Головна / Кафедри / Кафедра фінансів / Склад кафедри / Плєшакова Наталія Анатоліївна

Плєшакова Наталія Анатоліївна

 

Посада: доцент кафедри фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дата та місце народження: 26 грудня, м. Київ, Україна

email: pleshаkova@knu.ua

 

Посилання на профілі:

 

 

 

 

 

Навчання:

 • 2005–2011 рр. – студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, економічний факультет, кафедра банківської справи. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію «магістр з економіки за спеціальністю «Банківська справа», викладач вищого навчального закладу» (диплом магістра з відзнакою).
 • 2011–2015 рр. – аспірантка кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2017 р. – кандидат економічних наук (зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит).

Трудова діяльність:

 • З 2011-2019 рр.– асистент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2019 р. – дотепер – доцент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кандидатська дисертація: Фінансова стабільність у забезпеченні фінансової безпеки України – 2017 р.

Викладає навчальні дисципліни:

«Фінанси», «Гроші та кредит», «Фінансова політика України в умовах глобалізації», «Фінансово-кредитна діяльність міжнародних організацій»

Наукові інтереси:

Фінансова безпека держави та чинники формування фінансової стабільності в Україні, формування фінансової політики  в сучасних умовах.

Нагороди та відзнаки:

 • Подяка Декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2017 р.)
 • Подяка Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2019 р.)

Громадська діяльність:

Член журі секції «Фінанси, грошовий обіг і кредит» МАН України (2019-2021 рр.).

Стажування:

 • Стажування за курсом «Впровадження G Suite for Education. Розгортання та використаннясередовища G Suite в діяльності освітньої установи» від Академії цифрового розвитку(12.08.2020-25.08.2020), сертифікат №00901.
 • Стажування за професійною програмою «Управління публічними фінансами» у Kyiv School of Economics (18.09.2020-17.06.2021), сертифікат №2021-MPF-000046.
 • Стажування за курсом «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» від Академії цифрового розвитку (4-18.10.2021), сертифікат №2GW-152.

Участь у міжнародних проектах

 1. CPEA-LT-2017/10004 “Norwegian-Ukrainian cooperation in a field of Public sector accounting, budgeting and finance Research Education (NUPRE)” Норвезько-українське співробітництво у галузі державного сектору бухгалтерського обліку, бюджетування та фінансування науково-дослідної освіти (NUPRE) 2018-2021 рр.
 2. CPEA-2015/10005 “Norwegian-Ukrainian cooperation in Public Sector Economy Education: Accounting, Budgeting and Finance (NUPSEE)” Норвезько-українське інституційне партнерство у галузі освіти в галузі державного сектору: бухгалтерський облік, бюджетування та фінансування (NUPSEE) 2016-2019 рр.

Основні публікації:

 1. Фінансова система України: взаємодія корпоративного та державного секторів/ Т. І. Єфименко, І. О. Лютий, С. С. Гасанов та ін. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління». – 2012. – 224 с.
 2. Плєшакова Н. А. Взаємодія механізмів грошово-кредитної політики в забезпеченні фінансової стабільності України / Н. А. Плєшакова, П. А. Мороз // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1 : Економіка. – 2012. – Вип. 2. – С. 182–188
 3. Плєшакова Н. А. Оптимізація структури капіталу акціонерного товариства як умова стабільності його фінансового розвитку // Н. А. Плєшакова, О. А. Плєшакова / Економіка та держава. – 2012. – № 6. – С. 68–71.
 4. Плешакова Н. А. Взаимодействие механизмов денежно-кредитной политики в обеспечении финансовой стабильности экономики / Н. А. Плешакова, П.А. Мороз // Новая экономика. – Минск (Беларусь). – 2012. – № 2 (60). – С. 28–36
 5. Плєшакова Н. А. Показники безпеки грошово-кредитного сектора як складова фінансової безпеки України / Н. А. Плєшакова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 8 (149). – 2013. – С. 76–79
 6. Pleshakova N. State financial stability supporting continuous innovative development / N. Pleshakova, N. Drozd // Perspectives of Innovations, Economics and Business. – 2013. – № 13. – С. 5–11
 7. Любкіна О.В. Освіта без кордонів: магістерська програма “Корпоративні фінанси” під егідою СFА Institute: [висвітлені основні напрями співпраці кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з міжнародною саморегулівною організацією інвестиційних професіоналів]/ О.Любкіна, Н.Плєшакова// Вища школа. – 2013. – № 4. – С. 79-84.
 8. Pleshakova N. The consequences of using pegged exchange rate in transitional countries: the experience of Argentina / N. Pleshakovа, P. Moroz // Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. – 2014. – 7(9). – C. 30–37.
 9. Плешакова Н. А. Детенизация экономики как приоритет экономической безопасности Украины / Н. А. Плешакова // Scientific resources management of countries and regions. – 2014. – Vol 2. – С. 188–193.
 10. Плєшакова Н. А. Міжнародні рейтинги у визначенні фінансової стабільності України / Н. А. Плєшакова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 1 (154). – 2014. – С. 112–115.
 11. Плєшакова Н. А. Світовий досвід антикризового регулювання в зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / Н. А. Плєшакова // Ефективна економіка. – Електронні дані. – 2015. – № 9 – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4332.
 12. Плєшакова Н. А. Передумови формування фінансової стабільності в умовах посилення глобалізації / Н. А. Плєшакова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 10 (173). – С. 30–34.
 13. Плєшакова Н. А. Інноваційний розвиток як гарантія фінансової стабільності України / Н. А. Плєшакова // Бізнес Інформ. – № 9. – 2015. – С. 158–162.
 14. Фінансово-бюджетна система України: навчально-методичний комплекс / упорядники д.е.н., проф. Лютий І.О.; к.е.н., доц. Рак Р.В.; к.е.н., доц. Рожко О.Д.; к.е.н., доц. Яфінович О.Б.; к.е.н., ас. Івахненко І.С.; ас. Плєшакова Н.А. – К: КНУ, 2016. – 85 с.
 15. Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у 2 частинах] – Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. В. Димченко. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2017.– 1024 с.
 16. Фінансово-економічна грамотність : підручник : [у 2 частинах] – Ч. 2 : Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор. – К.: Видавничий дім «КОНДОР», 2018. –– 440 c.
 17. Фінанси. Підручник / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, Н.А. Плєшакова та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого. – Київ : Видавництво Ліра-К. – 2017. – 720 с.
 18. Плєшакова Н. А. Економічна сутність та роль бюджетної безпеки держави: вітчизняний і зарубіжний досвід / Н. А. Плєшакова, Т. М. Гриб // Бізнес Інформ. – № 2. – 2019. – С. 362–366.
 19. Plieshakova N. The corporate governance reforms of the state-owned banks of Ukraine / Yurii Tustanovskyi, Oksana Denys, Nataliia Plieshakova // EUROPEAN COOPERATION. – Vol. 3(43). – 2019. – P. 68-79
 20. Плешакова Н.А. Финансовая безопасность Украины и Азербайджана: современное состояние и пути обеспечения / И.А. Лютый, Р. А. Кулиев, Н.А. Плешакова // Научные новости Азербайджанского государственного экономического университета. –№3.–2019. – С.5-14
 21. Модернізація державних фінансів України у контексті європейського вибору: монографія / за наук. ред. І.О. Лютого, В.Б. Тропіної. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 312 с. (п. 3.1 Управління зовнішнім державним боргом: практика країн ЄС та вітчизняні реалії, С. 114-139)
 22. Plieshakova N.A. Behavioral finance theoretical background and empirical evidence / I. Lyutyy, M. Knir, N. Plieshakova, O. Plieshakova // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – Vol. 4 №31. – 2019. – С.385-393(Web of Science)
 23. Knir M., Plieshakova N. Current Conditions and Challenges of Public Debt Management in Ukraine / Knir, N. Plieshakova, Ya. Kryvoruchko // Transformations of public sector and its financial system in Ukraine. Volume 2. Public finances and financial markets: international trends and Ukrainian experience, Bodo, Norway. – Vol.2. – 34-46
 24. Фінанси. Практикум / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, Н.А. Плєшакова та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого. – Київ: «ЛІРА-К», 2020. – 352 с.