Вірченко Володимир Віталійович

Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Дата народження: 19 березня 1981 року

https://scholar.google.com/citations?user=ikQMU68AAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208566066

https://publons.com/researcher/4214719/volodymyr-virchenko/

http://orcid.org/0000-0002-9085-6659

https://www.researchgate.net/profile/Volodymyr_Virchenko

http://eu.univ.kiev.ua/dodatky/laureaty-premiyi-imeni-tarasa/virchenko-volodymyr/

Навчання:

 • – 1998–2002 рр. — студент економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «Економічна теорія».
 • – 2002–2004 рр. — студент магістратури економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кваліфікація магістра економічних наук.
 • – 2004-2007 рр. — аспірант кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – У 2007 р. — достроково захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування інституційної структури фінансового ринку в умовах транзитивної економіки».
 • – У 2010 р. — пройшов курс підвищення кваліфікації при Державному інституті інтелектуальної власності.
 • – У 2012 р. — пройшов міжнародний сертифікаційний курс інтеграції бізнес-процесів на базі SAP ERP 6.0 і отримав міжнародний сертифікат SAP Certified Business Associate.
 • – У 2013 р. — пройшов курс фінансового та управлінського обліку на базі SAP ERP 6.0. і отримав свідоцтво міжнародного зразка.
 • – У 2016 р. та 2018 р. — стажувався у Науково-дослідному Інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.
 • – У 2018 р. — брав участь у якості спікера в англомовній міжнародній Літній школі з інтелектуальної власності, що проводилася Всесвітньою організацією інтелектуальної власності спільно з Державною інноваційною фінансово-кредитною установою.
 • – У 2019 р. — захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток інтелектуальної власності в глобальному економічному середовищі».
 • – У 2019 р. — пройшов англомовний дистанційний сертифікаційний курс «General course on intellectual property» Всесвітньої організації інтелектуальної власності, успішно склав сертифікаційний тест і отримав сертифікат міжнародного зразка.
 • – У 2021 р. — пройшов стажування на базі Білостоцького університету (Польща) загальним обсягом 6 кредитів ECTS, а також пройшов підвищення кваліфікації за програмою «Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти».

Трудова діяльність:

 • – З 2004 р. по 2005 р. — асистент кафедри фінансів економічного факультету Академії праці та соціальних відносин Федерації професійних спілок України.
 • – З 2005 р. — асистент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – З 2009 р. по 2018 р. — Вчений секретар Вченої ради економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – З 2009 р. по 2020 р. — Секретар Конференції трудового колективу економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – З 2010 р. — доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – З 2020 р. – керівник Міждисциплінарного аналітичного центру соціально-економічного добробуту та психічного здоров’я Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сумісництвом.

Викладає курси:

«Economics», «Behavioral economics», «Economics of intellectual property», «Commercialization of intellectual property», «Інтелектуальна власність», «Інтелектуальна власність у цифровій економіці», «Макроекономіка», «Комерціалізація наукових досліджень та трансфер технологій», «Поведінкова економіка», «Ринок цінних паперів», «Інформаційні технології в економіці».

Наукові інтереси:

наукові дослідження у галузі комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, поведінкової економіки, інституціоналізму, інноваційної діяльності, а також у сфері теоретичних та прикладних аспектів функціонування фінансового ринку.

Нагороди та відзнаки:

 • – 2009 р. – Подяка ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • – 2009 р. – Відзнака Національної академії наук України для молодих учених;
 • – 2013 р. – Лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • – 2014 р. – Подяка ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • – 2016 р. – Подяка ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • – 2017 р. – Подяка декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • – 2018 р. – Подяка Міністерства освіти і науки України.
 • – 2021 р. – Грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • – 2021 р. – Грамота Міністерства освіти і науки України.

 Основні праці:
Опублікував 135 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 1 одноосібну монографію, 1 монографію у співавторстві, 3 підручника та 4 навчальних посібника з грифом МОН України у співавторстві, 10 навчально-методичних комплексів, 62 статті у вітчизняних та закордонних наукових фахових виданнях, у тому числі 5 статей у англомовних виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Шелудько В. М., Вірченко В. В. Ринок цінних паперів : навчальний посібник. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2020. – 191 с.
 2. Вірченко В. В. Інтелектуальна власність: теоретичні витоки та економічні імперативи розвитку : монографія. – К. : Ліра-К, 2018. – 488 с.
 3. Фондовий ринок: практикум. Навчальний посібник / В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, В. В. Вірченко та ін. ; за ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2017. –718 с.
 4. Фондовий ринок: підручник: у 2кн.− Кн.2 / В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, В. В. Вірченко та ін. ; за ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2016. – 686 с.
 5. Фондовий ринок: підручник: у 2кн.− Кн.1 / В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, В. В. Вірченко та ін. ; за ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2015. – 621 с.
 6. Цінні папери: практикум : навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2013. – 791с.
 7. Цінні папери : підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2011. – 1094 с.
 8. Економічна теорія. Політекономія: Практикум : навчальний посібник. / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2010. – 494 с.

Наукові публікації:

 1. Virchenko V., Petrunia Y., Osetskyi V., Makarenko M., Sheludko V. Commercialization of Intellectual Property: Innovative Impact on Global Competitiveness of National Economies. Marketing and Management of Innovations. 2021. Vol. 2. P. 25-39. (Web of Science Core Collection)
 2. Вірченко В. В. Сучасний інструментарій ризик-менеджменту інноваційно-підприємницької діяльності в умовах формування віртуальної економіки. Ефективна економіка. 2021. № 9. (Index Copernicus) URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9251.
 3. Grazhevska N., Virchenko V., Rozum D. Structural Change in Labor Market Influenced by Artificial Intelligence: Theoretical and Empirical Analysis. Proceedings of the 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies. 2020. P. 563-566. (SciVerse  Scopus)
 4. Bazylevych V., Grazhevska N., Virchenko V., Mostepanuk A. Accumulation of social capital as a positive externality of corporate social responsibility development in transition economies. Scientific Bulletin of National Mining University. 2019. Vol. 169.  132-140. (SciVerse  Scopus, Index Copernicus)
 5. Virchenko V. V., Kalnyi S. V. Peculiarities of diffusion of innovations in the regions of Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. Vol. 26. P. 178-186. (Web of Science Core Collection, Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor, EBSCO Information Services, InfoBase Index)
 6. Вірченко В. В. Інституційні засади реалізації відносин інтелектуальної власності в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 20. Ч. 1. С. 87-91. (Index Copernicus, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського)
 7. Вірченко В. В. Ризики комерціалізації інтелектуальної власності та інструменти управління ними. Фінансові послуги. 2018. № 4. С. 12-17. (Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services)
 8. Вірченко В. В. Суперечності розвитку інтелектуальної власності в умовах постіндустріальних трансформацій. Східна Європа: економіка, бізнес та управління : електронне наукове фахове видання 2018. Вип. 15. С. 3-10. (Index Copernicus, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського).
 9. Вірченко В. В. Цінні папери в системі джерел фінансування господарського обороту об’єктів інтелектуальної власності. Фінансові послуги. 2018. № 3. С. 32-36. (Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services)
 10. Вірченко В. В., Савчук В. М. Охорона селекційних досягнень як передумова продовольчої безпеки України. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2015. № 82. С. 73-82. (Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor)
 11. Bazylevych V. D., Virchenko V. V. Nature of intellectual property insurance and its role in modern economy. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. 2015. № 166. P. 6-13. (Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor, CrossRef)
 12. Virchenko V. V. Economic contribution of intellectual property industries to global economy. Political science, international relations and security studies. 2014. Vol. 8. P. 271-282. (Web of Science Core Collection, Index Copernicus, Central and Eastern European Online Library, EBSCO Information Services)
 13. Virchenko V. V. Intellectual security of enterprise and strategies of its provision. Studia Securitatis. 2013. Vol. 3. P. 100-109. (Index Copernicus, EBSCO Information Services, European Reference Index for Humanities)
 14. Virchenko V. V. Nature of intellectual property relations and its role in a public reproduction. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. 2013. № 150. P. 87-93. (Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor, CrossRef)