Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

http://orcid.org/0000-0002-3461-0021

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=mywUkvcAAAAJ

http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/42076/

https://www.researchgate.net/profile/Nataliya_Tomchuk-Ponomarenko

Навчання:

1998–2002 рр. — студентка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «економічна теорія».

2002–2004 рр. — студентка магістратури економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «економічна теорія».

2004-2008 рр. — аспірантка кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Система соціально-економічного забезпечення людського розвитку в умовах трансформаційної економіки”.

 

Трудова діяльність:

2006 – 2014 рр. — асистент кафедри економічної теорії, економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2014 р. – асистент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2015 р. – доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає дисципліни: «Мікроекономіка», «Економічна теорія», «Економіка суспільного сектору», «Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики», «Соціальна політика держави, «Industrial Organization», «Public Economics».

Наукові інтереси: Економічна теорія добробуту та антидобробуту, соціальна політика держави, рівень життя, людський розвиток.

Інша діяльність:

Член оргкомітету Всеукраїнської студентської олімпіади з начальної дисципліни «Економічна теорія» у 2015, 2016, 2017 рр.

Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика» у 2018-2019 н.р.

Член проектної групи освітньої програми «Економіка та право» ОС «Магістр»

Координатор між Київським університетом імені Тараса Шевченка та  Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за проектом “Синергія знань, досвіду та креативності заради майбутнього” з 2019 р.

З 2017 – Вчений секретар спеціалізованої Вченої ради Д 26.001.13 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагороди та відзнаки:

Подяка за високий організаційний і методичний рівень підготовки та проведення ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади 2014. Наказ 510-32 від 12.06.2014 р.

Подяка за сумлінну роботу під час вступної компанії 2014 р. Наказ 715-32 від 10.09.2014 р.

Подяка за високий організаційний і методичний рівень підготовки та проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки та ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади 2014/2015 навчального року. Наказ ректора КНУ № 369– 32 від 09.06.15 р.

Подяка за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність. Наказ 548-32 від 22.06. 2016 р.

Подяка як керівнику за перемогу у Всеукраїнській студентській олімпіаді. Наказ 765-32 від 07.10.2016.

Грамота  МОН України, КНУ імені Тараса Шевченка (Проректор з наукової роботи Мартинюк В.С.) за високий організаційний і методичний рівень підготовки та проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2015/2016 навчального року з економічної теорії. Наказ МОН 756 від 02.07.2016 р.

Подяка декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сумлінну працю та високий професіоналізм з нагоди Дня факультету, 2017 р.

Подяка МОН України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність, 2019 р.

 

Основні праці:

Автор та співавтор понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Опублікувала 2 монографії у співавторстві, 15 статей у фахових виданнях, 3 статті у зарубіжних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, RePEc, CEEOL, EBSCO Publishing, Inc. – Business Source Complet, Web of Science.

Наукові статті:

 1. Еволюція наукових поглядів на людський розвиток // Економічна теорія. – 2005. – №3. – С. 95-105.
 2. Зростання добробуту населення як умова забезпечення людського розвитку // Ринок цінних паперів України. – 2005. – №11-12. – С. 29-37.
 3. Фінансові інструменти реалізації політики людського розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, – Серія ”Економіка”. – 2006. – № 83. – С. 40-41.
 4. Інвестиції в людський капітал як умова забезпечення інноваційного розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць. – Вип. 10. (за заг. ред. проф. Єханурова Ю. І., Шегди А. В.) – К.: Видавничо-поліграфічний центр ”Київський університет”, 2006. – С. 198-205.
 5. Інноваційний розвиток вищої освіти України // Теорії мікро-макроекономіки: Збірник наукових праць. – К.: Академія муніципального управління, 2006. – Вип. 25. – С. 267-270.
 6. Інвестування в розвиток персоналу як передумова забезпечення інноваційного розвитку // Актуальні проблеми економічного розвитку в глобальному середовищі. Збірник наукових праць. – Вип. 4. Ч.2. Київ: Логос, 2006. – С. 109-111.
 7. Продуктивна зайнятість як передумова економічного зростання та людського розвитку // Збірник наукових праць – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: Наука і світ, 2006. – С. 36-38.
 8. Освітній рівень як умова зростання інтелектуального потенціалу та людського розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць. – Вип. 13. (за заг. ред. проф. Єханурова Ю. І., Шегди А. В.) – К.: Видавничо-поліграфічний центр ”Київський університет”, 2007. – С. 168-174.
 9. Проблемні аспекти реалізації Болонського процесу в системі вищої освіти України. // Матеріали ІХ Всекукраїнської науково-методичної конференції “Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні” 18-19 листоп. 2010 р., Київ Ч.1. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : НТУУ “КПІ”, 2010.
 10. Енергетична складова в системі економічної безпеки України //Материалы Международной научно-практической конференции “Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития 2012”, 2-12 жовтня 2012 року. – Сборник научных трудов (РИНЦ) SWorld. Том 21. – Одесса: Куприенко, 2012.- С.31-36.
 11. Реалізація концепції людського розвитку в національній економіці України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.”, 15-16 листопада 2012 року. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 248-251 [Електронний ресурс] // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.
 12. Підвищення конкурентоспроможності робочої сили в умовах глобалізаційних перетворень // Європейський Союз та Україна: перспективи трансформації двосторонніх відносин. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми міжнародних відносин: політичні, економічні та правові аспекти». – Львів.: DPI, 2013. – С. 55 – 60.
 13. Навчально-методичний комплекс з курсу “Державне регулювання економіки” для студентів економічних спеціальностей / Н.В. Томчук-Пономаренко – К.: Наук. світ, 2013. – 43 с.
 14. Розвиток людського потенціалу як стратегічна мета соціально-економічної політики держави. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу».- К.: КНЕУ, 2013.- С. 128-130.
 15. Людський розвиток в контексті економічного зростання України // Материалы Международной научно-практической конференции “Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2013”, 20-30 грудня 2013 року. – Сборник научных трудов (РИНЦ) SWorl – Выпуск 4.Том 40. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013.- С.57-62.
 16. Теоретико-методологічні і практичні питання безпеки людського розвитку в Україні та шляхи підвищення її рівня // Стратегія економічного розвитку України: Збірник наукових праць. – Вип. 33. – К.: КНЕУ, 2013.- С. 75-81.
 17. Актуальні напрями наукових досліджень в сучасній економічній теорії // Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження» 29-30 листопада 2014 р. (Буковинська економічна фундація, Чернівці). – Т. 2. – Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2014. – С. 20-21.
 18. The evaluation of indicators showing the living standards and problems of the overcoming the poverty of the population of Ukraine in terms of the market transformation // Proceedings of the fourth International Conference on Economic Sciences. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014. P. 245-251.
 19. Теоретико-методологічні проблеми соціально-класового структурування населення України // Європейський вектор економічного розвитку. – 2014. – № 2(17). – C. 240–249.
 20. Формування основних напрямів економіки добробуту та рівня життя населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. – 2014. – № 11(164). C. 59–65.
 21. Падіння рівня життя як чинник демографічної кризи в Україні // Економічний простір: Збірник наук.праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – №90. – С. 106-119.
 22. Олімпіада з економічної теорії як важливий напрям роботи з обдарованою молоддю // Вища школа. – 2014. – №9 (122). – С. 32-43. (у співавторстві).
 23. Навчально-методичний комплекс з курсу «Економіка добробуту» для студентів економічних спеціальностей / Н.В. Томчук-Пономаренко – К.: Наук. світ, 2015. – 31 с.
 24. Навчально-методичний комплекс з курсу «Теорія власності» для студентів економічних спеціальностей / Н.В. Томчук-Пономаренко – К.: Наук. світ, 2015. – 31 с.
 25. Теоретико-методологічні підходи дослідження маргінальності як важливого феномена соціально-економічного аналізу // Економіка та держава. – 2015. – №1. – С. 10-13.
 26. Сучасні напрями теоретико-практичних досліджень в економічній теорії // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – Т. 1. – С. 130 – 134.
 27. The main scientific direction of welfare economics // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: Збірник тез доповідей: випуск 16. – Тернопіль. – 2016. – С. 69-71.
 28. Establishment and development of economic welfare theory // Proceedings of the Thirteenth International Conference on Economic Sciences. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2016. P. 118-125.
 29. Методичні рекомендації щодо організації та проведення асистентської практики / Н.В. Томчук-Пономаренко – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2017. – 72 с. (у співавторстві).
 30. Research of the institutional essence of corruption and means of its overcoming / N. V. Tomchuk-Ponomarenko // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 2 (10). Ч. 1. – С. 207-215. (Web of science)
 31. Методологічні проблеми формування ринкової системи соціально-економічних гарантій // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 573 – 576.
 32. Інституційна архітектоніка відносин власності та її особливості в економічному житті суспільства // Інфраструктура ринку. ― 2017. С. 9 – 14. ― № 13. ― Режим доступу: http://www.market–infr.od.ua/uk/13–2017
 33. Відносини власності: особливості, структура та закономірності функціонування в сучасних економічних умовах // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Економіка. ― 2017. ― Т. 22, вип. 10 (63).

34.  Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: Monograph. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2018. – 548 р.

 1. Шляхи забезпечення соціально-економічної справедливості оподаткування доходів населення // Економічна теорія. – 2018. – №3. – С. 59-81.
 2. Томчук-Пономаренко Н.В. Державна політика мінімізації соціальної нерівності в українському суспільстві // Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: «Прінт Сервіс», 2018. С. 224-226.
 3. Економіка добробуту: навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей / Н. В. Томчук-Пономаренко. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. – 234 с.
 4. Методичні рекомендації щодо проходження асистентської практики здобувачами освітнього ступеня «Магістр», спеціальності 051 «Економіка», ОНП «Економіка та економічна політика» – К: ТОВ «ТРОПЕА», 2021.- 80 с.
 5. Методичні рекомендації щодо проходження науково-дослідної практики здобувачами освітнього ступеня «Магістр», спеціальності 051 «Економіка», ОНП «Економіка та економічна політика»), – К:  ТОВ «ТРОПЕА», 2021.- 80 с.
 6. Методичні рекомендації щодо проходження науково-дослідної практики здобувачами освітнього ступеня «Магістр», спеціальності 051 «Економіка», ОНП «Економіка та право» (денна форма навчання), ОПП «Економіка та право» (заочна форма навчання),- К:  ТОВ «ТРОПЕА», 2021.- 76 с.
 7. Методологічні підходи визначення маргінальних станів відтворення населення в системі теорії добробуту // Матеріали ІІ Міжнародного форуму / за заг. ред. проф. А. І. Ігнатюк: Київ, 2021. Дослідницька секція «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.». С. 142-144.
 8. Transformation of Public Administration of the Social and Economic Policy in Ukraine by the Example of The Healthcare Reformation / Natalia V. Tomchuk-Ponomarenko, Ganna M. Lozova, Lesia O. Pashniuk,Tetiana Krasnopolska / Journal of Environmental Treatment Techniques, 2021 – Volume 9, Issue 2. – Р.421-427.
 9. Теоретико-методологічні аспекти формування системи соціально-економічних гарантій в умовах ринкової економіки // Матеріали ІІ Міжнародного форуму / за заг. ред. проф. А. І. Ігнатюк. Міжн. наук.-практ. Конференція «Соціально-економічний добробут населення в умовах макроекономічної нестабільності». Київ, 2021. С. 107-110.
 10. Теоретико-методологічні засади дослідження рівня життя населення // Вісник університету банківської справи. 2021 № 2 (41), С. 81-85.
 11. The cluster initiative as a special economic project: European and Ukrainian practices / N. V. Tomchuk-Ponomarenko // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» Т 5. № 40, 2021 р. С. 475 – 483 (WoS) (Кластерна ініціатива як особливий економічний проєкт: європейська та українська практика).
 12. Маркетинг впливу в умовах цифрової економіки // Вісник університету банківської справи. 2021 № 3 (42), С. 62-66. (у співавт.)
 13. National economy’s development in the coordinates of sustainable development: on the issue of strategic state regulation under Russian armed aggression // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» Т 2. № 43, 2022 р. С. 406 – 413 (WoS) (Розвиток національної економіки в координатах сталого розвитку: до питання стратегічного державного регулювання на тлі російської збройної агресії).
 14. Методологія наукового аналізу рівня життя в системі соціально-економічних відносин / колект. монографія: Економічний розвиток України: концептуальні засади та інституційний вимір. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2022. – 430 с.
 15. Аналіз тенденцій соціально‐економічного розвитку у глобальному та локальному вимірах (український кейс) // Академічні візії. №14, 2022
 16. Мікроекономіка: підручник / за ред. А.І. Ігнатюк – Київ.: Видавництво Ліра-К, 2023. – 420 с.
 17. Томчук-Пономаренко Н., Йохна М., Лисенко С. Роль економічного менеджменту в сучасному світі. Академічні візії. №19, 2023 (фахове видання)
 18. Natalia Vladimirovna Tomchuk-Ponomarenko, Liubov Bila-Tiunova, Tetiana Bilous-Osin, Ganna Matveevna Lozova, Lesia Olegovna Pashniuk. PUBLIC ADMINISTRATION AS THE FIELD OF SCIENTIFIC ACTIVITY: SOCIAL AND LEGAL ASPECTS. Journal of Namibian Studies, Vol 33 (2023): Special Issue 2, P. 4352–4366 ISSN: 2197-5523  (online) (Scopus)
 19. Наталія Томчук-Пономаренко, Ольга Черниш, Юрій Курилюк, Вікторія Коломієць. Стратегічні пріоритети розвитку економіки України в умовах воєнного часу: відповідь на сучасні виклики. Збірник наукових праць “ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ”. Том 3 № 50 (2023) С. 282 – 297 (WoS)