Структура програми

Освітня-професійна програма “Економічна аналітика та  статистика”

Опис освітньої програми (Завантажити)*

Загальний обсяг кредитів ОП “Економіна аналітика та статистика” складає 240., серед них 171 кредитів – основні дисципліни та 69 кредитів – дисципліни вільного вибору.*

Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис*** Кредити Викладач
Робоча програма
1 Вступ до університетських студій Знайомить з історією університетської освіти, особливостями національної та зарубіжної вищої освіти, формує знання щодо походження статистики як практичної діяльності і науки, її еволюції та місця в системі суспільних наук, а також ролі в інформаційному забезпеченні та управлінні соціально-економічними процесами. 2 Набока С.В. , Пальян З.О Завантажити
2 Українська та зарубіжна культура Формування здатності до критичного мислення, вміння застосовувати елементи критичного мислення у процесі навчання та професійної діяльності; загальні знання щодо сучасних проблем розвитку української культури як складової загальноєвропейського культурного простору в умовах європейської інтеграції та глобалізації; вміння описувати та аналізувати феномени світової та української культури засобами академічного письма 3 Погорілий А.О Завантажити
3 Економікс: мікро та макроекономіка Ознайомлення зі змістом основних економічних категорій та законів, методами пізнання та аналізу економічних процесів, отримання системних знань про загальні принципи та закономірності господарського розвитку суспільства, формування у студентів економічного мислення та економічної культури, умінь і навичок використання набутих знань при вирішенні практичних проблем, пов’язаних з професійною діяльністю 5 Колоша В.В. Завантажити
4 Вища математика Формування базових математичних понять, теоретичних положень, методів, алгоритмів, принципів, класичних та сучасних моделей та застосування їх для розв’язування теоретичних та практичних задач, при побудові та дослідженні економіко-математичних моделей для формування наукового світогляду студентів у сферах їх професійної економічної діяльності. 5 Грисенко М.В. Завантажити
5 Основи трудового праа Формування системи знань щодо основних понять та інститутів трудового права, а також формуванні у студентів компетенцій та початкових практичних навичок у сфері застосування норм трудового законодавства. 2 Занфірова Т.А Завантажити
6 Теорія грошей Формування цілісної системи знань про сутність і форми грошей, ознайомлення із відповідним методологічним і методичним апаратом знань з теорії грошей, грошового обігу, грошового ринку та грошових систем, кредитних та валютних відносин. 4 Рожко О.Д. Завантажити
7 Стратегія розвитку зеленої економіки Розглядаються теми: 1) природні фактори та процеси антропогенного впливу на природу; 2) концептуальні основи економічного росту та сталого розвитку; 3) «Зелена» економіка як нова парадигма економічного зростання; 4) динаміка світових тенденцій розвитку «зеленої» економіки; 5) Формування моделі зеленого споживання; 6) зелений бізнес та тенденції розвитку екологічного підприємництва; 7) національна екологічна політика: розвиток та можливості вдосконалення. Особлива увага приділяється дослідженню проблем та перспектив розвитку «зеленої» економіки в Україні. 3 Гацька Л.П Завантажити
8 Іноземна мова професійного спрямування Формування професійно спрямовану англомовну комунікативну компетентність у студентів-майбутніх економістів. Окрім практичної, цей курс реалізує професійну, навчальну, розвивальну і виховну цілі: сприяння набуттю знань про фонетичні та лексико-граматичні особливості професійно спрямованої англійської мови, про професійно-трудову сферу спілкування фахівців; навчання особливостей професійної культури країни, мова якої вивчається; розширення кругозору, підвищення загальної культури і поглиблення гуманітарних знань; розвиток інформаційної культури, когнітивних і дослідницьких навичок; виховання толерантності і поваги до духовних цінностей інших країн і народів, що є основою соціокультурної компетентності і готовності до взаємодії в умовах полікультурного професійного спілкування 5 Абрамічева О.М.,

Діденко І.О.,

Дячкова Я.О.,

Загоруйко І. О,

Марусіна О.С.,

Мельнік Р.А.

Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач
Робоча програма
1 Історія економічної думки Формування системи знань змісту, закономірностей, чинників, основних етапів історичного процесу виникнення і розвитку донаукових економічних учень, наукових парадигм, напрямів, течій, шкіл економічної теорії в єдності позитивного і нормативного аспектів на різних етапах соціально- економічної еволюції суспільства. 3 Гайдай Т.В. Завантажити
2 Статистична електронна документація Дисципліна присвячена формуваню у майбутніх фахівців системи компетентностей з питань методів оброблення електронної статистичної документації, а також набуття роботи з електронними документами й ефективного використання новітніх технологій у професійній діяльності для розв’язання різноманітних задач. 5 Пацай Б.Д. Завантажити
3 Основи програмування Дисципліна присвячена питанням вивчення та опануванню базових навиків програмування в Python, зокрема: формування вміння розгортати середовище для програмування, знання базових алгоритмічних структур, розуміння основ об’єктно орієнтованого програмування, вміння використовувати спеціалізовані бібліотеки для роботи з файлами та обробки даних. 5 Пацай Б.Д. Завантажити
4 Статистика В рамках дисципліни формуються теоретичні знання та практичні навички: кількісного оцінювання соціально-економічних явищ і процесів, аналізу закономірностей їхнього формування і розвитку. Опановуються основні методи і методики збору, оброблення та аналізу статистичної інформації. 5 Палья н З.О. Завантажити
5 Мікроекономіка Формування наукового економічного світогляду та професійних компетентностей на основі оволодіння методологією мікроекономічного аналізу, поглибленого вивчення принципів раціональної поведінки економічних суб’єктів на ринках товарів та ресурсів; особливостей процесів ціноутворення на ринках з різною конкурентною структурою; механізмів встановлення часткової та загальної ринкової рівноваги; основних провалів ринку та методів їх державного регулювання. 5 Колоша В.В. Завантажити
6 Світова економіка Формування у студентів системи знань щодо закономірностей функціонування і розвитку світової економіки на сучасному етапі, причин та факторів, що впливають на її розвиток, та вмінь щодо застосування набутих знань під час аналізу мікро- та макроекономічних процесів та надання рекомендацій для прийняття рішень на мікро- та макрорівні. 4 Руденко Н.В. Завантажити
7 Іноземна мова професійного спрямування Формування професійно спрямовану англомовну комунікативну компетентність у студентів-майбутніх економістів. Окрім практичної, цей курс реалізує професійну, навчальну, розвивальну і виховну цілі: сприяння набуттю знань про фонетичні та лексико-граматичні особливості професійно спрямованої англійської мови, про професійно-трудову сферу спілкування фахівців; навчання особливостей професійної культури країни, мова якої вивчається; розширення кругозору, підвищення загальної культури і поглиблення гуманітарних знань; розвиток інформаційної культури, когнітивних і дослідницьких навичок; виховання толерантності і поваги до духовних цінностей інших країн і народів, що є основою соціокультурної компетентності і готовності до взаємодії в умовах полікультурного професійного спілкування 4 Абрамічева О.М.,

Діденко І.О.,

Дячкова Я.О.,

Загоруйко І. О,

Марусіна О.С.,

Мельнік Р.А.

Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач
Робоча програма
1 Статистичні засоби візуалізації даних Дисципліна призначена на розширення та поглиблення теоретичних знань та набуття професійних компетентностей щодо методів та засобів візуальної аналітики соціально-економічних процесів, особливостей сприйняття та представлення даних та прийняття ефективних управлінських рішень за допомогою використання статистичних інструментів візуалізації даних. 3 Пацай Б.Д. Завантажити
2 Теорія імовірностей і математична статистика Формування базових знань із основ застосування ймовірнісно-статистичного апарату для проведення майбутніх економіко-статистичних досліджень. 5 Война О.А., Тадеєв Ю.П. Завантажити
3 Бухгалтерський облік Формування системи знань з теорій практики ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на підприємствах, використання облікової інформації для прийняття управлінських рішень. 4 Михальська О.Л. Завантажити
4 Макроекономіка Формування теоретичних та практичних навичок щодо аналізу макроекономічної ситуації в країні акцентом на застосування практичних інструментів та рекомендацій для вирішень економічних задач. 4 Селезньова Р.В. Завантажити
5 Менеджмент Формування сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управління діяльністю підприємств, засвоєння студентами основних теоретичних положень та вироблення необхідних практичних навичок, що дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність на підприємстві. 4 Анісімова Л.А. Завантажити
6 Статистика В рамках дисципліни формуються теоретичні знання та практичні навички: кількісного оцінювання соціально-економічних явищ і процесів, аналізу закономірностей їхнього формування і розвитку. Опановуються основні методи і методики збору, оброблення та аналізу статистичної інформації. 5 Пальян З.О Завантажити
7 Іноземна мова професійного спрямування Формування професійно спрямовану англомовну комунікативну компетентність у студентів-майбутніх економістів. Окрім практичної, цей курс реалізує професійну, навчальну, розвивальну і виховну цілі: сприяння набуттю знань про фонетичні та лексико-граматичні особливості професійно спрямованої англійської мови, про професійно-трудову сферу спілкування фахівців; навчання особливостей професійної культури країни, мова якої вивчається; розширення кругозору, підвищення загальної культури і поглиблення гуманітарних знань; розвиток інформаційної культури, когнітивних і дослідницьких навичок; виховання толерантності і поваги до духовних цінностей інших країн і народів, що є основою соціокультурної компетентності і готовності до взаємодії в умовах полікультурного професійного спілкування 5 Абрамічева О.М., Діденко І.О., Дячкова Я.О., Загоруйко І. О, Марусіна О.С., Мельнік Р.А. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач
Робоча програма
1 Теорія ризиків Ознайомлення із сучасними науковими досягненнями в теоретичних питаннях ризику, опанування наукових досягнень в теоретичних питаннях ризику, способах оцінювання ризикових ситуацій, методах отримання кінцевого результату і вибору оптимальної стратегії в умовах невизначеності, випадковості та конфлікту. 4 Третяк Д.Д. Завантажити
2 Багатовимірні статистичні методи і моделі Багатовимірні статистичні методи і моделі активно застосовуються в сучасному світі у всіх сферах практичної діяльності, а багатовимірний аналіз став невід’ємним інструментом у забезпечення прийняття обґрунтованих управлінських рішень на усіх рівнях управління. Навчальна дисципліна спрямована на опанування методами багатовимірного статистичного оцінювання стану 5 Гончар.І.А Завантажити
3 Маркетинг Формування системи знань щодо суті та змісту маркетингу як теорії і практики прийняття управлінських рішень відносно всіх аспектів ринково-продуктової діяльності суб‘єктів господарювання, а також практичних навичок щодо виявлення ринкових проблем та можливостей, відбору цільових ринків, розробки стратегій ринкової діяльності, створення організаційних структур управління, розробки стратегічних планів і програм, підбору персоналу, оцінки ефективності управління тощо, для підготовки якісно нових управлінців, що відповідають викликам сучасної ринкової ситуації. 4 Дьоміна О.М. Завантажити
4 Програмування ( SQL) Дисципліна присвячена питанням вивчення та опануванню базових навиків програмування: навчитися розгортати середовище для програмування, отримати базове розуміння сучасних баз даних, зрозуміти основні операції та навчитися ними користуватися, отримати початкове розуміння роботи з даними в таблицях, показати подальший шлях до опанування професій пов’язаних з програмуванням. 5 Іванченко Н.О. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
5 Статистичні системи в бізнесі (Кластер “Бізнес аналітика”) В рамках дисципліни розглядаються принципи роботи прикладного пакету MS Power BI Desktop: робочий інтерфейс, управління базами даних, створення зв’язків між базами даними, формульна мова формування запитів – DAX; розкриваються методи візуалізації даних: побудови таблиць та графіків, формування складного звіту, робота з хмарними сервісами. 3 Гончар.І.А Завантажити
6 Статистичні індикатори економічного розвитку (Кластер “Бізнес аналітика”) Навчальна задача курсу полягає в опануванні основними методами статистичного вимірювання та аналізу поточного стану економіки на макро- і мезорівнях, моніторингу та прогнозування тенденцій та поворотних точок різних аспектів економічного процесу для розробки та обґрунтування бізнес-рішень 5 Трубнік Т.Є Завантажити
7 Статистичні методи програмної обробки даних ( Кластер ” Статистика макроекономічних процесів”) В рамках дисципліни розглядаються принципи роботи прикладного пакету Excel: способи імпортування даних з різних джерел; способи очищення даних від так званого шуму; можливості інструментарію у формуванні моделі даних та побудови зведених таблиць; як формувати інтерактивні діаграми за результатами аналізу даних; як поширювати та публікувати звіти всередині організації та у відкритому доступі. 3 Іванченко Н.О. Завантажити
8 Макроекономічна статистика (Кластер “Статистика макроекономічних процесів”) Сприяє оволодінню методологією статистичного аналізу соціально-економічного розвитку країни на макрорівні, закономірностей та тенденцій функціонування національного господарства, встановлення взаємозв’язків між секторами системи, оцінювання пропорцій відтворення та результатів економічної діяльності 5 Трубнік Т.Є Завантажити
9 Дискретна математика (вибір з переліку) Мета дисципліни: засвоєння студентами математичної мови і фундаментальних понять
сучасної дискретної математики, набуття практичних навичок користування цими поняттями,
сприяння розвитку логічного й аналітичного мислення студентів, розвиток практичних
здібностей студентів з використання математичної мови, побудови математичних моделей і
доведень, виконання формальних математичних перетворень.
4 Скобелєв В.Г. Завантажити
10 Математичний аналіз ( вибір з переліку) Формує базові математичні знання, необхідні для проведення економічних досліджень. 4 Кравець Т.В. Завантажити
Третій рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач
Робоча програма
1 Економіка фірми Ознайомлення із теоретичними та практичними засадами організації та здійснення господарської діяльності фірми як окремої організаційної структури, так і ключової ланки економічної системи. Вивчаються ключові напрямки реалізації підприємницької діяльності; основні індикатори успішності господарської діяльності фірми та сучасні способи підвищення її ефективності. 4 Магомедова А.М., Вірченко В.В. Завантажити
2 Статистичний аналіз часових рядів В рамках дисципліни розглядаються статистичні методи аналізу, моделювання та прогнозування перебігу складних соціально-економічних явищ і процесів, що у сучасному світі є невіддільним інструментом забезпечення обґрунтованості рішень 5 Мазуренко О.К. Завантажити
3 Економетрика Ознайомлення з методами досліджень, тобто методами перевірки, обґрунтування, оцінювання кількісних закономірностей та якісних тверджень (гіпотез) в мікро- та макроекономіці на основі аналізу статистичних даних. Знання, здобуті студентами під час вивчення економетрики, широко застосовуються в менеджменті, маркетингу, фінансовій справі тощо. 4 Ставицький А.В. Завантажити
4 Філософія Сприяти розумінню складних процесів у сфері духовно-телретичної та практичної діяльності людства, а також формуванню системи базових знань і навичок філософського мислення для розв’ язання комплексних спеціалізованих завдань та проблем в економічній галузі; сформувати системні уявлення щодо розвитку людських цівілізацій у контексті теоретико-ідейного та концептуального доробку філософської науки 4 Інна Сайтарли, Олена Іщенко, Євгенія Левченюк Завантажити
5 Бізнес статистика Статистичні методи оцінювання бізнес процесів формують у студентів теоретичні знання та практичні навички щодо кількісної оцінки взаємозв’зків між явищами і процесами, що мають місце у бізнесі з метою забезпечення достовірності прийняття управлінських рішень. Навчальна задача курсу полягає у вивченні більш складних методів і методик аналізу взаємозв’язків бізнес процесів. Знання з даної дисципліни також сприяють успішній реалізації аналітичної частини курсової роботи. Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів – «Практична бізнес-статистика» та «Аналітична бізнес-статистика». 5 Шибіріна С.О. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
6 Економіко-статистичні стандарти (Кластер “Бізнес аналітика”) Розглядаються основи методологій кількісної оцінки соціально-економічних явищ і процесів згідно прийнятих статистичних стандартів та рекомендацій. 4 Моторина Т.М Завантажити
7 Статистичний моніторинг (Кластер “Бізнес аналітика”) В рамках дисципліни формуються теоретичні знання сучасного методологічного збеазпечення статистичного моніторингу і практичних навичок організації та проведення статистичного моніторингу у різних сферах суспільного життя. 5 Шибіріна С.О. Завантажити
8 Система національних рахунків (Кластер “Статистика макроекономічних процесів”) Формування у студентів теоретичних знань щодо основних понять і категорій Системи національних рахунків та загальних закономірностей формування, функціонування й розвитку економіки, а також розвиток та закріплення навичок використання загальних прийомів, способів та інструментів національного рахівництва, що виправдали себе на практиці. 4 Моторина Т.М. Завантажити
9 Організація статистичних обстежень (Кластер “Статистика макроекономічних процесів”) Дисципліна знайомить із сучасними методиками організації статистичних обстежень, формує практичні навички проведення статистичних спостережень суспільних явищ і процесів. 5 Горна М.О. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач
Робоча програма
1 Бізнес статистика Статистичний аналіз бізнесу і бізнес середовища формують у студентів теоретичні знання та практичні навички щодо кількісної оцінки взаємозв’зків між явищами і процесами, що мають місце у бізнесі з метою забезпечення достовірності прийняття управлінських рішень. Навчальна задача курсу полягає у вивченні більш складних методів і методик аналізу взаємозв’язків бізнес процесів. Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів – «Практична бізнес-статистика» та «Аналітична бізнес-статистика». 5 Шибіріна С.О. Завантажити
2 Теорія і практика вибіркових обстежень Розглядаються загальна методологія проведення вибіркових обстежень, методичні положення формування основи вибірки та способів добору одиниць сукупності для обстеження, оптимізації дизайну вибірки, забезпечення надійності результатів вибіркових обстежень, поширення результатів вибірки на генеральну сукупність і створення надійного інформаційного забезпечення для прийняття управлінських рішень 4 Мазуренко О.К. Завантажити
3 Демографічна статистика В рамках дисципліни формуються теоретичні знання та практичні навички статистичного оцінювання, аналізу, моделювання і прогнозування процесу відтворення населення у цілому та його складових: природного руху і міграції. 5 Пальян З.О. Завантажити
4 Статистичний аналіз взаємозв’язків Оволодіння статистичними методами виявлення і кількісного вимірювання об’єктивно існуючих між явищами взаємозв’язків, аналітичні можливості й передумов використання методів, оцінювання ефекту впливу факторів на результат , змістовна інтерпретація результатів . 5 Гончар.І.А Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
5 Статистичні методи в маркетингових дослідженнях (Кластер “Бізнес аналітика”) Дисціпліна присвячена формуванню у студентів цілісної системи знань щодо визначення особливостей впливу ключових параметрів і характеристик маркетингового середовища діяльності підприємства, а також набуття
практичних навичок застосування інструментарію комплексного аналізу маркетингових даних та прогнозування розвитку головних ринкових процесів, явищ і окремих характеристик.
5 Поплюйко Я.В. Завантажити
6 Статистика рівня та умов життя населення (Кластер “Бізнес аналітика”) Формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо кількісної оцінки рівня та умов життя населення згідно нацiональних i мiжнародних статистичних стандартів та рекомендацій. Навчальна задача курсу полягає у вивченні методик збору, оброблення та аналізу статистичної інформації задля оцінювання рівня ї диференції доходiв, витрат, споживання та забезпечення соцїальних гарантїй ї гїдних умов життя населення. 5 Трубник Т.Є. Пальян З.О. Завантажити
7 Статистичний аналіз кон’юктури товриних ринків (Кластер “Статистика макроекономічних процесів”) Формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок кількісного оцінювання соціально-економічних явищ і процесів, а саме методів отримання, обробки і аналізу статистичної інформації про явища і процеси, що відбуваються на ринку товарів та послуг. 5 Іваненко О.І. Завантажити
8 Соціальна статистика (Кластер “Статистика макроекономічних процесів”) Формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок статистичного оцінювання соціальних явищ, аналізу та моделювання соціальних процесів, аналізу закономірності людського розвитку. 5 Пальян З.О. Завантажити
Четвертий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач
Робоча програма
1 Науковий образ світу Формування системи знань в області історії розвитку науки, а також становлення і особливостей сучасного наукового образу світу 3 Присяжна О.В Завантажити
2 Соціально-політичні студії Формування системи знань в області сучасного українського суспільства, політики і влади у порівняльному контексті, спеціфіку політологічного знання про проблеми і тенденції розвитку суспільства, політики і влади 2 Перепелиця Н.О. Завантажити
3 Статистичні пакети для соціальних наук Курс присвячений знайомленню зі статистичним пакетом для соціальних наук, оволодінню основними прийомами здійснення статистичного аналізу за допомогою програмних засобів SPSS, формуванню вміння візуалізації та інтерпретації результатів соціальних досліджень з метою встановлення тенденцій і закономірностей розвитку та прийняття рішень. 3 Поплюйко Я.В. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
5 Статистика діяльності зовнішнього сектору (Кластер “Бізнес аналітика”) Курс формує систему знань та практичних навичок зі статистичного оцінювання участі країн у міжнародному обміні товарами, послугами та капіталом, застосуванні статистичного інструментарію комплексного аналізу економічних відносин країни з рештою країн світу, інтерпретації його результатів та проведенні міжнародних макроекономічних зіставлень 5 Трубнік Т.Є. Завантажити
6 Грошово-кредитна статистика (Кластер “Бізнес аналітика”) Курс присвячений ознайомленню з основними концепціями, методологією грошово-кредитної статистики та оволодіння основними прийомами статистичного аналізу грошового обігу та кредитних операцій, інтерпретації їхніх результатів з метою встановлення закономірностей, прогнозування розвитку грошово-кредитного ринку, здійснення заходів щодо забезпечення стабільності національної грошової одиниці, моделювання регулюючих функцій Національного банку. 5 Поплюйко Я.В. Завантажити
7 Статистичний аналіз даних (Кластер “Бізнес аналітика” Ознайомлення зі статистичним програмуванням та оволодіння основними прийомами здійснення статистичного аналізу за допомогою програмних засобів SAS, формування вміння візуалізації та інтерпретації результатів з метою встановлення тенденцій і закономірностей розвитку та прийняття рішень. 5 Ковтун Н.В. Завантажити
7 Статистика якості інформації (Кластер “Статистика макроекономічних процесів”) Формування у майбутніх фахівців системи компетентностей з питань методів
статистичної оцінки якості інформації.
5 Пацай Б.Д. Завантажити
8 Фінансова статистика(Кластер “Статистика макроекономічних процесів”) Формування у студентів твердих теоретичних знань та практичних навичок по використанню кількісних методів та прийомів для дослідження економічних явищ та процесів у сфері фінансів на макро- та мікрорівнях.. 5 Поплюйко Я.В. Завантажити
9 Міжнародна статистика (Кластер “Статистика макроекономічних процесів”) Формування необхідних знань про історію розвитку міжнародної статистики, основні системи макроекономічних показників і методики їхнього розрахунку для міжнародних зіставлень. 5 Моторина Т.М Завантажити
16 Тайм- менеджмент (вибір з переліку №3) Опануванні студентами сучасних науково-методичних основ планування часу, підходів ефективного виконання завдань, своєчасного досягнення цілей та отримання навичок їх практичного застосування, що робить можливим контролювати процеси життєдіяльності людини. 3 Оліх Л.А. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач
Робоча програма
1 Інвестиційний аналіз Оволодіння комплексом теоретичних знань і практичних навичок у галузі різних напрямків інвестиційного аналізу програм і проектів господарюючих суб’єктів різних організаційно-правових форм і галузевої приналежності. 5 Кухта П.В. Завантажити
2 Виробнича практика Закріплення і поглиблення набутих під час теоретичного навчання знань та здобуття навичок й умінь практичної діяльності за спеціальністю. 9 Моторина Т.М. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
3 Статистичний аналіз фінансів підприємств (Кластер “Бізнес аналітика”) Оволодіння статистичними методами аналізу фінансів підприємств. Навчальна задача курсу полягає у вивченні методики розрахунків статистичних показників для оцінювання фінансових ресурсів підприємств та їх аналізу. 5 Іваненко О.І. Завантажити
4 Статистика державних фінансів (Кластер “Статистика макроекономічних процесів”) Формування теоретичних знань та набуття практичних навичок щодо оволодіння методикою обробки статистичної інформації для вирішення фінансово-статистичних завдань і творчого застосування статистичного апарату для обґрунтування управлінських рішень у сфері державних фінансів 5 Мазуренко О.К. Завантажити

Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університету. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору