологічного аудиту: теоретичні засади і наукові підходи / Облік і фінанси АПК: Науково-виробничий журнал. – К. – 2011. – С. 31-35.
 10. Гончаренко Н.В. Облік довгострокових біологічних активів рослинництва: стан і напрями удосконалення / Гончаренко Н.В.// Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В. – 2011. – Вип. 26. – С. 202 -207.
 11. Гончаренко Н.В. Класифікація екологічного аудиту / Гончаренко Н.В. // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11 (125). – С. 194-201.
 12. Гончаренко Н.В. Справедлива вартість біологічних активів: методичні засади та напрями вдосконалення / Гончаренко Н.В.// Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 3. – С. 30-34.
 13. Гончаренко Н. Впровадження системи екологічного управління в аграрних підприємствах: проблеми і напрями вирішення / Н.В. Гончаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – Вип. 143. – 2012. – С. 31-34.
 14. Гончаренко Н. Теоретические и организационные основы экологического контроллинга / Н.В. Гончаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – Вип. 6 (147). – 2013. – С. 24-30.
 15. Goncharenko N. Organizational and Methodological Problems of Environmental Audit of Land Use in Agricultural Enterprises and Their Solution/ N. Goncharenko // The Advanced Science. – 2015. – № 3. – С. 98-103.
 16. Improvement of the Effectiveness of Organic Farming in Ukraine. / Bazylevych V., Kupalova G., Goncharenko N., Murovana T., Grynchuk Y. // Problems andPerspectives in Managements. – № 3 (15) – 2017. – P. 64-75.
 17. Гончаренко Н.В. Кластеризація як інструмент підвищення конкурентоспроможності органічного рослинництва в умовах міжнародної конкуренції / Гончаренко Н.В. // Держава та регіони. – 2018. – 4 (103). – С. 18-22.
 18. Купалова Г.І. Управління відходами на підприємствах / Купалова Г.І., Гончаренко Н.В., Вергелес В.В.//Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – –№ 1.https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-1-4615.
 19. Купалова Г.И. Развитие электронной коммерции в Украине / Г.І. Купалова, Н.В. Гончаренко, Ю.С. Никитченко // Вестник КЕУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция. – № 3 (50). – 2018. – С. 39-43.
 20. Galina Kupalova, Nataliia Goncharenko.  Information Technologies in Training of Green Business Managers /ICTERI 2019:  ICT in Education, Research, and Industrial Аpplications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer. – Volume I: Main Conference, Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019. – Р. 348-357 (Scopus).
 21. Kupalova G. Information and Analytical Support for Organizing Commodity Flow on Environmental and Economic Basis / G. Kupalova, N. Goncharenko, J. Khrutba // Advanced Computer Information Technologies. ACIT 2019. Ceske Budejovice; Czech Republic; 5 June 2019 through 7 June 2019. – P. 374-379(Scopus).
 22. Halyna KupalovaOptimization of Commodity Flows:The Case of Bakery Enterprises of Ukraine /Iryna Іvashkiv, Halyna Kupalova, Natalia Goncharenko, Yulia Khrutba, Iryna Vovk// Montenegrin Journal of Economics, Vol. 15, No. 3 (2019), p.205-216 (Scopus, Web of Science).